ITPB2/415-658/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r. ) uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 28 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 11 sierpnia 1981 r. był właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie przydziału, będąc w ustawowej wspólności majątkowej z żoną. Związek małżeński zawarli 1 października 1977 r. Koniec budowy tego mieszkania i następnie jego zasiedlenie przez Wnioskodawcę i Jego żonę datuje się na 11sierpnia 1981 r.

Jak podaje Wnioskodawca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wchodziło do Jego majątku odrębnego. W dniu 26 czerwca 2001 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Dnia 3 lutego 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w formie aktu notarialnego ustanowiła odrębną własność lokalu mieszkalnego na rzecz małżonków wraz z przynależnym do niego udziałem we własności gruntu i częściach wspólnych budynku. W tym też dniu Wnioskodawca dopisał do mieszkania swoją małżonkę, tj. złożył oświadczenie woli w formie aktu notarialnego, że od tego dnia, tj. 3 lutego 2009 r. do połowy mieszkania należy Jego małżonka (z chwilą przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może sprzedać mieszkanie od 1 stycznia 2015 r. , aby nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia tej nieruchomości...
 2. Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedając mieszkanie przed 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca może zostać zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli zgodnie z ww. przepisem, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...
 3. Czy powstanie przychód, jako źródło dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca sprzeda mieszkanie do końca 2014 r....
 4. Czy przychód ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zgodnie z ww. przepisem, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, przychód uzyskany z tej sprzedaży zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...
 5. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli zbywając ww. mieszkanie przeznaczy pieniądze ze sprzedaży na cel mieszkaniowy, którego właścicielem będzie Jego pełnoletni syn, będący na utrzymaniu Wnioskodawcy, nie później niż w okresie dwóch lat...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Natomiast w zakresie pytania piątego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Wnioskodawca uważa, że może sprzedać mieszkanie od 1 stycznia 2015 r., aby nie płacić w ogóle podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia tej nieruchomości. Podkreśla, że od 11 sierpnia 1981 r. dysponował tytułem prawnym w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu (decyzja o przydziale została wydana na Niego, natomiast mieszkanie zostało zamieszkałe przez oboje małżonków). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinien więc płacić podatku dochodowego od wykupu gruntu pod tym mieszkaniem w przypadku wcześniejszego zbycia mieszkania niż 1 stycznia 2015 r.

Sprzedając mieszkanie przed 1 stycznia 2015 r. może zostać zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zgodnie z ww. przepisem, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości wydatkuje na własne cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

  W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości (prawa), jej części lub udziału w nieruchomości (w prawie) następuje po upływie tego okresu przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

  Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca od 11 sierpnia 1981 r. był właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie przydziału, będąc w ustawowej wspólności majątkowej z żoną. Związek małżeński zawarł 1 października 1977 r. Koniec budowy tego mieszkania i następnie jego zasiedlenie przez Wnioskodawcę i Jego żonę datuje się na 11sierpnia 1981 r.

  Jak podaje Wnioskodawca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wchodziło do Jego majątku odrębnego. W dniu 26 czerwca 2001 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Dnia 3 lutego 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w formie aktu notarialnego ustanowiła odrębną własność lokalu mieszkalnego na rzecz małżonków wraz z przynależnym do niego udziałem we własności gruntu i częściach wspólnych budynku. W tym też dniu Wnioskodawca dopisał do mieszkania swoją małżonkę, tj. złożył oświadczenie woli w formie aktu notarialnego, że od tego dnia, tj. 3 lutego 2009 r. do połowy mieszkania należy Jego małżonka (z chwilą przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu).

  W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa pięcioletni termin określony w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności.

  Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej.

  Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej zbywalnego prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W związku z powyższym, sprzedaż takiego lokalu wraz z przynależnym udziałem w gruncie stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku w którym nastąpiło wyodrębnienie i przeniesienie jego własności.

  Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że ponieważ Wnioskodawca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabył w dniu 11 sierpnia 1981 r. to planowana sprzedaż lokalu, niezależnie czy zostanie dokonana przed 1 stycznia 2015 r. czy po 1 stycznia 2015 r. nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziałem w gruncie.

  Przy czym, w stosunku do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania zwolnienie przedmiotowe uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131, ponieważ dyspozycją tego przepisu mogą zostać objęte wyłącznie dochody ze zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 r., które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc dokonanego przed upływem okresu pięciu lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

  Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (tj. żony). Małżonka Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.