IPTPB2/4511-745/15-3/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wypłaty kwoty pieniężnej przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w wyniku rozliczenia wkładu mieszkaniowego i zobowiązań związanych z lokalami mieszkalnymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty kwoty pieniężnej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w wyniku rozliczenia wkładu mieszkaniowego i zobowiązań związanych z lokalami mieszkalnymi – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty kwoty pieniężnej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w wyniku rozliczenia wkładu mieszkaniowego i zobowiązań związanych z lokalami mieszkalnymi.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-745/15-2/MG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 lutego 2016 r., natomiast w dniu 17 lutego 2016 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 15 lutego 2016 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa po postawieniu do jej dyspozycji przez członka Spółdzielni mieszkania, zobowiązana jest dokonać rozliczenia finansowego wniesionego wkładu mieszkaniowego dotyczącego przedmiotowego lokalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozliczenie to następuje po sprzedaży przedmiotowego mieszkania w trybie przetargu z jego wartości rynkowej lub zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego - jeżeli utrata praw członkowskich nastąpiła przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2007 r., na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. Z wartości należnej członkowi Spółdzielnia potrąca zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu wszystkie zobowiązania członka względem niej wynikające np. z tytułu opłat eksploatacyjnych. Pozostałą nadwyżkę Spółdzielnia przygotowuje do wypłaty osobie uprawnionej. Ponadto, Spółdzielnia sporządza i przekazuje osobie uprawnionej informację podatkową PIT-8C.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że członek Spółdzielni otrzymał w roku 1980 r. lokal na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W związku z zaległościami z tytułu opłat eksploatacyjnych w 2008 r. nastąpiło wygaśnięcie prawa, a w 2015 r. przekazanie lokalu do dyspozycji Spółdzielni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 11 ust. l pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nastąpiło rozliczenie finansowe przedmiotowego lokalu z wartości rynkowej mieszkania. Wartość lokalu wyniosła 63 915 zł. Przedmiotowy lokal obciążony był zaległościami z tytułu opłat eksploatacyjnych zasądzonych prawomocnymi wyrokami Sądu na kwotę 74 947 zł 23 gr.

W przedmiotowym rozliczeniu dokonano następujących potrąceń:

  1. nominału umorzonego kredytu bankowego w kwocie 5 353 zł 46 gr,
  2. opłat eksploatacyjnych z bieżącego miesiąca w kwocie 721 zł 28 gr,
  3. pozostałych kosztów tj. opłaty za wycenę rzeczoznawcy w kwocie 172 zł 20 gr,
  4. zaległości zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu w kwocie 57 668 zł 06 gr.

Wobec powyższego suma potrąceń równa jest wartości rynkowej lokalu mieszkalnego. Pozostała zaległość w kwocie 17 279 zł 17 gr pozostaje do spłaty przez byłego członka Spółdzielni.

W drugiej części stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że w Spółdzielni zaistniały sytuacje kiedy zaległość z tytułu opłat eksploatacyjnych przewyższyła wartość rynkową lokalu mieszkalnego lub ustalony wkład mieszkaniowy należny osobie uprawnionej. Spółdzielnia zalicza wtedy należną osobie uprawnionej kwotę z tytułu zbycia przedmiotowego lokalu na poczet zaległości. Różnica pozostaje do spłaty. Spółdzielnia nie sporządza informacji PIT-8C.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że członek Spółdzielni otrzymał w 1984 r. lokal mieszkalny na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W związku z zaległościami z tytułu opłat eksploatacyjnych w 2014 r. nastąpiło wygaśnięcie tego prawa, a w 2015 r. przedmiotowy lokal został oddany do dyspozycji Spółdzielni. Rozliczenie lokalu mieszkalnego nastąpiło zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z wartości rynkowej lokalu mieszkalnego tj. z kwoty 61 837 zł dokonano potrąceń:

  1. nominału umorzonego kredytu bankowego w kwocie 25 zł 32 gr,
  2. zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych na kwotę 21 469 zł 77 gr,
  3. kosztów opłaty za wycenę rzeczoznawcy w kwocie 172 zł 15 gr.

Wobec powyższego rozliczenie przedmiotowego lokalu oraz wypłata wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej wyniosła 40 169 zł 96 gr. Spółdzielnia na okoliczność dokonania rozliczenia oraz wypłaty osobie uprawnionej kwoty 40 169 zł 96 gr, sporządziła za 2015 r. informację podatkową PIT-8C, traktując zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenie finansowe jako przychód z innych źródeł dla byłego członka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy w sytuacji kiedy zobowiązania byłego członka Spółdzielni przewyższają wartość rynkową lokalu mieszkalnego stanowiącą podstawę do rozliczenia lokalu, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia winna sporządzić informację podatkową PIT-8C...
  2. Czy w sporządzonej przez Spółdzielnię informacji podatkowej PIT-8C dla przychodów z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winna znaleźć się wartość lokalu mieszkalnego, wynikająca z operatu szacunkowego tj. kwota 61 837 zł, czy też w przedmiotowej informacji winna zostać ujęta ostateczna kwota należna osobie uprawnionej zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. po potrąceniu zobowiązań w tym zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych byłego członka względem Spółdzielni tj. kwota 40 169 zł 96 gr...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), w odniesieniu do pytania nr 1, osoba uprawniona nie uzyskuje od Spółdzielni żadnych środków finansowych, gdyż zadłużenie wobec Spółdzielni jest wyższe niż ustalona wartość rynkowa lokalu. Tym samym, Spółdzielnia uznaje, że osoba uprawniona nie uzyskuje żadnego przychodu kwalifikowanego jako przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sporządzenie przez Spółdzielnię informacji podatkowej PIT-8C jest zbędne i bezzasadne.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, przychodem osoby uprawnionej w myśl postanowień art. 11 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest wartość lokalu pomniejszona o tytuły w powyższych przepisach wymienione m.in. o zadłużenie wobec spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych. W związku z powyższym w informacji podatkowej PIT-8C Spółdzielnia ujęła kwotę wypłaconą osobie uprawnionej tj. kwotę 40 169 zł 96 gr.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii można zaliczyć również przychody inne, niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Z treści powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa po postawieniu do jej dyspozycji przez członka Spółdzielni mieszkania, zobowiązana jest dokonać rozliczenia finansowego wniesionego wkładu mieszkaniowego dotyczącego przedmiotowego lokalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozliczenie to następuje po sprzedaży przedmiotowego mieszkania w trybie przetargu z jego wartości rynkowej lub zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego - jeżeli utrata praw członkowskich nastąpiła przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2007 r., na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. Z wartości należnej członkowi Spółdzielnia potrąca zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu wszystkie zobowiązania członka względem niej wynikające np. z tytułu opłat eksploatacyjnych. Pozostałą nadwyżkę Spółdzielnia przygotowuje do wypłaty osobie uprawnionej.

W przedstawionym stanie faktycznym wskazano, że członek Spółdzielni otrzymał w 1980 r. lokal na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W związku z zaległościami z tytułu opłat eksploatacyjnych w 2008 r. nastąpiło wygaśnięcie prawa, a w 2015 r. przekazanie lokalu do dyspozycji Spółdzielni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 11 ust. l pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nastąpiło rozliczenie finansowe przedmiotowego lokalu z wartości rynkowej mieszkania. Wartość lokalu wyniosła 63 915 zł. Przedmiotowy lokal obciążony był zaległościami z tytułu opłat eksploatacyjnych zasądzonych prawomocnymi wyrokami Sądu na kwotę 74 947 zł 23 gr. W przedmiotowym rozliczeniu dokonano potrąceń nominału umorzonego kredytu bankowego, opłat eksploatacyjnych z bieżącego miesiąca, zaległości zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu oraz pozostałych kosztów tj. opłaty za wycenę rzeczoznawcy Wobec powyższego suma potrąceń równa jest wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, a pozostała zaległość pozostaje do spłaty przez byłego członka Spółdzielni.

Ponadto, w drugim opisie stanu faktycznego wskazano, że członek Spółdzielni otrzymał w 1984 r. lokal mieszkalny na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W związku z zaległościami z tytułu opłat eksploatacyjnych w 2014 r. nastąpiło wygaśnięcie tego prawa, a w 2015 r. przedmiotowy lokal został oddany do dyspozycji Spółdzielni. Rozliczenie lokalu mieszkalnego nastąpiło zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z wartości rynkowej lokalu mieszkalnego tj. z kwoty 61 837 zł dokonano potrąceń nominału umorzonego kredytu bankowego, zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i kosztów opłaty za wycenę rzeczoznawcy.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu spółdzielni (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Wydatki na wkłady mieszkaniowe lub budowlane do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Przepis art. 11 ust. 2 tej ustawy stanowi, że w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. (...).

Stosownie do art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Nadmienić należy, że według brzmienia art. 11 ust. 21 ww. ustawy, obowiązującego do dnia 30 lipca 2007 r. Spółdzielnia zwracała osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy lub jego cześć, zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Aktualnie wypłaca wartość rynkową lokalu. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

W świetle powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że wypłata osobie uprawnionej wartości rynkowej lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Tym samym uzyskany przez osobę uprawnioną przychód podatkowy w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego w wartości rynkowej lokalu, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy podkreślić, że wartość zwróconego przez spółdzielnię wkładu mieszkaniowego w związku z przekazaniem lokatorskiego mieszkania nie jest zwolniona w całości od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość zwróconego wkładu – zgodnie z art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – stanowi bowiem wartość rynkową tego lokalu, a tym samym nie może odpowiadać wartości wniesionego wkładu mieszkaniowego przez uprawnionych wówczas kiedy lokal mieszkalny był przydzielony. Jeżeli intencją ustawodawcy byłoby zwolnienie przychodu otrzymanego w związku ze zwrotem m.in. wkładów w spółdzielni do wysokości zwaloryzowanej wartości wniesionych wkładów, zostałoby to wyraźnie wskazane w ww. przepisie.

W konsekwencji, kwota zwróconego zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego (wartość rynkowa lokalu), do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do spółdzielni mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy. Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem, tj. kwotą wypłaconą przez spółdzielnię a nominalną wartością wniesionego wkładu stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi przychodami w roku podatkowym.

Należy nadmienić, że skoro wkład mieszkaniowy wniesiony został do spółdzielni mieszkaniowej przed 1995 r., to w chwili obecnej ustalając wartość wniesionego wkładu należy uwzględnić ją w kwocie odpowiadającej kwocie po denominacji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386), wszelkie prawa majątkowe, a także zobowiązania i należności pieniężne powstałe przed datą 1 stycznia 1995 r., a płatne po tej dacie – podlegają przeliczeniu w stosunku określonym w art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy. W szczególności przeliczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlegają: wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, inne należności wynikające z praw i zobowiązań majątkowych (publicznych i prywatnych) bez względu na tytuł ich powstania, wartości materiałów i surowców, wkładów oszczędnościowych, lokat i depozytów bankowych. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy o denominacji złotego, nowa jednostka pieniężna będzie miała wartość równą 10.000 starych złotych.

Wskazać należy, że podlegającego opodatkowaniu przychodu uzyskanego przez osobę uprawnioną z tytułu zwrotu przez Spółdzielnią Mieszkaniową wartości rynkowej lokalu mieszkalnego wskutek wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, po uwzględnieniu wysokości wniesionego wkładu mieszkaniowego objętego zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie pomniejszają bieżące opłaty eksploatacyjne, zaległości czynszowe oraz potrącone odsetki od tych należności, a także pozostałe koszty obejmujące opłatę za wycenę rzeczoznawcy, skoro stanowią one zobowiązania członka wobec Spółdzielni. Fakt, że kwota wartości rynkowej lokalu zostaje „skonsumowana” przez ww. zaległości i inne zobowiązania wobec Spółdzielni, nie może oznaczać, że członek Spółdzielni nie otrzymał konkretnego przysporzenia. Gdyby bowiem tych zaległości nie było, członek Spółdzielni miałby do wyłącznej dyspozycji pełną kwotę zwróconej wartości rynkowej lokalu.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W świetle powyższego przepisu, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł w roku podatkowym na formularzu PIT-8C, wskazującej przychód z innych źródeł z tytułu uzyskania przez osobę uprawnioną wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nie wyższej od kwoty uzyskanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w wyniku przetargu dotyczącego tego lokalu, pomniejszony o wielkość wniesionego wkładu mieszkaniowego podlegającego zwolnieniu od podatku.

Końcowo należy zaznaczyć, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku, gdyż przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Prawidłowość bądź nieprawidłowość obliczeń związanych z realizacją obowiązków podatkowych podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku, np. postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy też czynności sprawdzających.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.