IPTPB2/4511-357/15-4/PK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego
IPTPB2/4511-357/15-4/PKinterpretacja indywidualna
 1. spółdzielnie mieszkaniowe
 2. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. do ... Urzędu Skarbowego ... wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię wkładu mieszkaniowego.

Przy piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r., nr ..., stosownie do art. 15 i art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), powyższy wniosek został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 15 czerwca 2015 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym, pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-357/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 25 sierpnia 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 3 września 2015 r.), zaś w dniu 9 września 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 8 września 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1995 r. jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej „...” z siedzibą w ... przy ul. ..., Wnioskodawczyni dokonała wpłaty wymaganego wkładu mieszkaniowego w kwocie 6 056,39 zł i została zawarta umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr ... przy ul. ..., o powierzchni 36,64 m2.

W latach 1997-1998 Wnioskodawczyni powiększyła powierzchnię lokalu mieszkalnego poprzez wyłączenie ze wspólnego użytkowania części korytarza, zabudowę i przyłączenie uzyskanej powierzchni 10,35 m2 do przedmiotowego lokalu, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Po zakończeniu inwestycji SM „...” wezwała do wniesienia wkładu za zaadaptowaną powierzchnię, uznała i zaliczyła na poczet wkładu koszty adaptacji poniesione przez Wnioskodawczynię w kwocie 1 754,37 zł i wyliczyła kwotę dopłaty do wymaganego wkładu w wysokości 1 049,07 zł. Wnioskodawczyni dokonała wpłaty w kwocie 1 049,07 zł na konto SM.

Została zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr ..., przy ul. ..., lokalu o powierzchni 44,98 m2.

Ze względu na fakt wygaśnięcia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu) pozostawiony do dyspozycji spółdzielni lokal został zbyty w drodze przetargu.

W 2014 r. Spółdzielnia sporządziła Informację PIT-8C, w poz. 24 PIT dokonano wpisu: wypłata wartości rynkowej lokalu, a w poz. 25 i 30 PIT-8C podano kwotę 110 393,61 zł. Kwota wykazana w Informacji PIT-8C nie została wypłacona Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wypłacono kwotę 33 209,48 zł. Wystąpiła różnica między stanem wykazanym przez Spółdzielnię, a stanem faktycznym.

Kierując się terminem rozliczenia podatku dochodowego za rok 2014, do dnia 30 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni nie pozostało nic innego, jak sporządzić PIT-36 za 2014 r. W zeznaniu podatkowym PIT-36 Wnioskodawczyni dokonała wpisu kwoty 33 209, 48 zł jako dochód faktycznie osiągnięty.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że:

 1. umowa najmu o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr ... przy ul. ... w ... (lokalu o powierzchni 34,64 m2 usytuowanego na ... piętrze, blok nr ...) została zawarta w dniu 9 lutego 1995 r.;
 2. w 1997 r. Wnioskodawczyni zaadoptowała powierzchnię 10,35m2 korytarza dla części mieszkalnej lokalu nr ... przy ul... w ....
  Koszty w kwocie 1 754,37 zł, poniesione przez Wnioskodawczynię, Spółdzielnia zaliczyła na poczet wkładu mieszkaniowego, a kwota 1 049,07 zł jako uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, została wniesiona na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej;
 1. umowa najmu o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr ... przy ul. ... w ... (lokalu o powierzchni 44,98 m2, położonego na ... piętrze, blok nr ...) została zawarta w dniu 15 stycznia 1998 r.;
 2. w dniu 17 października 2003 r. z powodu zaległości w opłatach czynszowych (na podstawie § 65 ust. 7 pkt w związku z § 61 ust. 1 Statutu Spółdzielni z dnia 23 czerwca 1995 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ... ul. ..., podjęła uchwałę Nr ... o wykluczeniu Wnioskodawczyni z grona członków Spółdzielni.
  Pismem z dnia 21 października 2003 r. Spółdzielnia wezwała Wnioskodawczynię do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu tj. od dnia 17 października 2003 r.;
 1. w dniu 26 lipca 2007 r. na mocy Wyroku Sądu Rejonowego z listopada 2005 r. została wykonana eksmisja Wnioskodawczyni z lokalu nr ... przy ul. ... w ....
  Lokal nie został przekazany do dyspozycji Spółdzielni z przyczyn niezawinionych przez Wnioskodawczynię;
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „...” z siedzibą w ... przy ul. ... nie przedłożyła w trakcie postępowania o eksmisję dokumentów dotyczących rozliczenia wkładów mieszkaniowych wniesionych w związku z przydziałem przedmiotowego lokalu mieszkalnego;
 2. w dniu 19 września 2008 r. Wnioskodawczyni została wymeldowana z miejsca pobytu stałego, z lokalu nr ... przy ul. ... w .... Spółdzielnia Mieszkaniowa nadal dysponowała wkładem mieszkaniowym;
 3. w dniu 13 maja 2013 r. na podstawie wyroku Sądu Rejonowego z lutego 2010 r. została przeprowadzona eksmisja innych osób z lokalu nr ... przy ul. ... w ....
  Osób, wobec których przeprowadzono eksmisję w dniu 13 maja 2013 r. Wyrok Sądu w przedmiocie eksmisji, wydany w listopadzie 2005 r., nie dotyczył, a postępowanie eksmisyjne w dniu 26 lipca 2007 r. wobec nich nie było prowadzone.
  Wnioskodawczyni, wobec której Spółdzielnia Mieszkaniowa „...” od dnia 26 lipca 2007 r. nie wywiązała się z obowiązku rozliczenia z wniesionego wkładu mieszkaniowego (była dysponentem wkładu), pozbawiona tytułu prawego do przedmiotowego lokalu mieszkalnego, na dzień 13 maja 2013 r., nie miała prawa do przebywania w ww. lokalu;
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa przejęła lokal w posiadanie i sprzedała go w drodze przetargu (prawdopodobnie w dniu 18 czerwca 2013 r.).
  Dokumenty dotyczące rozliczenia wniesionych wkładów mieszkaniowych zostały przedłożone Wnioskodawczyni w dniu 12 sierpnia 2013 r. Od podanej przez Spółdzielnię rynkowej wartości lokalu został potrącone zobowiązania, które zdaniem Spółdzielni, były jej należne:
  • zadłużenie z tytułu używania lokalu mieszkalnego,
  • odsetki ustawowe,
  • koszty dotyczące egzekucji i eksmisji,
  • koszty związane z przetargiem na lokal (koszt sporządzenia operatu szacunkowego, koszt ogłoszenia prasowego).
  Wnioskodawczyni miała wątpliwości co do zasadności sporządzonego rozliczenia.
  Spółdzielnia nie podała terminu dokonania wypłaty.
  Spółdzielnia, kwotę 33 209,48 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy) złożyła do depozytu sądowego.
  Depozyt został podjęty w sierpniu 2014 r.
  W lutym 2015 r. Spółdzielnia sporządziła inf. PIT-8C, w której wykazała wartość rynkową lokalu 110 393,48 zł jako przychód podlegający opodatkowaniu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w opisanej we wniosku sprawie ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zastosowanie zwolnienia przedmiotowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni (częściowo sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), Spółdzielnia Mieszkaniowa w sporządzonej informacji PIT-8C wykazała rynkową wartość lokalu jako przychód podlegający opodatkowaniu. Z informacji PIT-8C nie wynika, czy wykazana wartość rynkowa lokalu jest wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, oraz czy wykazana kwota w całości stanowi przychód osiągnięty z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego. Wnioskodawczyni uważa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, w sporządzonej informacji PIT-8C powinna wykazać jedynie nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową lokalu, a wysokością uprzednio wniesionego wkładu, jeżeli taka nadwyżka wynika z różnicy pomiędzy rynkową wartością lokalu, a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym.

Wnioskodawczyni uważa, że tylko od dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym (o ile ustawa o podatku dochodowym nie stanowi inaczej) na podatniku spoczywa obowiązek odprowadzenia należnego zobowiązania podatkowego. Podstawą do sporządzenia przez Wnioskodawczynię zeznania podatkowego za 2014 r. powinien być poprawnie wystawiony przez Spółdzielnię PIT-8C.

Zapis: „wypłata wartości rynkowej lokalu” nie precyzuje czy podana wartość jest kwotą, za jaką został zbyty lokal, czy jest to wartość wynikająca z waloryzacji wkładu, czy jest to rozliczenie wkładu wniesionego do Spółdzielni.

W związku z zaistniałym stanem, jak również w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 50 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni uważa, że powinna być zwolniona z obowiązku zapłacenia podatku od dochodu za rok podatkowy 2014, wykazanego w zeznaniu podatkowym PIT-36.

Wnioskodawczyni uważa, że w opisanej sprawie ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy poprzez zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu spółdzielni (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Wydatki na wkłady mieszkaniowe lub budowlane do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w rozdziale 2 tej ustawy. Natomiast z ust. 11 tego artykułu wynika, że spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

 1. jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 2. jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za 6 miesięcy.

Zgodnie art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu, przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie w postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22).

W myśl art. 11 ust. 24 ww. ustawy warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

Nadmienić należy, że według brzmienia art. 11 ust. 2 ww. ustawy, obowiązującego do 30 lipca 2007 r. spółdzielnia zwracała osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy lub jego część, zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Aktualnie wypłaca wartość rynkową lokalu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1995 r. jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej, Wnioskodawczyni dokonała wpłaty wymaganego wkładu mieszkaniowego w kwocie 6 056,39 zł i w dniu 9 lutego 1995 r. została zawarta umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu o powierzchni 36,64 m2. W latach 1997-1998 Wnioskodawczyni powiększyła powierzchnię lokalu mieszkalnego poprzez wyłączenie ze wspólnego użytkowania części korytarza, zabudowę i przyłączenie uzyskanej powierzchni 10,35 m2L do przedmiotowego lokalu, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Po zakończeniu inwestycji SM wezwała do wniesienia wkładu za zaadaptowaną powierzchnię, uznała i zaliczyła na poczet wkładu koszty adaptacji poniesione przez Wnioskodawczynię w kwocie 1 754,37 zł i wyliczyła kwotę dopłaty do wymaganego wkładu w wysokości 1 049,07 zł. Wnioskodawczyni dokonała wpłaty w kwocie 1 049,07 zł na konto SM. Umowa najmu o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,98 m2 została zawarta w dniu 15 stycznia 1998 r. W dniu 17 października 2003 r. z powodu zaległości w opłatach czynszowych Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Statutu Spółdzielni podjęła uchwałę o wykluczeniu Wnioskodawczyni z grona członków Spółdzielni. Pismem z dnia 21 października 2003 r. Spółdzielnia wezwała Wnioskodawczynię do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu tj. od dnia 17 października 2003 r. W dniu 26 lipca 2007 r. na mocy wyroku Sądu Rejonowego z listopada 2005 r. została wykonana eksmisja Wnioskodawczyni. Lokal nie został przekazany do dyspozycji Spółdzielni z przyczyn niezawinionych przez Wnioskodawczynię. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przedłożyła w trakcie postępowania o eksmisję dokumentów dotyczących rozliczenia wkładów mieszkaniowych wniesionych w związku z przydziałem przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia Mieszkaniowa przejęła lokal w posiadanie i sprzedała go w drodze przetargu. Dokumenty dotyczące rozliczenia wniesionych wkładów mieszkaniowych zostały przedłożone Wnioskodawczyni w dniu 12 sierpnia 2013 r. Od podanej przez Spółdzielnię rynkowej wartości lokalu został potrącone zobowiązania, które zdaniem Spółdzielni, były jej należne: zadłużenie z tytułu używania lokalu mieszkalnego, odsetki ustawowe, koszty dotyczące egzekucji i eksmisji, koszty związane z przetargiem na lokal (koszt sporządzenia operatu szacunkowego, koszt ogłoszenia prasowego). Wnioskodawczyni miała wątpliwości co do zasadności sporządzonego rozliczenia. Spółdzielnia sporządziła informację PIT-8C, w której wykazała wartość rynkową lokalu 110 393,48 zł jako przychód podlegający opodatkowaniu. Kwota wykazana w Informacji PIT-8C nie została wypłacona Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wypłacono kwotę 33 209,48 zł.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co oznacza, że do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne niż te, które zostały w nim wymienione. Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Tym samym przychód uzyskany przez byłego członka spółdzielni mieszkaniowej w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, zwaloryzowanego według wartości rynkowej lokalu, stanowi co do zasady przychód podatkowy, przy czym do wysokości uprzednio wniesionego wkładu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy ww. przepisu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że wypłacony Wnioskodawczyni, jako byłemu członkowi spółdzielni, zwaloryzowany wkład mieszkaniowy nie jest zwolniony w całości od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli intencją ustawodawcy byłoby zwolnienie przychodu otrzymanego w związku ze zwrotem m.in. wkładów w spółdzielni do wysokości zwaloryzowanej wartości wniesionych wkładów, zostałoby to wyraźnie wskazane w ww. przepisie.

W świetle powyższego cała kwota przypisana byłemu członkowi przez spółdzielnię mieszkaniową tytułem wkładu mieszkaniowego stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Jednakże kwotą podlegającą opodatkowaniu jest jedynie różnica pomiędzy wkładem zwróconym, a wniesionym wkładem. W świetle powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota zwróconego przez spółdzielnię mieszkaniową wkładu mieszkaniowego do wysokości faktycznie wniesionego do spółdzielni wkładu, jest zwolniona z podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wskazać należy, że przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowiła jedynie ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie weryfikacja prawidłowości wyliczeń. Zauważyć bowiem należy, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), że w przedmiotowej sprawie tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które pozwoliłoby na ich ocenę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowania dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.