IBPBII/1/4511-281/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe uzyskania bonifikaty przy zakupie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy zakupie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy zakupie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2014 r. Wnioskodawca wykupił mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Było to mieszkanie zakładowe, na które Wnioskodawca posiadał przydział z kopalni. Umowa najmu mieszkania zakładowego podpisana została z dyrekcją kopalni 06 października 1994 r. Przy zakupie mieszkania Wnioskodawca otrzymał bonifikatę wynikającą z lat przepracowanych w kopalni. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C od Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy różnica pomiędzy ceną rynkową mieszkania a ceną zakupu jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a ceną zakupu za którą lokal został zakupiony nie stanowi przychodu z innych źródeł. Wnioskodawca wskazał, iż w momencie przejęcia budynku z lokalami mieszkalnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wnioskodawca już tam mieszkał i było to mieszkanie zakładowe. Przydział na to mieszkanie jest z 06 października 1994 r. Lokatorzy nie mieli wpływu na przejęcie lokali przez Spółdzielnię. Wnioskodawca wskazał, że wykupiony przez niego lokal jest lokalem, który otrzymał za ciężką pracę na kopalni.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 93 ww. ustawy – na który Wnioskodawca się powołuje – wynika, iż wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu.

Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, iż prawo do zwolnienia w nim zawartego przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia jest zakładowy (tj. stanowiący własność pracodawcy lub byłego pracodawcy) budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, a jego nabywca posiada do tego budynku lub lokalu tytuł prawny – umowę najmu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2014 r. Wnioskodawca wykupił mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Było to mieszkanie zakładowe, na które Wnioskodawca posiadał przydział z kopalni. Umowa najmu mieszkania zakładowego podpisana została z dyrekcją kopalni 06 października 1994 r. Przy zakupie mieszkania Wnioskodawca otrzymał bonifikatę wynikającą z lat przepracowanych w kopalni. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C od Spółdzielni Mieszkaniowej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie. Zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisie odnosi się bowiem tylko i wyłącznie do dochodów uzyskanych z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców. Natomiast mieszkania w przejętych przez spółdzielnię mieszkaniową budynkach straciły status zakładowych lokali mieszkalnych i stały się mieszkaniami wchodzącymi w skład zasobów tej spółdzielni. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wykupił mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Fakt, iż jak wskazuje Wnioskodawca, w momencie przejęcia budynku z lokalami mieszkalnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniowa Wnioskodawca już tam mieszkał i było to mieszkanie zakładowe a lokatorzy nie mieli wpływu na przejęcie lokali przez Spółdzielnię, pozostaje bez wpływu na skutki podatkowe związane z nabyciem opisanego we wniosku lokalu.

Istotnym jest bowiem, że Wnioskodawca w 2014 r. nabył lokal mieszkalny, który na moment jego nabycia nie był już lokalem zakładowym, gdyż lokal ten został przejęty przez Spółdzielnię. Wnioskodawca nie nabył go zatem od pracodawcy lub byłego pracodawcy (czyli Kopalni) lecz od Spółdzielni.

Zatem u Wnioskodawcy – dotychczasowego najemcy – nabywcy lokalu mieszkalnego, który na moment jego nabycia nie był lokalem zakładowym wystąpi przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód z tytułu udzielonej bonifikaty (jako różnicy między ceną rynkową mieszkania a ceną zakupu) jest przysporzeniem skutkującym powstaniem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opodatkowaniu. Przychód z tego tytułu nie mieści się w katalogu zwolnień wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy, dlatego jako przychód z innych źródeł Wnioskodawca był obowiązany wykazać go w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym nastąpił wykup lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia postąpiła zatem prawidłowo wystawiając PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.