IBPBII/1/4511-136/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę okna, które zostały odliczone w ramach ulgi?
IBPBII/1/4511-136/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. spółdzielnie mieszkaniowe
  2. stolarka okienna
  3. zwrot nakładów
  4. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 17 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura – 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę okna – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę okna.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni posiada spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. W 2005 r. za własne pieniądze zakupiła i wymieniła okno dwudzielne w mieszkaniu. Z tego tytułu odliczyła 19% wartości poniesionych nakładów od podatku dochodowego za 2005 r. (PIT/D).

W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała (na podstawie pisma) ze Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot poniesionych nakładów za wymianę jednej sztuki okna balkonowego dwudzielnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma opodatkować otrzymaną ze Spółdzielni kwotę zwrotu za okno w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego (PIT-37) za 2014 r....

Wnioskodawczyni opierając się na interpretacji ogólnej Nr DD3/033/184/CRS/RD-94536/13 Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. uważa, że nie trzeba otrzymanej kwoty opodatkować.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy do źródeł przychodów zalicza się między innymi „inne źródła”.

Z przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy wynika, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2005 r. za własne pieniądze zakupiła i wymieniła okno dwudzielne w mieszkaniu. Z tego tytułu odliczyła 19% wartości poniesionych nakładów od podatku dochodowego za 2005 r. W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała ze Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot poniesionych nakładów za wymianę jednej sztuki okna balkonowego dwudzielnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.) członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Stosownie natomiast do postanowień art. 41 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Na podstawie art. 6 ust. 3 powołanej ustawy spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zatem otrzymany przez lokatorów (członków oraz osób niebędącymi członkami spółdzielni) od Spółdzielni z funduszu remontowego, finansowanego ze składek tych osób, zwrot kosztów poniesionych przez nich uprzednio na przeprowadzenie niezbędnych remontów (do których wykonania z mocy prawa zobowiązana jest Spółdzielnia) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zwrot lokatorom (członkom oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni) nakładów z funduszu remontowego, a więc funduszu przez nich finansowanego, nie stanowi przysporzenia i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym. Jeżeli bowiem ta sama Spółdzielnia, z tego samego funduszu remontowego, sama przeprowadziłaby niezbędne prace remontowe (do czego, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, jest zobowiązana), to świadczenie takie byłoby zdarzeniem obojętnym podatkowo dla lokatorów. Tym samym przeprowadzenie tych remontów nie bezpośrednio przez Spółdzielnię, lecz przez lokatorów i finansowanie ich na tych samych zasadach i z tego samego funduszu oraz późniejsza wypłata, stanowiąca zwrot poniesionych nakładów, nie stanowi przychodu z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku jednak, gdy podatnik skorzystał z odliczeń w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej z tytułu wydatków poniesionych np. na wymianę stolarki okiennej – co właśnie miało miejsce w przedstawionej przez Wnioskodawczynię sytuacji – a następnie po roku, w którym dokonał odliczeń otrzymał zwrot poniesionych wydatków – zobowiązany jest w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ten zwrot nastąpił odpowiednio doliczyć kwoty poprzednio odliczone.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956, ze zm.) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Przy czym przepis art. 27a ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.) stanowi, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułów wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 (m.in. na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego lokalu mieszkalnego), a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Natomiast z treści art. 45 ust. 3a pkt 1 tej ustawy wynika, iż w przypadkach określonych w art. 27a ust. 14 – podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności.

Aktualnie o obowiązku doliczenia kwot poprzednio odliczonych stanowi art. 45 ust. 3a cyt. ustawy.

W myśl jego brzmienia – jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, iż w sytuacji gdy Wnioskodawczyni w 2005 r. skorzystała z odliczeń od podatku wydatków związanych z wymianą okna balkonowego dwudzielnego (w wysokości 19% wartości poniesionych nakładów) i w 2014 r. otrzymała ze Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot poniesionych wydatków, powinna w zeznaniu podatkowym za 2014 r. doliczyć kwotę poprzednio odliczoną, tj. odliczoną w zeznaniu podatkowym za 2005 r. oczywiście proporcjonalnie do dokonanego zwrotu. Gdyby takiego odliczenia od podatku w przeszłości nie dokonała, aktualny (w 2014 r.) zwrot kwoty ze Spółdzielni Mieszkaniowej byłby obojętny podatkowo.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanej we wniosku przez Wnioskodawczynię interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 wskazać należy, iż dotyczy innej sytuacji niż przedstawiona we wniosku. Porusza ona kwestię jedynie zwrotu otrzymanego na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej bez analizy przypadku czy wcześniej wydatkowana kwota była odliczona od podatku. Interpretacja ta nie dotyczy więc sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.