IBPBII/1/415-498/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki podatkowe wypłaty przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 13 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Państwo Sz. otrzymali przydział na mieszkanie w Spółdzielni (Wnioskodawcy) 10 marca 1992 r. W przydziale lokalu mieszkalnego o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu są ujęci:

  • główny najemca,
  • żona,
  • syn,
  • matka.

Warunkiem otrzymania mieszkania było przyjęcie członkostwa przynajmniej przez jednego ze współmałżonków. Członkiem Spółdzielni został Pan Sz. składając stosowną deklarację.

Wkład mieszkaniowy został wpłacony do kasy Spółdzielni przez małżonków Sz. w wymaganej wówczas ustawowo dla mieszkania spółdzielczego lokatorskiego wysokości 10% kosztów budowy. Stanowiło to kwotę 45.732.465,00 zł – po denominacji 4.573,25 zł.

Zgodnie z ówczesnymi przepisami otrzymywania mieszkań spółdzielczych pozostałe 40% kosztów budowy wnoszone było w ratach przez kolejne 60 lat. W przypadku mieszkań lokatorskich (a takie nabyli Państwo Sz.) pozostałe 50% kosztów budowy umarzane było przez Budżet Państwa. Inflacja i wprowadzenie zmiennego oprocentowania zmieniły zasady spłaty ww. 40% kosztów budowy ustawą o pomocy Państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 roku Nr 119 poz. 1115 z dnia 30 listopada 1995 r. ze zm.) Kolejne spłaty rat kredytu powodowały zmianę wielkości wkładu mieszkaniowego pierwotnie wpłaconego. W październiku 2002 r. część kapitałowa kredytu została spłacona, lokator spłacał odsetki zgodnie z ww. ustawą. Tym samym lokator uzyskał wkład mieszkaniowy o wartości 50% wartości mieszkania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 2/2008 postanowiła o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Przyczyną wygaśnięcia było uporczywe uchylanie się przez Państwa Sz. od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, szczególnie długotrwałe zaleganie z uiszczaniem opłat za użytkowany lokal mieszkalny. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu skutkuje ustaniem członkostwa w spółdzielni.

Decyzja Państwa Sz. o dobrowolnym przekazaniu mieszkania do sprzedaży przez Spółdzielnię wpłynęła do Spółdzielni 6 kwietnia 2009 r. w trakcie prowadzonego postępowania eksmisyjnego przez Sąd Rejonowy w ... .

Art. 11 ust. 21, ust. 22 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. określa zasady rozliczeń w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Kwota 251.000,00 zł uzyskana na przetargu podzielona została na dwie części. 50% dotyczy części wartości mieszkania spłaconej przez Państwa Sz.

Pozostałe 50% to umorzona przez Budżet w 1992 r. druga połowa kosztów budowy, co wówczas stanowiło 22.866,22 zł, a obecnie stanowi 50% wartości ceny rynkowej tj. 125.500,00 zł. Pomniejszając tę kwotę o faktycznie zwróconą obecnie do Budżetu Państwa kwotę umorzenia, tj. 22.866,22 oraz koszty dotyczące sprzedaży mieszkania 2.942,60 zł (ogłoszenia i wycena) – jako przysporzenie majątkowe uznano kwotę 125.500,00 zł – 22.866,22 zł – 2.942,60 zł = 99.691,18 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podany wyżej sposób wyliczenia przysporzenia majątkowego jest prawidłowy i stanowi przychód z innych źródeł...

Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) uważa, że sposób wyliczenia przysporzenia majątkowego jest prawidłowy i zgodny z art. 11 ust. 21, ust. 22 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, proces wyodrębniania mieszkań lokatorskich w odrębną własność daje właścicielom mieszkanie, którego wartość znacznie przewyższa kwoty wniesione w chwili zasiedlenia lokalu. Gdyby Pan Sz. przekształcił mieszkanie w odrębną własność ww. przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie miałby do niego zastosowania. Biorąc pod uwagę równość obywateli wobec obowiązującego prawa przyjęto podobne kryteria w zakresie kwalifikacji przysporzenia majątkowego. I tak Państwo Sz. mają przysporzenie w części dotyczącej wartości umarzanej przez Budżet obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 tej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Z wniosku wynika, że Państwo Sz. otrzymali przydział na mieszkanie w Spółdzielni 10 marca 1992 r. Warunkiem otrzymania mieszkania było przyjęcie członkostwa przynajmniej przez jednego ze współmałżonków. Członkiem Spółdzielni został Pan Sz. składając stosowną deklarację. Wkład mieszkaniowy został wpłacony do kasy Spółdzielni przez małżonków Sz. w wymaganej wówczas ustawowo dla mieszkania spółdzielczego lokatorskiego wysokości 10% kosztów budowy. Stanowiło to kwotę 45.732.465,00 zł – po denominacji 4.573,25 zł.

Zgodnie z ówczesnymi przepisami otrzymywania mieszkań spółdzielczych pozostałe 40% kosztów budowy wnoszone było w ratach przez kolejne 60 lat. W przypadku mieszkań lokatorskich (a takie nabyli Państwo Sz.) pozostałe 50% kosztów budowy umarzane było przez Budżet Państwa. Inflacja i wprowadzenie zmiennego oprocentowania zmieniły zasady spłaty ww. 40% kosztów budowy ustawą o pomocy Państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Kolejne spłaty rat kredytu powodowały zmianę wielkości wkładu mieszkaniowego pierwotnie wpłaconego. W październiku 2002 r. część kapitałowa kredytu została spłacona, lokator spłacał odsetki zgodnie z ww. ustawą. Tym samym lokator uzyskał wkład mieszkaniowy o wartości 50% wartości mieszkania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 2/2008 postanowiła o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Przyczyną wygaśnięcia było uporczywe uchylanie się przez Państwa Sz. od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, szczególnie długotrwałe zaleganie z uiszczaniem opłat za użytkowany lokal mieszkalny. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu skutkuje ustaniem członkostwa w spółdzielni.

Decyzja Państwa Sz. o dobrowolnym przekazaniu mieszkania do sprzedaży przez Spółdzielnię wpłynęła do Spółdzielni 6 kwietnia 2009 r. w trakcie prowadzonego postępowania eksmisyjnego przez Sąd Rejonowy w ... .

Art. 11 ust. 21, ust. 22 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych określa zasady rozliczeń w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Kwota 251.000,00 zł uzyskana na przetargu podzielona została na dwie części. 50% dotyczy części wartości mieszkania spłaconej przez Państwo Sz.

Pozostałe 50% to umorzona przez Budżet w 1992 r. druga połowa kosztów budowy, co wówczas stanowiło 22.866,22 zł, a obecnie stanowi 50% wartości ceny rynkowej, tj. 125.500,00 zł. Pomniejszając tę kwotę o faktycznie zwróconą obecnie do Budżetu Państwa kwotę umorzenia, tj. 22.866,22 oraz koszty dotyczące sprzedaży mieszkania 2.942,60 zł (ogłoszenia i wycena) – jako przysporzenie majątkowe uznano kwotę 125.500,00 zł – 22.866,22 zł – 2.942,60 zł = 99.691,18 zł.

Kwestię wniesienia wkładu mieszkaniowego oraz jego zwrotu regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl natomiast art. 4 ust. 3 ww. ustawy członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 11 ust. 21 cyt. ustawy w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Zgodnie z art. 11 ust. 22 tej ustawy z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy).

Powołany przez Wnioskodawcę (Spółdzielnię Mieszkaniową) przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje przedmiotowe zwolnienie jako ograniczające się tylko i wyłącznie do wniesionych do spółdzielni wkładów. Należy zauważyć, że jeżeli wartość ich ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji wówczas zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część wypłaconej kwoty, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu (tj. bez uwzględnienia waloryzacji). Przy czym, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami (pozapodatkowymi) spłata kredytu była zaliczana na poczet wkładu mieszkaniowego, to kwota spłaconego kredytu dla celów podatkowych również jest traktowana jako wkład wniesiony.

Z tego też względu, nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem (tj. wypłaconą wartością rynkową lokalu mieszkalnego) a nominalną wartością wniesionego (uiszczonego) wkładu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionym stanie faktycznym przychodem jest wartość przetargowa lokalu mieszkalnego w kwocie 251.000,00 zł pomniejszona o kwotę wniesionego wkładu, tj. 4.573,25 zł (po denominacji) powiększoną ewentualnie o kolejne spłaty rat kredytu (jeżeli spłata kredytu zaliczana była na poczet wkładu mieszkaniowego wartość przetargowa podlega również pomniejszeniu o kwotę umorzenia w wysokości 22.866,22 zł i koszty wyceny mieszkania. Jak wynika z treści wniosku – kolejne spłaty rat kredytu powodowały zmianę wielkości wkładu mieszkaniowego pierwotnie wpłaconego).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Należy zauważyć, iż z przepisu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Z przepisu tego wynika zatem, że Organ, na wniosek zainteresowanego, wydaje interpretację wyłącznie przepisów prawa podatkowego. Natomiast z treści wniosku wynika, iż Spółdzielnia poruszyła również zagadnienie dotyczące rachunkowego rozliczenia kwoty 251.000,00 zł uzyskanej na przetargu, które nie jest uregulowane przepisami prawa podatkowego i których to organ interpretacyjny nie jest władny ocenić.

Stosownie bowiem do art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Przedmiotem regulacji prawa podatkowego jest więc kwestia opodatkowania zwrotu wkładu, natomiast nie sposób jego wyliczenia. Zatem Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych we wniosku. Powyższa kwestia wykracza poza ustawowo wyznaczone ramy dla instytucji interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Rolą organu interpretacyjnego nie jest bowiem potwierdzenie czy też zaprzeczenie, że przychód Państwa Sz. (przysporzenie majątkowe) jest uzyskany w wysokości wskazanej we wniosku lecz jego rolą – wynikającą z zapisu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej jest wyjaśnienie, wytłumaczenie przepisu oraz wskazanie, jakie z analizowania przepisu płyną prawa i obowiązki dla Wnioskodawcy i czy Wnioskodawca prawidłowo odczytuje sens tych przepisów na gruncie opisanego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.