DD6.8221.98.2016.MNX | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy przekazany dochód i fundusz remontowy uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokali użytkowych powoduje w Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm. dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Rozwoju i Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 5 października 2011 r. nr IPTPB3/423-127/11-/MF przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej ... z siedzibą w ... przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2011 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu przekazania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej środków w wysokości odpowiadającej dodatniemu wynikowi z lat ubiegłych oraz środków funduszu remontowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa osiąga dochody związane z działalnością w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznacza na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (w części dotyczącej właścicieli posiadających mieszkanie i garaż) oraz działalność opodatkowaną związaną z gospodarką eksploatacyjną dotyczącą lokali użytkowych.

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych. Odpisy na fundusz remontowy mieszkań i garaży obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi i stanowią koszt uzyskania przychodu (art 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), natomiast lokale użytkowe nie wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym brak jest podstaw do uznawania odpisów na fundusz remontowy za koszt podatkowy.

Z chwilą wyodrębnienia własności wszystkich lokali w budynku zostanie wydzielona z zasobów spółdzielni z mocy ustawy wspólnota mieszkaniowa. Spółdzielnia zamierza podpisać umowę o zarząd powierzony i przekazać wspólnocie majątek w postaci wyniku dodatniego z lat ubiegłych, który w części dotyczącej mieszkań i garaży korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, a w części dotyczącej lokali użytkowych był opodatkowany oraz środki pochodzące z wpływów funduszu remontowego.

Wspólnota mieszkaniowa uzyskane środki przeznaczy na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (mieszkań i garaży) i lokali użytkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy przekazany dochód i fundusz remontowy uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokali użytkowych powoduje w Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych?
  2. Czy otrzymane środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej, które zostaną przeznaczone we wspólnocie na utrzymanie tych zasobów powodują we wspólnocie mieszkaniowej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych?

Interpretacja z dnia 5 października 2011 r. Nr IPTPB3/423-127/11-2/MF Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynik dodatni (dochód) i fundusz remontowy dotyczący mieszkań i garaży należy ocenić z punktu widzenia art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Korzysta on ze zwolnienia przedmiotowego w Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnocie mieszkaniowej, gdyż zdaniem Wnioskodawcy spełnia dwa warunki: pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie przeznaczony na utrzymanie tych zasobów, natomiast w części dotyczącej lokali użytkowych będzie stanowił przychód podatkowy we wspólnocie mieszkaniowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając z upoważnienia Ministra Finansów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w dniu 5 października 2011 r. wydał interpretację indywidualną nr IPTPB3/423-127/11-2/MF, w której uznał, że stanowisko Spółdzielni za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami, urządzeniami, przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne przychody związane z tymi zasobami.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na zasoby mieszkaniowe składają się, co zostało powiedziane wyżej, zarówno lokale mieszkalne, jak i znajdujące się w budynku mieszkalnym tego rodzaju pomieszczenia, jak piwnice, sutereny, strychy, garaże, określane w ustawie o własności lokali jako tzw. pomieszczenia przynależne do lokali. Źródłem powstania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego są zatem posiadane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zasoby mieszkaniowe.

Z wyżej wymienionego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym określone zostało źródło pochodzenia dochodu podlegającego zwolnieniu, tj. gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nie wynika aby dyspozycją tego przepisu objęta była gospodarka sprowadzająca się tylko do zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług (por. wyrok WSA w Warszawie z 22 października 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 824/08).

Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, na które składają się, zgodnie z wyżej wymienionymi wyjaśnieniami zawartymi w interpretacji ogólnej, m.in. lokale mieszkalne oraz przynależne do nich garaże (miejsca postojowe), uzasadnione jest stwierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość podejmowanych działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, polegających zarówno na wytwarzaniu, dysponowaniu, jak i zarządzaniu tymi zasobami. Dochód uzyskany zatem z całokształtu działalności prowadzonej w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a więc także ze sprzedaży przez spółdzielnie mieszkaniowe (członkom i innym osobom) składników tych zasobów, uprzednio przez nie wybudowanych (np. mieszkań), wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na utrzymanie pozostałych zasobów spółdzielni mieszkaniowych.

Z przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Natomiast kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6.8201.1.2015.MZG (Dz. Urz. Min. Fin. Poz. 23), w której uznał że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym, spółdzielnie mieszkaniowe mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy na utworzony fundusz remontowy.

W konsekwencji za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z którym dochód uzyskany w spółdzielni mieszkaniowej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który następnie zostanie przekazany wyodrębnionej ze spółdzielni wspólnocie mieszkaniowej podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem zostanie on przekazany w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Niniejsza zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).