DD3/033/321/1/ILG/13/RD-46948/14 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Opodatkowanie zwrotu wydatków poniesionych na montaż modułów radiowych.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2012 r. Nr ITPB2/415-831/12/ENB, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni ... (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 4 września 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu wydatków za montaż modułów radiowych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie montażu modułów radiowych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółdzielnią zawarł w dniu 1 lutego 2011 r. umowę na wykonanie usługi dostarczenia wodomierzy suchobieżnych mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody z zaworami zwrotnymi, z zabezpieczeniem przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego, przystosowanych do zainstalowania modułu radiowego oraz dostarczenia, zamontowania modułu radiowego, wraz z zabezpieczeniem na wodomierzach przed ingerencją we wskazania ilości zużytej wody.

Zainstalowany moduł radiowy miał na celu pomóc w odczytaniu stanów zużycia wody z zainstalowanych wodomierzy, drogą radiową bez wchodzenia do lokali mieszkańców.

Każda osoba zamieszkująca w zasobach Wnioskodawcy była obowiązana do wniesienia opłaty w dwóch etapach. Pierwszy etap opłaty dotyczył zapłaty za montaż wodomierzy, którą mieszkańcy płacili jednorazowo dla firmy z którą Wnioskodawca ma podpisaną umowę. Natomiast drugi etap dotyczył zapłaty za moduły radiowe. Informacje na temat terminu spłaty były wysyłane dla każdej osoby indywidualnie z podanym terminem płatności. W całych zasobach zostało zamontowanych około 75% wodomierzy z odczytem radiowym, liczba wodomierzy w poszczególnych mieszkaniach jest różna i wynosi od 1 sztuki do 4 sztuk. Mieszkańcy którzy mieli wmontowane wodomierze z modułem radiowym uregulowali należność za moduły radiowe dla Wnioskodawcy lub w przypadku braku wpłaty zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej opłata została zaksięgowana w poczet należności czynszowej i powiększyła zobowiązanie wobec Wnioskodawcy. Opłata za moduły radiowe na prośbę indywidualnych osób mogła być rozłożona na 12 rat. W związku z licznymi protestami mieszkańców Zarząd Spółdzielni chce zaproponować podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie członków, które ma się odbyć w październiku 2012 r., o przekazaniu części nadwyżki bilansowej za 2011 r. na zwrot dla mieszkańców kosztów instalacji modułów radiowych lub w przypadku przekazania tych pieniędzy na fundusz remontowy zaproponuje podjęcie Uchwały przez Radę Nadzorczą o zwrocie poniesionych kosztów instalacji modułów radiowych z funduszu remontowego. Zwrot kosztów modułów radiowych dotyczy członków spółdzielni, osób niebędących członkami spółdzielni którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz odrębna własność.

Zgodnie za statutem Wnioskodawcy, nadwyżkę bilansową przeznacza się na eksploatację, zwiększenie funduszu remontowego oraz na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

Zgodnie z art. 77 ustawy o Prawie Spółdzielczym nadwyżka bilansowa ulega podziałowi na członków Spółdzielni proporcjonalnie do ilości m2. Natomiast fundusz remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej tworzony jest z wpłat dokonywanych przez członków i osób niebędących członkami spółdzielni. Wysokość odpisu określa obowiązujący Plan Gospodarczo - Finansowy, który uzależniony jest od członkostwa w spółdzielni i od ilości m2 lokalu. Osoby będące członkami spółdzielni dokonują wpłat w mniejszej wysokości niż osoby niebędące członkami spółdzielni, ponieważ fundusz remontowy zasila nadwyżka bilansowa z podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Wnioskodawca tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrot pieniędzy za montaż modułów radiowych sfinansowany nadwyżką bilansową za 2011 r. lub funduszem remontowym stanowi dla osób będących lub niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego, lub dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca zobowiązany jest sporządzić informację PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych istnieje możliwość przeznaczenia nadwyżki bilansowej na podwyższenie funduszu remontowego a następnie możliwość zwrotu pieniędzy dla poszczególnych osób za montaż modułów radiowych. Zdaniem Wnioskodawcy, nadwyżka bilansowa, która ulega podziałowi przez Walne Zgromadzenie została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w związku z tym zwrot opłaty za moduły radiowe nie stanowi dochodu z innych źródeł.

Z tytułu dofinansowania funduszu remontowego członkowie spółdzielni lub osoby niebędące członkami spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego czy też prawo odrębnej własności nie otrzymują żadnego przychodu. Fundusz remontowy jest funduszem spółdzielni - osoby prawnej i mieści się w gospodarce zasobów mieszkaniowych. Nie jest to dochód z innych źródeł, ani dochód z udziału w zyskach osoby prawnej. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów stanowi nadwyżkę bilansową.

Stosownie do art. 77 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77). Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zwrot opłaty z funduszu remontowego dokonany z nadwyżki bilansowej na rzecz członków i nie członków posiadających własnościowe prawo do lokalu, członków i nie członków posiadających odrębną własność, nie stanowi dla poszczególnych osób przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu. Dofinansowanie nie powoduje bowiem powstania po stronie tych osób przysporzenia majątkowego, gdyż zamontowane moduły radiowe mogą mieścić się w przewidzianych wydatkach z funduszu remontowego. W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, stwierdzam, co następuje.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Przepis ten ustanawia reżim tzw. bezwynikowej, w sensie ekonomicznym, gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielni mieszkaniowej. W doktrynie i judykaturze podkreśla się, że zasada bezwynikowej działalności finansowej spółdzielni mieszkaniowej polega na tym, że gospodarka zasobami mieszkaniowymi nie zmierza do uzyskania nadwyżki bilansowej, a każdy niedobór lub nadwyżka przychodów nad kosztami są rozliczane w roku następnym (np. wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r. sygn. akt III CSK 30/05, wyrok SN z dnia 28 czerwca 2007 r. sygn. akt CSK 78/07).

Zasadę bezwynikowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielni mieszkaniowej modyfikuje przepis art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Zgodnie z powołanym przepisem dochód z pożytków spółdzielnia mieszkaniowa może, ale nie musi przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, ale może środki te przeznaczyć na inne cele np. inwestycyjne (dr Adam Doliwa Komentarz do art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawierają jednoznacznych regulacji obciążających spółdzielnie mieszkaniowe obowiązkiem dokonywania remontów (przykładowo polegających na wymianie stolarki okiennej, instalacji cieplnej, itp). Obowiązek taki można wywieść z analizy brzmienia art. 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zatem szczegółowe zasady ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób finansowania lub współfinansowania tych zdarzeń określają statuty spółdzielni mieszkaniowych lub uchwalane na ich podstawie (przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej) regulaminy.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów, to fakt zwrotu wydatków na montaż modułów radiowych do wodomierzy z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej (tworzonego z obowiązkowych świadczeń na ten fundusz oraz z podziału nadwyżki bilansowej) osobom, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu, nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Sfinansowanie z funduszu remontowego, na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, remontu lokalu mieszkalnego w budynku zarządzanym przez tę spółdzielnię mieszkaniową jest neutralne podatkowo, bez względu na rodzaj posiadanego przez daną osobę tytułu prawnego do tego lokalu.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że przeznaczenie nadwyżki bilansowej na podwyższenie funduszu remontowego, a następnie zwrot poszczególnym osobom z tego funduszu wydatków poniesionych na montaż modułów radiowych nie stanowi dla tych osób przychodu z innych źródeł i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2012 r. Nr ITPB2/415-831/12/ENB, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.