DD3/033/319/CRS/13/RD-46639/14 | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji, w związku z 50% partycypacją Wnioskodawcy w kosztach wymiany pieców, po stronie właścicieli lokali mieszkalnych powstaje przysporzenie majątkowe? Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich czterech grup właścicieli wskazanych w przedstawionym stanie faktycznym?
DD3/033/319/CRS/13/RD-46639/14interpretacja indywidualna
  1. partycypacja
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr ITPB2/415-531/10/IL, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej „...” (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 maja 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wymianą pieców gazowych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych partycypacji Wnioskodawcy w kosztach wymiany pieców gazowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca dokonał wymiany pieców gazowych dwufunkcyjnych z otwartą komorą spalania na piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania w 36 lokalach mieszkalnych wybudowanych i oddanych do użytkowania w 2001 r. Wymiany dokonano z uwagi na zgłaszane przez właścicieli lokali mieszkalnych usterki związane z zakłóceniami wentylacji grawitacyjnej. Podejmowane wcześniej próby wyeliminowania „odwróconego” ciągu wentylacji grawitacyjnej poprzez podwyższenie kanałów wentylacyjnych i spalinowych nie przyniosły oczekiwanej poprawy. Koszty wymiany pieców uwzględniono w planie społeczno-gospodarczym Wnioskodawcy.

Wymianę pieca gazowego w lokalu mieszkalnym uzależniono od partycypacji właściciela mieszkania w kosztach wymiany pieca. Wnioskodawca pokrył 50% kosztów wymiany pieców ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym, który tworzony jest z wpłat właścicieli lokali mieszkalnych oraz z podziału nadwyżki bilansowej, pozostałymi 50% obciążyła właściciela mieszkania. Wymiany pieców dokonano na rzecz osób posiadających:

  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, będących członkami spółdzielni,
  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie będących członkami spółdzielni,
  • prawa odrębnej własności, będących członkami spółdzielni,
  • prawa odrębnej własności, nie będących członkami spółdzielni.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji, w związku z 50% partycypacją Wnioskodawcy w kosztach wymiany pieców, po stronie właścicieli lokali mieszkalnych powstaje przysporzenie majątkowe... Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich czterech grup właścicieli wskazanych w przedstawionym stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, właściciele lokali mieszkalnych, w związku z 50% partycypacją Wnioskodawcy w kosztach wymiany pieców gazowych w ich lokalach mieszkalnych nie uzyskali przychodu z „innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymiana została dokonana z uwagi na liczne zgłoszenia dotyczące zakłóceń wentylacji grawitacyjnej. 50% kosztów wymiany sfinansowano ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym, pochodzących z wpłat właścicieli lokali mieszkalnych oraz z podziału nadwyżki bilansowej. Poniesione z tego tytułu wydatki uwzględnione były w planie społeczno-gospodarczym. Wnioskodawca uważa, iż nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zatem szczegółowe zasady ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób finansowania lub współfinansowania tych zdarzeń określają statuty spółdzielni mieszkaniowych lub uchwalane na ich podstawie (przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej) regulaminy.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, to fakt współfinansowania przez spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego wymiany pieców gazowych, stanowiących element systemu ogrzewania lokali mieszkalnych, zamieszkałych przez osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu, nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane z funduszu remontowego, na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego jest neutralne podatkowo, bez względu na rodzaj posiadanego przez daną osobę tytułu prawnego do tego lokalu.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że właściciele lokali mieszkalnych, w związku z 50% partycypacją Wnioskodawcy w kosztach wymiany pieców gazowych w ich lokalach mieszkalnych, nie uzyskali przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy, i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr ITPB2/415-531/10/IL wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/415-531/10/IL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.