1061-IPTPB2.4511.154.2016.1.Aku | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wypłata wartości rynkowej lokalu użytkowego w części przekraczającej wniesiony do spółdzielni wkład budowlany, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, stanowi dla osoby otrzymującej wypłatę przychód, o którym mowa w art. 21 ust 1. pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy płatnik był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „.....” i jego współmałżonek nabyli we współwłasności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na podstawie przydziału, wydanego przez Spółdzielnię w 2001 r. Wkład budowlany, związany z prawem do lokalu użytkowego, został wniesiony do Spółdzielni w wymaganej wysokości. Członek miał prawo użytkować przydzielony lokal na cele handlowo-usługowe. Członek Spółdzielni w lokalu prowadził działalność gospodarczą. W 2015 r. członek Spółdzielni i jego współmałżonek złożyli wspólne oświadczenie o zrzeczeniu się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, o którym mowa wyżej, na rzecz Wnioskodawcy. Dla tego lokalu nie była urządzona księga wieczysta. Skutkiem zrzeczenia się prawa do lokalu, było wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Wnioskodawca, w oparciu o przepisy art. 1711 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.) wypłacił w 2015 r. osobom uprawnionym (członkowi i jego współmałżonkowi), wartość rynkową lokalu użytkowego z tytułu wygasłego prawa.

Wnioskodawca w lutym 2016 r., na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sporządził i przesłał do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, a dla członka i jego współmałżonka w formie papierowej, informacje PIT-8C.

W części „D” informacji PIT-8C Wnioskodawca, na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazał, dla każdej z uprawnionych osób, przychód stanowiący połowę udziału w nadwyżce wynikającej z różnicy pomiędzy rynkową wartością lokalu użytkowego a wniesionym do Spółdzielni wkładem budowlanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłata wartości rynkowej lokalu użytkowego w części przekraczającej wniesiony do Spółdzielni wkład budowlany – w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – stanowiła dla osób otrzymujących wypłatę przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana była do sporządzenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, po stronie osób, którym wypłacono wartość rynkową lokalu użytkowego, wystąpił przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a wniesionym wkładem budowlanym.

Według Wnioskodawcy, zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 wskazanej ustawy, dotyczy wyłącznie wniesionego do Spółdzielni wkładu budowlanego, natomiast nie korzysta ze zwolnienia nadwyżka pomiędzy wartością rynkową lokalu a wniesionym wkładem budowlanym.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wystąpił obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii można zaliczyć również przychody inne, niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Z treści powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że członek Spółdzielni Mieszkaniowej i jego współmałżonek nabyli we współwłasności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na podstawie przydziału, wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2001 r. oraz wnieśli w wymaganej wysokości wkład budowlany, związany z tym prawem.

W 2015 r. członek Spółdzielni Mieszkaniowej i jego współmałżonek zrzekli się ww. prawa do spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego, na rzecz Wnioskodawcy. Na skutek zrzeczenia się prawa do lokalu nastąpiło wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Wnioskodawca wypłacił w 2015 r. osobom uprawnionym (członkowi i jego współmałżonkowi) wartość rynkową lokalu użytkowego z tytułu wygasłego prawa.

W lutym 2016 r. Wnioskodawca sporządził i przesłał do urzędu skarbowego, informacje PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, w których wykazał dla każdej z uprawnionych osób przychód, stanowiący połowę udziału w nadwyżce wynikającej z różnicy pomiędzy rynkową wartością lokalu użytkowego a wniesionym do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładem budowlanym.

Kwestię nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

W myśl art. 1711 ust. 1 ww. ustawy w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami (art. 1711 ust. 2 ww. ustawy).

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności: wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Wydatki na wkłady mieszkaniowe lub budowlane do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Nadmienić należy, że według brzmienia art. 1711 ust. 1 ww. ustawy, obowiązującego do dnia 30 lipca 2007 r., w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana była uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Aktualnie wypłaca wartość rynkową lokalu. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 (art. 1711 ust. 3 ww. ustawy).

W świetle powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że wypłata osobie uprawnionej wartości rynkowej lokalu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Tym samym, uzyskany przez osobę uprawnioną przychód podatkowy w związku ze zwrotem wkładu budowlanego w wartości rynkowej lokalu, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W konsekwencji, kwota zwróconego wkładu budowlanego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do spółdzielni mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy. Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem, tj. kwotą wypłaconą przez spółdzielnię a wartością wniesionego wkładu stanowi dla osób otrzymujących wypłatę przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi przychodami w roku podatkowym.

W świetle powyższego, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł w roku podatkowym na formularzu PIT-8C Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wykaże przychód podlegający opodatkowaniu, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wypłaconą należnością (wartością rynkowa lokalu), a wartością wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.