0113-KDIPT2-2.4011.283.2017.1.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładu ustalonego według jego wartości nominalnej, czy też wartości faktycznej opartej na waloryzacji wniesionych wkładów?
2. Czy w razie zaliczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową kwoty podlegającego zwrotowi wkładu mieszkaniowego podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kiedy nie występuje po stronie podatnika faktyczne przysporzenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2017 r. (data wpływu 22 września 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wkładu mieszkaniowego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wkładu mieszkaniowego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 19 lipca 1979 r. ... Spółdzielnia Mieszkaniowa w ... dokonała przydziału na rzecz Wnioskodawcy mieszkania o pow. 53,59 m2, położonego w ... przy ul. ..., na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wymagany w związku z tym wkład mieszkaniowy ustalony został na 32 700 zł, który Wnioskodawca uiścił na rzecz Spółdzielni. Wobec zaległości w opłatach bieżących na rzecz Spółdzielni prawo do mieszkania zostało rozwiązane, a wyrokiem z dnia 14 września 2001 r. Sąd Rejonowy w ... (sygn. akt ...) orzeczono eksmisję Wnioskodawcy i Jego rodziny z przedmiotowego lokalu z zapewnieniem prawa do lokalu socjalnego.

W dniu 3 sierpnia 2016 r. wierzyciel - ... Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w .... wniosek o dokonanie eksmisji Wnioskodawcy i Jego rodziny z ww. lokalu. Lokal ten został przez Wnioskodawcę i Jego rodzinę wydany wierzycielowi w dniu 21 września 2016 r., w związku z czym postępowanie egzekucyjne w zakresie eksmisji z lokalu zostało umorzone postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KM ...).

Następnie pismem z dnia 13 marca 2017 r. Wnioskodawca zwrócił się do ... Spółdzielni Mieszkaniowej o informację odnośnie rozliczenia wkładu mieszkaniowego zgodnie z art. 11 ust. 21 zd. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w myśl którego, „w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu”, warunkiem zaś tej wypłaty jest opróżnienie lokalu, które nastąpiło. W odpowiedzi ... Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że lokal został wystawiony do przetargu, który odbył się w dniu 1 lutego 2017 r., jednak nie została złożona żadna oferta kupna lokalu. W odpowiedzi Wnioskodawca w dniu 28 marca 2017 r. zwrócił się do ww. Spółdzielni Mieszkaniowej o podanie wysokości zadłużenia. W odpowiedzi ... Spółdzielnia Mieszkaniowa pismem z dnia 12 czerwca 2017 r. przesłała Wnioskodawcy informację, że wartość rynkowa mieszkania ustalona została przez rzeczoznawcę na 99 280 zł, zaktualizowany wkład mieszkaniowy na 69 526 zł 28 gr. W piśmie tym poinformowano jednocześnie o przeksięgowaniu w poczet zadłużeń czynszowych spornych kwoty 69 329 zł 54 gr. W piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. ... Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że do przychodu, od którego naliczany jest podatek dochodowy, zalicza się „wypłacony” przez Spółdzielnię wkład mieszkaniowy po przejęciu mieszkania przez Spółdzielnię. W ocenie ... Spółdzielni Mieszkaniowej, to że wkład został „skonsumowany” przez zaległości czynszowe (przeksięgowany na poczet zaległości eksploatacyjnych) nie może oznaczać, że Wnioskodawca nie otrzymał konkretnego przysporzenia. Zgodnie z tym pismem utrata praw członkowskich nastąpiła w październiku 2000 r., zaś wkład mieszkaniowy stanowił 70,03 % wartości rynkowej mieszkania. Ponieważ pismo Spółdzielni nie zawierało odpowiedzi na część pytań Wnioskodawcy, zawartych w piśmie z dnia 26 czerwca 2017 r. Wnioskodawca zwrócił się ponownie na piśmie do Spółdzielni (pismo z dnia 7 lipca 2017 r.). W szczególności wątpliwość Wnioskodawcy dotyczyła momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto Wnioskodawca zakwestionował samo powstanie obowiązku podatkowego, gdyż po Jego stronie nie doszło do powstania jakiegokolwiek przysporzenia. Pismem z dnia 1 sierpnia 2017 r. Spółdzielnia odpowiedziała Wnioskodawcy, że mieszkanie zostało sprzedane w dniu 29 maja 2017 r. Stąd rozliczenie finansowe dokonane zostało po tym terminie. Co do kwestii powstania obowiązku podatkowego ... Spółdzielnia Mieszkaniowa powołała się na indywidualnie interpretacje, o które się zwróciła, a to udzielona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 29 sierpnia 2011 r., znak IBPBII/1/415-544/11/BJ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 marca 2016 r., znak IPTPB2/4511-745/15-3/MG. Według ... Spółdzielni Mieszkaniowej z interpretacji tych wynika, że zwolnieniu z obowiązku podatkowego podlega przychód do wysokości wniesionych wkładów do Spółdzielni, nie zaś do wysokości wkładu po jego waloryzacji. Wniesiony zaś przez Wnioskodawcę wkład mieszkaniowy w dacie przydziału mieszkania wynosił 3 zł 27 gr (32 700 starych zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładu ustalonego według jego wartości nominalnej, czy też wartości faktycznej opartej na waloryzacji wniesionych wkładów?
  2. Czy w razie zaliczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową kwoty podlegającego zwrotowi wkładu mieszkaniowego podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kiedy nie występuje po stronie podatnika faktyczne przysporzenie?

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do Spółdzielni wkładu według jego wartości zwaloryzowanej. Skoro bowiem wkład mieszkaniowy został wpłacony według określonej wartości nabywczej pieniądza to również jego zwrot jest dokonany w określonej wartości nabywczej uzależnionej od wartości rynkowej lokalu, zgodnie z art. 1711 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Podatnik zatem nie wpłacił wkładu o wartości tak niewielkiej w stosunku do jego dochodów jak wartość nominalna wkładu wg Spółdzielni wynosząca 3 zł 27 gr, lecz realną wartość, którą ustalić można tylko przez dokonanie waloryzacji. Stanowisko przeciwne jawi się jako sprzeczne z zasadą państwa prawa skodyfikowaną w art. 2 Konstytucji, a znajdującą odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących waloryzacji (art. 3581 kc).

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty należności umorzonych dłużnikom przez ich wierzycieli z tytułu należności głównych i należności odsetkowych są traktowane jako przysporzenie korzyści ekonomicznych podatnika. W niniejszej sprawie stan taki nie zachodzi, albowiem wierzyciel nie dokonał umorzenia jakiegokolwiek długu Wnioskodawcy, a jedynie zaliczył na jego poczet należne Wnioskodawcy do wypłaty kwoty. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o „zwrocie” wkładów zaś cytowany wyżej przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – o wypłacie wartości lokalu. W sprawie niniejszej do „wypłaty” w ścisłym rozumieniu tego słowa nie doszło, słowo zwrot zaś wskazuje, że wypłata ma dotyczyć „wkładu” nie zaś kwoty wpłaconej na rzecz Wnioskodawcy co podważa zastosowanie nominalizmu przy ustaleniu kwoty zwolnienia od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 19 lipca 1979 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała przydziału na rzecz Wnioskodawcy lokalu mieszkalnego, na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wnioskodawca uiścił na rzecz Spółdzielni wymagany wkład mieszkaniowy w wysokości 32 700 starych zł (3 zł 27 gr). Wobec zaległości w opłatach bieżących na rzecz Spółdzielni prawo do mieszkania zostało rozwiązane, a wyrokiem z dnia 14 września 2001 r. Sąd Rejonowy orzekł eksmisję Wnioskodawcy i Jego rodziny z przedmiotowego lokalu z zapewnieniem prawa do lokalu socjalnego. W dniu 3 sierpnia 2016 r. wierzyciel - Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wniosek o dokonanie eksmisji Wnioskodawcy i Jego rodziny z ww. lokalu. Lokal ten został przez Wnioskodawcę i Jego rodzinę wydany wierzycielowi w dniu 21 września 2016 r., w związku z czym postępowanie egzekucyjne w zakresie eksmisji z lokalu zostało umorzone postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2017 r. Pismem z dnia 13 marca 2017 r. Wnioskodawca zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej o informację odnośnie rozliczenia wkładu mieszkaniowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że lokal został wystawiony do przetargu, który odbył się w dniu 1 lutego 2017 r., jednak nie została złożona żadna oferta kupna lokalu. Wnioskodawca w dniu 28 marca 2017 r. zwrócił się do ww. Spółdzielni Mieszkaniowej o podanie wysokości zadłużenia. Spółdzielnia Mieszkaniowa pismem z dnia 12 czerwca 2017 r. przesłała Wnioskodawcy informację, że wartość rynkowa mieszkania ustalona została przez rzeczoznawcę na 99 280 zł, zaktualizowany wkład mieszkaniowy na 69 526 zł 28 gr. W piśmie tym poinformowano jednocześnie o przeksięgowaniu w poczet zadłużeń czynszowych spornych kwoty 69 329 zł 54 gr. Natomiast w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że do przychodu, od którego naliczany jest podatek dochodowy, zalicza się „wypłacony” przez Spółdzielnię wkład mieszkaniowy po przejęciu mieszkania przez Spółdzielnię. Zgodnie z tym pismem utrata praw członkowskich nastąpiła w październiku 2000 r., zaś wkład mieszkaniowy stanowił 70,03 % wartości rynkowej mieszkania. Pismem z dnia 1 sierpnia 2017 r. Spółdzielnia poinformowała Wnioskodawcę, że mieszkanie zostało sprzedane w dniu 29 maja 2017 r. i rozliczenie finansowe dokonane zostało po tym terminie.

Kwestię wniesienia wkładu mieszkaniowego oraz jego zwrotu regulują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl natomiast art. 4 ust. 3 ww. ustawy członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w przepisach rozdziału.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 11 ust. 21 cyt. ustawy w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Nadmienić należy, że według brzmienia art. 11 ust. 21 ww. ustawy, obowiązującego do dnia 30 lipca 2007 r. spółdzielnia zwracała osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy lub jego cześć, zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu.

Zgodnie z art. 11 ust. 22 tej ustawy z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy).

Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje przedmiotowe zwolnienie jako ograniczające się tylko i wyłącznie do wniesionych do spółdzielni wkładów. Należy zauważyć, że jeżeli wartość ich ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji wówczas zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część wypłaconej kwoty, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu (tj. bez uwzględnienia waloryzacji). Przy czym, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami (pozapodatkowymi) spłata kredytu była zaliczana na poczet wkładu mieszkaniowego, to kwota spłaconego kredytu dla celów podatkowych również jest traktowana jako wkład wniesiony.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że kwota zwróconego przez Spółdzielnię wkładu mieszkaniowego, do wysokości wniesionego (uiszczonego) przez Wnioskodawcę wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka pomiędzy kwotą zwróconego wkładu mieszkaniowego a nominalną wartością wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu mieszkaniowego stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ww. nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych także w przypadku zaliczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową kwoty podlegającego zwrotowi wkładu mieszkaniowego na zaległości z tytułu czynszu i inne zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółdzielni. To że jak wyraził się Wnioskodawca, do „wypłaty” w ścisłym rozumieniu tego słowa nie doszło, nie oznacza, że Wnioskodawca nie otrzymał żadnego przysporzenia. Gdyby na Wnioskodawcy nie ciążyły zaległości czynszowe oraz inne zobowiązania wobec Spółdzielni, Wnioskodawca otrzymałby pełną kwotę podlegającego zwrotowi wkładu mieszkaniowego.

Należy nadmienić, że skoro wkład mieszkaniowy wniesiony został przez Wnioskodawcę do Spółdzielni Mieszkaniowej w 1979 r., tj. przed 1995 r., to w chwili obecnej ustalając wartość wniesionego wkładu należy uwzględnić ją w kwocie odpowiadającej kwocie po denominacji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386), wszelkie prawa majątkowe, a także zobowiązania i należności pieniężne powstałe przed datą 1 stycznia 1995 r., a płatne po tej dacie - podlegają przeliczeniu w stosunku określonym w art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy. W szczególności przeliczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlegają: wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, inne należności wynikające z praw i zobowiązań majątkowych (publicznych i prywatnych) bez względu na tytuł ich powstania, wartości materiałów i surowców, wkładów oszczędnościowych, lokat i depozytów bankowych. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy o denominacji złotego, nowa jednostka pieniężna będzie miała wartość równą 10 000 starych złotych.

Według Wnioskodawcy, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do Spółdzielni wkładu według jego wartości zwaloryzowanej. Wnioskodawca uważa, że skoro wkład mieszkaniowy został wpłacony według określonej wartości nabywczej pieniądza to jego realną wartość ustalić można tylko przez dokonanie waloryzacji. Organ podkreśla, że zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Użyty w ww. przepisie zwrot: do wysokości wniesionych wkładów do spółdzielni jest jednoznaczny, chodzi o wniesiony wkład. Jeżeli intencją ustawodawcy byłoby zwolnienie przychodu otrzymanego w związku ze zwrotem m.in. wkładów w spółdzielni do wysokości zwaloryzowanej wartości wniesionych wkładów, zostałoby to wyraźnie wskazane, tak jak w zakresie kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwestia ich waloryzacji została uregulowana w art. art. 22 ust. 6f tej ustawy. Tym samym argumentacja Wnioskodawcy nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach tej ustawy.

Reasumując, kwota zwróconego Wnioskodawcy przez Spółdzielnię zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka pomiędzy kwotą zwróconego wkładu mieszkaniowego a nominalną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.