Spółdzielnie mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Spółdzielnie mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania dochodu z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu jako dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Fragment:
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop), wolne od podatku są m in. dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód spółdzielni mieszkaniowej, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Updop ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych mimo że operują pojęciem zasobów mieszkaniowych, niestety nie definiują go. Definicje tę zawiera pismo MF z 5.03.2008 r. (DD6 8213-438/II/KWW/07/MB7/82) będące urzędową interpretacją, w której zdefiniowane zostały pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” i „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi ” następująco: (...)
2018
17
lut

Istota:
1. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładu ustalonego według jego wartości nominalnej, czy też wartości faktycznej opartej na waloryzacji wniesionych wkładów?
2. Czy w razie zaliczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową kwoty podlegającego zwrotowi wkładu mieszkaniowego podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kiedy nie występuje po stronie podatnika faktyczne przysporzenie?
Fragment:
Wnioskodawca zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej o informację odnośnie rozliczenia wkładu mieszkaniowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że lokal został wystawiony do przetargu, który odbył się w dniu 1 lutego 2017 r., jednak nie została złożona żadna oferta kupna lokalu. Wnioskodawca w dniu 28 marca 2017 r. zwrócił się do ww. Spółdzielni Mieszkaniowej o podanie wysokości zadłużenia. Spółdzielnia Mieszkaniowa pismem z dnia 12 czerwca 2017 r. przesłała Wnioskodawcy informację, że wartość rynkowa mieszkania ustalona została przez rzeczoznawcę na 99 280 zł, zaktualizowany wkład mieszkaniowy na 69 526 zł 28 gr. W piśmie tym poinformowano jednocześnie o przeksięgowaniu w poczet zadłużeń czynszowych spornych kwoty 69 329 zł 54 gr. Natomiast w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że do przychodu, od którego naliczany jest podatek dochodowy, zalicza się „ wypłacony ” przez Spółdzielnię wkład mieszkaniowy po przejęciu mieszkania przez Spółdzielnię. Zgodnie z tym pismem utrata praw członkowskich nastąpiła w październiku 2000 r., zaś wkład mieszkaniowy stanowił 70,03 % wartości rynkowej mieszkania.
2017
7
gru

Istota:
Warunkiem wstępnym skorzystania ze zwolnienia na podstawie omawianej regulacji jest uzyskanie dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozumianego jako środki finansowe możliwe do wydatkowania na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Istotne jest więc najpierw zadeklarowanie tego dochodu, jako wolnego od podatku dochodowego, a następnie jego wydatkowanie – bez względu na termin tego wydatkowania – na wskazane cele. Innymi słowy, jest to zwolnienie z warunkiem rozwiązującym w dacie wydatkowania dochodu na inne cele.
Fragment:
(...) Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy w dniu 24.10.1994 r. podjęli uchwałę 1/94 upoważnającą Zarząd Spółdzielni do nabycia działki o nr 38/4 o pow. 6783 m kw. za cenę 2 300 000, 00 zł, zawarł w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 25.10.1994 r. umowę przedwstępną sprzedaży w/w działki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za cenę przyrzeczoną 2 300 000, 00 zł, a nstępnie w dniu 06.03.1995 r. w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej zawarł umowę sprzedaży w/w działki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za cenę 2 300 000, 00 zł, mając świadomość, że wartość tej działki jest niewspółmiernie niższa, czym wyrządził Spółdzielni Mieszkaniowej znaczną szkodę majątkową w wysokości 1 550 000, 00 zł. Sąd meriti skazał oskarżonych za naruszenie dyspozycji art. 1 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 12.10.1984 r. o ochronie obrotu gospodarczego i wymierzył im karę jednego roku pozbawienia wolności warunkowo ją zawieszając na okres 4 lat próby wobec każdego z oskarżonych. Jednocześnie w zakresie pkt VII w/w orzeczenia - Sąd zobowiązał każdego z oskarżonych do naprawienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej szkody solidarnie w wysokości 1 550 000, 00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie 3 (trzech) lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
2017
2
cze

Istota:
Czy wypłata wartości rynkowej lokalu użytkowego w części przekraczającej wniesiony do Spółdzielni wkład budowlany - w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - stanowi przychód Wnioskodawcy i Jego żony po 50% i są zobowiązani opodatkować to w zeznaniu rocznym PIT-36, czy też prawidłowo Wnioskodawca wykazał cały przychód w działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w PIT-36L?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej wraz ze swoją współmałżonką, nabył we współwłasności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na podstawie przydziału wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2001 r. Wkład budowlany związany z prawem do lokalu użytkowego został wniesiony przez Wnioskodawcę do Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 9 000,00 zł. Wnioskodawca jako członek Spółdzielni użytkował przydzielony lokal na cele handlowo-usługowe w swojej działalności gospodarczej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostało przez Wnioskodawcę wprowadzone do ewidencji środków trwałych, jako wartość niematerialna i prawna, na podstawie art. 22b i amortyzowane na podstawie art. 22m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amortyzacja ta stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w poszczególnych latach. Wnioskodawca w 2015 r. wraz ze współmałżonką, złożył wspólne oświadczenie o zrzeczeniu się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na rzecz właściciela - Spółdzielni Mieszkaniowej. W lipcu 2015 r. otrzymał wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu.
2017
18
maj

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskanie środków finansowych z tytułu świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” związanych z pracami remontowymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Fragment:
Nie będą też pozostawały w związku z podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Także z porównania zakresu podmiotowego uregulowań dotyczących systemu białych certyfikatów oraz zakresu podmiotowego zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można wnioskować o braku możliwości objęcia tym zwolnieniem dochodów będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Skoro podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej będące adresatem normy z art. 17 ust. 1 pkt 44 (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe jednostki organizacyjne) są tylko jedną z wielu kategorii podmiotów mogących starać się o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, to dochody związane z działalnością objętą unormowaniem ustawy o efektywności energetycznej w żaden sposób nie mogą być utożsamiane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Podsumowując, uzyskane środki finansowe z tytułu świadectw efektywności energetycznej tzw. „ białych certyfikatów ” związanych z pracami remontowymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowią dochód z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, tym samym nie będzie on objęty zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
24
gru

Istota:
Czy wypłata wartości rynkowej lokalu użytkowego w części przekraczającej wniesiony do spółdzielni wkład budowlany, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, stanowi dla osoby otrzymującej wypłatę przychód, o którym mowa w art. 21 ust 1. pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy płatnik był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że członek Spółdzielni Mieszkaniowej i jego współmałżonek nabyli we współwłasności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na podstawie przydziału, wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2001 r. oraz wnieśli w wymaganej wysokości wkład budowlany, związany z tym prawem. W 2015 r. członek Spółdzielni Mieszkaniowej i jego współmałżonek zrzekli się ww. prawa do spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego, na rzecz Wnioskodawcy. Na skutek zrzeczenia się prawa do lokalu nastąpiło wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Wnioskodawca wypłacił w 2015 r. osobom uprawnionym (członkowi i jego współmałżonkowi) wartość rynkową lokalu użytkowego z tytułu wygasłego prawa. W lutym 2016 r. Wnioskodawca sporządził i przesłał do urzędu skarbowego, informacje PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, w których wykazał dla każdej z uprawnionych osób przychód, stanowiący połowę udziału w nadwyżce wynikającej z różnicy pomiędzy rynkową wartością lokalu użytkowego a wniesionym do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładem budowlanym. Kwestię nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
2016
24
maj

Istota:
Wypłaty kwoty pieniężnej przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w wyniku rozliczenia wkładu mieszkaniowego i zobowiązań związanych z lokalami mieszkalnymi.
Fragment:
W konsekwencji, kwota zwróconego zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego (wartość rynkowa lokalu), do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do spółdzielni mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy. Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem, tj. kwotą wypłaconą przez spółdzielnię a nominalną wartością wniesionego wkładu stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi przychodami w roku podatkowym. Należy nadmienić, że skoro wkład mieszkaniowy wniesiony został do spółdzielni mieszkaniowej przed 1995 r., to w chwili obecnej ustalając wartość wniesionego wkładu należy uwzględnić ją w kwocie odpowiadającej kwocie po denominacji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386), wszelkie prawa majątkowe, a także zobowiązania i należności pieniężne powstałe przed datą 1 stycznia 1995 r., a płatne po tej dacie – podlegają przeliczeniu w stosunku określonym w art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy. W szczególności przeliczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlegają: wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, inne należności wynikające z praw i zobowiązań majątkowych (publicznych i prywatnych) bez względu na tytuł ich powstania, wartości materiałów i surowców, wkładów oszczędnościowych, lokat i depozytów bankowych.
2016
16
mar

Istota:
Skutki podatkowe uzyskania bonifikaty przy zakupie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej
Fragment:
(...) spółdzielni mieszkaniowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy zakupie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2014 r. Wnioskodawca wykupił mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Było to mieszkanie zakładowe, na które Wnioskodawca posiadał przydział z kopalni. Umowa najmu mieszkania zakładowego podpisana została z dyrekcją kopalni 06 października 1994 r. Przy zakupie mieszkania Wnioskodawca otrzymał bonifikatę wynikającą z lat przepracowanych w kopalni. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C od Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy różnica pomiędzy ceną rynkową mieszkania a ceną zakupu jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a ceną zakupu za którą lokal został zakupiony nie stanowi przychodu z innych źródeł.
2015
13
lis

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w B. podjęło uchwałę nr ... "w sprawie określenia zasad ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Spółdzielnię". Wnioskodawczyni w roku 2013 złożyła wniosek do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w B. o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie umowy najmu. Wartość nieruchomości zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym wynosi 138 840 zł. Wnioskodawczyni zobowiązana była zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę odpowiadającą wysokości wkładu budowlanego wynoszącą 20 826 zł (stanowiącą 15% wartości rynkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego). Wnioskodawczyni w dniu 12 lutego 2014 r. aktem notarialnym nabyła od Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w B. lokal mieszkalny. Do nabycia mieszkania ma zastosowanie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), bowiem nastąpił wykup mieszkania ze spółdzielni, które było wcześniej mieszkaniem zakładowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przeniesienie własności lokalu mieszkalnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy od kwoty będącej różnicą pomiędzy wykonanym operatem szacunkowym (tj. 138 840 zł) a sumą wpłaconą przez Wnioskodawczynię (tj. 20 826 zł) należy uiścić podatek dochodowy...
2015
14
paź

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1995 r. jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej, Wnioskodawczyni dokonała wpłaty wymaganego wkładu mieszkaniowego w kwocie 6 056,39 zł i w dniu 9 lutego 1995 r. została zawarta umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu o powierzchni 36,64 m 2 . W latach 1997-1998 Wnioskodawczyni powiększyła powierzchnię lokalu mieszkalnego poprzez wyłączenie ze wspólnego użytkowania części korytarza, zabudowę i przyłączenie uzyskanej powierzchni 10,35 m 2L do przedmiotowego lokalu, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Po zakończeniu inwestycji SM wezwała do wniesienia wkładu za zaadaptowaną powierzchnię, uznała i zaliczyła na poczet wkładu koszty adaptacji poniesione przez Wnioskodawczynię w kwocie 1 754,37 zł i wyliczyła kwotę dopłaty do wymaganego wkładu w wysokości 1 049,07 zł. Wnioskodawczyni dokonała wpłaty w kwocie 1 049,07 zł na konto SM. Umowa najmu o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,98 m 2 została zawarta w dniu 15 stycznia 1998 r. W dniu 17 października 2003 r. z powodu zaległości w opłatach czynszowych Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Statutu Spółdzielni podjęła uchwałę o wykluczeniu Wnioskodawczyni z grona członków Spółdzielni.
2015
8
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.