Spółdzielnie mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
sie

Istota:

Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w odniesieniu do planowanego zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Fragment:

(...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w odniesieniu do planowanego zadania pn. „ Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla podziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT. Wniosek dotyczy projektu pod nazwą: „ Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) ”. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO, tj. Urzędu Marszałkowskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego załącznikiem do wniosku ma być interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług VAT.

2018
14
cze

Istota:

Czy Spółdzielnia będzie mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, w związku ze zużyciem węgla na potrzeby ogrzewania.

Fragment:

Zauważyć należy, że spółdzielnie mieszkaniowe są celowymi jednostkami organizacyjnymi. Działalnością spółdzielni mieszkaniowych jest reprezentowanie ogółu gospodarstw domowych zrzeszonych w ramach spółdzielni. Fakt ten odróżnia zatem w tym zakresie spółdzielnie od podmiotów gospodarczych wytwarzających ciepło w celach gospodarczych. Jednocześnie – w odróżnieniu od tych podmiotów – pozwala on na zachowanie warunku przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Zatem należy stwierdzić, że zużywane przez Wnioskodawcę (Spółdzielnię Mieszkaniową) wyroby węglowe w celu ogrzania lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) pozostających w zarządzie Wnioskodawcy stanowiących odrębne własności członków Spółdzielni oraz osób nie będących jej członkami, mogą być objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest nabycie wyrobów węglowych wraz ze spełnieniem warunku o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 z uwzględnieniem art. 31a ust. 4 ustawy. Zwolnieniem nie będzie natomiast objęty wyrób węglowy zużywany przez Wnioskodawcę w celu dostarczenia ciepła do lokali użytkowych Wnioskodawcy – własnego budynku administracyjnego, w którym mieszczą się biura Spółdzielni oraz lokale użytkowe (zakład fryzjerski).

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z wynajmu lokali mieszkalnych członkom Spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami Spółdzielni

Fragment:

W wyroku z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1025/13 NSA stwierdził w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych, że „ (...) wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej (...) pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin i nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p ” oraz że „ (...) uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych ”. Za taką interpretacją przemawia wynikający z treści art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zasadniczy cel działalności spółdzielni mieszkaniowej, którego realizacji służą zasoby mieszkaniowe. Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin i nie stanowią, zatem gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przychody uzyskane z wynajmu lokali członkom Spółdzielni stanowią dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, a tym samym stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania, o ile przeznaczone zostaną na cele związane z utrzymaniem tychże zasobów mieszkaniowych.

2018
16
kwi

Istota:

Czy przekazany dochód i fundusz remontowy uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokali użytkowych powoduje w Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Poz. 23), w której uznał że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z powyższym, spółdzielnie mieszkaniowe mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy na utworzony fundusz remontowy. W konsekwencji za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z którym dochód uzyskany w spółdzielni mieszkaniowej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który następnie zostanie przekazany wyodrębnionej ze spółdzielni wspólnocie mieszkaniowej podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem zostanie on przekazany w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych. Niniejsza zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanych z wynajmu powierzchni wspólnych budynków mieszkalnych.

Fragment:

Podobny pogląd wyraził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 1025/13, w którym stwierdził, że (...) wszelkie usługi na rzecz podmiotów nie będących członkami spółdzielni mieszkaniowej, w tym także wynajmowanie garaży, pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin i nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. Zgodnie zatem z poglądem zaprezentowanym przez ten Sąd przy poprzednim rozpoznaniu sprawy (I SA/Wr 945/11), uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie opodatkowania dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanych z wynajmu powierzchni wspólnych budynków mieszkalnych: członkom Spółdzielni - jest nieprawidłowe, osobom niebędącym członkami Spółdzielni - jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
17
lut

Istota:

W zakresie uznania dochodu z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu jako dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Fragment:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop), wolne od podatku są m in. dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód spółdzielni mieszkaniowej, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Updop ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych mimo że operują pojęciem zasobów mieszkaniowych, niestety nie definiują go. Definicje tę zawiera pismo MF z 5.03.2008 r. (DD6 8213-438/II/KWW/07/MB7/82) będące urzędową interpretacją, w której zdefiniowane zostały pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” i „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi ” następująco: (...)

2017
7
gru

Istota:

1. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładu ustalonego według jego wartości nominalnej, czy też wartości faktycznej opartej na waloryzacji wniesionych wkładów?
2. Czy w razie zaliczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową kwoty podlegającego zwrotowi wkładu mieszkaniowego podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kiedy nie występuje po stronie podatnika faktyczne przysporzenie?

Fragment:

Wnioskodawca zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej o informację odnośnie rozliczenia wkładu mieszkaniowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że lokal został wystawiony do przetargu, który odbył się w dniu 1 lutego 2017 r., jednak nie została złożona żadna oferta kupna lokalu. Wnioskodawca w dniu 28 marca 2017 r. zwrócił się do ww. Spółdzielni Mieszkaniowej o podanie wysokości zadłużenia. Spółdzielnia Mieszkaniowa pismem z dnia 12 czerwca 2017 r. przesłała Wnioskodawcy informację, że wartość rynkowa mieszkania ustalona została przez rzeczoznawcę na 99 280 zł, zaktualizowany wkład mieszkaniowy na 69 526 zł 28 gr. W piśmie tym poinformowano jednocześnie o przeksięgowaniu w poczet zadłużeń czynszowych spornych kwoty 69 329 zł 54 gr. Natomiast w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawcę, że do przychodu, od którego naliczany jest podatek dochodowy, zalicza się „ wypłacony ” przez Spółdzielnię wkład mieszkaniowy po przejęciu mieszkania przez Spółdzielnię. Zgodnie z tym pismem utrata praw członkowskich nastąpiła w październiku 2000 r., zaś wkład mieszkaniowy stanowił 70,03 % wartości rynkowej mieszkania.

2017
2
cze

Istota:

Warunkiem wstępnym skorzystania ze zwolnienia na podstawie omawianej regulacji jest uzyskanie dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozumianego jako środki finansowe możliwe do wydatkowania na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Istotne jest więc najpierw zadeklarowanie tego dochodu, jako wolnego od podatku dochodowego, a następnie jego wydatkowanie – bez względu na termin tego wydatkowania – na wskazane cele. Innymi słowy, jest to zwolnienie z warunkiem rozwiązującym w dacie wydatkowania dochodu na inne cele.

Fragment:

(...) Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy w dniu 24.10.1994 r. podjęli uchwałę 1/94 upoważnającą Zarząd Spółdzielni do nabycia działki o nr 38/4 o pow. 6783 m kw. za cenę 2 300 000, 00 zł, zawarł w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 25.10.1994 r. umowę przedwstępną sprzedaży w/w działki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za cenę przyrzeczoną 2 300 000, 00 zł, a nstępnie w dniu 06.03.1995 r. w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej zawarł umowę sprzedaży w/w działki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za cenę 2 300 000, 00 zł, mając świadomość, że wartość tej działki jest niewspółmiernie niższa, czym wyrządził Spółdzielni Mieszkaniowej znaczną szkodę majątkową w wysokości 1 550 000, 00 zł. Sąd meriti skazał oskarżonych za naruszenie dyspozycji art. 1 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 12.10.1984 r. o ochronie obrotu gospodarczego i wymierzył im karę jednego roku pozbawienia wolności warunkowo ją zawieszając na okres 4 lat próby wobec każdego z oskarżonych. Jednocześnie w zakresie pkt VII w/w orzeczenia - Sąd zobowiązał każdego z oskarżonych do naprawienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej szkody solidarnie w wysokości 1 550 000, 00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie 3 (trzech) lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

2017
18
maj

Istota:

Czy wypłata wartości rynkowej lokalu użytkowego w części przekraczającej wniesiony do Spółdzielni wkład budowlany - w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - stanowi przychód Wnioskodawcy i Jego żony po 50% i są zobowiązani opodatkować to w zeznaniu rocznym PIT-36, czy też prawidłowo Wnioskodawca wykazał cały przychód w działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w PIT-36L?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej wraz ze swoją współmałżonką, nabył we współwłasności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na podstawie przydziału wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2001 r. Wkład budowlany związany z prawem do lokalu użytkowego został wniesiony przez Wnioskodawcę do Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 9 000,00 zł. Wnioskodawca jako członek Spółdzielni użytkował przydzielony lokal na cele handlowo-usługowe w swojej działalności gospodarczej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostało przez Wnioskodawcę wprowadzone do ewidencji środków trwałych, jako wartość niematerialna i prawna, na podstawie art. 22b i amortyzowane na podstawie art. 22m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amortyzacja ta stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w poszczególnych latach. Wnioskodawca w 2015 r. wraz ze współmałżonką, złożył wspólne oświadczenie o zrzeczeniu się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na rzecz właściciela - Spółdzielni Mieszkaniowej. W lipcu 2015 r. otrzymał wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu.

2016
24
gru

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskanie środków finansowych z tytułu świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” związanych z pracami remontowymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Fragment:

Nie będą też pozostawały w związku z podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Także z porównania zakresu podmiotowego uregulowań dotyczących systemu białych certyfikatów oraz zakresu podmiotowego zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można wnioskować o braku możliwości objęcia tym zwolnieniem dochodów będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Skoro podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej będące adresatem normy z art. 17 ust. 1 pkt 44 (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe jednostki organizacyjne) są tylko jedną z wielu kategorii podmiotów mogących starać się o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, to dochody związane z działalnością objętą unormowaniem ustawy o efektywności energetycznej w żaden sposób nie mogą być utożsamiane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Podsumowując, uzyskane środki finansowe z tytułu świadectw efektywności energetycznej tzw. „ białych certyfikatów ” związanych z pracami remontowymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowią dochód z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, tym samym nie będzie on objęty zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.