Spółdzielnie mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Spółdzielnie mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskanie środków finansowych z tytułu świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” związanych z pracami remontowymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Fragment:
Nie będą też pozostawały w związku z podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Także z porównania zakresu podmiotowego uregulowań dotyczących systemu białych certyfikatów oraz zakresu podmiotowego zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można wnioskować o braku możliwości objęcia tym zwolnieniem dochodów będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Skoro podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej będące adresatem normy z art. 17 ust. 1 pkt 44 (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe jednostki organizacyjne) są tylko jedną z wielu kategorii podmiotów mogących starać się o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, to dochody związane z działalnością objętą unormowaniem ustawy o efektywności energetycznej w żaden sposób nie mogą być utożsamiane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Podsumowując, uzyskane środki finansowe z tytułu świadectw efektywności energetycznej tzw. „ białych certyfikatów ” związanych z pracami remontowymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowią dochód z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, tym samym nie będzie on objęty zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
24
gru

Istota:
Czy wypłata wartości rynkowej lokalu użytkowego w części przekraczającej wniesiony do spółdzielni wkład budowlany, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, stanowi dla osoby otrzymującej wypłatę przychód, o którym mowa w art. 21 ust 1. pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy płatnik był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że członek Spółdzielni Mieszkaniowej i jego współmałżonek nabyli we współwłasności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na podstawie przydziału, wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2001 r. oraz wnieśli w wymaganej wysokości wkład budowlany, związany z tym prawem. W 2015 r. członek Spółdzielni Mieszkaniowej i jego współmałżonek zrzekli się ww. prawa do spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego, na rzecz Wnioskodawcy. Na skutek zrzeczenia się prawa do lokalu nastąpiło wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Wnioskodawca wypłacił w 2015 r. osobom uprawnionym (członkowi i jego współmałżonkowi) wartość rynkową lokalu użytkowego z tytułu wygasłego prawa. W lutym 2016 r. Wnioskodawca sporządził i przesłał do urzędu skarbowego, informacje PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, w których wykazał dla każdej z uprawnionych osób przychód, stanowiący połowę udziału w nadwyżce wynikającej z różnicy pomiędzy rynkową wartością lokalu użytkowego a wniesionym do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładem budowlanym. Kwestię nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
2016
24
maj

Istota:
Wypłaty kwoty pieniężnej przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w wyniku rozliczenia wkładu mieszkaniowego i zobowiązań związanych z lokalami mieszkalnymi.
Fragment:
W konsekwencji, kwota zwróconego zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego (wartość rynkowa lokalu), do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do spółdzielni mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy. Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem, tj. kwotą wypłaconą przez spółdzielnię a nominalną wartością wniesionego wkładu stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi przychodami w roku podatkowym. Należy nadmienić, że skoro wkład mieszkaniowy wniesiony został do spółdzielni mieszkaniowej przed 1995 r., to w chwili obecnej ustalając wartość wniesionego wkładu należy uwzględnić ją w kwocie odpowiadającej kwocie po denominacji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386), wszelkie prawa majątkowe, a także zobowiązania i należności pieniężne powstałe przed datą 1 stycznia 1995 r., a płatne po tej dacie – podlegają przeliczeniu w stosunku określonym w art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy. W szczególności przeliczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlegają: wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, inne należności wynikające z praw i zobowiązań majątkowych (publicznych i prywatnych) bez względu na tytuł ich powstania, wartości materiałów i surowców, wkładów oszczędnościowych, lokat i depozytów bankowych.
2016
16
mar

Istota:
Skutki podatkowe uzyskania bonifikaty przy zakupie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej
Fragment:
(...) spółdzielni mieszkaniowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy zakupie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2014 r. Wnioskodawca wykupił mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Było to mieszkanie zakładowe, na które Wnioskodawca posiadał przydział z kopalni. Umowa najmu mieszkania zakładowego podpisana została z dyrekcją kopalni 06 października 1994 r. Przy zakupie mieszkania Wnioskodawca otrzymał bonifikatę wynikającą z lat przepracowanych w kopalni. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C od Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy różnica pomiędzy ceną rynkową mieszkania a ceną zakupu jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a ceną zakupu za którą lokal został zakupiony nie stanowi przychodu z innych źródeł.
2015
13
lis

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w B. podjęło uchwałę nr ... "w sprawie określenia zasad ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Spółdzielnię". Wnioskodawczyni w roku 2013 złożyła wniosek do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w B. o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie umowy najmu. Wartość nieruchomości zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym wynosi 138 840 zł. Wnioskodawczyni zobowiązana była zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę odpowiadającą wysokości wkładu budowlanego wynoszącą 20 826 zł (stanowiącą 15% wartości rynkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego). Wnioskodawczyni w dniu 12 lutego 2014 r. aktem notarialnym nabyła od Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w B. lokal mieszkalny. Do nabycia mieszkania ma zastosowanie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), bowiem nastąpił wykup mieszkania ze spółdzielni, które było wcześniej mieszkaniem zakładowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przeniesienie własności lokalu mieszkalnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy od kwoty będącej różnicą pomiędzy wykonanym operatem szacunkowym (tj. 138 840 zł) a sumą wpłaconą przez Wnioskodawczynię (tj. 20 826 zł) należy uiścić podatek dochodowy...
2015
14
paź

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1995 r. jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej, Wnioskodawczyni dokonała wpłaty wymaganego wkładu mieszkaniowego w kwocie 6 056,39 zł i w dniu 9 lutego 1995 r. została zawarta umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu o powierzchni 36,64 m 2 . W latach 1997-1998 Wnioskodawczyni powiększyła powierzchnię lokalu mieszkalnego poprzez wyłączenie ze wspólnego użytkowania części korytarza, zabudowę i przyłączenie uzyskanej powierzchni 10,35 m 2L do przedmiotowego lokalu, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Po zakończeniu inwestycji SM wezwała do wniesienia wkładu za zaadaptowaną powierzchnię, uznała i zaliczyła na poczet wkładu koszty adaptacji poniesione przez Wnioskodawczynię w kwocie 1 754,37 zł i wyliczyła kwotę dopłaty do wymaganego wkładu w wysokości 1 049,07 zł. Wnioskodawczyni dokonała wpłaty w kwocie 1 049,07 zł na konto SM. Umowa najmu o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,98 m 2 została zawarta w dniu 15 stycznia 1998 r. W dniu 17 października 2003 r. z powodu zaległości w opłatach czynszowych Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Statutu Spółdzielni podjęła uchwałę o wykluczeniu Wnioskodawczyni z grona członków Spółdzielni.
2015
8
paź

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę w sprawie określenia zasad ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Spółdzielnię. W związku z powyższym Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2013 r. złożyła wniosek do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie umowy najmu. Wartość nieruchomości zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym wyniosła 120.900 zł. Wnioskodawczyni wraz z mężem zobowiązana była zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę odpowiadającą wysokości wkładu budowlanego wynoszącą 18.135 zł (stanowiącą 15% wartości rynkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego). Wnioskodawczyni wraz z mężem w dniu 12 lutego 2014 r. aktem notarialnym nabyła od Spółdzielni Mieszkaniowej lokal mieszkalny. Do nabycia mieszkania ma zastosowanie art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ponieważ nastąpił wykup mieszkania ze spółdzielni, które było wcześniej mieszkaniem zakładowym. Po wykupie mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej Wnioskodawczyni otrzymała informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), w której w części D została wpisana informacja o udzielonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową bonifikacie z tytułu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały ...
2015
24
wrz

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty kwoty z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić należy, że kwota wypłaconej wartości rynkowej lokalu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale wyłącznie do wysokości wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego. Natomiast różnica pomiędzy uiszczonym wkładem mieszkaniowym a wypłaconą zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wartością rynkową lokalu, stanowi dla osoby uprawnionej przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Spółdzielni ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, w której należało wykazać ww. różnicę. Stosownie bowiem do art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (...)
2015
13
wrz

Istota:
Opodatkowanie zwrotu wydatków poniesionych na montaż modułów radiowych.
Fragment:
Zatem szczegółowe zasady ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób finansowania lub współfinansowania tych zdarzeń określają statuty spółdzielni mieszkaniowych lub uchwalane na ich podstawie (przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej) regulaminy. Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni. Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów, to fakt zwrotu wydatków na montaż modułów radiowych do wodomierzy z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej (tworzonego z obowiązkowych świadczeń na ten fundusz oraz z podziału nadwyżki bilansowej) osobom, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu, nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Sfinansowanie z funduszu remontowego, na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, remontu lokalu mieszkalnego w budynku zarządzanym przez tę spółdzielnię mieszkaniową jest neutralne podatkowo, bez względu na rodzaj posiadanego przez daną osobę tytułu prawnego do tego lokalu.
2015
9
sie

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego?
Fragment:
W świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz ww. przepisów prawa, należy stwierdzić, że kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu, jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nadwyżka pomiędzy wartością rynkową lokalu – czyli wniesionym wkładem stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy. W takim przypadku Spółdzielnia obowiązana była do sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy. W informacji tej Spółdzielnia zobowiązana była wykazać jako przychód podlegający opodatkowaniu różnicę między wartością rynkową a wartością wniesionego do spółdzielni wkładu. W związku z powyższym, Organ zgadza się z Wnioskodawcą, że może on skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie może jednak zgodzić się z tym, że ze zwolnienia na podstawie tego przepisu korzysta kwota ustalona przez Spółdzielnię w 2011 r. Należy bowiem jeszcze raz zauważyć, że zwolnieniu podlega zwrócona przez Spółdzielnię Mieszkaniową wartość uprzednio wniesionego wkładu a nie określona przez Spółdzielnię inna wartość tego wkładu – np. z innego, poprzedzającego zwrot okresu.
2015
29
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.