Spółdzielnie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

Zwolnienie określonego w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy dla opłat wnoszonych przez właścicieli domów jednorodzinnych w związku z korzystaniem z mienia Spółdzielni

Fragment:

W tym miejscu warto nadmienić, że wprowadzenie przez ustawodawcę ww. zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, podyktowane zostało po pierwsze specyfiką podmiotów jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe, a po drugie charakterem i celem usług (zaspokajanie potrzeb lokalowych) jakie spółdzielnie świadczą na rzecz podmiotów korzystających z ich zasobów lokalowych. Powinność ponoszenia ww. płatności przez podmioty wymienione w art. 4 ust. 1-4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych związana jest z wynikającym z art. 1 ust. 3 ustawy obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowych zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie samej spółdzielni lub mienie członków spółdzielni nabyte na podstawie ww. ustawy. Przepis ten czyni ze spółdzielni mieszkaniowej instytucjonalnego zarządcę nieruchomości, który zarządza nieruchomościami swoimi i swoich członków; może także zarządzać innymi nieruchomościami o dowolnych funkcjach na mocy umowy zawartej z ich właścicielami. Działalność spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie i nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków jest obligatoryjną działalnością gospodarczą takiej spółdzielni (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt III CZP 21/02).

2018
8
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% od wartości zwróconych zwaloryzowanych udziałów członkowskich w Spółdzielni osobom fizycznym, które są spadkobiercami zmarłych członków Spółdzielni (niezależnie od stopnia powinowactwa łączącego spadkobiercę ze zmarłym)?

Fragment:

W jednym przypadku jest to żona, która miała wraz ze zmarłym członkiem Spółdzielni wspólnotę majątkową, a objęcie udziału w Spółdzielni było sfinansowane majątkiem wspólnym. W dwóch pozostałych przypadkach spadkobiercami są córki (żony członków Spółdzielni zmarły wcześniej). Żaden ze zmarłych członków Spółdzielni Wnioskodawcy nie wskazał osób, którym Spółdzielnia po ich śmierci byłaby zobowiązana wypłacić ich udziały. Żaden ze spadkobierców nie jest członkiem Spółdzielni, nie zgłosił woli wstąpienia do Spółdzielni, ani nie złożył deklaracji członkowskiej. Statut Spółdzielni Wnioskodawcy nie określa co może stać się z udziałem członkowskim po śmierci członka Spółdzielni ani też nie precyzuje, czy wypłata udziału po śmierci członka Spółdzielni należy (czy też nie należy) do spadku. Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni Wnioskodawcy dotyczącymi udziałów członkowskich (§ 23): 1. Udziały byłego członka Spółdzielni wypłaca się na podstawie sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. Wypłata udziałów powinna nastąpić jednorazowo w terminie trzech miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 2. Sposób i terminy wypłaty udziałów określone w ust. 1 stosuje się do zwrotu wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu; 3.

2018
15
lis

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej przez Wnioskodawcę usługi.

Fragment:

(...) Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków, sprzeczną z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć Zarząd Spółdzielni. Zgodnie z powyższym, schemat podejmowania decyzji o wykonaniu Prac w konkretnym budynku przedstawiać się może następująco: Konsultacje z Mieszkańcami umieszczenia w planie remontów Spółdzielni Prac (plan remontów jest zamieszczany w biuletynie Spółdzielni, który otrzymuje każdy członek Spółdzielni). Wniosek Mieszkańców do Zarządu Spółdzielni o umieszczenie w projekcie planu remontów Spółdzielni na dany rok przedmiotowych Prac. Zarząd Spółdzielni podejmuje decyzję o projekcie planu remontów na dany rok uwzględniający lub nieuwzględniający propozycję przeprowadzenia Prac. Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwały o uchwaleniu planu remontów na dany rok z uwzględnieniem przeprowadzenia Prac lub bez uwzględnienia Prac. Zgodnie z powyższym: decyzję o wykonaniu Prac, które niewątpliwie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu (...)

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

(...) spółdzielni powinien być równy wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. W takim przypadku członkowie spółdzielni nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Wskazać również należy, że w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji spółdzielni, a jedynie do zmiany jej formy prawnej, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1558/09. Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca jako członek spółdzielni będzie uczestniczył w przekształceniu spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wniesione przez niego wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej staną się w dniu przekształcenia wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018
3
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

(...) spółdzielni powinien być równy wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. W takim przypadku członkowie spółdzielni nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Wskazać również należy, że w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji spółdzielni, a jedynie do zmiany jej formy prawnej, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1558/09. Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca jako członek spółdzielni będzie uczestniczył w przekształceniu spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wniesione przez niego wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej staną się w dniu przekształcenia wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

(...) spółdzielni powinien być równy wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. W takim przypadku członkowie spółdzielni nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Wskazać również należy, że w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji spółdzielni, a jedynie do zmiany jej formy prawnej, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1558/09. Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca jako członek spółdzielni będzie uczestniczył w przekształceniu spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wniesione przez niego wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej staną się w dniu przekształcenia wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018
11
lip

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w związku z wykonywaniem usług opisanych we wniosku

Fragment:

Opłatami pobieranymi zgodnie z ww. przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są: w przypadku członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, opłaty za: eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, zobowiązania spółdzielni z innych tytułów, w przypadku członków spółdzielni będących właścicielami lokali, opłaty za: eksploatację i utrzymanie ich lokali, eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, zobowiązania spółdzielni z innych tytułów, fundusz remontowy, w przypadku właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, opłaty za: eksploatację i utrzymanie ich lokali, eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, inne koszty zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Należy zauważyć, że spółdzielnia mieszkaniowa, działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, może – na podstawie art. 113 ustawy – korzystać także ze zwolnienia określonego w tym przepisie.

2018
27
kwi

Istota:

Czy wygospodarowany zysk ze sprzedaży tuczników zakupionych od członków Spółdzielni za 2016 r., przeznaczony na zakup środków produkcji w 2017 r. i w 2017 r. przekazanych w nieodpłatne użytkowanie członkom Spółdzielni (urządzenie czyszcząco-myjące), jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wydatki na zakup urządzenia czyszcząco-myjącego zostały w części pokryte dochodem Spółdzielni za 2016 r., w części wygenerowanym dochodem za 2017 r. oraz środkami obrotowymi. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 30 czerwca 2017 r. w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej mówi cyt. Zwyczajne Zgromadzenie Spółdzielni ..... niniejszym postanawia przeznaczyć zysk za okres 14 września 2016 do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 574,82 zł na zakup w 2017 roku środków produkcji przeznaczonych na rozwój Spółdzielni. Nie zgłoszono poprawek do zaproponowanej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 5 głosami za , 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała ta nie dotyczy podziału zysku tylko przeznaczenia zysku na zakup środków produkcji szeroko rozumianych bez ich wskazania. W 2017 r. Spółdzielnia m.in. poniosła wydatki potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię, dotyczące badania gleb użytków rolnych członków grupy, szkoleń dotyczących produkcji trzody chlewnej, żywienia tuczników, rozwijania umiejętności biznesowo-marketingowych, szkolenia w zakresie urządzeń do badania zawartości składników pasz, oraz opracowania planu nawozowego dla 5 gospodarstw.

2018
27
kwi

Istota:

Czy w związku z otrzymaną darowizną przez spółdzielnię powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych u wszystkich posiadaczy praw do lokali mieszkalnych z tytułu wymiany okien na klatkach schodowych?

Fragment:

Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni. Ponadto obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie i dokonywanie remontów, przede wszystkim części wspólnych nieruchomości będących w zarządzie spółdzielni (w tym wymiany stolarki okiennej, posadzki, instalacji elektrycznej, itp.), a wszelkie dochody funduszu remontowego tworzonego przez spółdzielnię służą realizacji właśnie tego rodzaju celom. Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy.

2018
20
kwi

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu podzielników ciepła (wariant 1) finansowanych ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

Fragment:

Stanowisko to potwierdzone zostało w następujących interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 marca 2018 r. sygn. 0112-KDIL1- 2.4012.10.2018.2.MR - „ W analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawca świadczy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych usługi budowlane. W przedmiocie tychże robót Wnioskodawca wykonuje w szczególności wymianę okien wraz z wymianą parapetów zewnętrznych. Przy czym usługi wymiany stolarki dotyczą całych budynków pozostających w gestii spółdzielni, tj. zarówno części wspólnych budynków (np. klatka schodowa, pralnia itp.) jak i poszczególnych lokali mieszkalnych. W przypadku wymiany stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku spółdzielnie ponoszą te koszty ze środków pozostających w dyspozycji spółdzielni. Spółdzielnie nie obciążają tymi kosztami użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych. A co za tym idzie spółdzielnie mają status inwestora we wspomnianym zakresie. W takiej sytuacji Wnioskodawca udokumentuje wykonywane przez siebie usługi fakturą VAT ze stawką VAT 8%. ”; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 grudnia 2018 r. sygn. 0112-KDIL1- 2.4012.457.2017.1.AW - „ Przechodząc na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że w opisanej we wniosku sytuacji wystąpi tylko jeden rodzaj zlecenia, tj. zlecenie przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania wykonania prac budowlanych udzielone innemu podmiotowi - wykonawcy.