Spółdzielnie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Czy wygospodarowany zysk ze sprzedaży tuczników zakupionych od członków Spółdzielni za 2016 r., przeznaczony na zakup środków produkcji w 2017 r. i w 2017 r. przekazanych w nieodpłatne użytkowanie członkom Spółdzielni (urządzenie czyszcząco-myjące), jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wydatki na zakup urządzenia czyszcząco-myjącego zostały w części pokryte dochodem Spółdzielni za 2016 r., w części wygenerowanym dochodem za 2017 r. oraz środkami obrotowymi. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 30 czerwca 2017 r. w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej mówi cyt. Zwyczajne Zgromadzenie Spółdzielni ..... niniejszym postanawia przeznaczyć zysk za okres 14 września 2016 do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 574,82 zł na zakup w 2017 roku środków produkcji przeznaczonych na rozwój Spółdzielni. Nie zgłoszono poprawek do zaproponowanej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 5 głosami za , 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała ta nie dotyczy podziału zysku tylko przeznaczenia zysku na zakup środków produkcji szeroko rozumianych bez ich wskazania. W 2017 r. Spółdzielnia m.in. poniosła wydatki potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię, dotyczące badania gleb użytków rolnych członków grupy, szkoleń dotyczących produkcji trzody chlewnej, żywienia tuczników, rozwijania umiejętności biznesowo-marketingowych, szkolenia w zakresie urządzeń do badania zawartości składników pasz, oraz opracowania planu nawozowego dla 5 gospodarstw.

2018
27
kwi

Istota:

Czy w związku z otrzymaną darowizną przez spółdzielnię powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych u wszystkich posiadaczy praw do lokali mieszkalnych z tytułu wymiany okien na klatkach schodowych?

Fragment:

Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni. Ponadto obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie i dokonywanie remontów, przede wszystkim części wspólnych nieruchomości będących w zarządzie spółdzielni (w tym wymiany stolarki okiennej, posadzki, instalacji elektrycznej, itp.), a wszelkie dochody funduszu remontowego tworzonego przez spółdzielnię służą realizacji właśnie tego rodzaju celom. Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy.

2018
20
kwi

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu podzielników ciepła (wariant 1) finansowanych ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

Fragment:

Stanowisko to potwierdzone zostało w następujących interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 marca 2018 r. sygn. 0112-KDIL1- 2.4012.10.2018.2.MR - „ W analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawca świadczy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych usługi budowlane. W przedmiocie tychże robót Wnioskodawca wykonuje w szczególności wymianę okien wraz z wymianą parapetów zewnętrznych. Przy czym usługi wymiany stolarki dotyczą całych budynków pozostających w gestii spółdzielni, tj. zarówno części wspólnych budynków (np. klatka schodowa, pralnia itp.) jak i poszczególnych lokali mieszkalnych. W przypadku wymiany stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku spółdzielnie ponoszą te koszty ze środków pozostających w dyspozycji spółdzielni. Spółdzielnie nie obciążają tymi kosztami użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych. A co za tym idzie spółdzielnie mają status inwestora we wspomnianym zakresie. W takiej sytuacji Wnioskodawca udokumentuje wykonywane przez siebie usługi fakturą VAT ze stawką VAT 8%. ”; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 grudnia 2018 r. sygn. 0112-KDIL1- 2.4012.457.2017.1.AW - „ Przechodząc na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że w opisanej we wniosku sytuacji wystąpi tylko jeden rodzaj zlecenia, tj. zlecenie przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania wykonania prac budowlanych udzielone innemu podmiotowi - wykonawcy.

2018
20
kwi

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu podzielników ciepła (wariant 2) gdzie koszty refakturowane są na danego lokatora.

Fragment:

Pierwszy wariant polega na tym, że spółdzielnie mieszkaniowe bezpośrednio zlecają Wnioskodawcy Usługę montażu w mieszkaniach lokatorów będących członkami spółdzielni. W tym przypadku koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa spółdzielnia mieszkaniowa ze środków zgromadzonych na właściwym funduszu remontowym, („ Wariant 1 ”). Drugi wariant sprowadza się do tego, że lokatorzy będący członkami spółdzielni mieszkaniowej zwracają się do spółdzielni z wnioskiem o zainstalowanie podzielników ciepła w ich mieszkaniach. W rezultacie czego spółdzielnia mieszkaniowa podpisuje stosowną umowę z Wnioskodawcą na mocy której wykonywane są Usługi montażu. W tym przypadku koszty wykonania Usług montażu są refakturowane przez spółdzielnię mieszkaniową na każdego z lokatorów, u których wykonywane są te usługi (zwany dalej „ Wariantem 2 ”). W obydwu przypadkach Umowa montażu jest umową nazwaną - umową o roboty budowlane. Ponadto spółdzielnia mieszkaniowa przedstawiona w ww. wariantach jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania świadczonych w ramach Wariantu 2 Usług montażu na rzecz Spółdzielni sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 43.22.11.0.

2018
14
kwi

Istota:

Czy Spółdzielnia opłacając składkę z tytułu zawartej umowy bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółdzielni, tj. obecnych, byłych i przyszłych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej objętych ubezpieczeniem, występować będzie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej „podatek PIT”) na podstawie art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”)?

Fragment:

W świetle powyższego, w opisanym stanie faktycznym, niewątpliwie korzyścią majątkową dla członków władz Spółdzielni będzie ochrona płynąca z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nieponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. To Spółdzielnia bowiem zawarła umowę ubezpieczenia i Spółdzielnia opłaca składkę na to ubezpieczenie. Dzięki takiemu działaniu u poszczególnych członków władz Spółdzielni dochodzi do przysporzenia majątku, gdyż inny podmiot ponosi za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie muszą oni uszczuplać swojego majątku. Przy tym fakt, że umowa ma charakter bezimienny nie stanowi trwałej przeszkody w ustaleniu wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę w sytuacji, gdy Spółdzielnia zna członków władz z imienia i nazwiska, jak również dokładne okresy, kiedy te osoby pełnią swoje funkcje. Niemniej jednak uznać należy, że skoro krąg osób nią objętych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia jest zmienny zarówno co do liczby, jak i ich tożsamości w trakcie trwania polisy w zależności od zachodzących w Spółdzielni zmian kadrowych (dotyczy byłych, obecnych oraz przyszłych członków władz Spółdzielni), grupa objęta ubezpieczeniem staje się niemożliwa do zidentyfikowania. To z kolei stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.

2018
22
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od VAT opłat eksploatacyjnych i innych ponoszonych na rzecz Spółdzielni przez osoby niebędące jej członkami, uprawnione do lokali z tytułu spółdzielczych własnościowych praw do lokali o przeznaczeniu mieszkalnym i wykorzystujące te lokale w prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Wskazuje się, że z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy wynika, że zwolnienie podatkowe miałoby obejmować czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.). Są to następujące rodzaje opłat: na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów; wpłaty na fundusz remontowy; dotyczące wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnie (tak: Bartosiewicz, Adam, art. 43 w: VAT. Komentarz, wyd. Xl. Wolters Kluwer Polska, 2017). Wskazuje się przy tym, że ponieważ lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych mogą przysługiwać także osobom niebędącym członkami spółdzielni, wprowadzono zwolnienie również dla powyższych usług wykonywanych na rzecz osób fizycznych niebędących członkami spółdzielni. Jest ono przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia o zwolnieniach (tak: Bartosiewicz, Adam, art. 43, w: VAT.

2018
10
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych usług budowlanych w częściach wspólnych budynków zbiorowego zamieszkania.

Fragment:

(...) spółdzielni. Na podstawie przywołanych przepisów spółdzielnie mieszkaniowe są odpowiedzialne m.in. za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni. Przy czym obowiązek wymiany stolarki dotyczy całych budynków pozostających w gestii spółdzielni, tj. zarówno części wspólnych budynków (np. klatka schodowa, pralnia itp.) jak i poszczególnych lokali mieszkalnych. W przypadku wymiany stolarki w częściach wspólnych budynków spółdzielnie ponoszą te koszty ze środków pozostających w dyspozycji spółdzielni. Spółdzielnie nie obciążają tymi kosztami użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych. A co za tym idzie to spółdzielnie mają status inwestora we wspomnianym zakresie. Natomiast w przypadku wymiany stolarki w poszczególnych lokalach mieszkalnych spółdzielnia obciąża tymi kosztami użytkowników lokali mieszkalnych. Przy czym wysokość tego obciążenia wynika ze statutów i regulaminów wewnętrznych spółdzielni. Użytkownicy mogą być zatem obciążeni kosztami wymiany stolarki w całości, ale również tylko w jakiejś części, np. 50%. W takim przypadku to zatem użytkownicy lokali mieszkalnych będą posiadać status inwestora w zakresie wymiany stolarki okiennej, i to pomimo okoliczności, że mogą oni nie ponosić całego kosztu inwestycji.

2018
10
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wykonywanych na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych usług budowlanych, które to usługi są w całości lub w części finansowane przez użytkowników lokali mieszkalnych.

Fragment:

(...) spółdzielni. Na podstawie przywołanych przepisów spółdzielnie mieszkaniowe są odpowiedzialne m.in. za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni. Przy czym obowiązek wymiany stolarki dotyczy całych budynków pozostających w gestii spółdzielni, tj. zarówno części wspólnych budynków (np. klatka schodowa, pralnia itp.) jak i poszczególnych lokali mieszkalnych. W przypadku wymiany stolarki w częściach wspólnych budynków spółdzielnie ponoszą te koszty ze środków pozostających w dyspozycji spółdzielni. Spółdzielnie nie obciążają tymi kosztami użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych. A co za tym idzie to spółdzielnie mają status inwestora we wspomnianym zakresie. Natomiast w przypadku wymiany stolarki w poszczególnych lokalach mieszkalnych spółdzielnia obciąża tymi kosztami użytkowników lokali mieszkalnych. Przy czym wysokość tego obciążenia wynika ze statutów i regulaminów wewnętrznych spółdzielni. Użytkownicy mogą być zatem obciążeni kosztami wymiany stolarki w całości, ale również tylko w jakiejś części, np. 50%. W takim przypadku to zatem użytkownicy lokali mieszkalnych będą posiadać status inwestora w zakresie wymiany stolarki okiennej, i to pomimo okoliczności, że mogą oni nie ponosić całego kosztu inwestycji.

2018
13
sty

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty udziału w spółdzielni po zmarłym małżonku będącym członkiem spółdzielni (wspólność majątkowa z żoną)

Fragment:

Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 22 listopada 2017 r. (data wpływu 27 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty małżonkowi udziałów w spółdzielni mleczarskiej po zmarłym członku spółdzielni – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty małżonkowi udziałów w spółdzielni mleczarskiej po zmarłym członku spółdzielni. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Mąż Wnioskodawczyni złożył deklarację przystąpienia w poczet członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. W tej deklaracji na wypadek śmierci do wypłaty udziału upoważnił Wnioskodawczynię, jako osobę uprawnioną. Uchwałą Zarządu z dnia 20 kwietnia 2009 r., małżonek Wnioskodawczyni został przyjęty na członka Spółdzielni i wpisany do rejestru. Mąż Wnioskodawczyni dokonał wpłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł oraz zadeklarował 1 udział. Udział ten zgodnie ze Statutem Spółdzielni wynosi: Udział od osób fizycznych i prawnych, prowadzących chów krów, produkcję i dostawę mleka, składa się z dwóch składników: udziału podstawowego w kwocie 3.000 zł, kwoty do 7 groszy od wartości 1 litra sprzedanego do Spółdzielni mleka.

2017
7
gru

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu wypłat udziałów członkowskich w Spółdzielni.

Fragment:

Zgodnie ze Statutem członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzą chów krów, produkcję i dostawę mleka, a także pracownicy Spółdzielni. Członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji podpisanej przez przystępującego. Członkowie Spółdzielni mają obowiązek zadeklarować i wpłacać udziały zgodnie z postanowieniami Statutu. Udziały nie są oprocentowane. Zgodnie z art. 16 § 3 u.p.s. przystępujący do Spółdzielni może wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały, a prawo z tego tytułu nie należy do spadku. W przypadku zgonu członka Spółdzielnia dokonuje wypłat udziałów osobom wskazanym w deklaracji członkowskiej lub w przypadku braku takiego wskazania - zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Wypłacane kwoty pieniężne odpowiadają wysokości wniesionych przez zmarłego członka Spółdzielni udziałów. Wypłata należnych udziałów małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni została zawieszona do czasu otrzymania interpretacji podatkowej. Wypłaty udziałów po zmarłym członku Spółdzielni na rzecz innych niż małżonek osób, wskazanych w deklaracjach członkowskich miały miejsce w następujących dniach: 8 maja 2017r., 11 lipca 2017 r., 25 lipca 2017 r., 27 lipca 2017 r., 28 lipca 2017 r., 7 sierpnia 2017 r., 17 sierpnia 2017 r., 23 sierpnia 2017 r. oraz 24 sierpnia 2017 r.