Spółdzielnie | Interpretacje podatkowe

Spółdzielnie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sukcesja Numeru Identyfikacji Podatkowej spółdzielni
Fragment:
Zatem zarówno spółdzielnia jak i spółka z o.o. są osobami prawnymi, tak więc w przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o. mamy do czynienia osobą prawną powstałą w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej. Mając zatem na uwadze art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, należy stwierdzić, że z ograniczeniami wynikającymi z zastosowania art. 93e tej ustawy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Spółdzielni Pracy wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształconej Spółdzielni Pracy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstająca z przekształcenia Spółdzielni Pracy jest zgodnie z art. 93a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa następcą prawnym przekształcanej Spółdzielni, należało uznać za prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się również do kwestii nadania numeru NIP spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstającej z przekształcenia Spółdzielni Pracy. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
2016
8
gru

Istota:
W jakiej części kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej przez członka spółdzielni pracy nieuczestniczącego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej ze spółdzielni – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej przez członka spółdzielni pracy nieuczestniczącego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej ze spółdzielni. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskująca o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej spółdzielnia pracy, zgodnie z art. 203e – 203x ustawy - Prawo spółdzielcze zamierza dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku planowanym przekształceniem zrodziły się po stronie spółdzielni wątpliwości natury podatkowej w jej indywidualnej sprawie, przedstawione w niniejszym wniosku w formie zadanego pytania i przedstawionego stanowiska. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jakiej części kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną (...)
2016
2
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej, a aktywa wniesione przez członków spółdzielni zaliczone zostają jako wkład wniesiony na objęcie udziałów w spółce. Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepis art. 17 ust. 1, nie wskazują, że członek spółdzielni będący osobą fizyczną w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę handlową osiąga przychody z kapitałów pieniężnych, stwierdzić należy, że przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową, dla członków uczestniczących w przekształceniu powinno być neutralne podatkowo, a fundusz udziałowy przekształcanej spółdzielni powinien być równy wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. W takim przypadku członkowie spółdzielni nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Wskazać również należy, że w wyniku przekształcenia Spółdzielni w Spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji spółdzielni, a jedynie do zmiany jej formy prawnej, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1558/09. (...)
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. przekształconej ze spółdzielni.
Fragment:
(...) spółdzielni powinien być równy wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. W takim przypadku członkowie spółdzielni nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Wskazać również należy, że w wyniku przekształcenia Spółdzielni w Spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji spółdzielni, a jedynie do zmiany jej formy prawnej, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1558/09. Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli członek spółdzielni będzie uczestniczył w przekształceniu spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wniesione przez niego wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej staną się w dniu przekształcenia wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2016
24
lip

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży Spółdzielni.
Fragment:
(...) Spółdzielni. Członkami Spółdzielni mogą być także osoby prawne. Członkowie Spółdzielni są obowiązani do: wniesienia wpisowego (10 zł), wpłacenia zadeklarowanych udziałów (przynajmniej jednego udziału w wysokości 15 tys. zł; Statut Spółdzielni przewiduje także możliwość wniesienia udziałów nadobowiązkowych), wniesienia wkładów gruntowych i pieniężnych stosownie do postanowień Statutu (członkowi Spółdzielni przysługuje także możliwość wniesienia wkładów nadobowiązkowych), uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, pracy w Spółdzielni, stosownie do potrzeb Spółdzielni wynikających z działalności gospodarczej, w rozmiarach ustalonych przez Zarząd, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, dbałości i ochrony majątku Spółdzielni, uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanego udziału, przestrzegania postanowień Statutu i regulaminu oraz uchwał organów Spółdzielni, pomnażania dochodów Spółdzielni. Członek Spółdzielni jest obowiązany zadeklarować i wnieść tytułem wkładu gruntowego do Spółdzielni, grunty przydatne do wspólnego użytkowania. Przez wkłady gruntowe należy rozumieć grunty oraz budynki lub ich części i inne urządzenia trwale z gruntami związane, znajdujące się na tych gruntach w chwili ich wniesienia.
2016
10
cze

Istota:
Pokrycie przez Spółdzielnię mieszkaniową, z nadwyżki bilansowej wypracowanej w prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej niezwiązanej z zasobami mieszkaniowymi, wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości, nie wiąże się w żaden sposób z otrzymywaniem przez członków Spółdzielni środków finansowych bądź innych świadczeń, a jedynie wpłynie w przyszłości na ustalenie wysokości opłat eksploatacyjnych. Po stronie członków Spółdzielni nie powstanie przychód do opodatkowania z tytułu przekazania nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości w myśl art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Fragment:
Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Mając powyższe przepisy na względzie, zdaniem Spółdzielni, członkowie Spółdzielni i inne osoby mające lub niemające statusu członka Spółdzielni nie uzyskują żadnego przysporzenia w związku z dofinansowaniem funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych. Dofinansowanie to nie stanowi dla członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających własność lokali lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysporzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Dofinansowany bowiem zostaje fundusz Spółdzielni i nie powoduje powstania po stronie powyżej wymienionych osób przysporzenia majątkowego. Członkowie i nie członkowie Spółdzielni nie uzyskują żadnych środków finansowych jak również nie przysługuje im żadne świadczenie ze strony Spółdzielni. Tym samym w związku z przeznaczeniem nadwyżki na dofinansowanie funduszu remontowego zarówno w odniesieniu do zasobów mieszkaniowych osób będących członkami Spółdzielni jak i niebędących członkami Spółdzielni, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek przekazania informacji PIT-8C.
2016
18
maj

Istota:
Możliwość rozliczenia przez spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia spółdzielni pracy, straty z działalności gospodarczej prowadzanej przez spółdzielnię pracy
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółdzielni Pracy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania będzie mogła uwzględnić straty spółdzielni pracy... Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania - jako spółka powstała z przekształcenia Spółdzielni pracy będzie mogła uwzględnić straty poniesione w ubiegłych katach przez spółdzielnię pracy. Art. 203h Prawa spółdzielczego i art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej dają podstawę do sukcesji także w zakresie prawa podatkowego. Interpretacja art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zmierzająca do ograniczenia sukcesji praw m.in. w stosunku do spółdzielni pracy i niestosowania tego ograniczenia w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inna spółkę kapitałową jest wyrazem dyskryminacji podatkowej. Z jednej strony m.in. spółdzielnie pracy obarcza się pełnią obowiązków wynikających z sukcesji na podstawie art. 93 Ordynacji Podatkowej, a z drugiej strony pozbawia się je prawa do rozliczania ewentualnych strat i wyłącza z sukcesji straty poniesione przed przekształceniem. Można więc postawić tezę, że przepis art. 7 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy narusza Konstytucyjną zasadę swobody działalności gospodarczej, gdyż stanowi poważną przeszkodę w wyborze dogodnej ekonomicznie formy prowadzenia działalności.
2016
13
maj

Istota:
W zakresie:
- stawki podatku VAT dla czynności dostawy mediów do lokali użytkowych, których użytkownicy posiadają własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności,
- stawki podatku VAT dla czynności dostawy wody i odprowadzania ścieków dla członków Spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych nie będących członkami Spółdzielni.
Fragment:
Czy prawidłowe jest naliczenie podatku VAT w wysokości 8% dla czynności dostawy wody i odprowadzania ścieków dla członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych oraz dla właścicieli lokali użytkowych niebędących członkami spółdzielni... Rozliczeń z tytułu zużycia wody i kanalizacji dokonuje się na podstawie odczytów indywidualnych urządzeń pomiarowych (wodomierzy) zainstalowanych w poszczególnych lokalach. Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 17 lutego 2016 r.): Odnośnie pytania nr 1: Zdaniem Spółdzielni do rozliczeń z tytułu dostawy mediów (woda i kanalizacja, energia cieplna) do lokali użytkowych znajdujących się w jej zasobach, których użytkownicy posiadają własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności należy zastosować stawkę VAT właściwą dla tych czynności, tj. 8 % - dostawa wody i odprowadzenie ścieków 23% - energia cieplna. Odnośnie pytania nr 2: Zdaniem Spółdzielni dla czynności dostawy wody i odprowadzania ścieków dla członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych nie będących członkami spółdzielni należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8% (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ze zm. o podatku od towarów i usług).
2016
30
mar

Istota:
1. Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego z faktur rozliczających wykonanie radiowego systemu odczytu i monitoringu poboru wody?
2. Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego z faktur rozliczających budowę sieci informatycznej wraz z wyposażeniem stacji roboczych w sprzęt i oprogramowanie?
Fragment:
Wśród budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono remont instalacji wodnej, w 3 znajdują się lokale użytkowe oraz biuro Spółdzielni. Dofinansowanie obejmuje 50% poniesionych kosztów remontowych uznanych za koszty kwalifikowane, udokumentowanych fakturami VAT. Pozostałe 50% brutto Spółdzielnia pokrywa z funduszu remontowego. Fundusz remontowy wnoszony jest do Spółdzielni przez użytkowników lokali mieszkalnych w ramach opłat eksploatacyjnych, pobieranych zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.). Wnoszenie opłat eksploatacyjnych, a tym samym funduszu remontowego jako czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolnione od tego podatku. Za wykonane prace remontowe wystawiono faktury VAT, od których Spółdzielnia nie odlicza podatku naliczonego, ponieważ finansuje je z funduszu remontowego. W związku z powyższym brak jest możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.
2016
9
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty m.in. za telewizję kablową i konserwację sieci, zaliczane przez Spółdzielnię do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty m.in. za telewizję kablową i konserwację sieci, zaliczane przez spółdzielnie do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Spółdzielni, biorąc pod uwagę przepis art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wynika z ww. przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku tym chodzi o pokrycie wydatków za czynności, które na rzecz ww. osób realizuje spółdzielnia, pobierając w związku z tym - na podstawie statutu Spółdzielni - opłaty za telewizję kablową i konserwację sieci.
2016
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.