ITPP2/4512-267/16/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Gminie Miasto w udziale wynoszącym 1/2 oraz osobie fizycznej w udziale wynoszącym 1/2. Prawo własności ww. lokalu mieszkalnego posiada spółdzielnia mieszkaniowa. Na mocy przydziału do lokalu mieszkalnego z dnia 15 listopada 1989 r. małżonkowie uzyskali prawo do zajmowania ww. lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem, a były małżonek zmarł. Na podstawie postanowienia sądu z dnia 29 kwietnia 2013 r. Gmina Miasto nabyła po zmarłym spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej wchodził udział do 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, którego wartość rynkowa określona została na kwotę 177.400,00 zł (z czego udział 1/2 stanowi kwotę 88.700,00 zł).

Zgodnie z protokołem spisu inwentarza, zmarły posiadał zobowiązania względem Skarbu Państwa (Ministra Finansów) o łącznej wartości 515.078,68 zł. Była współmałżonka wystąpiła z wnioskiem o nabycie od Gminy Miasto w trybie bezprzetargowym udziału do 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Jednocześnie poinformowała, że mieszka w ww. lokalu i ponosi w całości wszelkie opłaty związane z jego eksploatacją oraz nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości. W celu określenia aktualnej wartości rynkowej przysługującego Gminie Miasto udziału 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym, sporządzony został w dniu 8 września 2015 r. przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy. Wymieniona wartość została określona na kwotę 89.000,00 zł. Gmina Miasto przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zgodnie z art. 1031 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, odpowiada za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a zatem do kwoty 88.700,00 zł.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Miejska w podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż powołanego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, przysługującego Gminie Miasto, na rzecz osoby posiadającej pozostały udział w ww. prawie. Regulacja stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie wpłynie na wydatki Gminy Miasto. Kwota uzyskana z tytułu sprzedaży udziału przysługującego Gminie w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, do uiszczenia której zobowiązany będzie nabywca, w wysokości 88.700,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie długów spadkowych po zmarłym, a jedynie w wysokości 300,00 zł będzie stanowiła dochód Gminy.

Gmina Miasto jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czynność zbycia w trybie bezprzetargowym udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego przez Gminę Miasto w drodze spadku, na rzecz osoby posiadającej pozostały udział w ww. prawie podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie udziału do 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi dostawę towarów, a zatem jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również (art. 7 ust. 1 pkt 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni lokalu lub własności domu jednorodzinnego, a także zbycie tych praw (art. 7 ust. 1 pkt 7).

Towarami - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zrównanie przez ustawodawcę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z dostawą towarów umożliwia, aby powyższą czynność objąć zwolnieniem od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Treść ww. przepisu mówi, iż od podatku zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Gmina Miasto przedmiotowy udział w ograniczonym prawie rzeczowym do lokalu mieszkalnego nabyła w drodze spadku. Przedmiotowy lokal mieszkalny jest zamieszkały i użytkowany w całości przez byłą współmałżonkę spadkodawcy - nabywcę. Wydanie przedmiotowego lokalu przyszłemu nabywcy nastąpiło w dniu 15 listopada 1989 r., tj. z chwilą jego przydziału od spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Uwzględniając powyższe, planowana przez Gminę Miasto transakcja nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i tym samym korzysta wprost ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.