ITPB2/415-873/14/IL | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z tym, że w latach 2006 - 2010 Wnioskodawczyni była wraz z byłym mężem współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu , a prawo do tego lokalu w wyniku podziału majątku wspólnego nabył były mąż, będzie mogła się ubiegać o zwrot części wydatków, które poniesie na zakup materiałów budowlanych na planowaną budowę domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego 1 września 2014 r.?
ITPB2/415-873/14/ILinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. budynek mieszkalny
 3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni w latach 2006 - 2010 była współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni w latach 2006 - 2010 była współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 2014 Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć budowę domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę z dnia 1 września 2014 r.

Dom Wnioskodawczyni będzie budować systemem gospodarczym. Po zakończeniu budowy, co nastąpi prawdopodobnie w 2015 r., Wnioskodawczyni będzie chciała wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych , które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wnioskodawczyni od 2006 r. do 2010 r. była współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z byłym mężem. Z tytułu nabycia tego lokalu nie korzystała z tzw. ulgi budowlanej, ponieważ został nabyty na rynku wtórnym, ani ze zwrotu VAT za materiały budowlane z tytułu remontu mieszkania. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w czerwcu 2010 r. związek małżeński został rozwiązany przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, a w sierpniu 2010 r. nastąpił podział majątku wspólnego na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W wyniku podziału majątku wspólnego były mąż nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a Wnioskodawczyni m.in. na wyłączną własność niezabudowaną nieruchomość, na której zamierza wybudować mały całoroczny dom mieszkalny jednorodzinny.

Wnioskodawczyni jest nadal rozwódką, nie posiada własnego mieszkania, dlatego też podjęła decyzję o budowie domu jednorodzinnego i zamierza skorzystać z pomocy państwa polegającej na zwrocie wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że w latach 2006 - 2010 Wnioskodawczyni była wraz z byłym mężem współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu , a prawo do tego lokalu w wyniku podziału majątku wspólnego nabył były mąż, będzie mogła się ubiegać o zwrot części wydatków, które poniesie na zakup materiałów budowlanych na planowaną budowę domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego 1 września 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni będzie mogła ubiegać się o zwrot części wydatków, które poniesie na budowę domu jednorodzinnego, który będzie jej pierwszym własnym mieszkaniem, ponieważ spełnia warunki określone w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, tj.:

 • wydatki zostaną poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego,
 • przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. ( pozwolenie z 1 września 2014 r.)
 • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie przekroczy 75 m2 (wynosić będzie 28,67 m2)
 • do końca 2014 r. tj. roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego Wnioskodawczyni nie ukończy 36 lat ( ur. .. .. 1979 r.)
 • w dniu uzyskania pozwolenia i w dniu złożenia wniosku nie będzie osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ponieważ prawo to utraciła w 2010 r. w wyniku podziału majątku wspólnego po rozwodzie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.) ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej "zwrotem wydatków".

Z art. 20 ust. 3 ustawy wynika, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Stosownie do art. 21 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Należy wskazać, iż obowiązującym jest wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR z 2013, poz. 6).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków.

Z art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wynika, że wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wynika, iż w 2014 r. Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć budowę domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę z dnia 1 września 2014 r. Dom Wnioskodawczyni będzie budować systemem gospodarczym. Po zakończeniu budowy, co nastąpi prawdopodobnie w 2015 r., Wnioskodawczyni będzie chciała wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wnioskodawczyni od 2006 r. do 2010 r. była współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z byłym mężem. Z tytułu nabycia tego lokalu nie korzystała z tzw. ulgi budowlanej, ponieważ został nabyty na rynku wtórnym, ani ze zwrotu VAT za materiały budowlane z tytułu remontu mieszkania. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w czerwcu 2010 r. związek małżeński został rozwiązany przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, a w sierpniu 2010 r. nastąpił podział majątku wspólnego na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W wyniku podziału majątku wspólnego były mąż nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a Wnioskodawczyni m.in. na wyłączną własność niezabudowaną nieruchomość, na której zamierza wybudować mały całoroczny dom mieszkalny jednorodzinny.

Wnioskodawczyni jest nadal rozwódką, nie posiada własnego mieszkania, dlatego też podjęła decyzję o budowie domu jednorodzinnego i zamierza skorzystać z pomocy państwa polegającej na zwrocie wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Z zacytowanych przepisów wynika, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku m.in. z budową budynku mieszkalnego, to po spełnieniu warunków określonych w art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

Jednym z tych warunków wynikających z art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, jest że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Odnosząc się do powyższego i nawiązując do sytuacji Wnioskodawczyni tj. do posiadania przez nią w latach 2006-2010 wspólnie z byłym mężem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy wskazać, że przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dopuszczają sytuacje, gdy osoba fizyczna posiada lub posiadała część ułamkową prawa własności mieszkania. W przypadku małżeństwa warunek wykluczający posiadanie innego mieszkania dotyczy każdego z nich. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10) „posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”.

Zatem w kontekście ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi małżonek jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, wspólnie zakupionego mieszkania, co wyklucza go z możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

W związku z tym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż będzie mogła ubiegać się o zwrot części wydatków, które poniesie na budowę domu jednorodzinnego, gdyż m.in. w dniu złożenia wniosku nie będzie osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Należy podkreślić, iż zgodnie z cytowanym wyżej art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. b) ustawy zwrot „do dnia złożenia wniosku” oznacza, że osoba fizyczna nigdy wcześniej przed złożeniem ww. wniosku nie może posiadać żadnego tytułu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotu „do dnia złożenia wniosku” nie oznacza, że Wnioskodawczyni tylko na moment złożenia wniosku o zwrot wydatków nie może być osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny, lecz zwrot ten określa, że nigdy wcześniej Wnioskodawczyni nie mogła posiadać takiego prawa do lokalu. Zatem lokal bądź budynek mieszkalny musi być pierwszym nabytym na własność, jaki będzie posiadać osoba fizyczna chcąca ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zatem Wnioskodawczyni nie będzie mogła ubiegać się o zwrot części wydatków, które poniesie na budowę domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, gdyż nie można jej uznać za osobę której „do dnia złożenia wniosku” nie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

budowa
ILPB2/4511-1/18/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

budynek mieszkalny
ILPP5/4512-1-2/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
DD9.8222.2.185.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.