ITPB2/415-1110/14/IL | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji gdy przysługuje Wnioskodawcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w 1/8 części może on skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania?
ITPB2/415-1110/14/ILinterpretacja indywidualna
 1. budowa budynków
 2. budynek mieszkalny
 3. materiały budowlane
 4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 5. zwrot wydatków
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Uprawnienia osób fizycznych
 2. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Warunki przyznania prawa do zwrotu podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z planowaną budową domu jednorodzinnego, w sytuacji gdy Wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w udziale wynoszącym 1/8 części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z planowaną budową domu jednorodzinnego, w sytuacji gdy Wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w udziale wynoszącym 1/8 części.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2015 r. Wnioskodawca zamierza rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Wnioskodawca jest żonaty, ma 32 lata, w domu będzie znajdował się wyłącznie lokal mieszkalny i będzie to inwestycja prywatna. W 2011 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Sprawa spadkowa przeciągnęła się w czasie i na mocy prawomocnego wyroku Sądu (data uprawomocnienia to 30 lipca 2014 r.) stał się on współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1/8 części. Pozostałymi spadkobiercami były dwie siostry i matka. Do roku 2014 zarówno Wnioskodawca jak i małżonka Wnioskodawcy nie posiadali żadnego prawa do mieszkania, lokalu czy innej nieruchomości, jak również nie budowali domu jednorodzinnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji gdy przysługuje Wnioskodawcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w 1/8 części może on skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania...

Wnioskodawca wskazuje, że przed rokiem 2014 zarówno on jak i jego małżonka nie posiadali żadnego prawa do lokalu mieszkalnego ani nie prowadzili inwestycji w postaci budowy domu jednorodzinnego. Według Wnioskodawcy wymóg ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zawarty w art. 20 ust. 5 był spełniony i Wnioskodawca mógłby uzyskać zwrot części poniesionych wydatków. W wyniku uprawomocnienia się orzeczenia Sądu w dniu 30 lipca 2014 r. stan prawny Wnioskodawcy uległ zmianie, ponieważ stał się współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1/8 części. Nie mniej jednak zdaniem Wnioskodawcy ustawodawca w art. 20 ust. 5 b nie precyzuje czy chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w całej części czy posiadanie udziału (choćby ułamkowej części prawa do lokalu). Wnioskodawca podnosi, iż w art. 20 ust. 5 c ustawodawca wyróżnia sytuację, w której osoba fizyczna, ubiegająca się o zwrot wydatków do dnia złożenia wniosku nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, którego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Można więc przyjąć, w ocenie Wnioskodawcy, że intencją ustawodawcy było wyłączenie takiej sytuacji, w której osobom fizycznym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w całej części i które są jedynymi właścicielami lokalu.

Zatem posiadanie 1/8 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie wyłącza Wnioskodawcy i może on ubiegać się o zwrot niektórych wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.) ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej "zwrotem wydatków".

Z art. 20 ust. 3 ustawy wynika, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
   - z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Stosownie do art. 21 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Należy wskazać, iż obowiązującym jest wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR z 2013, poz. 6).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków.

Z art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wynika, że wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym w 2015 r. Wnioskodawca zamierza rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Wnioskodawca jest żonaty, ma 32 lata, w domu będzie znajdował się wyłącznie lokal mieszkalny i będzie to inwestycja prywatna. W 2011 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Sprawa spadkowa przeciągnęła się w czasie i na mocy prawomocnego wyroku Sądu (data uprawomocnienia to 30 lipca 2014 r.) stał się on współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1/8 części. Pozostałymi spadkobiercami były dwie siostry i matka. Do roku 2014 zarówno Wnioskodawca jak i małżonka Wnioskodawcy nie posiadali żadnego prawa do mieszkania, lokalu czy innej nieruchomości, jak również nie budowali domu jednorodzinnego.

Z zacytowanych przepisów wynika, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku m.in. z budową budynku mieszkalnego, to po spełnieniu warunków określonych w art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

Przepis art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, wskazuje, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Odnosząc się do powyższego i nawiązując do sytuacji Wnioskodawcy tj. do posiadania przez niego udziału w wysokości 1/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku po ojcu należy wskazać, że przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dopuszczają sytuację, gdy osoba fizyczna posiada lub posiadała część ułamkową w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Zatem Wnioskodawca, któremu przysługuje jedynie udział w wysokości 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabyty w drodze spadku po ojcu, będzie mógł ubiegać się o zwrot części wydatków, które poniesie na budowę domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przy spełnieniu wszystkich warunków i zasad określonych w Rozdziale 4 tej ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.