IPTPB2/4511-829/15-4/SR | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego sprzedaż przedmiotowych lokali wraz z udziałem we własności gruntu i części wspólnych budynku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części stanowiącej przychód Wnioskodawcy z tej sprzedaży, jeżeli od roku w którym nastąpiło ustanowienie odrębnej własności tych lokali oraz przeniesienie ich własności wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu do majątku wspólnego nie upłynęło pięć lat?
IPTPB2/4511-829/15-4/SRinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. majątek osobisty
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 5. wspólność majątkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 3 marca 2016 r., Nr IPTPB2/4511-829/15-2/SR, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 3 marca 2016 r. (data doręczenia 9 marca 2016 r.), natomiast w dniu 17 marca 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 16 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 21 stycznia 2003 r. żona Wnioskodawcy po powrocie do kraju na stałe, po wieloletnim pobycie za granicą, na mocy aktu notarialnego nabyła w drodze darowizny od osób bliskich spółdzielcze własnościowe prawo do trzypokojowego lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą (odpowiednio o powierzchni 60,28 m2 i 2,44 m2) oraz garaż (o powierzchni 19,35 m2), znajdujące się na terenie działki nr 79 stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „...” i położonej przy ul. .... Ww. prawa stanowiły majątek osobisty żony Wnioskodawcy. W związku małżeńskim, który trwa do chwili obecnej bez intercyzy, Wnioskodawca pozostaje od listopada 1987 r. Nigdy nie zawierał z żoną żadnej umowy majątkowej rozszerzającej małżeńską wspólność ustawową.

W dniu 18 lutego 2010 r. aktem notarialnym w obecności pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ..., została zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności tych lokali oraz przeniesienia własności lokalu wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu na rzecz żony Wnioskodawcy i Wnioskodawcy. Dla przedmiotowych lokali zostały założone 2 księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy ... Wydział Ksiąg Wieczystych (... dla mieszkania oraz ... dla garażu). Udziały wynoszące odpowiednio 6272/1179863 (mieszkanie) i 1935/1179863 (garaż) części we własności gruntu i części wspólnych budynku zostały zapisane w ww. księgach wieczystych zgodnie z art. 7 ustawy o własności lokali.

Dnia 29 czerwca 2015 r. przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkania, Wnioskodawca wspólnie z żoną na mocy aktu notarialnego zbyli jako właściciele lokalu mieszkalnego przysługujące im prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą, udziałem we współwłasności gruntu i częściach wspólnych budynku za kwotę 305 000 zł, natomiast w dniu 1 lipca 2015 r. jako właściciele garażu zbyli przysługujące im prawo do jego odrębnej własności za kwotę 39 000 zł. Na okoliczność sprzedaży tych lokali zostały sporządzone akty notarialne.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że odpłatne zbycie nieruchomości położonych przy ul. ... nie nastąpiło w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Wnioskodawca i Jego żona nie wykonywali działalności gospodarczej w tym czasie. Powodem zbycia były wysokie opłaty czynszowe.

Wnioskodawca uzyskał – na skutek zawarcia w dniu 18 lutego 2010 r. umowy ustanowienia odrębnej własności mieszkania oraz garażu i przeniesienia ich własności – prawa własności do tych lokali wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i współwłasności gruntów w ramach wspólnoty majątkowej małżeńskiej i uprawnienia wynikające z prawa własności (prawo posiadania, dysponowania, rozporządzania i obciążania tych nieruchomości), których wcześniej nie posiadał.

W umowie darowizny z dnia 21 stycznia 2003 r. darczyńcy nie wskazali, że przedmiot darowizny, tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą, ma zostać objęty ustawową wspólnością majątkową Wnioskodawcy i Jego żony. W ww. dokumencie jest mowa jedynie o żonie Wnioskodawcy. Analogicznie ta sprawa przedstawia się z umową darowizny z dnia 23 stycznia 2003 r. dotyczącą garażu. Do ww. nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwały żadne prawa, ponieważ na mocy wspomnianych umów stanowiły składniki majątku osobistego Jego żony.

Sporządzenie aktu notarialnego w dniu 18 lutego 2010 r. nie wynikało z żadnej czynności prawnej dokonanej w świetle przepisów prawa cywilnego między Wnioskodawcą a Jego żoną. W styczniu 2010 r. zarząd SM „...” w ... działając w trybie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 903, z późn. zm.), zwrócił się do wszystkich osób będących posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali w budynku przy ul. ..., z propozycją wyodrębnienia. W odpowiedzi, żona Wnioskodawcy wystąpiła do SM „...” z wnioskiem o wyodrębnienie mieszkania spółdzielczego własnościowego wraz z piwnicą oraz garażu. Wniosek został zaakceptowany i skutkował zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu w formie ww. aktu notarialnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego sprzedaż przedmiotowych lokali wraz z udziałem we współwłasności gruntu i części wspólnych budynku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części stanowiącej przychód Wnioskodawcy z tej sprzedaży, jeżeli od roku w którym nastąpiło ustanowienie odrębnej własności tych lokali oraz przeniesienie ich własności wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu do majątku wspólnego nie upłynęło pięć lat...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym we wniosku i w uzupełnieniu), odpłatne zbycie lokali wraz z przynależną piwnicą, udziałem we współwłasności gruntu i częściach wspólnych budynku nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku z tego tytułu przez Wnioskodawcę z uwagi na upływ pięciu lat od daty ich nabycia, licząc od końca 2003 r., w którym de facto nastąpiło nabycie praw do tych lokali przez żonę Wnioskodawcy.

Ponadto art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że źródłem przychodu w rozumieniu tego przepisu jest odpłatne zbycie nieruchomości oraz praw majątkowych w nim wymienionych, jeśli dokonane zostanie przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, ustanowienie odrębnej własności lokali wraz z przeniesieniem ich własności wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu do majątku wspólnego małżonków nie jest ich nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, datami nabycia tych lokali przez Wnioskodawcę są daty darowizny na rzecz Jego żony tj. odpowiednio 21 stycznia 2003 r. i 23 stycznia 2003 r.

W przypadku nabycia przez żonę Wnioskodawcy spółdzielczego własnościowego prawa do przedmiotowych lokali, a następnie ustanowienia na rzecz jej i Wnioskodawcy, prawa odrębnej własności tych lokali w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.) datą nabycia tych lokali, od której upływa pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest dzień ustanowienia prawa ich odrębnej własności, ale dzień pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. data nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, nabycie przez żonę Wnioskodawcy praw do przedmiotowych lokali nastąpiło w chwili ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, mianowicie w dniu 21 stycznia 2003 r. Ponieważ pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2008 r., sprzedaż tych lokali i udziałów we współwłasności gruntu i częściach wspólnych budynku w 2015 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nie powstał zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od całości lub części stanowiącej przychód Wnioskodawcy ze sprzedaży praw do przedmiotowych lokali stanowiących odrębną nieruchomość. Wnioskodawca nadmienia, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone w indywidualnych interpretacjach podatkowych (znak: IPPB1/415-1355/13-2/IF i IPPB4/415-421/14-2/MS), wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz
 3. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest zatem ustalenie daty, jak i formy nabycia nieruchomości lub praw.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że żona Wnioskodawcy w dniu 21 stycznia 2003 r. na mocy aktu notarialnego nabyła do majątku odrębnego w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą. Ponadto w dniu 23 stycznia 2003 r. również na mocy aktu notarialnego nabyła do majątku odrębnego w drodze darowizny prawo do garażu, które to nieruchomości znajdowały się na terenie działki nr 79 stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej. Ww. prawa stanowiły majątek osobisty żony Wnioskodawcy.

W dniu 18 lutego 2010 r. Wnioskodawca na skutek zawarcia między Jego żoną a Spółdzielnią Mieszkaniową umowy ustanowienia odrębnej własności mieszkania oraz garażu i przeniesienia ich własności uzyskał - prawa własności do tych lokali wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i współwłasności gruntów w ramach wspólnoty majątkowej małżeńskiej i uprawnienia wynikające z prawa własności, których wcześniej nie posiadał.

Dnia 29 czerwca 2015 r. Wnioskodawca (wspólnie z żoną) na mocy aktu notarialnego zbył przysługujący Mu udział we współwłasności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu i częściach wspólnych budynku za kwotę 305 000 zł. Natomiast w dniu 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca (wspólnie z żoną) na mocy aktu notarialnego zbył przysługujący Mu udział we współwłasności garażu za kwotę 39 000 zł.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „nabycie”, nie wskazując, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości lub praw majątkowych. Pojęcie to należy rozumieć szeroko, tzn., że nabycie nieruchomości następuje z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy, co oznacza, że poprzez „nabycie” należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 18 lutego 2010 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy ustanowienia odrębnej własności mieszkania oraz garażu i przeniesienia ich własności – nabył prawo we współwłasności lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą i udziałem w częściach wspólnych budynków i współwłasności gruntów, jak również nabył prawo we współwłasności garażu, które wcześniej stanowiły majątek odrębny małżonki, zatem nabycie tych praw przez Wnioskodawcę nastąpiło nieodpłatnie.

Wobec powyższego nabycie przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości nastąpiło w dacie zawarcia aktu notarialnego z dnia 18 lutego 2010 r., tj. w dniu włączenia ich do majątku wspólnego. Z tą datą Wnioskodawca uzyskał prawo współwłasności ww. nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu oraz garaż. Zatem, przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu, dokonanego w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz przychód z odpłatnego zbycia garażu dokonanego w dniu 1 lipca 2015 r., jaki przypadał na Wnioskodawcę, należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc, dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży udziału w przedmiotowych nieruchomościach, należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tego artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Natomiast, w myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa w art. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-39) wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30e ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4 do dnia zapłaty podatku włącznie.

Podkreślić należy, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w dacie zawarcia aktu notarialnego tj. w dniu 18 lutego 2010 r., Wnioskodawca nabył udział w prawie własności do ww. nieruchomości. Tym samym dokonane w dniu 29 czerwca 2015 r. odpłatne zbycie udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą oraz dokonane w dniu 1 lipca 2015 r. odpłatne zbycie udziału we współwłasności garażu, zostały dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca stał się współwłaścicielem ww. nieruchomości i stanowią dla Niego źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie tutejszy Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem interpretacja wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Niniejsza interpretacja jest wiążąca jedynie dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem i nie dotyczy współmałżonki.

Przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Ponadto, należy zauważyć, że opis stanu faktycznego zawarty w tych interpretacjach indywidualnych nie jest tożsamy z zapisem stanu faktycznego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2015 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.