IPTPB2/4511-747/15-3/AKu | Interpretacja indywidualna

Czy dochód z odpłatnego zbycia w 2015 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku w 2011 r. i w 2014 r., korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w części przeznaczonej na spłatę zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami?
IPTPB2/4511-747/15-3/AKuinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nabycie
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. pożyczka
 6. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 7. spłata pożyczki
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 16 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 5 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-747/15-2/AKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 5 lutego 2016 r. (data doręczenia 10 lutego 2016 r.), natomiast w dniu 16 listopada 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 15 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca sprzedał mieszkanie odziedziczone po rodzicach w 2014 r. Powstał wobec tego obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W czasie prowadzenia sprawy rozwodowej i podziału wspólnego majątku małżonków, Wnioskodawca zaciągnął w dniu 20 sierpnia 2013 r. pożyczkę gotówkową w ..., na kwotę 100 000 zł. Środki pochodzące z tej pożyczki, Wnioskodawca w całości przeznaczył na wykonanie wyroku rozwodowego z dnia 24 września 2013 r. Wnioskodawca odkupił (przejął prawa własności do połowy nieruchomości – domu jednorodzinnego, w którym obecnie Wnioskodawca zamieszkuje) od swojej byłej żony. Przelewu środków za przejęte prawa Wnioskodawca dokonał w dniu 2 grudnia 2013 r. z rachunku bankowego, zasilonego kwotą pożyczki.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że nabyte w spadku po rodzicach spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieści się w ....

Daty śmierci rodziców to: ... – 5 stycznia 2011 r., ... – 5 lutego 2014 r.. Spadek po rodzicach Wnioskodawca nabył poprzez sądowe postępowanie spadkowe syg. akt I NS ... z dnia 4 czerwca 2014 r., przeprowadzone przez Sąd Rejonowy w .... Lokal mieszkalny opisany we wniosku wchodził w skład masy spadkowej, a rodzice Wnioskodawcy byli jedynymi właścicielami lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku. Odpłatne zbycie ww. lokalu nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

W związku z orzeczeniem rozwodu w 2013 r., Wnioskodawca uzyskał udział w nieruchomości, przysługujący małżonce o wartości równej udziałowi Wnioskodawcy. W efekcie Wnioskodawca został jedynym właścicielem nieruchomości. Wyrok rozwodowy nakładał na Wnioskodawcę obowiązek zapłaty na rzecz swojej żony kwoty 310 000 zł tytułem spłaty jej udziałów w majątku wspólnym, płatnej w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

W skład majątku dorobkowego małżonków podlegającego podziałowi wchodziły następujące składniki:

 1. nieruchomość oznaczona jako działki nr 138/5 i 139/5 o łącznej powierzchni: 7 arów 86 m2, położona w ..., dla której Sąd Rejonowy w ..., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ... wraz z postawionym na niej murowanym, parterowym domem mieszkalnym o pow. użytkowej 180 m2, wartości 480 000 zł;
 2. udział 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 138/3 o pow. 6 arów 97 m2, położonej w ..., dla której Sąd Rejonowy w ..., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ...;
 3. udział 1/3 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 138/6, 139/6, 140/4 o łącznej pow. 5 arów 88 m2, położonej w ..., dla której Sąd Rejonowy w ..., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ...;
 4. udział 2/4 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 266/9 o pow. 10 arów, położonej w miejscowości ..., dla której Sąd Rejonowy w ..., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ...;
 5. udział 2/4 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 266/10 o pow. 9 arów 99 m2, położonej w miejscowości ..., dla której Sąd Rejonowy w ..., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ...;
 6. udział 2/4 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 266/11 o pow. 12 arów, położonej w miejscowości ..., dla której Sąd Rejonowy w ..., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ...;
 7. udział 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 77/8, 77/9, 77/16 o łącznej powierzchni 68 arów 92 m2, położonej we wsi ..., dla której Sąd Rejonowy w ..., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr ...;
 8. środki pieniężne zgromadzone na polisie ubezpieczeniowej prowadzonej przez ... dla ..., w kwocie 180 000 zł;
 9. środki pieniężne zgromadzone na polisie ubezpieczeniowej prowadzonej przez ... dla ..., w kwocie 110 000 zł;
 10. ruchomości znajdujące się w nieruchomości przy ..., o łącznej wartości 20 000 zł;
 11. oszczędności w postaci środków pieniężnych.

Strony dokonały podziału majątku wspólnego w ten sposób, że składniki majątku opisane w pkt a) – f) oraz i) przypadną na wyłączną własność Wnioskodawcy, zaś składniki majątku opisane w pkt g), j) oraz k) przypadną na wyłączną własność żonie Wnioskodawcy.

Dom jednorodzinny, który przeszedł na własność Wnioskodawcy, w wyniku podziału majątku wspólnego jest położony w ... i oznacza budynek mieszkalny położony na działkach gruntu, będącymi wyłącznie własnością Wnioskodawcy, na mocy wyroku rozwodowego.

Wnioskodawca był zobowiązany uiścić kwotę 310 000 zł, w związku z faktem otrzymania ww. nieruchomości na własność (pkt a), b), c) składu majątku wspólnego). Prawo współwłasności do nieruchomości niezabudowanych zniesiono poprzez kompensatę praw własności do działek gruntów opisanych w pkt d), e), f) z działką gruntu opisaną w pkt g) składu majątku wspólnego. Termin spłaty ww. pożyczki upływa we wrześniu 2020 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy spłata rat ww. pożyczki w okresie od dnia sprzedaży mieszkania do 31 grudnia 2017 r., będzie podstawą obniżenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze fakt, że pożyczka została przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy (nabycie 50% udziałów w budynku mieszkalnym) i została zaciągnięta przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości, to jej spłata powinna umożliwić Wnioskodawcy obniżenie należnego podatku dochodowego, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie (sprzedaż) nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) nieruchomości lub ich części, oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) jej nabycia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują użytego w tym przepisie pojęcia „nabycie”. Należy zatem odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), z których wynika, że nabycie własności może nastąpić m.in. poprzez jej przeniesienie w wyniku umowy, zasiedzenie bądź też w wyniku innych zdarzeń.

Stosownie do art. 922 Kodeksu cywilnego spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył w spadku po rodzicach – matce zmarłej w 2011 r. i ojcu zmarłym w 2014 r. – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W trakcie prowadzenia sprawy rozwodowej i podziału majątku wspólnego małżonków, w dniu 20 sierpnia 2013 r., Wnioskodawca zaciągnął pożyczkę gotówkową w banku. Środki z pożyczki Wnioskodawca przeznaczył na zakup od byłej żony udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Przelewu całości środków z pożyczki w zamian za przejęte udziały w nieruchomości Wnioskodawca dokonał w dniu 2 grudnia 2013 r. Wnioskodawca zamieszkuje w nabytym budynku mieszkalnym.

We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca sprzedał odziedziczone po rodzicach spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Odpłatne zbycie ww. lokalu nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku, odpowiednio po matce zmarłej w 2011 r. oraz po ojcu zmarłym w 2014 r., dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi przychód na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia części nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x (W/P)

gdzie:

D - dochód ze sprzedaży,

W - wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

P - przychód ze sprzedaży.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, uważa się m.in.:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

  -położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

  -w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Należy również wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Tutejszy Organ podkreśla, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zgodnie z art. 21 ust. 26 ww. ustawy przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Z treści wniosku wynika, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym za udzieloną pożyczkę, nastąpiło w celu realizacji i zaspokojenia Jego własnych potrzeb mieszkaniowych. We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyte w spadku po rodzicach za kwotę 135 000 zł. Wnioskodawca zamierza przeznaczyć część środków uzyskanych ze zbycia ww. lokalu na spłatę pożyczki zaciągniętej na zakup ww. udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości z faktem przeznaczenia – w warunkach określonych w ustawie – przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – jest fakt wydatkowania nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw, na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe, w tym m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu, zaciągniętego przez podatnika w banku mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw. Przy tym należy podkreślić, że z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy wynika, że pożyczka, na której spłatę zostanie przeznaczony dochód z odpłatnego zbycia prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawcy powinna być pożyczką zaciągniętą na cele mieszkaniowe (własne), które zostały wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że przeznaczenie i wydatkowanie przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2015 r. na spłatę pożyczki zaciągniętej przed sprzedażą ww. lokalu, na nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym umożliwia zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskanego przez Wnioskodawcę, w części odpowiadającej wydatkowanemu przychodowi, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.