IPTPB2/415-363/13-4/KKu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy zbycie wyżej wymienionego lokalu i garażu wraz z gruntem jest przychodem podlegającym opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu 9 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz garażu jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz garażu.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Pismem z dnia 29 lipca 2013 r., znak IPTPB2/415-363/13-2/KKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 29 lipca 2013 r. (skutecznie doręczono 1 sierpnia 2013 r.), natomiast w dniu 9 sierpnia 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 7 sierpnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni na podstawie przydziału Nr .... z dnia 3 marca 1999 r. nabyła wraz z mężem od Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej XXX w YYY spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr ... o pow. 29,8 m2 przy ul. ........... w YYY. Na podstawie przydziału Nr ...... z dnia 6 listopada 1998 r. Wnioskodawczyni nabyła z mężem od ww. Spółdzielni XXX własnościowe prawo do garażu Nr ... o pow. 17 m2 przy ul. ........ w YYY. Dnia 2 grudnia 2004 r. został sporządzony akt notarialny, z którego wynika, że przedłożono przy nim notariuszowi Uchwałę nr ... z dnia 6 września 2004 r. Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej XXX w YYY (z adnotacją Zarządu Spółdzielni, że jest ona prawomocna), podjętą na podstawie art. 42 i 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w budynkach położonych w YYY m.in. Z uchwały wynika miedzy innymi, że lokal nr ... przy ul. ....... w YYY o pow. 29,8 m2 jest przeznaczony do wyodrębnienia na rzecz członka Spółdzielni - Wnioskodawczyni, a z lokalem mieszkalnym związany ma być udział wynoszący 362/87688 części we współwłasności części wspólnych i taki sam udział we współwłasności gruntu a także garaż z udziałem nieruchomości wspólnej wynoszący 170/87688 części. Dnia 22 grudnia 2009 r. aktem notarialnym Nr ..... została spisana ,,umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności,’’ na podstawie której została przekazana Wnioskodawczyni odrębna własność lokalu mieszkalnego Nr ... przy ul. ...... w YYY oraz udział wynoszący 362/87688 części we współwłasności części wspólnych oraz grunt i odrębna własność garażu nr .... z udziałem nieruchomości wspólnej wraz z gruntem wynoszący 170/87688 części.

Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedała na podstawie aktu notarialnego Nr ..... w dniu 29 kwietnia 2013 r.:

  • lokal mieszkalny Nr ... o pow. 29,8 m2 przy ul. ..... w YYY wraz z udziałem wynoszącym 362/87688 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,
  • garaż Nr .... o pow. 17 m2 przy ul. ...... w YYY wraz z udziałem wynoszącym 170/87688 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia.

Wnioskodawczyni dodała w uzupełnieniu wniosku, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego i garażu wraz z udziałem we współwłasności gruntu nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy zbycie wyżej wymienionego lokalu i garażu wraz z gruntem jest przychodem podlegającym opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, od wyodrębnienia własności gruntu związanego z lokalem mieszkalnym i garażem nie minęło pięć lat, to jednak w cenie nabycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ustalonej w marcu 1999 r. oraz do garażu z listopada 1998 r. była uwzględniona i wyodrębniona wartość gruntu. Wnioskodawczyni dodaje, że przez okres 14 lat użytkowała wraz z mężem lokal mieszkalny i garaż wraz z gruntem przypisanym do danego lokalu. Mąż Wnioskodawczyni był zameldowany w lokalu mieszkalnym od sierpnia 2008 r. Według Wnioskodawczyni grunt jest nierozerwalnie złączony z mieszkaniem i garażem oraz nie ma fizycznej możliwości odrębnej sprzedaży lokalu, garażu i ziemi, na której on stoi.

Wnioskodawczyni dodała w uzupełnieniu wniosku, że na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 upłynęło pięć lat od nabycia nieruchomości. W związku z powyższym zbycie lokalu mieszkalnego i garażu wraz z udziałem we współwłasności gruntu nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uchwała Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej XXX w sprawie określenia odrębnej własności lokali wraz z przynależnym udziałem we współwłasności gruntu została podjęta 6 września 2004 r. W związku z powyższym umowa z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności stanowi zdaniem Wnioskodawczyni ,,uporządkowanie’’ istniejącego stanu faktycznego. Według Wnioskodawczyni w myśl przepisów Kodeksu cywilnego lokal mieszkalny oraz garaż co do zasady są częścią składowa gruntu i jako takie nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Prawo własności lokalu zdaniem Wnioskodawczyni stanowi prawo główne, zaś udział we współwłasności nieruchomości jest prawem związanym z własnością lokalu. To oznacza, że skoro nie są odrębnymi nieruchomościami nie mogą być w ocenie Wnioskodawczyni samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, na którym zostały wzniesione. Stąd nabycie lokalu wraz z gruntem nastąpiło zdaniem Wnioskodawczyni w marcu 1999 r. (lokal) i w listopadzie 1998 r. (garaż).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

  • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
  • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni 3 marca 1999 r. nabyła wraz z mężem od Spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dnia 6 listopada 1998 r. Wnioskodawczyni nabyła z mężem od Spółdzielni własnościowe prawo do garażu. W dniu 22 grudnia 2009 r. aktem notarialnym została spisana umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności, na podstawie której została przekazana Wnioskodawczyni odrębna własność lokalu mieszkalnego oraz udział wynoszący 362/87688 części we współwłasności części wspólnych oraz grunt i odrębna własność garażu nr ... z udziałem nieruchomości wspólnej wraz z gruntem wynoszący 170/87688 części.

Natomiast 29 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni sprzedała wraz z mężem:

  • lokal mieszkalny wraz z udziałem wynoszącym 362/87688 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,
  • garaż wraz z udziałem wynoszącym 170/87688 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia.

Uwzględniając powyższe za datę nabycia praw majątkowych, tj. własnościowego prawa do garażu należy przyjąć 1998 r., natomiast za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy przyjąć 1999 r. Tak więc bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku garażu winien być liczony od końca 1998 r., a w przypadku lokalu mieszkalnego od końca 1999 r. Termin ten upłynął w przypadku garażu z dniem 31 grudnia 2003 r., natomiast w przypadku ww. lokalu mieszkalnego z dniem 31 grudnia 2004 r.

Podkreślić należy, że w sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Budynki trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. Oznacza to, że własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki wybudowane na tym gruncie. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Zatem, istotnym z podatkowego punktu widzenia jest moment nabycia gruntu.

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza tylko zmianę formy prawnej prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odrębna własność lokalu stanowi natomiast nieruchomość lokalową, która po wyodrębnieniu z dotychczasowej zabudowanej nieruchomości macierzystej stanowi odrębny przedmiot własności. Zasadniczym stosunkiem prawnym, z którego wwodzi się odrębna własność lokalu jest stosunek współwłasności. Zawsze więc odrębnej własności lokali wewnątrz budynku towarzyszy przymusowa współwłasność nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, że nabywając odrębną własność lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła jednocześnie odpowiedni udział w nieruchomości gruntowej, na której posadowiony był budynek, w skład którego wchodził przedmiotowy lokal. Stanowił on bowiem, zgodnie z teorią prawa cywilnego, część składową gruntu, na której znajdował się ten budynek.

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datę nabycia prawa do lokalu mieszkalnego i garażu należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie prawa własności w 2009 r. w istocie było tylko przekształceniem formy prawnej władania rzeczą, a nie nowym nabyciem. Dlatego też w sytuacji, w której Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła w 1998 r. spółdzielcze własnościowe prawo do garażu i w 1999 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu wraz z przynależnym gruntem, za datę nabycia tych lokali, od której liczony jest pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyjąć datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu, czyli 1999 r. i 1998 r.

Zauważyć należy, że w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy jest mowa tylko o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przepis ten nie rozdziela gruntu od budynku stanowiącego jego część składową. Nie wymienia ponadto sprzedaży budynku (jego części) jako odrębnego źródła przychodu w podatku dochodowym. Nie można wiec traktować, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również Kodeksu cywilnego, odrębnie sprzedaży gruntu (jego części) oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku (jego części).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne należy stwierdzić, że odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym oraz garażu stanowiących odrębną własność wraz z przynależnym im udziałem w gruncie nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od niniejszej transakcji.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku (akty notarialne) nie podlegają zatem analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek Zainteresowanego, wydaje w Jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawczynię, zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni. Mąż Zainteresowanej chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.