IPPB1/415-675/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, że Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dniu 9 maja 1994 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 1999 r. W związku z powyższym sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zbycie to nie powoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.
IPPB1/415-675/14-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (data wpływu 16 maja 2014 r.) uzupełnionego pismem (data nadania 1 sierpnia 2014 r., data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 22 lipca 2014 r. (data doręczenia 28 lipca 2014 r.) Nr IPPB1/415-675/14-2/MS, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 22 lipca 2014 r. Nr IPPB1/415-675/14-2/MS wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W dniu 4 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynęło uzupełnienie, w którym Wnioskodawca sprecyzował pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawił własne stanowisko adekwatne do sprecyzowanego pytania i przedstawionego stanu faktycznego, wskazał przepisy prawa podatkowego mające być przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz złożył podpis pod oświadczeniem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sprawa dotyczy problemu sprzedaży mieszkania. W U.S. Wnioskodawca został poinformowany, że jeżeli sprzedał mieszkanie to żeby nie płacić podatku musi w przeciągu 2 lat środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczyć na cele mieszkaniowe, a z innych źródeł Wnioskodawca otrzymał informację, że jeżeli mieszkał On w mieszkaniu dłużej niż 5 lat i sprzedał po 5 latach to nie musi przeznaczyć środków na cele budowlano-mieszkaniowe. Przydział na mieszkanie: prawo spółdzielcze własnościowe Wnioskodawca nabył 9 maja 1994 r. a sprzedaży dokonał 14 kwietnia 2014 r.

Sprawa dotyczy zwolnienia z podatku od sprzedaży mieszkania. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że uzyskane fundusze ze sprzedaży lokalu nie musi przeznaczyć na cele mieszkaniowe, budowy i może je przeznaczyć na dowolny cel. W U.S. Wnioskodawca otrzymał informację, że jak nie przeznaczy pieniędzy ze sprzedaży w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe to musi zapłacić jakiś podatek. Prawo do mieszkania Wnioskodawca nabył w 1994 r. a sprzedał po 10 latach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi On płacić podatku od sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

W świetle powyższego każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, stanowi źródło przychodu w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dla określenia właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania sprzedaży tego lokalu, istotne znaczenie ma ustalenie daty jego nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w dniu 9 maja 1994 r. a sprzedaży dokonał 14 kwietnia 2014 r.

W tym miejscu wskazać należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, że Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dniu 9 maja 1994 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 1999 r. W związku z powyższym sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zbycie to nie powoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

cele mieszkaniowe
IPPB1/4511-549/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPBI/1/4511-282/15/BK | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
DD9/033/82/SEW/2013/RD-21847 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.