ILPB2/4511-1-1356/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/4511-1-1356/15-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. forma prawna
 3. nabycie
 4. odpłatne zbycie
 5. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 6. własność odrębna
 7. zmiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest panną. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu. Nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie jest podatnikiem VAT.

Dnia 30 kwietnia 2004 r. na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową, o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do 2/5 (40%) lokalu mieszkalnego 416 .

Prawo spółdzielcze własnościowe do 3/5 (60%) tego lokalu nabyli na podstawie tej samej umowy rodzice Zainteresowanej - na zasadzie wspólności ustawowej. Następnie 28 stycznia 2008 r. - na podstawie umowy darowizny od rodziców -Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do pozostałej części ww. lokalu, tj. 3/5 (60%); (umowa darowizny). Tym samym w dniu 28 stycznia 2008 r. Zainteresowana stała się faktycznym, jedynym właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

W dniu 4 września 2015 r. na własne żądanie, Zainteresowana mając spełnione warunki wynikające z art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 6 kwietnia 2009 roku, uprzednio złożywszy wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, Wnioskodawczyni zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności .

Tym samym spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostało przekształcone w prawo odrębnej własności. Właścicielem lokalu mieszkalnego była Wnioskodawczyni. Została również założona księga wieczysta dla lokalu.

Dnia 5 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży (odpłatne zbycie nieruchomości) przedmiotowego lokalu mieszkalnego (umowa sprzedaży z 5 listopada 2015 r).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego niesie dla Wnioskodawczyni skutki podatkowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. czy uzyskany przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż przedmiotowego lokalu nastąpiła po upływie prawie 7 lat licząc od końca roku, w którym nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do całości lokalu, uzyskując do niego faktyczne prawo własności.

Zainteresowana uważa, że uzyskanie prawa odrębnej własności 4 września 2015 r. zmieniło tylko formę prawną prawa do lokalu mieszkalnego, którego faktyczne nabycie nastąpiło w dniu 28 stycznia 2008 r. W opinii Wnioskodawczyni przychód z odpłatnego zbycia ww. lokalu mieszkalnego w rozumieniu zapisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi dla niej skutków podatkowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od nabycia lokalu do jego sprzedaży minęło wymagane prawem 5 lat. Taką informację Zainteresowana uzyskała również ustnie we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym oraz Krajowej Informacji Podatkowej.

Potwierdzają to też liczne interpretacje indywidualne wydawane przez Ministra Finansów, traktując przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, jako zmianę tylko formy prawnej faktycznego prawa do lokalu mieszkalnego, za datę pierwotną jego nabycia przyjmując datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (np. w interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2009 r., sygn. IPPB2/415-1525/08-2/AK oraz interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2010 r., sygn. IPPB4/4 15-791/09-2/MP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Zainteresowana nabyła prawo własności sprzedanego w dniu 5 listopada 2015 r. lokalu mieszkalnego w dwóch momentach, tj.:

 • w dniu 30 kwietnia 2004 r. – na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową (2/5),
 • w dniu 28 stycznia 2008 r. – na podstawie umowy darowizny (3/5).

Późniejsze przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do rzeczonego lokalu mieszkalnego w prawo jego odrębnej własności pozostaje bez wpływu na skutki podatkowe sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Przekształcenie w roku 2015 opisanego we wniosku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej faktycznego prawa do lokalu.

W sytuacji bowiem nabycia przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przekształconego następnie w odrębną własność w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której to daty upływa pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Ustanowienie odrębnej własności jest bowiem (jak już wskazano powyżej) tylko zmianą formy prawnej faktycznego prawa do lokalu. Zatem, nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wobec tego co wywiedziono wyżej, nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości sprzedanej w roku 2015 nastąpiło – jak już wskazano wyżej – w roku 2004 oraz w roku 2008. Tym samym, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął zanim doszło do sprzedaży rzeczonej nieruchomości.

Reasumując: zbycie w roku 2015 przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie stanowi dla Zainteresowanej źródła przychodu – o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ponieważ zostało dokonane po upływie pięcioletniego okresu wskazanego w tymże przepisie.

W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu rzeczonej sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.