ILPB2/4511-1-1270/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/4511-1-1270/15-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. małżeństwo
 3. nabycie
 4. nieruchomości
 5. sprzedaż
 6. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 7. udział
 8. własność
 9. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. ( data wpływu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 12 sierpnia 2010 r. dokonał zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego udział Zainteresowany nabył w wyniku spadku w 1/3 części po ojcu zmarłym w dniu 30 czerwca 2003 r. W dniu 25 czerwca 2010 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca nabył pozostały udział w prawie do lokalu mieszkalnego, co zostało potwierdzone aktem notarialnym. Za rok 2010 Zainteresowany złożył zeznanie podatkowe w którym zadeklarował, że część przychodu przeznaczy na cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Od pozostałej kwoty zapłacił podatek dochodowy w wysokości 8.632,00 zł.

Na wysokość zadeklarowanej kwoty Wnioskodawca posiada udokumentowane fakturami wydatki, które zdaniem Zainteresowanego kwalifikują się do kosztów przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca wraz z małżonką sporządził pisemne własnoręczne oświadczenia, że pieniądze uzyskane ze zbycia lokalu mieszkalnego zostaną wniesione na remont budynku mieszkalnego, w którym od początku trwania małżeństwa Wnioskodawca wraz z małżonką mieszkają i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Zainteresowany podkreśla, że nieruchomość tą nabyła żona Wnioskodawcy w roku 2005 drogą spadkową.

Zainteresowany zaznacza również, że posiada wraz z małżonką własnoręczne sporządzone wzajemne testamenty, w których powołują siebie wzajemnie do dziedziczenia całości spadku.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności mieści się w udziale jaki przysługiwał Zainteresowanemu w masie spadkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca zadeklarowaną kwotę z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego mógł przeznaczyć na cele mieszkaniowe tj. remont budynku mieszkalnego, który został nabyty w drodze spadku przez małżonkę Zainteresowanego w trakcie trwania małżeństwa w 2005 roku i w którym to Zainteresowany mieszkał wraz z rodziną od 1984 r. oraz jest zameldowany jest od 6 sierpnia 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy pomiędzy Zainteresowanym a jego małżonką istnieje wspólnota majątkowa małżeńska. Zaznacza, że od 1984 roku pozostaje w związku małżeńskim i przez cały ten czas z małżonką mieszka oraz prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

Wnioskodawca uważa, że zadeklarowaną kwotę uzyskaną ze zbycia prawa do lokalu mieszkalnego miał prawo wydatkować na remont budynku mieszkalnego, który nabyła małżonka Zainteresowanego w drodze spadku po rodzicach. Wnioskodawca sądzi również, że miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131, gdyż zadeklarowany dochód wydatkował na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego uregulowania każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W celu ustalenia momentu nabycia ww. nieruchomości przez Wnioskodawcę należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. W myśl art. 210 tej ustawy, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W myśl art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 30 czerwca 2003 roku Zainteresowany drogą spadkową nabył po zmarłym ojcu udział w 1/3 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Następnie w dniu 25 czerwca 2010 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca nabył pozostały udział w prawie do przedmiotowego lokalu mieszkalnego, co zostało potwierdzone aktem notarialnym.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w masie spadkowej.

Zatem skoro wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności w dniu 25 czerwca 2010 r. mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w masie spadkowej, więc na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie nastąpiło nabycie o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego doszło w chwili otwarcia spadku tj. w dniu 30 czerwca 2003. Wobec tego stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin, tak więc, kwota uzyskana ze zbycia ww. prawa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stwierdzić należy, że stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym do zadeklarowanej kwoty uzyskanej ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mógł zastosować zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należało uznać za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego jest możliwe w sytuacji, kiedy odpłatne zbycie stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie omawianej sprawy stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), to niemożliwe jest zastosowanie do kwoty uzyskanej ze sprzedaży zwolnienia związanego z wydatkowaniem na cele mieszkaniowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia jednak wymaga, że w niniejszej interpretacji oparto się na przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie stanu faktycznego. W przypadku, gdyby przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego różnił się od sytuacji zaistniałej w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Zainteresowanego w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałej sytuacji, gdyż tut. Organ w toku wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma stosownego umocowania umożliwiającego weryfikację przedstawionego we wniosku bądź jego uzupełnieniu stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. To bowiem w gestii organów podatkowych dokonujących stosownej weryfikacji, względnie organów kontroli skarbowej, mieści się ocen i przeprowadzenie właściwego rzeczowo postępowania w celu stwierdzenia na podstawie środków dowodowych, czy dokonane przez stronę rozliczenia podatkowe są zasadne. Tego typu postępowania są postępowaniami autonomicznymi ww. organów i nie mogą być przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, gdyż ich ocena – jak już zaznaczono wcześniej – nie mieści się w obszarze właściwości rzeczowej tut. Organu. Należy też zauważyć, że to na stronie spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.