ILPB2/4511-1-1140/15-2/NK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
ILPB2/4511-1-1140/15-2/NKinterpretacja indywidualna
 1. akt notarialny
 2. lokal mieszkalny
 3. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 5. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 9 listopada 2007 r. Wnioskodawczyni zawarła wraz z mężem umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Umowa została sporządzona w zwykłej formie pisemnej. W dniu 6 czerwca 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła taką samą umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową, ale tym razem w formie aktu notarialnego. Było to podyktowane orzecznictwem sądowym, zgodnie z którym umowy te powinny być zawierane w formie aktu notarialnego. W dniu 17 lutego 2014 r. aktem notarialnym została rozwiązana umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe. Wyjaśniono Wnioskodawczyni bowiem, że umowa ta nie stwarzała pożądanych skutków prawnych, a tylko umowa o ustanowieniu odrębnej własności będzie rodzić właściwe skutki prawne. Tak więc w tym dniu, tj. 17 lutego 2014 r. Wnioskodawczyni i jej mąż zawarli ostatecznie w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu.

W 2015 r. Zainteresowania sprzedała mieszkanie. Zdaniem Wnioskodawczyni prawo własnościowe nabyła w 2007 r, a najdalej w 2009 r, a nie w 2014 r. Kolejne umowy były tylko skutkiem orzecznictwa sądowego i nie powinny mieć wpływu na datę nabycia prawa własności do lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W którym momencie nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz czy w wyniku sprzedaży przedmiotowego lokalu Wnioskodawczyni ponosi konsekwencje podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nabyła mieszkanie w 2007 r, a najdalej w 2009 r, kiedy podpisała umowę w formie aktu notarialnego o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W związku z tym Wnioskodawczyni uznała, że sprzedając mieszkanie w 2015 r. jest zwolniona od zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania.

Zainteresowana nadmieniła, że niepewność sytuacji prawnej w jakiej się znalazła nie może działać na jej niekorzyść. Akt notarialny jest najwyższą formą czynności prawnej i Wnioskodawczyni działała w zaufaniu, że kolejne czynności wymuszone na niej nie mają negatywnego skutku. Wyjaśniono Zainteresowanej bowiem, że ze względu na linię orzecznictwa sądów zmiana umowy jest konieczna. Uznała to więc za formalność, a nie zniwelowanie dotychczas zaistniałych skutków prawnych. Wnioskodawczyni nadmieniła także, że nie może odpowiadać za zmianę stanowiska sądów oraz zmianę przepisów, które wymusiły na niej podpisanie nowej umowy przeniesienia własności. Wnioskodawczyni uważa więc, że należy uznać, że sprzedaż mieszkania nastąpiła po upływie 5 lat od nabycia jego własności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku .

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 9 listopada 2007 r. Wnioskodawczyni podpisała wraz z mężem ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w zwykłej formie pisemnej. Natomiast akt notarialny, na podstawie którego dokonano przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu sporządzono w dniu 6 czerwca 2009 r. Następnie dnia 17 lutego 2014 r. dokonano rozwiązania umowy zawartej w formie ww. aktu notarialnego. Tego samego dnia zawarto umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności tego lokalu na Wnioskodawczynię. W 2015 r. Zainteresowana dokonała zbycia ww. lokalu.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), która weszła w życie z dniem 31 lipca 2007 r., spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

Jednakże stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy, do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lokalu, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków;
 3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

W przedmiotowej sprawie istotnym jest ustalenie daty nabycia przedmiotowego lokalu. Skoro zatem przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nastąpiło na podstawie cytowanego powyżej art. 7 ust. 2 ww. ustawy, to za datę nabycia należy uznać dzień zawarcia ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, co na gruncie badanej sprawy miało miejsce w dniu 9 listopada 2007 r.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 223, poz. 1779) czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r. bez zachowania formy aktu notarialnego, są ważne.

Reasumując, stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotowego lokalu nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że upłynął pięcioletni okres, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, tj. 2007 r. W konsekwencji należy uznać, że nie ciąży na Zainteresowanej obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. lokalu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

akt notarialny
IBPBII/1/436-397/14/BP | Interpretacja indywidualna

lokal mieszkalny
ITPP2/4512-526/15/RS | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
IPTPB2/4511-407/15-7/JR | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
IBPB-2-2/4511-605/15/MM | Interpretacja indywidualna

zbycie
IBPB-1-1/4510-133/15/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.