ILPB2/4511-1-1122/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
ILPB2/4511-1-1122/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. spadek
 3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 4. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów w postaci obowiązkowych wypisów aktu notarialnego, opłat sądowych pobranych przez notariusza, taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1986 r. posiada udział w wysokości 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, który nabył w drodze dziedziczenia po ojcu. Po śmierci ojca udział w wysokości po 1/8 przysługuje również dwóm siostrom Wnioskodawcy, a udział w wysokości 5/8 przysługiwał matce Wnioskodawcy.

W dniu 16 maja 2014 r. matka Wnioskodawcy zmarła, pozostawiając po sobie testament, na mocy którego do spadkobrania powołany został w całości Wnioskodawca. W dniu 18 lutego 2015 r. wydane zostało postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po matce Wnioskodawcy, w którym stwierdzono, że spadek po zmarłej w całości dziedziczy Wnioskodawca. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 12 marca 2015 r. Wskutek uprawomocnienia się postanowienia Wnioskodawca nabył udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu należący wcześniej do matki w wysokości 5/8. Obecnie posiada udział w tymże prawie w wysokości 6/8, a po 1/8 udziału przysługuje każdej z dwóch sióstr Wnioskodawcy. Na wniosek sióstr Wnioskodawcy wszczęte zostało postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego i dział spadku, w ten sposób, aby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przyznać na wyłączną własność Wnioskodawcy za odpowiednią spłatą udziałów każdej z sióstr. Rynkowa wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynosi 220 000 zł. W dniu 6 października 2015 r. sąd wydał postanowienie uwzględniające wniosek sióstr Wnioskodawcy, przyznał na wyłączną własność Wnioskodawcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i zasądził od Wnioskodawcy na rzecz jego sióstr kwoty po 27 500 zł tytułem spłaty ich udziałów w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia. Na dzień składania niniejszego wniosku postanowienie nie jest prawomocne, ale Wnioskodawca ani żadna z sióstr nie zaskarżyła postanowienia.

Wnioskodawca po uprawomocnieniu się postanowienia planuje zbyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w cenie rynkowej i w terminie, który pozwoli mu dokonać spłat zasądzonych na rzecz jego sióstr.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podstawę opodatkowania z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowić będzie kwota stanowiąca iloczyn uzyskanej ceny sprzedaży (jako ceny rynkowej) oraz wysokości udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia po matce (5/8), a następnie w drodze działu spadku (łącznie 2/8), czyli łącznie 7/8...
 2. Czy kwoty udokumentowanych spłat dokonanych na rzecz sióstr, a także koszty w postaci obowiązkowych wypisów aktu notarialnego, opłat sądowych pobranych przez notariusza, taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT, mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 361 ze zm.), źródłem przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przy tak sformułowanym przepisie opodatkowaniu nie będzie podlegać dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia udziału w wysokości 1/8, który posiadał od 1986 r. po nabyciu w drodze dziedziczenia po śmierci ojca, albowiem jego zbycie nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Przychód podlegający opodatkowaniu stanowić będzie wartość zbycia udziałów w wysokości 7/8, tj. 5/8 nabytych przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia po matce na podstawie postanowienia sądowego z dnia 18 lutego 2015 r. (prawomocnego w dniu 12 marca 2015 r.), a także 2/8 nabytych na podstawie postanowienia działowego z dnia 6 października 2015 r. - po jego uprawomocnieniu. Jeżeli zbycie tych udziałów nastąpi przed upływem 5 lat licząc od dnia 31 grudnia 2015 r., dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie stanowić przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku rynkowa cena określona w umowie sprzedaży, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszona o koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w postaci obowiązkowych wypisów aktu notarialnego, opłat sądowych pobranych przez notariusza, taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT.

W ocenie Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiący podstawę opodatkowania (dochód) powinien również zostać zmniejszony o kwotę stanowiącą równowartość spłat uiszczonych na rzecz sióstr w związku z nabyciem udziałów na podstawie postanowienia działowego. Zgodnie z postanowieniem sądowym w przedmiocie działu spadku, Wnioskodawca udziały należące do sióstr w łącznej wysokości 2/8 nabędzie odpłatnie. Tym samym nabycie udziałów w wysokości 2/8 stanowi nabycie odpłatne, a koszty związane z nabyciem (zapłata ceny w formie przelewu bankowego), w razie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, powinny zostać uznane za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym przepisem, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Jeżeli Wnioskodawca będzie posiadał potwierdzenie zapłaty na rzecz sióstr zasądzonych kwot tytułem spłaty ich udziałów, poniesione celem spłaty kwoty stanowić będą zatem koszt uzyskania przychodu i zmniejszą podstawę opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów w postaci obowiązkowych wypisów aktu notarialnego, opłat sądowych pobranych przez notariusza, taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 1986 r. posiada udział w wysokości 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, który nabył w drodze dziedziczenia po ojcu. Po śmierci ojca udział w wysokości po 1/8 przysługuje również dwóm siostrom Wnioskodawcy, a udział w wysokości 5/8 przysługiwał matce Wnioskodawcy.

W dniu 16 maja 2014 r. matka Wnioskodawcy zmarła, pozostawiając po sobie testament, na mocy którego do spadkobrania powołany został w całości Wnioskodawca. W dniu 18 lutego 2015 r. wydane zostało postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po matce Wnioskodawcy, w którym stwierdzono, że spadek po zmarłej w całości dziedziczy Wnioskodawca. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 12 marca 2015 r. Wskutek uprawomocnienia się postanowienia Wnioskodawca nabył udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu należący wcześniej do matki w wysokości 5/8. Obecnie posiada udział w tymże prawie w wysokości 6/8, a po 1/8 udziału przysługuje każdej z dwóch sióstr Wnioskodawcy. Na wniosek sióstr Wnioskodawcy wszczęte zostało postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego i dział spadku, w ten sposób, aby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przyznać na wyłączną własność Wnioskodawcy za odpowiednią spłatą udziałów każdej z sióstr. W dniu 6 października 2015 r. sąd wydał postanowienie uwzględniające wniosek sióstr Wnioskodawcy, przyznał na wyłączną własność Wnioskodawcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i zasądził od Wnioskodawcy na rzecz jego sióstr kwoty po 27 500 zł tytułem spłaty ich udziałów w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę udziału w wysokości 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nastąpiło zatem w dniu śmierci ojca, natomiast udziału w wysokości 5/8 – w dniu śmierci matki.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością i zwiększa się stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy, stanowi nabycie w drodze działu spadku.

Skoro w rozpatrywanej sprawie w wyniku działu spadku Wnioskodawca nabył od sióstr należące do nich udziały w wysokości 2/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, to dzień dokonania działu spadku utożsamiać należy z nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów należących uprzednio do pozostałych spadkobierców – sióstr Wnioskodawcy.

Z powyższych rozważań wynika zatem, że udziały w sprzedanym lokalu mieszkalnym Wnioskodawca nabył w trzech datach:

 • w 1986 r. udział w spadku po ojcu,
 • w 2014 r. udział w spadku po matce,
 • w 2015 r. w wyniku podziału majątku wspólnego i działu spadku - udziały od pozostałych spadkobierców – sióstr Wnioskodawcy.

Zatem, sprzedaż przez Wnioskodawcę spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi w wysokości 1/8, który Zainteresowany posiadał od 1986 r. po nabyciu w drodze dziedziczenia po śmierci ojca, nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin. W konsekwencji, kwota uzyskana ze zbycia ww. udziału, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż natomiast spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2014 r. w spadku po matce oraz w 2015 r. w wyniku podziału majątku wspólnego i działu spadku przed upływem pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Można do takich kosztów zaliczyć:

 • koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
 • koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
 • wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, w tym koszty w postaci obowiązkowych wypisów aktu notarialnego, opłat sądowych pobranych przez notariusza, taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT.

W związku z powyższym poniesione przez Wnioskodawcę koszty w postaci obowiązkowych wypisów aktu notarialnego, opłat sądowych pobranych przez notariusza, taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT stanowią koszt odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a nie jak wskazał Wnioskodawca koszt uzyskania przychodu.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

W rozpatrywanym przypadku w odniesieniu do udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w wyniku spadku po matce zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy, natomiast do udziału nabytego w wyniku działu spadku, który miał charakter odpłatny zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c ww. ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Definicję kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych odpłatnie ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią m.in. udokumentowane koszty nabycia tej nieruchomości.

Kwestią bezsporną jest, że w momencie przeprowadzenia działu spadku Wnioskodawca nabył własność udziałów w lokalu mieszkalnym, które to udziały należały do pozostałych współwłaścicieli – sióstr Zainteresowanego. Bezspornym jest to, że siostry Wnioskodawcy utraciły prawo własności posiadanych udziałów za odpłatnością – jak wskazał bowiem Wnioskodawca sąd zarządził spłatę ze strony Zainteresowanego na rzecz sióstr po 27 500 zł tytułem spłaty ich udziałów w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Spłata przypadająca na lokal mieszkalny na rzecz spadkobierców jest zatem dla Wnioskodawcy niejako ceną nabycia udziałów w lokalu mieszkalnym.

Wobec powyższej okoliczności stwierdzić należy, że w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w części odpowiadającej udziałom nabytym w wyniku działu spadku, kosztem uzyskania przychodu może być udokumentowana kwota faktycznej spłaty na rzecz sióstr Wnioskodawcy, ponieważ mieści się ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej sytuacji dochód ze sprzedaży części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze działu spadku należy ustalić jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży tej części a kosztami uzyskania przychodu, tj. wartością spłaty dokonanej na rzecz sióstr Wnioskodawcy.

Reasumując, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, dokonana przed upływem pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2014 r. w spadku po matce oraz w 2015 r. w wyniku działu spadku.

Do kosztów odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a nie jak wskazał Zainteresowany do kosztów uzyskania przychodu, Wnioskodawca może zaliczyć wszystkie poniesione wydatki bezpośrednio związane z czynnością sprzedaży, w tym m.in. koszty w postaci obowiązkowych wypisów aktu notarialnego, opłat sądowych pobranych przez notariusza, taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT.

Natomiast udokumentowana kwota faktycznej spłaty na rzecz sióstr Wnioskodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w wyniku działu spadku, mieści się bowiem ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.