ILPB2/415-934/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nierucomości.
ILPB2/415-934/14-2/ESinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  3. własność odrębna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 19 lipca 1985 r. małżonkowie nabyli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 8 sierpnia 1996 r. zostało ono przekształcone w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 13 lutego 2009 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przekształcone w odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesione wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony wielolokalowy budynek mieszkalny, w którym znajduje się rzeczony lokal mieszkalny. Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności lokalu wraz z odpowiadającym mu udziałem w nieruchomości gruntowej odbyło się poprzez podpisanie aktu notarialnego w dniu 13 lutego 2009 roku.

Obecnie Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierza zbyć lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej innej osobie fizycznej (rodzinie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle normy wyrażonej przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej, które wcześniej przeniesiono w związku z przekształceniem należącego do niego od 8 sierpnia 1996 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie będzie stanowiło źródła przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na fakt, iż nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło w 1996 r., natomiast ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności tego lokalu stanowi jedynie zmianę formy współwłasności, termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 przywołanej ustawy powinien być liczony od końca 1996 r. i upłynął w 2011 r.

Zatem planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego zostanie dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. W konsekwencji sprzedaż ta nie będzie stanowić źródła przychodu, a co za tym idzie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni przywołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 27 czerwca 2014 r. IBPBII/2/415-339/14/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, dla określenia jego skutków podatkowych, istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości.

W niniejszej sprawie istotna jest więc kwestia ustalenia, od której daty w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego należy liczyć 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy od daty nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czy też od momentu przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu w odrębną własność.

Z opisu zdarzenia zawartego we wniosku wynika, że w dniu 19 lipca 1985 r. małżonkowie nabyli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 8 sierpnia 1996 r. zostało ono przekształcone w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 13 lutego 2009 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przekształcone w odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesione wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony wielolokalowy budynek mieszkalny, w którym znajduje się rzeczony lokal mieszkalny.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności omawianego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawczynię prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w 1996 r., a następnie miało miejsce ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu – za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że nabycie wskazanego lokalu mieszkalnego nastąpiło w 1996 r., kiedy Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności tego lokalu nie wywołuje skutku w postaci nabycia przez Wnioskodawczynię w tej dacie nieruchomości, stanowi jedynie zmianę formy współwłasności. A zatem termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w niniejszej sprawie powinien być liczony od końca 1996 r., w związku z tym upłynął on z końcem 2001 r.

Z powyższego wyjaśnienia wynika, że planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. W konsekwencji sprzedaż ta nie będzie stanowić źródła przychodu, a co za tym idzie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
IPPP3/443-873/14-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
ITPP2/443-1510/14/AJ | Interpretacja indywidualna

własność odrębna
ITPB2/415-720/11/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.