ILPB2/415-90/12-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przedmiotowych okolicznościach należy uznać, iż z dniem zbycia lokalu mieszkalnego będącego odrębną własnością powstał przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu zbycia nieruchomości lub samych udziałów w prawie własności gruntu lub części wspólnych budynku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2012 r. (data wpływu 20 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 9 sierpnia 1999 r. Wnioskodawca stał się właścicielem lokalu mieszkalnego na podstawie „Umowy – Aktu Notarialnego zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rynku wtórnym od poprzedniego właściciela”.

Następnie dnia 31 sierpnia 2006 r. Zainteresowany wraz z żoną rozszerzyli w formie aktu notarialnego wspólność ustawową małżeńską, w taki sposób, iż majątek zarówno nabyty przed ślubem, jak i nabyty po ślubie stał się wspólny.

Dnia 23 grudnia 2002 r. Wnioskodawca wystąpił do spółdzielni o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1116 ze zm.).

Następnie, dnia 12 września 2007 r. Zainteresowany wraz z małżonką zawarli w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na Ich rzecz. Na podstawie powyższej umowy, na rzecz małżonków przeniesiony został lokal mieszkalny wraz z przynależną mu piwnicą oraz udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącym działkę o pow. 1,5823 ha, na której budynek ten się znajduje, a także w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, wynoszących 4141/1317096 części, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Dnia 4 stycznia 2012 r. Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali zbycia w formie aktu notarialnego lokalu mieszkalnego wraz ze wszystkimi przynależnymi mu prawami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z dniem zbycia lokalu mieszkalnego będącego odrębną własnością powstał przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu zbycia nieruchomości lub samych udziałów w prawie własności gruntu lub części wspólnych budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w przedstawionych okolicznościach nie będzie skutkować powstaniem przychodu do opodatkowania z tytułu zbycia nieruchomości, ze względu na fakt, iż zbycie lokalu mieszkalnego nastąpiło po upływie pięcioletniego okresu od nabycia.

W opinii Zainteresowanego, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 51, poz. 37 ze zm.; dalej: „Ustawa PIT”), do źródeł przychodów zalicza się odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z prawem cywilnym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców, podlega egzekucji oraz umożliwia ono korzystanie z lokalu i rozporządzanie tym prawem na zasadach zbliżonych do prawa własności. Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu skutkuje uzyskaniem pełni uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.

W sytuacji, gdy Zainteresowany nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie prawa własności do tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w opinii Wnioskodawcy, za datę nabycia lokalu (nieruchomości) wraz z wszelkimi przynależnymi prawami należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i konsekwentnie od tej daty należy liczyć 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT.

Zainteresowany zauważa, iż powyższą tezę potwierdza m.in. stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w broszurze informacyjnej z dnia 5 stycznia 2009 r. pt. „Stare i nowe zasady opodatkowania”, s. 3 pkt 5, opublikowanej na stronie internetowe www.mf.gov.pl, zgodnie z którą „również w przypadku nabycia przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w odrębną własność, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) termin pięcioletni powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, iż zbycie lokalu mieszkalnego nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a zatem nie będzie skutkować dla Zainteresowanego powstaniem obowiązku zapłaty podatku od przychodu z tytułu tej sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.