IBPBII/2/4511-402/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po wcześniejszym ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu.
IBPBII/2/4511-402/15/MZMinterpretacja indywidualna
  1. odrębna własność lokalu
  2. przekształcanie
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data otrzymania 30 marca 2015 r.), uzupełnionym 26 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 13 maja 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-402/15/MZM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 26 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 13 listopada 2009 r. Wnioskodawca został właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Z kolei 31 stycznia 2011 r. Wnioskodawca wykupił grunt tej nieruchomości co pozwoliło mu uzyskać odrębną własność tego mieszkania.

W dniu 20 lutego 2015 r. Wnioskodawca sprzedał to mieszkanie, ponieważ minęło pełne 5 lat od daty jego nabycia, co pozwalało uniknąć płacenia przez Wnioskodawcę podatku dochodowego. Jednak Wnioskodawca będąc u notariusza został poinformowany, że powinien skonsultować się z urzędem skarbowym w celu ustalenia czy jego interpretacja nie jest błędna.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia z 13 listopada 2009 r. został właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,30 m2. Spółdzielni przysługiwało prawo użytkowania wieczystego gruntu. Na podstawie aktu notarialnego umową ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia lokalu z 31 stycznia 2011 r. Wnioskodawca przekształcił ww. lokal mieszkalny w odrębną własność.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od kwoty otrzymanej w wyniku sprzedaży mieszkania, pomimo że był on jego właścicielem już od 2009 r., czy tylko od wartości gruntu, który Wnioskodawca nabył w 2011 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, został właścicielem mieszkania 13 listopada 2009 r. a 31 stycznia 2011 r. tylko przekształcił formę własności tego lokalu, ponieważ był on już spółdzielczy własnościowy. Zatem Wnioskodawca uważa, że podatek dochodowy powinien uiścić tylko od wartości gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu. W myśl powyższego wyjaśnienia, rozstrzygającym faktem odnośnie do ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw będzie moment i forma prawna pierwotnego nabycia.

Przedstawiając we wniosku stan faktyczny Wnioskodawca wskazał, że w 2009 r. został właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że Spółdzielni przysługiwało prawo wieczystego użytkowania gruntu. Następnie w 2011 r. Wnioskodawca wykupił grunt tej nieruchomości i tym samym uzyskał odrębną własność tego mieszkania.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania, pomimo że był on właścicielem już od 2009 r., czy tylko od wartości gruntu, który nabył w 2011 r.

W rozpatrywanej sprawie niezbędne jest zatem ustalenie momentu nabycia prawa własności do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że ustanowienie w 2011 r. odrębnej własności omawianego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności było tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie miało miejsce ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) – za datę nabycia nieruchomości (a więc zarówno lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność jak i udziału w gruncie związanego z tym lokalem), od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Nie ustala się wówczas odrębnie daty nabycia lokalu i daty nabycia udziału w gruncie (prawie użytkowania wieczystego).

Ustanowienie w 2011 r. odrębnej własności omawianego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności było tylko zmianą formy własności. Zatem nabycie przez Wnioskodawcę wskazanego lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2009 r., kiedy Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast ustanowienie w 2011 r. odrębnej własności tego lokalu nie wywołało skutku w postaci nabycia przez Wnioskodawcę w tej dacie nieruchomości (prawa), stanowi jedynie zmianę formy własności. To samo dotyczy udziału w gruncie związanego z tym lokalem. A zatem termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, w niniejszej sprawie powinien być liczony od końca 2009 r. i upłynął z końcem 2014 r. A to oznacza, że sprzedaż w 2015 r. lokalu mieszkalnego została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. W konsekwencji sprzedaż ta nie stanowiła źródła przychodu, a co za tym idzie nie wystąpił obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odrębna własność lokalu
IBPBII/1/436-360/14/DP | Interpretacja indywidualna

przekształcanie
IBPB-2-2/4511-96/15/JG | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ILPB2/415-1130/14-2/TR | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
DD3/033/227/OBQ/13/RD-3331/2014 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.