DD9/033/241/SEW/BRT/2013/RD-33167 | Interpretacja indywidualna

Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dokonaną transakcją sprzedaży z dnia 16 listopada 2009 roku?
DD9/033/241/SEW/BRT/2013/RD-33167interpretacja indywidualna
 1. garaż
 2. grunty
 3. rzeczoznawca
 4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 5. ulga meldunkowa
 6. wartość rynkowa
 7. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2010 r. Nr IPPB4/415-852/09-4/MP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2009 r., uzupełnionym pismem z dnia 08 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z tym lokalem, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 17 marca 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pani Beaty W. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka M. z dnia 21 grudnia 2009 r. uzupełniony pismem z dnia 08 lutego 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że

Dnia 16 listopada 2009 roku Wnioskodawczyni zawarła umowę sprzedaży, stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego, oznaczonego nr 42, usytuowanego w budynku. Mocą przedmiotowej umowy Wnioskodawczyni sprzedała na rzecz kupującej lokal mieszkalny wraz z prawami związanymi z jego własnością oraz garaż.

Umowę o nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do powyższego lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni zawarła w formie pisemnej ze spółdzielnią mieszkaniową w dniu 16 grudnia 1999 roku. Mocą przedmiotowej umowy spółdzielnia zobowiązała się po wybudowaniu domu wielomieszkaniowego, wielorodzinnego, V - VIII kondygnacyjnego przyjąć Wnioskodawczynię w poczet członków i przydzielić Jej lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym, pod warunkiem wniesienia pełnego wkładu budowlanego, złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego i udziału, zaakceptowania obowiązujących w spółdzielni zasad ustalania kosztów i rozliczania inwestycji.

Następnie w dniu 5 kwietnia 2007 roku Wnioskodawczyni zawarła ze spółdzielnią umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności, umowę przeniesienia własności udziału w lokalu niemieszkalnym (garaż) oraz umowę o podział do korzystania. Mocą przedmiotowej umowy ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 42, z którego własnością związany jest udział wynoszący 11.483/1.000.000 (jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy milionowe) części w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu, na której znajduje się budynek, obliczony według zasad, określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wraz z takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Jednocześnie, własność tak ustanowionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu i części wspólnych budynku przeniesiono na rzecz Wnioskodawczyni. Ponadto spółdzielnia przeniosła na Wnioskodawczynię udział wynoszący 1/48 (jedna czterdziesta ósma) części we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu wraz z prawami z nim związanymi. Mocą przedmiotowej umowy dokonano także podziału do korzystania z lokalu niemieszkalnego - garażu w ten sposób, że uprawniona została do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 42. Spółdzielnia oświadczyła, iż nie posiada w stosunku do Wnioskodawczyni żadnych wierzytelności z tytułu rozliczenia inwestycji - lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego, a ponadto, iż wszelkie należności z tego tytułu zostały przez Nią wpłacone do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, to jest do dnia 30 kwietnia 2004 roku.

Pismem z dnia 29.01.2010 r. Nr IPPB4/415-852/09-2/MP wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie, pismem z dnia 08.02.2010 r. (data wpływu 15.02.2010 r., data nadania 10.02.2010 r.) informując, że dnia 16 grudnia 1999 roku zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę „o nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego”. W treści przedmiotowej umowy spółdzielnia oświadczyła, iż w ramach swojej działalności statutowej przystępuje do budowy domu mieszkalnego wielorodzinnego, V - VIII kondygnacyjnego z miejscami postojowymi dla samochodów. Po wybudowaniu budynku spółdzielnia zobowiązała się przyjąć Wnioskodawczynię w poczet członków i przydzielić jej lokal mieszkalny nr 42 wraz z miejscem postojowym, pod warunkiem wniesienia wkładu budowlanego, złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego i udziału, zaakceptowania obowiązujących w spółdzielni zasad ustalania kosztów i rozliczania inwestycji. Przewidywanym terminem odbioru budynku był IV kwartał 2001 roku. Spółdzielnia wobec wypełnienia przez Wnioskodawczynię wszystkich obowiązków wynikających z umowy z dnia 16 grudnia 1999 roku oraz wobec wybudowania przedmiotowego budynku, z końcem kwietnia 2001 roku dokonała przydziału na rzecz Wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego i miejsca parkingowego, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dokonaną transakcją sprzedaży z dnia 16 listopada 2009 roku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu wraz z prawami związanymi z ich własnością, dokonana mocą umowy z dnia 16 listopada 2009 roku za Rep. A nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z faktem, iż sprzedaż dokonana została po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 pkt . 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowej prawa do domu jednorodzinnego, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. A zatem w przedmiotowej sytuacji uzyskana przez Wnioskodawczynię kwota z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu wraz z prawami związanymi z ich własnością nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt . 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest zobowiązana do zapłaty podatku zarówno w odniesieniu do dokonanej przez Nią sprzedaży lokalu mieszkalnego, jak i garażu oraz w odniesieniu do przeniesionej własności do udziału w gruncie oraz w nieruchomości wspólnej.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 17 marca 2010 r. Nr IPPB4/415-852/09-4/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z opisanego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że nabycie lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym nastąpiło w 2001 r. We wniosku bowiem wskazano, że (...) Umowę o nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do powyższego lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni zawarła w formie pisemnej ze spółdzielnią mieszkaniową w dniu 16 grudnia 1999 roku. (...) Spółdzielnia wobec wypełnienia przez Wnioskodawczynię wszystkich obowiązków wynikających z umowy z dnia 16 grudnia 1999 roku oraz wobec wybudowania przedmiotowego budynku, z końcem kwietnia 2001 roku dokonała przydziału na rzecz Wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego i miejsca parkingowego, o których mowa powyżej.(...)

Zatem do przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., o czym stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.).

Odnosząc się więc do kwestii sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu, nabytych w 2001 r., uzyskany z tego tytułu przychód nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ich odpłatne zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli prawo związane z udziałem w gruncie zostało nabyte w tym samym terminie to oznacza, że przychód z jego sprzedaży nie spowoduje skutków podatkowych.

W tym miejscu wskazać należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.

Podkreślić należy, iż w sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli w przedmiotowej sprawie rok 2001.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego stwierdzające, że nie jest zobowiązana do zapłaty podatku (...) w odniesieniu do dokonanej sprzedaży lokalu mieszkalnego jak i garażu (...), jest prawidłowe.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się bowiem, iż (...) lokal stanowiący odrębną własność, to nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch członów: indywidualnej własności samego lokalu (ewentualnie wraz z pomieszczeniami przynależnymi...) i ułamkowego udziału we własności i własności wspólnych części budynku lub budynków (...) np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 października 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 915/12 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 938/12.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.