1061-IPTPB2.4511.170.2016.1.SR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w dniu 18 maja 2007 r. w drodze umowy darowizny (przy zachowaniu formy aktu notarialnego) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 109 znajdującego się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „....” ....., położonym przy ul. ...... W chwili nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim na zasadach wspólności ustawowej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku osobistego Wnioskodawczyni.

Następnie, aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z Jej małżonkiem zawarli umowę majątkową małżeńską, na podstawie której rozszerzyli obowiązującą w ich związku wspólność majątkową na nieruchomości lokalowe - lokale mieszkalne, nabyte przez któregokolwiek z małżonków w trybie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Tym samym aktem notarialnym (tj. aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2009 r.), ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego - objętego należącym do Wnioskodawczyni, a wspomnianym powyżej - spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego (dalej jako: lokal mieszkalny) i przeniesiono własność tego lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawczyni, do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej małżonka.

Następnie, w dniu 24 kwietnia 2014 r., Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem sprzedali (przy zachowaniu formy aktu notarialnego) lokal mieszkalny osobom trzecim, przy czym sprzedaż ta nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (tj. lokalu mieszkalnego, o którym mowa w powyższym opisie zaistniałego stanu faktycznego)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie podlega Ona podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości. Wnioskodawczyni nie podlega rzeczonemu podatkowi albowiem zbycie nieruchomości (tj. lokalu mieszkalnego, o którym mowa w opisie zaistniałego stanu faktycznego) nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Wnioskodawczyni podaje, że stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej jako: updof), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, w tym również lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; oraz
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-ale jedynie w przypadku, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Rozumując a contrario, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (lub w wykonaniu działalności gospodarczej), to takie zbycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 updof, a w konsekwencji obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z takiego tytułu w ogóle nie powstaje.

Taka sytuacja zaistniała w przedstawionym stanie faktycznym, albowiem Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w dniu 18 maja 2007 r., a zbyła nieruchomość dopiero w dniu 24 kwietnia 2014 r. Zbycie nieruchomości nastąpiło zatem już po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła, a tym samym przychód osiągnięty ze zbycia nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

W przedstawionym stanie faktycznym, nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię nastąpiło dnia 18 maja 2007 r. w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Nie ma bowiem żadnych podstaw do twierdzenia, że nabycie przedmiotowej nieruchomości mogłoby nastąpić dopiero z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jej na Wnioskodawczynię do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej małżonka.

Wnioskodawczyni wskazuje, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, podlegające dziedziczeniu i egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego - „Własność i inne prawa rzeczowe” (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późń. zm.). Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Nie następuje w tym przypadku jednak żadne przesunięcie majątkowe, lokal pozostawał już bowiem w majątku osoby, na rzecz której przeniesiono ustanowioną odrębną własność lokalu. W takiej sytuacji, nie dochodzi do zbycia nieruchomości ani w sensie prawnym, ani w sensie ekonomicznym.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jej na Wnioskodawczynię nie jest zatem nowym nabyciem nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, a jedynie zmianą formy własności (nabytej uprzednio) nieruchomości - niejako przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego we własność.

Powyższe stanowisko jest, zdaniem Wnioskodawczyni, wynikiem ugruntowanej w orzecznictwie zasady, że pojęcie nabycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof winno być wykładane ściśle. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów, wskazał że, „Niezależnie od tego należy zauważyć, że art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ogranicza w sposób istotny swobodę dysponowania prawem własności i innymi prawami w tym przepisie wymienionymi. Z tej przyczyny, jako przepis o charakterze wyjątkowym, musi być interpretowany ściśle, a wątpliwości prawne powinny być wyjaśniane na korzyść podatnika” (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA z dnia 17 grudnia 1996 r., sygn. akt: FPS 7/96). W takim samym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, podnosząc, że „Nie można zaakceptować poglądu, że skoro updof nie precyzuje pojęcia „nabycie”, nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne czy nieodpłatne, nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może ono nastąpić, to ww. pojęcie należy rozumieć szeroko, tzn. że nabycie nieruchomości następuje z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci nabycia własności rzeczy”. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt: I SA/Lu 1038/13).

Według Wnioskodawczyni stanowisko, zgodnie z którym ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jej na rzecz podmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest nabyciem nieruchomości w rozumieniu przepisów podatkowych, jest stanowiskiem szeroko aprobowanym przez organy podatkowe.

Wnioskodawczyni podaje, że w stanie faktycznym niemal tożsamym ze stanem faktycznym będącym przedmiotem wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że ustanowienie w 2010 r. odrębnej własności omawianego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na wnioskodawcę prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 16 stycznia 2015 r., nr IBPBII/2/415-935/14/MZa). Ten sam organ podatkowy, w równie podobnym do przedmiotowego stanie faktycznym, podniósł, że „W sytuacji, w której wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie miało miejsce ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) - za datę nabycia lokalu, istotną dla liczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego tj. 1991 r.” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 8 października 2014 r., nr IBPBII/2/415-669/14/MM). Na takim samym stanowisku stoi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w uzasadnieniu indywidualnej interpretacji podatkowej wywiódł, że „(...) stwierdzić należy, że ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałami we współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym, przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. (...) za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 2003 r.” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 czerwca 2014 r., nr IPPB4/415-421/14-2/MS).

W świetle powyższego, oczywistym jest, że nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło wraz z zawarciem umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (w dniu 18 maja 2007 r.), a nie w chwili ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie tego prawa do majątku wspólnego Wnioskodawczyni.

Jedynie na marginesie i tylko z najdalej posuniętej ostrożności procesowej, Wnioskodawczyni podkreśla, że za nabycie (lub zbycie) nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof w żadnym razie, nie można również uznać objęcia ustanowionej własności lokalu mieszkalnego wspólnością majątkową małżeńską, na mocy umowy małżeńskiej rozszerzającej wspólność ustawową.

Według Wnioskodawczyni powyższe stanowisko jest stanowiskiem ugruntowanym zarówno w judykaturze, jak i nauce prawa. Przywołać należy słuszną tezę postawioną przez Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Gdańsku, że „Zawarta w 2010 r. przez skarżącą małżeńska umowy majątkowa, na podstawie której dokonano objęcia wspólnością majątkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie mieściła się w pojęciu nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, i nie miała wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt: I SA/Gd 964/14). Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, zdaniem którego „Włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) przez drugiego małżonka.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt: III SA 2717/00).

Zdaniem Wnioskodawczyni, należy jedynie zasygnalizować, zasługujące w pełni na aprobatę twierdzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, że „Nie ma wątpliwości co do tego, że w przypadku objęcia wspólnością ustawową nieruchomości, stanowiącej odrębną własność, małżonek, który stałby się w ten sposób współwłaścicielem, w przypadku sprzedaży tej nieruchomości, korzystałby ze zwolnienia przysługującego drugiemu małżonkowi, na skutek upływu terminu 5 lat, liczonego od momentu nabycia nieruchomości przez pierwszego małżonka” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt: I SA/Rz 949/13 ).

Konkludując, w zaistniałym stanie faktycznym, zbycie nieruchomości (lokalu mieszkalnego), nie doprowadziło do powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz
  3. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest zatem ustalenie daty, jak i formy nabycia nieruchomości lub praw.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 18 maja 2007 r. w drodze umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. W dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim na zasadach wspólności ustawowej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku osobistego Wnioskodawczyni. Następnie, aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zawarli umowę majątkową małżeńską, na podstawie której rozszerzyli obowiązującą w ich związku wspólność majątkową na nieruchomości lokalowe - lokale mieszkalne, nabyte przez któregokolwiek z małżonków w trybie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Tym samym aktem notarialnym (tj. aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2009 r.), ustanowiono odrębną własność ww. lokalu mieszkalnego spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego i przeniesiono własność tego lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawczyni, do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej małżonka. Następnie, w dniu 24 kwietnia 2014 r., Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem sprzedali (przy zachowaniu formy aktu notarialnego) lokal mieszkalny, przy czym sprzedaż ta nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Należy zatem uznać, że Wnioskodawczyni nabyła w dniu 18 maja 2007 r. w formie darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego, w związku z czym ww. nieruchomość stanowiła Jej majątek odrębny.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Natomiast ustanowienie ww. prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nie stanowi dla Wnioskodawczyni posiadającej dotychczas spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nowego nabycia.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem.

Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że umowa małżeńska zawarta w dniu 15 grudnia 2009 r. rozszerzająca ustrój wspólności majątkowej na nieruchomość (lokal mieszkalny) należącą do Wnioskodawczyni również nie spowodowała po Jej stronie nowego nabycia tej nieruchomości, albowiem Wnioskodawczyni była jej właścicielką od 2007 r. Z datą rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej po stronie Wnioskodawczyni nie nastąpiło nowe nabycie nieruchomości, lecz jedynie zmiana charakteru przysługującego Wnioskodawczyni prawa własności.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe, nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej, co ma miejsce m.in. z chwilą ustania małżeństwa, wspólność ta ulega przekształceniu. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jednakże, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa (art. 47 § 1 ww. ustawy). Jest to zatem umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowa ta reguluje stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania ich związku małżeńskiego.

Włączenie do majątku wspólnego małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez tego małżonka. Powyższe oznacza, że za datę nabycia lokalu mieszkalnego, który stanowił wcześniej majątek odrębny Wnioskodawczyni należy przyjąć dzień, w którym Wnioskodawczyni nabyła ten lokal do majątku odrębnego. Natomiast na skutek zawarcia tej umowy Wnioskodawczyni z jedynego właściciela ww. nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stała się jej współwłaścicielem na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej. Tym samym za datę nabycia udziału w ww. nieruchomości przez Wnioskodawczynię należy uznać 18 maja 2007 r.

Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na rzecz Wnioskodawczyni prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, za datę nabycia udziału w nieruchomości, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. 18 maja 2007 r.

Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2012 r. Z uwagi na upływ tego terminu dokonana w dniu 24 kwietnia 2014 r. sprzedaż udziału Wnioskodawczyni w lokalu mieszkalnym nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, odpłatne zbycie udziału w ww. nieruchomości nie powoduje dla Wnioskodawczyni obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Jednocześnie tutejszy Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy dodatkowo wskazać, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni współwłaściciela nieruchomości (małżonka Wnioskodawczyni).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.