0115-KDIT2-2.4011.355.2017.1.NPR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż nieruchomości po zmianie formy ze spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2017 r. (data wpływu 31 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 28 października 2010 r. na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności Repertorium A nr ... Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z mężem własność lokalu numer ... położonego w ... przy ul. ... Przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu i przeniesieniem jego własności Wnioskodawczyni i Jej mężowi od dnia 11 października 2007 r. przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu, kiedy to na podstawie umowy nr ... zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową ... nastąpiło przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Następnie, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego ... z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt ...Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym mężu, w związku z czym stała się jedynym właścicielem przedmiotowego lokalu. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Wnioskodawczyni aktem notarialnym Repertorium A nr ... dokonała zbycia lokalu mieszkalnego numer ... położonego w ... przy ul. ... Z powyższego wynika więc, że odpłatne zbycie lokalu nastąpiło przed upływem 5 lat od jego nabycia, tym samym podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni powzięła jednak wątpliwość, jakie przepisy obowiązują Ją przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na odmienne reżimy prawne w 2007 r. i 2010 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowo Wnioskodawczyni rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego numer ... położonego w ... przy ul..., opierając się na przepisach obowiązujących w 2010 r., tj. w momencie ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności?

Zdaniem Wnioskodawczyni, rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku powinno się odbyć na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25, art. 22 ust. 6c-6f oraz art. 30e ust. 1, 2, 4, 5, 7 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.

Wnioskodawczyni zaznacza, że z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowiska organów skarbowych wynika, że dla ustalenia 5-letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nie ma znaczenia przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność. Wynika to stąd, że czynność taka ma charakter przekształcenia formy władania lokalem, a zarówno prawo majątkowe jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jak i własność lokalu, są objęte normą art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. (odpowiednio lit. b) i lit. a). Wnioskodawczyni podkreśla, że ustawodawca zawarł każdą z tych kategorii w odrębnym przepisie (samodzielnej jednostce redakcyjnej) oznaczonym inną literą. W ocenie Wnioskodawczyni świadczy to o tym, iż ustawodawca rozgranicza konsekwencje prawne wynikające z posiadania nieruchomości i posiadania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawczyni nadmienia, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. zbyła nieruchomość (wyodrębniony lokal mieszkalny) oraz udział w gruncie, czyli uzyskała przychód ze źródła, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Dlatego też, w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu tego zbycia konieczne jest zastosowanie przepisów z momentu nabycia rzeczy opisanej w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f, a nie prawa opisanego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.d.o.f. W momencie nabycia odrębnej własności oraz udziału w gruncie przez Wnioskodawczynię, obowiązywały przepisy wprowadzone ustawą zmieniającą – ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1316). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., przy czym w art. 8 ust. 1 wskazano, że „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.”.

Z powyższego wynika, że gdyby Wnioskodawczyni po wejściu w życie powołanej wyżej ustawy dokonała zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r., obowiązywałyby Ją przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wnioskodawczyni wskazuje, że w dniu 28 października 2010 r. zawarła umowę ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności przedmiotowego lokalu. Takie wyodrębnienie i przekształcenie rodzi nowe skutki prawne, nie tylko w zakresie przekształcenia prawa majątkowego we własność, ale również w zakresie nabycia udziału w gruncie, a także w zakresie wykonywania władztwa nad lokalem. Skoro więc w momencie wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu kształtuje się nowa sytuacja prawna, to dotyczy to również kwestii rozliczenia podatku dochodowego z tytułu zbycia takiego lokalu, gdyż wówczas następuje odpłatne zbycie nie prawa majątkowego opisanego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.d.o.f., a zastosowanie znajduje zupełnie inny przepis – przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Za tą zmianą muszą podążać przepisy obowiązujące na moment jej zaistnienia.

W wyroku z dnia 9 października 2012 r„ sygn. akt II FSK 426/11, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „na gruncie źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. można mówić o trzech reżimach prawnych regulujących zwolnienie od opodatkowania (...). Okolicznością determinującą zaś zastosowanie któregoś z przywołanych reżimów jest niewątpliwie data nabycia zbywanej rzeczy lub prawa. Jeśli zatem nabycie nastąpiło w ramach któregoś ze wskazanych okresów, to zastosowanie zarówno w zakresie opodatkowania, jak i zwolnienia od opodatkowania, znajdują obowiązujące w tym czasie przepisy regulujące tę materię”. Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał więc, że dla zastosowania właściwego reżimu prawnego istotny jest moment nabycia zbywanej rzeczy lub prawa. Odpłatne zbycie, którego w 2012 r. dokonała Wnioskodawczyni dotyczyło nieruchomości, której własność została wyodrębniona i przeniesiona na Wnioskodawczynię w 2010 r.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, powinna Ona zastosować przepisy obowiązujące w 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c –przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości i ww. praw następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 października 2010 r. na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności Repertorium A nr ...Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z mężem własność lokalu numer ... położonego w ... przy ul. ... Przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu i przeniesieniem jego własności Wnioskodawczyni i Jej mężowi od dnia 11 października 2007 r. przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu, kiedy to na podstawie umowy nr ... zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową ... nastąpiło przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Następnie, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt ... Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym mężu, w związku z czym stała się jedynym właścicielem przedmiotowego lokalu. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Wnioskodawczyni aktem notarialnym Repertorium A nr ... dokonała zbycia lokalu mieszkalnego numer ... położonego w ... przy ul. ...

W związku z tym, dla określenia skutków podatkowych ww. transakcji istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia lokalu będącego przedmiotem sprzedaży.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, które przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego „Własność i inne prawa rzeczowe”.

Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.

W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości) od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Mamy tu bowiem do czynienia ze zmianą formy prawnej przysługującego podatnikowi zbywalnego prawa do lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia (nabycia) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17 stwierdził, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.

W związku z tym, w przedstawionym stanie faktycznym nabycie lokalu, którego zbycia Wnioskodawczyni dokonała w dniu 10 kwietnia 2012 r. nastąpiło w 2007 r. W konsekwencji jego sprzedaż stanowi źródło przychodu. Dokonując natomiast oceny skutków prawnych zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. należy stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie jednak z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W myśl art. 22 ust. 6d cytowanej ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30e ust. 4 cytowanej ustawy, podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
  • jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

W świetle art. 21 ust. 21 cytowanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

W myśl art. 21 ust. 22 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym, za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 11 października 2007 r. Zatem sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 10 kwietnia 2012 r. stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni powinna zastosować przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. W tej zaś dacie przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy jeszcze nie obowiązywał.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanego przez Wnioskodawczynię wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreślenia wymaga, że jakkolwiek wyroki sądów i orzeczenia podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.