0115-KDIT2-2.4011.259.2018.2.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skoro Wnioskodawczyni spłaciła zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i w związku z ubieganiem się o ponowne ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie była zobowiązana do uiszczenia żadnych innych należności, to w związku z ponownym ustanowieniem na jej rzecz ww. prawa do lokalu mieszkalnego nie powstał po jej stronie przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2018 r. (data wpływu 18 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powtórnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych powtórnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Z uwagi, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem znak 0115-KDIT2-2.4011.259.2018.4.MM z dnia 30 lipca 2018 r. wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia stwierdzonych braków formalnych. Ww. wniosek uzupełniony został pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r.

W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 23 kwietnia 2003 r. Wnioskodawczyni została wykluczona z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „X” w związku z zadłużeniem w opłatach eksploatacyjnych i utraciła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w którym zamieszkiwała. Na koniec 2017 r. zadłużenie to zostało uregulowane i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1596) Wnioskodawczyni może ubiegać się o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w którym zamieszkiwała.

Wnioskodawczyni uiściła wszystkie należności wraz ze spłatą kredytu w miesiącu grudniu 2017 r., do których była zobowiązana, aby ponownie uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa – na mocy Decyzji jej Zarządu z dnia ... 2013 r. - zwolniła Wnioskodawczynię z obowiązku zapłaty części należności, tj. 50% odsetek od zadłużenia – w kwocie 9.933 zł 75 gr i 1.500 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, co razem daje kwotę 11.433 zł 75 gr. Na ww. kwotę Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C i od tej kwoty odprowadziła 18% podatek w kwocie 2.058 zł 75 gr.

Oprócz spłaty zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni Wnioskodawczyni nie musiała spełniać żadnych innych warunków, aby ponownie ustanowiono na jej rzecz spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego na mocy ww. przepisu. Warunkiem tym nie było uregulowanie wkładu budowlanego, ani też uiszczenie innych opłat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z ustanowieniem na rzecz Wnioskodawczyni – na mocy art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1596) - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które to prawo utraciła wcześniej, z uwagi na nieuiszczanie opłat eksploatacyjnych, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, gdyż uiściła wkład budowlany związany z budowlą tego lokalu, cały czas w nim zamieszkuje i nie ciążą na niej żadne zobowiązania finansowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 10 ww. ustawy, źródłami przychodów są:

  1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
  2) działalność wykonywana osobiście;
  3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
  4) działy specjalne produkcji rolnej;
  5) (uchylony);
  6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
  7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
  8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  d) innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
  8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
  9) inne źródła.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. W uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt FPS 1/06 NSA ustalił znaczenie terminu nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stwierdził bowiem, że ma ono szerszy zakres niż w prawie cywilnym, ponieważ obejmuje wszelkie zjawiska o charakterze gospodarczym i zdarzenia prawne, których konsekwencją jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne oraz gospodarcze w działalności osób prawnych, których następstwem jest nieodpłatne, czyli niezwiązane z kosztami lub inną formą świadczenia przysporzenie majątku tej osobie, mający wyraźny wymiar finansowy.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, w dniu 23 kwietnia 2003 r. Wnioskodawczyni została wykluczona z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „X” w związku z zadłużeniem w opłatach eksploatacyjnych i utraciła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w którym zamieszkiwała. Na koniec 2017 r. zadłużenie to zostało uregulowane i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1596) Wnioskodawczyni może ubiegać się o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w którym zamieszkiwała.

Wnioskodawczyni uiściła wszystkie należności wraz ze spłatą kredytu w miesiącu grudniu 2017 r., do których była zobowiązana, aby ponownie uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa – na mocy Decyzji jej Zarządu z dnia ... 2013 r. - zwolniła Wnioskodawczynię z obowiązku zapłaty części należności, tj. 50% odsetek od zadłużenia – w kwocie 9.933 zł 75 gr i 1.500 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, co razem daje kwotę 11.433 zł 75 gr. Na ww. kwotę Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C i od tej kwoty odprowadziła 18% podatek w kwocie 2.058 zł 75 gr.

Oprócz spłaty zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni Wnioskodawczyni nie musiała spełniać żadnych innych warunków, aby ponownie ustanowiono na jej rzecz spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego na mocy ww. przepisu. Warunkiem tym nie było uregulowanie wkładu budowlanego, ani też uiszczenie innych opłat.

Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z powołanym przez Wnioskodawczynię art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze, osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy, utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje do spółdzielni roszczenie o ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokalu, jaki utraciła, jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej.

Z ww. przepisu wynika jednoznacznie, że jedynym warunkiem wystąpienia do Spółdzielni z roszczeniem ponownego ustanowienia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (na rzecz osoby, która przed dniem wejścia ustawy wprowadzającej ten przepis utraciła ww. prawo z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją), jest spłata do spółdzielni całego zadłużenia wynikającego z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.

Skoro Wnioskodawczyni spłaciła zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i w związku z ubieganiem się o ponowne ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie była zobowiązana do uiszczenia żadnych innych należności, to w związku z ponownym ustanowieniem na jej rzecz ww. prawa do lokalu mieszkalnego nie powstał po jej stronie przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja – zgodnie z zakresem wyznaczonym pytaniem - odnosi się wyłącznie do skutków podatkowych ponownego ustanowienia na rzecz Wnioskodawczyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego tutejszy organ nie rozstrzygał czy w związku z umorzeniem Wnioskodawczyni przez Spółdzielnię Mieszkaniową w dniu ... 2013 r. 50% odsetek od zadłużenia i kosztów zastępstwa procesowego powstał przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.