0114-KDIP3-2.4011.407.2017.1.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 upłynął z końcem 2002 roku, skutkiem czego sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębne prawo własności lokalu, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym nie powstanie u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2017 r. (data wpływu 27 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca przekształcił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w grudniu 1997 roku, a w lipcu 2017 roku Wnioskodawca ustanowił odrębne prawo własności do tegoż lokalu. Jedynie Wnioskodawca dysponował prawem własności spółdzielczej jak i obecnie odrębnym prawem własności do lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca zamierza sprzedać ten lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od końca roku w którym ustanowione zostało odrębne prawo własności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w grudniu 1997, w odrębne prawo własności lokalu ustanowione w lipcu 2017 roku, a następnie sprzedaży tego lokalu przed upływem 5 lat, licząc od końca roku w którym to przekształcenie nastąpiło, powstanie przychód do opodatkowania tytułu odpłatnego zbycia?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku w przedstawionej sprawie w sytuacji, w której nabywa się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie ustanawia się prawo odrębnej własności na tym lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności.

Mamy tu bowiem do czynienia ze swoistym „przekształceniem”, czyli zmianą formy prawnej przysługującego prawa do lokalu. Nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest rzeczowym prawem ograniczonym, zbywalnym, podlegającym dziedziczeniu i egzekucji. Treścią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest prawo używania tego lokalu i dysponowania nim w granicach określonych przez ustawę i statut.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - zgodnie z art. 244 § 2 Kodeksu cywilnego -regulują odrębne przepisy. Te odrębne przepisy zostały zawarte w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Spółdzielnia Mieszkaniowa na wniosek członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest zobowiązana na jego wniosek zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności, po spełnieniu przez niego wszystkich przesłanek określonych w tej ustawie (art. 17 ze znaczkiem 14 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. Wnioskodawca nabył prawo do tego lokalu w 1997 r.

Za datę nabycia lokalu powinien się zatem liczyć termin nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i od tej daty powinien się liczyć 5 letni termin określony w art. 10 ust. l pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychód podatkowy ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego (prawa własności tego lokalu) nie powstanie, ponieważ minął już okres 5 lat od daty jego nabycia, a w związku z tym nie powstanie też obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy zapis ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub ww. praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. praw majątkowych istotne jest ustalenie daty nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w grudniu 1997 roku. Następnie w lipcu 2017 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przekształcone w odrębną własność lokalu mieszkalnego. Jedynie Wnioskodawca dysponował prawem własności spółdzielczej jak i obecnie odrębnym prawem własności.

Aktualnie Wnioskodawca planuje sprzedać przedmiotowy lokal mieszkalny.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy Kodeks cywilny - „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego należy uznać grudzień 1997 roku.

A zatem pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 upłynął z końcem 2002 roku, skutkiem czego sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębne prawo własności lokalu, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym nie powstanie u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny ( opis zdarzenia przyszłego) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.