Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego z ww. tytułu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania, stanowi różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kosztach uzyskania przychodu Wnioskodawczyni może uwzględnić spłaty, dokonane na rzecz innych spadkobierców, tj. brata i siostrzenic.

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni przyznano w całości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Działu spadku dokonano z obowiązkiem spłaty na rzecz brata i siostrzenic. Uznać więc należy, iż skutkował on nabyciem przez Wnioskodawcę udziału w ww. prawie do lokalu ponad dotychczas posiadany udział. W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we wniosku do nabycia przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego sprzedaży dokonała, doszło zarówno w 2016 r. tj. w dacie śmierci matki i w 2017 tj. w dacie śmierci ojca, - w części która przypadła jej w spadku, jak też w 2017 r. w wyniku działu spadku. Dokonując więc oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie zarówno w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po rodzicach jak i w wyniku działu spadku stanowi źródło przychodu, w rozumieniu powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

2018
12
gru

Istota:

Skutków podatkowych ponownego ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Fragment:

Z ww. przepisu wynika jednoznacznie, że jedynym warunkiem wystąpienia do Spółdzielni z roszczeniem ponownego ustanowienia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (na rzecz osoby, która przed dniem wejścia ustawy wprowadzającej ten przepis utraciła ww. prawo z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją), jest spłata do Spółdzielni całego zadłużenia wynikającego z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami. Skoro osoby wykluczone w latach 2000-2001 z grona członków Spółdzielni do końca 2017 r. uregulowały zadłużenie w tytułu opłat eksploatacyjnych wraz z odsetkami i w związku z ubieganiem się o ponowne ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie były zobowiązane do uiszczenia żadnych innych należności, to w związku z ponownym ustanowieniem na ich rzecz ww. prawa do lokalu mieszkalnego nie powstał po ich stronie przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w związku z ponownym ustanowieniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 7 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. na rzecz osób, które utraciły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, brak obowiązku uiszczania dodatkowych opłat nie powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u tych osób.

2018
8
lis

Istota:

Czy w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwanej u.p.d.o.f.) zbycie przedmiotowego lokalu będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2018 r. (data wpływu 13 września 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 września 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 25 stycznia 2018 r. zostało zbyte umową sprzedaży Rep. (...) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ulicy P. przez małżonków Dorotę i Tomasza L. Przedmiotowy lokal został nabyty przez małżonkę Wnioskodawcy umową darowizny z dnia 23 października 2007 r. Rep. (...) do jej majątku osobistego. W dniu 17 maja 2016 r. małżonkowie rozszerzyli istniejącą pomiędzy nimi wspólność ustawową na majątki osobiste, między innymi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T. Wspólność majątkowa ustawowa łączy małżonków od zawarcia małżeństwa, tj. od 7 października 2006 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy (...)

2018
19
paź

Istota:

Czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części uzyskanej po śmierci męża jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego uprzednio przez małżonków do majątku wspólnego, a następnie wchodzącego w skład spadku po zmarłym małżonku, podlega w części opodatkowaniu od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym art. 10 ust. 1 pkt 8, a w konsekwencji art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku od osób fizycznych nie znajdują zastosowania do całej wartości przychodu uzyskanego ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albowiem odpłatne jego zbycie nastąpiło po upływie prawie czternastu lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło nabycie tego prawa. Mając na uwadze wskazany stan faktyczny sprawy podkreślić należy, iż nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków, dlatego też nie ma możliwości określenia w jakiej części nastąpiło nabycie tego prawa przez każdego z nich, co wynika chociażby z regulacji zawartej w art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie należy bowiem tracić z pola uwagi okoliczności, iż od momentu nabycia rzeczonego prawa do dnia śmierci małżonka ani nawet w okresie późniejszym majątek wspólny małżonków nie uległ podziałowi.

2018
12
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej KC „ Własność i inne prawa rzeczowe ”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza tylko zmianę formy prawnej prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w sytuacji, w której Wnioskodawczyni w 2004 r. nabyła w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie w 2015 r. miało miejsce ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie zgodnym z przepisami UOSM, za datę nabycia lokalu, od której liczy się pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 2003 r.

2018
16
wrz

Istota:

Czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części uzyskanej po śmierci męża jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni wskazała, że pierwotne nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego razem z mężem S. nastąpiło w dniu 17 lutego 1975 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w trakcie małżeństwa do majątku objętego wspólnością ustawową, w razie śmierci jednego z małżonków i nabycia spadku przez drugiego małżonka: przyjąć należy, że spadkobierca najpierw nabył udział w prawie własności w dacie nabycia lokalu do majątku wspólnego i dopiero w chwili śmierci współmałżonka nabył prawo własności do pozostałego udziału, co oznacza, że termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć osobno od każdej z powołanych wyżej dat, czy też uznać należy, że termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, należy liczyć od daty nabycia prawa własności lokalu przez małżonków do ich majątku wspólnego? Tym samym nie podlega opodatkowaniu sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od śmierci małżonka. Zdaniem Wnioskodawczyni, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, należy liczyć od daty nabycia prawa własności lokalu przez małżonków do ich majątku wspólnego.

2018
14
wrz

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17 należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem umowy sprzedaży zawartej w 2018 r., nastąpiło w 1990 r., kiedy to ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku osobistego męża Wnioskodawczyni. Dokonana darowizna między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej, przenosząca składnik majątkowy z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego oraz z majątku wspólnego do majątku osobistego, nie stanowi ponownego nabycia prawa do tego składnika przez obdarowanego małżonka. Zatem, odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dokonane przez Wnioskodawczynię w dniu 15 maja 2018 r., nie stanowi dla Niej źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca 1990 r., w którym nastąpiło jego nabycie. Biorąc pod uwagę powyższe, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2018
13
wrz

Istota:

Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz lokal będący odrębną własnością, to składniki majątku posiadające odmienne statusy prawne. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowi wartość niematerialną i prawną, a lokal stanowiący odrębny przedmiot własności - środek trwały. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką, na podstawie aktu notarialnego z dnia 11 grudnia 2003 r., nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwali do końca sierpnia 2017 r. Cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosiła 50 000 zł. W latach 2004-2006 Wnioskodawca wykonał generalny remont lokalu, a przeprowadzone prace miały charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie pierwotną wartość użytkową lokalu, i nie zmieniały jego charakteru. Na większość poniesionych wydatków remontowych Wnioskodawca nie posiada stosownych dokumentów stwierdzających ich wartość. W międzyczasie blok został także ocieplony przez Spółdzielnię Mieszkaniową i wykonano nową elewację budynku w ramach funduszu remontowego Spółdzielni.

2018
9
wrz

Istota:

Skoro Wnioskodawczyni spłaciła zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i w związku z ubieganiem się o ponowne ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie była zobowiązana do uiszczenia żadnych innych należności, to w związku z ponownym ustanowieniem na jej rzecz ww. prawa do lokalu mieszkalnego nie powstał po jej stronie przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych powtórnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Z uwagi, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem znak 0115-KDIT2-2.4011.259.2018.4.MM z dnia 30 lipca 2018 r. wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia stwierdzonych braków formalnych. Ww. wniosek uzupełniony został pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 23 kwietnia 2003 r. Wnioskodawczyni została wykluczona z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ X ” w związku z zadłużeniem w opłatach eksploatacyjnych i utraciła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w którym zamieszkiwała. Na koniec 2017 r. zadłużenie to zostało uregulowane i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1596) Wnioskodawczyni może ubiegać się o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w którym zamieszkiwała. Wnioskodawczyni uiściła wszystkie należności wraz ze spłatą kredytu w miesiącu grudniu 2017 r., do których była zobowiązana, aby ponownie uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa – na mocy Decyzji jej Zarządu z dnia ... 2013 r. - zwolniła Wnioskodawczynię z obowiązku zapłaty części należności, tj. 50% odsetek od zadłużenia – w kwocie 9.933 zł 75 gr i 1.500 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, co razem daje kwotę 11.433 zł 75 gr.

2018
6
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W październiku 2001 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal był wykorzystywany przed nabyciem przez okres ponad 60 miesięcy. W 2009 r. Wnioskodawca nabył ww. prawo na wyłączną własność w wyniku umowy o podział majątku wspólnego. W miesiącu kwietniu 2018 r. aktem notarialnym została ustanowiona odrębna własność ww. lokalu oraz na rzecz Wnioskodawcy przeniesiona została własność tego lokalu. Wnioskodawca zamierza ww. lokal po raz pierwszy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wykorzystywać w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po przekształceniu. o którym mowa powyżej, Wnioskodawca ma możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do ww. lokalu w wysokości 10% rocznie? Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo jego własności nastąpiła likwidacja wartości niematerialnej i prawnej i powstał nowy składnik majątku stanowiący środek trwały, który zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych.