Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, przeznaczony w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na nabycie nieruchomości wspólnie z mężem (udziału w nieruchomości) oraz na wymienione we wniosku wydatki które będą poniesione ewentualnie na remont tej nieruchomości - uprawnia do zwolnienia dochodu uzyskanego z tego tytułu z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak należy zaznaczyć, że zwolnienie od podatku obejmuje tylko taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe (na nabycie udziału w nieruchomości i jej remont) w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast, pozostała część dochodu uzyskana z odpłatnego zbycia ww. udziału, przypadająca na przychód niewydatkowany na własne cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Planowane odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie następować w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przeznaczenie całości środków uzyskanych z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego Wnioskodawczyni majątek odrębny i przeznaczenie ich w całości na zakup lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na zaspokajanie własnych celów mieszkaniowych, wchodzącego w skład majątku wspólnego uprawnia do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. z art. 21 ust. 25 pkt a) lub b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 ze zm.), dalej „ u.p.d.o.f. ”? Czy przeznaczenie części kwoty otrzymanej z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na zakup lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - w zależności od wybranej oferty, które wchodziłoby w skład Wnioskodawczyni i jej męża majątku wspólnego, (...)
2017
27
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego oraz w spadku po zmarłej żonie.
Fragment:
(...) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 14 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak ITPB2/4511-637/16-1/MZ , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ stwierdził, że sprzedaż mieszkania (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) w części nabytej w dniu 25 lutego 2015 r. w drodze dziedziczenia po zmarłej żonie dokonana w 2016 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że spełnione zostaną warunki zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 14 września 2016 r. znak ITPB2/4511-637/16-1/MZ wniósł pismem z dnia 3 października 2016 r. (data wpływu 10 października 2016 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
17
paź

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu rodzi obowiązek zapłaty podatku w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawczyni nabyła na własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego mieszczącego się w .... W okresie od 2 kwietnia 2013 r. do 19 września 2017 r. pod adresem tym, zarejestrowana była prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza pod nazwą „ ... ”. W dniu 19 września 2017 r. działalność ta została wyrejestrowana z CEIDG. Powyższe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie było nigdy przez Wnioskodawczynię zaliczone do środków trwałych związanych z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą ani amortyzowane, tylko podawane było w CEIDG i innych dokumentach jako adres głównego wykonywania działalności. Za jakiś czas (Wnioskodawczyni nie potrafi dokładnie określić daty) będzie chciała ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu sprzedać. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zbycie przez Wnioskodawczynię wyżej wskazanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu rodzi obowiązek zapłaty podatku w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie wyżej wskazanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. ..., nie rodzi żadnego obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
9
paź

Istota:
Czy przychody otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku ze sprzedażą w dniu 21 marca 2017 r. (data podpisania aktu notarialnego) opisanej w stanie faktycznym nieruchomości, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a ustanowienie odrębnej własności I. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego W myśl art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm., dalej: „ KC ”), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należy do tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Właściciel tego prawa może z lokalu korzystać oraz ma prawo rozporządzać swoim prawem. Atrybuty spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powodują, że jest ono zbliżone do prawa własności. Prawo to jest zbywalne, można więc sprzedać mieszkanie, darować je albo wynająć, można je obciążyć (ustanowić hipotekę na mieszkaniu celem zabezpieczenia zaciągniętego kredytu), jak również można zapisać je w testamencie, gdyż prawo to podlega dziedziczeniu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może także podlegać egzekucji. II. Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu Kwestia ustanowienia odrębnej własności lokalu i założenia dla niego osobnej księgi wieczystej została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.
2017
6
paź

Istota:
Czy wobec tak przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Reasumując, przychód z odpłatnego zbycia w dniu 18 września 2012 r. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, przeznaczony w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na nabycie w dniu 10 października 2012 r. nieruchomości (udziału w nieruchomości) oraz na wymienione we wniosku wydatki poniesione w 2013 r. na remont tej nieruchomości - uprawnia do zwolnienia dochodu uzyskanego z tego tytułu z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak należy zaznaczyć, że zwolnienie od podatku obejmuje tylko taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe (na nabycie udziału w nieruchomości i jej remont) w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast, pozostała część dochodu uzyskana z odpłatnego zbycia ww. udziału, przypadająca na przychód niewydatkowany na własne cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
wrz

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Podsumowując, dokonując rozliczenia sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej nabycia udziału w tym prawie w spadku po ojcu, Wnioskodawczyni powinna – zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podstawę opodatkowania powiększyć o dokonywane odpisy amortyzacyjne, jeżeli Wnioskodawczyni faktycznie dokonywała odpisów amortyzacyjnych spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego np. w związku z osiąganiem przychodów z tytułu najmu tego prawa, które to odpisy zaliczała w ciężar kosztów najmu. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Wnioskodawczyni nie może zaliczyć sumy odpisów amortyzacyjnych. Ponadto Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 zaliczając do wydatków na cele mieszkaniowe wydatek określony przez Wnioskodawczynię jako Globgranit. A zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Zauważyć również należy, że Organ, wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie dokonuje wyliczeń kwoty dochodu (straty) i ewentualnej wysokości podatku z tytułu np. sprzedaży udziału w nieruchomości, lecz może co najwyżej wskazać sposób wyliczenia ww. kwot.
2017
12
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2017 r. (data wpływu 27 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest współwłaścicielem w ½ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dla tegoż prawa prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze X. Wnioskodawca 30 kwietnia 2012 r. nabył ½ ww. prawa w drodze umowy darowizny od swej matki. Właścicielką pozostałej ½ części prawa do lokalu jest Pani M., która stała się współwłaścicielką prawa najpierw w ¼ w wyniku umowy przeniesienia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu poprzez wykonanie zapisu testamentowego w drodze aktu notarialnego z 28 lutego 2014 r., a następnie kolejnej ¼ w wyniku umowy darowizny z 21 września 2016 r. Wnioskodawca oraz Pani M. wyrażają wolę zniesienia współwłasności prawa do tego lokalu w taki sposób, że Pani M. otrzyma całość prawa do lokalu a Wnioskodawca otrzyma spłatę odpowiadającą wartości posiadanego udziału.
2017
30
maj

Istota:
Czy za materiały budowlane, na które Wnioskodawca ma faktury imienne, będzie musiał odprowadzić podatek, skoro nie ma prawnego zaświadczenia o własności domu w którym Jego żona mieszka od urodzenia, a Wnioskodawca od 26 lat?
Fragment:
Zatem, jak wynika z powyższych przepisów, zwolnienie podatkowe uzależnione jest od wydatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód. Wnioskodawca we wniosku wskazał, że przychód (dochód) uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dokonanej w dniu 6 sierpnia 2012 r., przeznaczył na remont części domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego), w której zamieszkuje wspólnie z żoną, który jednak nie stanowi Jego własności lub współwłasności, bowiem stanowi współwłasność teściów Wnioskodawcy. Fakt przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na remont części budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca wraz z rodziną mieszka, a do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo własności bądź współwłasności nie można uznać w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe. Aby określone wydatki mogły być uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, muszą dotyczyć budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia stanowiącego własność lub współwłasność osoby, która ze zwolnienia chce skorzystać.
2017
18
maj

Istota:
Czy dochód z planowanej przez Wnioskodawcę transakcji sprzedaży udziału 1/48 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób?
Fragment:
Za datę nabycia udziałów należy przyjąć: 2000 r. – Wnioskodawca nabył wraz z żoną spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 1/2 części odpowiadającej Jego udziałowi w majątku wspólnym małżonków, 2013 r. – Wnioskodawca nabył w spadku po żonie udział wynoszący 1/3 w 1/2 udziału będącego przedmiotem spadku w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem spadku. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Dopóki nie nastąpi zniesienie współwłasności np. nieruchomości, dopóty żaden z współwłaścicieli nie ma fizycznie wydzielonej części tej nieruchomości na swoją własność. Nie jest możliwe wyodrębnienie udziałów nieruchomości przypadających każdemu ze współwłaścicieli. Określona jest wyłącznie wielkość udziału w nieruchomości. Powyższe można również odnieść do prawa majątkowego jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udział Wnioskodawcy wynoszący 1/48 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jako udział mieszczący się w wielkości udziału, który Wnioskodawca nabył w 2000 r. we współwłasności małżeńskiej, został przez Niego nabyty w 2000 r.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe – spłata kredytu.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia w 2015 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2011 r. nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co prawda kredyt został, jak stwierdza Wnioskodawczyni, zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jednakże celem zaciągnięcia kredytu w 2011 r. nie było nabycie lokalu mieszkalnego dla realizacji własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni. W tej sytuacji nie ma również znaczenia fakt, że Wnioskodawczyni była wówczas jednym z trzech kredytobiorców. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
17
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.