Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odpis na fundusz remontowy naliczony od lokali użytkowych zajmowanych przez członków Spółdzielni i osoby nie będące członkami na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy najmu oraz odrębnej własności lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy najmu oraz odrębnej własności lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odpis na fundusz remontowy naliczony od lokali użytkowych zajmowanych przez członków Spółdzielni i osoby nie będące członkami na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy najmu oraz odrębnej własności lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów. We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego. Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach budynki, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe oraz budynki, tzw. pawilony, w których znajdują się wyłącznie lokale użytkowe. Lokale użytkowe stanowiące własność Spółdzielni zajmowane są na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz umowy najmu – stanowią one środki trwałe SM. W zarządzie Spółdzielni pozostają także lokale użytkowe stanowiące odrębną własność lokalu, które z datą zawarcia aktu notarialnego między SM a właścicielem zostały wyksięgowane z ewidencji środków trwałych Spółdzielni.
2017
11
sty

Istota:
Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawczyni będzie miała prawo skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. w ramach tzw. „do ulgi meldunkowej”.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Na jakich zasadach przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w okolicznościach opisanych w opisie zdarzenia przyszłego powinien zostać opodatkowany? Czy przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie zwolniony z podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawczyni, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991. nr 80. poz. 350 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. źródłem przychodów jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego. w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W analizowanym przypadku zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie nastąpi w związku z działalnością gospodarczą. Jednocześnie może nastąpić wciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego. w którym nastąpiło nabycie. Wobec powyższego do przychodu (dochodu) uzyskanego przez Wnioskodawczynię znajdzie zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że zbycie nastąpi do 31 grudnia 2013 r.
2016
15
gru

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży mieszkania, które wnioskodawca nabył jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie w 2011 r. zostało przekształcone w odrębną własność lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ustanowienie natomiast 10 lutego 2011 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi udziałami we współwłasności w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części wspólne budynku, jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym, przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym, za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli datę 16 grudnia 1992 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 1997 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 9 maja 2016 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
6
gru

Istota:
Czy od sprzedanego w dniu 7 czerwca 2016 r. udziału odziedziczonego po mężu w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy?
Fragment:
Zatem, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte przez oboje małżonków w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej w czasie trwania małżeństwa, wówczas datą nabycia udziału przypadającego małżonkowi pozostałemu przy życiu, w związku z ustaniem wspólności ustawowej małżeńskiej w wyniku śmierci jednego z małżonków, jest data nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez oboje małżonków. Natomiast w momencie śmierci, spadkobierca -niezależnie od tego, czy jest nim małżonek - uzyskuje przysporzenie majątkowe w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących do masy spadkowej, a jeżeli przedmiotem spadku jest udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego następuje nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi będącemu przedmiotem spadku po zmarłym w 2016 r. mężu, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
3
gru

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji publicznej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji publicznej ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji publicznej ... We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dłużnik M. W., jest właścicielem ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: ..., wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni: ...). Dla ww. nieruchomości nie założono księgi wieczystej. Z informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania nie wynika, aby dłużnik prowadził działalność gospodarczą, w związku z którą byłby czynnym podatnikiem podatku VAT (art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.). Zgodnie z informacjami uzyskanymi we właściwym dla dłużnika urzędzie skarbowym, dłużnik „ figuruje w ewidencji podatników jako osoba fizyczna nieprowadząca samodzielnie działalności gospodarczej ”.
2016
3
gru

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zniesienia współwłasności.
Fragment:
Gdyby jednak spłata otrzymana przez podatnika z tego tytułu przekroczyła jego udział w spadku, wówczas powinien on wykazać w zeznaniu podatkowym dochód z tego tytułu i opodatkować go zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Biorąc pod uwagę powyższe, według Wnioskodawcy: Ad. 1 zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (nabytym uprzednio w drodze spadku) poprzez dział spadku, w wyniku którego jeden spadkobierca otrzymuje tenże udział z obowiązkiem spłaty jego wartości na rzecz drugiego spadkobiercy nie stanowi źródła przychodu. Ad. 2 od kwoty otrzymanej w wyniku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w okolicznościach opisanych powyżej nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 02.04.2008 r. Nr BI/415-0771/07), która to sprawa dotyczyła podobnego stanu faktycznego z zastrzeżeniem, iż przedmiotem dział spadku nie było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ale nieruchomość. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
28
lis

Istota:
Od którego momentu liczy się okres pięcioletni w celu opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Czy z dnia nabycia spadku, tj. śmierci ojca 16 września 2008 r.? (matka w testamencie przekazała 1/2 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ojcu). Czy od daty 16 czerwca 2015 - ustanowienie odrębnej własności lokalu?
Fragment:
W masie spadkowej było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dnia 16 czerwca 2015 r. sporządzono umowę notarialną ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowę przeniesienia własności. Wnioskodawca zamierza z bratem dokonać sprzedaży mieszkania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Od którego momentu liczy się okres pięcioletni w celu opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Czy z dnia nabycia spadku, tj. śmierci ojca 16 września 2008 r.? (matka w testamencie przekazała 1/2 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ojcu). Czy od daty 16 czerwca 2015 - ustanowienie odrębnej własności lokalu? Zdaniem Wnioskodawcy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż nieruchomości po zmianie formy ze spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność.
Fragment:
Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego „ Własność i inne prawa rzeczowe ”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości) od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Mamy tu bowiem do czynienia ze zmianą formy prawnej przysługującego podatnikowi zbywalnego prawa do lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia (nabycia) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W związku z tym, w przedstawionym stanie faktycznym nabycie lokalu, którego zbycia Wnioskodawczyni dokonała w dniu 5 lutego 2016 r. nastąpiło w 1983 r.
2016
27
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania.
Fragment:
Skoro w rozpatrywanej sprawie w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni nabyła od pozostałych spadkobierców należące do nich udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, to dzień dokonania działu spadku utożsamiać należy z nabyciem przez Wnioskodawczynię udziałów należących uprzednio do pozostałych spadkobierców. Z powyższych rozważań wynika zatem, że udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła w różnym czasie i w różny sposób: 22 sierpnia 2013 r. w spadku po zmarłym ojcu, 2 grudnia 2015 r. w wyniku działu spadku po zmarłym ojcu, udziały od pozostałych współwłaścicieli, 30 grudnia 2015 r. w formie darowizny od matki. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że dokonane w 2016 r. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zarówno w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2013 r. w spadku jak i w 2015 r. w dziale spadku oraz w 2015 r. w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2016
12
sie

Istota:
Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia w 2016 r. udziału w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej, nabytego w 2014 r., na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, mieścić się będzie w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli Wnioskodawca w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy, uzyskany dochód przeznaczy w całości lub w części na realizację Jego własnych celów mieszkaniowych, będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Reasumując stwierdzić należy, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 22 stycznia 2016 r. udziału w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej, nabytego w 2014 r., na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, mieścić się będzie w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli Wnioskodawca w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy, uzyskany dochód przeznaczy w całości lub w części na realizację Jego własnych celów mieszkaniowych, będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże zaznaczyć należy, że zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części odpowiadającej wydatkowanemu przychodowi z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup od byłej żony 1 / 2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 (czyli niewydatkowania całości środków z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych), Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), i do zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
2016
29
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.