Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

Fragment:

Zgodnie z art. 22m ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni dokonywała odpisów amortyzacyjnych od wyżej wymienionego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wysokości 2,5 % rocznie. W roku 2018 Wnioskodawczyni wraz z mężem planują przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w prawo własności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po przekształceniu, o którym mowa powyżej, Wnioskodawczyni ma możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie przez okres 10 lat? Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo jego własności nastąpi likwidacja wartości niematerialnej i prawnej, a powstanie nowy składnik majątku stanowiący środek trwały, który zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Z posiadanych przez Wnioskodawczynię dokumentów wynika, że zakupiony lokal mieszkalny był wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy przed jego nabyciem, w związku z powyższym dla amortyzacji tego lokalu dopuszczalne będzie w związku z brzmieniem art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – maksymalnie – 10 %, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

2018
27
kwi

Istota:

Otrzymanie spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności

Fragment:

Tak więc, sądowe zniesienie współwłasności, związane w tym wypadkiem z przymuszeniem Wnioskodawcy do zaakceptowania zniesienia współwłasności, nie powinno być kwalifikowane jako odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Reasumując, zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, polegające na przyznaniu tego prawa jednemu ze współwłaścicieli, podczas gdy drugi otrzyma spłatę, nie powinno być traktowane jako forma odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że fakt pozostawania przez Niego i byłą żonę w związku małżeńskim do dnia 26 kwietnia 2017 r. i istnienia wspólności majątkowej pomiędzy Nim, a byłą żoną do dnia 28 maja 2007 r. oraz rozwodu, nie ma żadnego związku z nabyciem przez Niego i byłą żonę udziałów po 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w dniu 28 kwietnia 2014 r., a obecnie zniesieniem współwłasności tego prawa. Nabycie to nastąpiło bowiem w trakcie trwania ustroju majątkowej rozdzielności małżeńskiej, ze środków stanowiących majątek odrębny Wnioskodawcy i Jego byłej żony oraz do ich majątków odrębnych. Natomiast toczące się obecnie postępowanie przed Sądem Rejonowym dotyczy zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i nie jest sprawą o podział majątku wspólnego.

2018
15
kwi

Istota:

Kwestia zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof w sytuacji wydatkowania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych otrzymanych tytułem zadatku (zaliczki) na poczet ceny sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przez rodziców Wnioskodawcy na zakup tego mieszkania i następnie przejętego przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem mieszkania w darowiźnie od rodziców).

Fragment:

Odnosząc powyższe uwagi do sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że: otrzymanie przez Wnioskodawcę w dniu 17 marca 2011 r. zadatku w wysokości 20 000 zł nie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu, w tym przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; dopiero z momentem zawarcia w dniu 26 maja 2011 r. umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z tej sprzedaży w wysokości ceny ustalonej przez strony (tj. 148 000 zł), z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 zdanie drugie i trzecie ustawy. Wobec powyższego – niezależnie od celu na jaki Wnioskodawca przeznaczył otrzymane środki pieniężne – wydatkowanie przez Wnioskodawcę zadatku w dniu 22 marca 2011 r. nie było wydatkowaniem przychodu uzyskanego ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (przychód taki powstał bowiem później). Było to wydatkowanie środków pieniężnych, które na gruncie przepisów podatkowych nie były klasyfikowane jako „ przychód ”. Co więcej, wydatkowanie to nie nastąpiło w okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w okresie od dnia odpłatnego zbycia prawa do momentu upływu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło to odpłatne zbycie). Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego miało bowiem miejsce w dniu 26 maja 2011 r., a Wnioskodawca wydatkował środki pieniężne wcześniej – w dniu 22 marca 2011 r.

2018
14
kwi

Istota:

Pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 upłynął z końcem 2002 roku, skutkiem czego sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębne prawo własności lokalu, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym nie powstanie u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym.

Fragment:

Nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest rzeczowym prawem ograniczonym, zbywalnym, podlegającym dziedziczeniu i egzekucji. Treścią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest prawo używania tego lokalu i dysponowania nim w granicach określonych przez ustawę i statut. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - zgodnie z art. 244 § 2 Kodeksu cywilnego -regulują odrębne przepisy. Te odrębne przepisy zostały zawarte w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Spółdzielnia Mieszkaniowa na wniosek członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest zobowiązana na jego wniosek zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności, po spełnieniu przez niego wszystkich przesłanek określonych w tej ustawie (art. 17 ze znaczkiem 14 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.

2018
17
mar

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.

Fragment:

Oznacza to, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału 2/6 w wyżej opisanym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu podpisania umowy darowizny, czyli 25 września 2015 r. Tym samym termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca 2015 r. W rezultacie sprzedaż przedmiotowego mieszkania w części nabytej w darowiźnie przed upływem ww. terminu spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu. Na tle powyższego należy wyjaśnić co następuje. Na podstawie art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw – art. 30e ust. 2 ustawy. Stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

2018
23
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

Wnioskodawca został członkiem spółdzielni mieszkaniowej i nabył mieszkanie na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego płacąc całą wymaganą kwotę. Z kolei w 2017 r. ustanowiono odrębną własność ww. lokalu mieszkalnego i przeniesiono jego własność na Wnioskodawcę. W 2018 r. Wnioskodawca planuje sprzedaż tego mieszkania. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, które przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego Własność i inne prawa rzeczowe. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.

2018
23
lut

Istota:

Czy sprzedaż mieszkania w dniu 29 września 2017 r. powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Reasumując, za datę nabycia przez Wnioskodawczynię, zarówno udziału w tym prawie, który przypadł Jej wskutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej przez rozwód, jak i udziału nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego, należy uznać 2011 r., kiedy to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. Zatem, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż ta nastąpiła po upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w tym przepisie, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu tej sprzedaży, gdyż wobec braku opodatkowania przychodu, nie wystąpi dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Podkreślić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2018
9
lut

Istota:

Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę odpłatnego przeniesienia udziału w prawie własności lokalu użytkowego, w drodze ugody sądowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca stał się właścicielem udziału w wysokości 1/3 w prawie własności lokalu w następujący sposób: na podstawie umowy darowizny z dnia 8 lutego 2010 r. brat Wnioskodawcy podarował Jemu oraz siostrze udziały stanowiące jego majątek osobisty w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, tj. podarował: na rzecz Wnioskodawcy – 1/3 części w całym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, na rzecz siostry Wnioskodawcy – 1/3 części w całym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. na podstawie umowy z dnia 2 października 2013 r. ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostało przekształcone w prawo własności lokalu na podstawie art. 17 14 i następnych ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W umowie tej ustalono także związany z własnością lokalu udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 333333/1000000. Dla tego przekształconego prawa – ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności odrębnego lokalu – została założona nowa księga wieczysta. Wnioskodawca od momentu nabycia udziału w tym lokalu nie prowadził działalności gospodarczej (nie wykorzystywał w wykonywaniu swojej działalności gospodarczej). Nieruchomość w swoim udziale od 2010 r. wynajmował w ramach tzw. najmu prywatnego. Wnioskodawca oraz pozostali współwłaściciele są stronami postępowania sądowego o zniesienie współwłasności lokalu.

2018
27
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), z którego podatnik nie może zrezygnować na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na zbyciu przez Gminę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na gruncie ustawy o VAT jest dostawą towarów zgodnie z art. 7 ust. pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym m.in. stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 7 ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni lokalu lub własności domu jednorodzinnego, a także zbycie tych praw. W kwestii zastosowania zwolnienia od podatku VAT, Gmina uznaje, że zrównanie przez ustawodawcę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dostawą towarów pozwala, aby zbycie przedmiotowego prawa objąć zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a.

2018
19
sty

Istota:

Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na spłatę kredytu.

Fragment:

Wnioskodawca dokonał sprzedaży nabytego w spadku po zmarłej ciotce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za cenę 90.000,00 zł (akt notarialny). Kwota otrzymana z tytułu sprzedaży nabytego w spadku prawa do lokalu, została w całości przeznaczona na spłatę częściową kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia przez Wnioskodawcę i jego małżonkę lokalu mieszkalnego w Ł. Przy tym wskazać należy, iż częściowa spłata kredytu nastąpiła 15 kwietnia 2016 r., zatem przed upływem okresu dwóch lat od daty sprzedaży nabytego w drodze spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wnioskodawca pozostawał zameldowany w nabytym po spadkodawczyni lokalu mieszkalnym od 1991 r. Natomiast w lokalu tym Wnioskodawca zamieszkał bezpośrednio po śmierci ciotki, zatem przed złożeniem zeznania o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku. Wnioskodawca zamieszkiwał w tym lokalu do końca czerwca 2015 r. Biorąc pod uwagę sytuację przedstawioną przez Wnioskodawcę zauważyć należy, że środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na nabycie którego Wnioskodawca skorzystał z ulgi, przeznaczył na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na kupno mieszkania w Ł.