Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części uzyskanej po śmierci męża jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego uprzednio przez małżonków do majątku wspólnego, a następnie wchodzącego w skład spadku po zmarłym małżonku, podlega w części opodatkowaniu od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym art. 10 ust. 1 pkt 8, a w konsekwencji art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku od osób fizycznych nie znajdują zastosowania do całej wartości przychodu uzyskanego ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albowiem odpłatne jego zbycie nastąpiło po upływie prawie czternastu lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło nabycie tego prawa. Mając na uwadze wskazany stan faktyczny sprawy podkreślić należy, iż nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków, dlatego też nie ma możliwości określenia w jakiej części nastąpiło nabycie tego prawa przez każdego z nich, co wynika chociażby z regulacji zawartej w art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie należy bowiem tracić z pola uwagi okoliczności, iż od momentu nabycia rzeczonego prawa do dnia śmierci małżonka ani nawet w okresie późniejszym majątek wspólny małżonków nie uległ podziałowi.

2018
12
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej KC „ Własność i inne prawa rzeczowe ”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza tylko zmianę formy prawnej prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w sytuacji, w której Wnioskodawczyni w 2004 r. nabyła w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie w 2015 r. miało miejsce ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie zgodnym z przepisami UOSM, za datę nabycia lokalu, od której liczy się pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 2003 r.

2018
16
wrz

Istota:

Czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części uzyskanej po śmierci męża jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni wskazała, że pierwotne nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego razem z mężem S. nastąpiło w dniu 17 lutego 1975 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w trakcie małżeństwa do majątku objętego wspólnością ustawową, w razie śmierci jednego z małżonków i nabycia spadku przez drugiego małżonka: przyjąć należy, że spadkobierca najpierw nabył udział w prawie własności w dacie nabycia lokalu do majątku wspólnego i dopiero w chwili śmierci współmałżonka nabył prawo własności do pozostałego udziału, co oznacza, że termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć osobno od każdej z powołanych wyżej dat, czy też uznać należy, że termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, należy liczyć od daty nabycia prawa własności lokalu przez małżonków do ich majątku wspólnego? Tym samym nie podlega opodatkowaniu sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od śmierci małżonka. Zdaniem Wnioskodawczyni, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, należy liczyć od daty nabycia prawa własności lokalu przez małżonków do ich majątku wspólnego.

2018
14
wrz

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17 należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem umowy sprzedaży zawartej w 2018 r., nastąpiło w 1990 r., kiedy to ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku osobistego męża Wnioskodawczyni. Dokonana darowizna między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej, przenosząca składnik majątkowy z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego oraz z majątku wspólnego do majątku osobistego, nie stanowi ponownego nabycia prawa do tego składnika przez obdarowanego małżonka. Zatem, odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dokonane przez Wnioskodawczynię w dniu 15 maja 2018 r., nie stanowi dla Niej źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca 1990 r., w którym nastąpiło jego nabycie. Biorąc pod uwagę powyższe, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2018
13
wrz

Istota:

Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz lokal będący odrębną własnością, to składniki majątku posiadające odmienne statusy prawne. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowi wartość niematerialną i prawną, a lokal stanowiący odrębny przedmiot własności - środek trwały. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką, na podstawie aktu notarialnego z dnia 11 grudnia 2003 r., nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwali do końca sierpnia 2017 r. Cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosiła 50 000 zł. W latach 2004-2006 Wnioskodawca wykonał generalny remont lokalu, a przeprowadzone prace miały charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie pierwotną wartość użytkową lokalu, i nie zmieniały jego charakteru. Na większość poniesionych wydatków remontowych Wnioskodawca nie posiada stosownych dokumentów stwierdzających ich wartość. W międzyczasie blok został także ocieplony przez Spółdzielnię Mieszkaniową i wykonano nową elewację budynku w ramach funduszu remontowego Spółdzielni.

2018
9
wrz

Istota:

Skoro Wnioskodawczyni spłaciła zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i w związku z ubieganiem się o ponowne ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie była zobowiązana do uiszczenia żadnych innych należności, to w związku z ponownym ustanowieniem na jej rzecz ww. prawa do lokalu mieszkalnego nie powstał po jej stronie przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych powtórnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Z uwagi, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem znak 0115-KDIT2-2.4011.259.2018.4.MM z dnia 30 lipca 2018 r. wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia stwierdzonych braków formalnych. Ww. wniosek uzupełniony został pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 23 kwietnia 2003 r. Wnioskodawczyni została wykluczona z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ X ” w związku z zadłużeniem w opłatach eksploatacyjnych i utraciła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w którym zamieszkiwała. Na koniec 2017 r. zadłużenie to zostało uregulowane i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1596) Wnioskodawczyni może ubiegać się o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w którym zamieszkiwała. Wnioskodawczyni uiściła wszystkie należności wraz ze spłatą kredytu w miesiącu grudniu 2017 r., do których była zobowiązana, aby ponownie uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa – na mocy Decyzji jej Zarządu z dnia ... 2013 r. - zwolniła Wnioskodawczynię z obowiązku zapłaty części należności, tj. 50% odsetek od zadłużenia – w kwocie 9.933 zł 75 gr i 1.500 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, co razem daje kwotę 11.433 zł 75 gr.

2018
6
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W październiku 2001 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal był wykorzystywany przed nabyciem przez okres ponad 60 miesięcy. W 2009 r. Wnioskodawca nabył ww. prawo na wyłączną własność w wyniku umowy o podział majątku wspólnego. W miesiącu kwietniu 2018 r. aktem notarialnym została ustanowiona odrębna własność ww. lokalu oraz na rzecz Wnioskodawcy przeniesiona została własność tego lokalu. Wnioskodawca zamierza ww. lokal po raz pierwszy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wykorzystywać w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po przekształceniu. o którym mowa powyżej, Wnioskodawca ma możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do ww. lokalu w wysokości 10% rocznie? Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo jego własności nastąpiła likwidacja wartości niematerialnej i prawnej i powstał nowy składnik majątku stanowiący środek trwały, który zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

2018
23
sie

Istota:

Czy od sprzedanego w dniu 7 czerwca 2016 r. udziału odziedziczonego po mężu w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy?

Fragment:

Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła w dniu 1 grudnia 1989 r. do majątku wspólnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w ..., przy ul. ... . Wnioskodawczyni wraz z mężem pozostawała w związku małżeńskim od dnia 3 marca 1978 r. Małżonkowie nie zwierali żadnych umów majątkowych wyłączających ustawową wspólność majątkową. W dniu 12 maja 2016 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. W dniu 20 maja 2016 r. sporządzony został akt poświadczenia dziedziczenia, w którym stwierdzono, że spadek po mężu, na podstawie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni nabyła w całości. W dniu 7 czerwca 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powyższe zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od sprzedanego w dniu 7 czerwca 2016 r. udziału odziedziczonego po mężu w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawczyni, bieg 5­-letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) należy liczyć od dnia nabycia przez Nią i Jej męża spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego w grudniu 1989 r.

2018
22
sie

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 845, z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości) od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. l pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu Cywilnego Własność i inne prawa rzeczowe. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc, na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dwóch datach: w 1991 r. w spadku po matce oraz w 1994 r. w spadku po ojcu. Zatem planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego nie będzie w ogóle stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., ponieważ zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym nie powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.