Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. To samo dotyczy udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku. Mając na względzie powołane uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2012 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę tego prawa stanowi tylko zmianę formy własności na inną, a nie nowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy stwierdzić należy, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należy uznać 2005 r., a więc datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Z powyższego wynika zatem, że zbycie w chwili obecnej przedmiotowej nieruchomości w ogóle nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca 2005 r, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
23
lut

Istota:
Czy w kontekście opisanego stanu faktycznego sprzedaż nieruchomości w październiku 2016 r., powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli datę nabycia tego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego do majątku wspólnego. W konsekwencji, odpłatne zbycie w 2016 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2003 r., czyli po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi źródła przychodu, a tym samym nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Reasumując dochód, jaki Wnioskodawczyni uzyskała ze sprzedaży w 2016 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem sprzedaż ta dokonana została po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. w 2003 r. W konsekwencji, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Obecnie przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT, którą Wnioskodawca prowadzi jako uczelnia wyższa. Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Odnosząc się do kwestii objętej sformułowanym we wniosku pytaniem dotyczącym zwolnienia od podatku VAT dostawy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem tego lokalu nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie dostawa ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia. Jak wynika bowiem z opisu sprawy, nabycie przez Wnioskodawcę ww. lokalu mieszkalnego jakkolwiek nastąpiło w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, to jednak od kwietnia 2011 r. przedmiotowy lokal składający się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. był w całości przedmiotem najmu.
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca przeznaczył przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w kwocie 120 000,00 zł na budowę domu oraz na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na budowę tego domu, to będzie mógł zaliczyć kwotę 120 000,00 zł, jako wydatek przeznaczony na realizację własnych celów mieszkaniowych. Ponadto należy stwierdzić, że kwota udzielonego kredytu pozostaje bez wpływu na powyższe odliczenie. Reasumując, w świetle przywołanych uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku w 2009 r. oraz w formie darowizny w 2012 r. dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego prawa co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy. Przyjmując za Wnioskodawcą, że kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została przeznaczona w całości na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tego tytułu przychód w kwocie 120 000,00 zł będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odpis na fundusz remontowy naliczony od lokali użytkowych zajmowanych przez członków Spółdzielni i osoby nie będące członkami na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy najmu oraz odrębnej własności lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy najmu oraz odrębnej własności lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odpis na fundusz remontowy naliczony od lokali użytkowych zajmowanych przez członków Spółdzielni i osoby nie będące członkami na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy najmu oraz odrębnej własności lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów. We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego. Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach budynki, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe oraz budynki, tzw. pawilony, w których znajdują się wyłącznie lokale użytkowe. Lokale użytkowe stanowiące własność Spółdzielni zajmowane są na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz umowy najmu – stanowią one środki trwałe SM. W zarządzie Spółdzielni pozostają także lokale użytkowe stanowiące odrębną własność lokalu, które z datą zawarcia aktu notarialnego między SM a właścicielem zostały wyksięgowane z ewidencji środków trwałych Spółdzielni.
2017
11
sty

Istota:
Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawczyni będzie miała prawo skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. w ramach tzw. „do ulgi meldunkowej”.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Na jakich zasadach przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w okolicznościach opisanych w opisie zdarzenia przyszłego powinien zostać opodatkowany? Czy przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie zwolniony z podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawczyni, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991. nr 80. poz. 350 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. źródłem przychodów jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego. w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W analizowanym przypadku zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie nastąpi w związku z działalnością gospodarczą. Jednocześnie może nastąpić wciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego. w którym nastąpiło nabycie. Wobec powyższego do przychodu (dochodu) uzyskanego przez Wnioskodawczynię znajdzie zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że zbycie nastąpi do 31 grudnia 2013 r.
2016
15
gru

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży mieszkania, które wnioskodawca nabył jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie w 2011 r. zostało przekształcone w odrębną własność lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ustanowienie natomiast 10 lutego 2011 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi udziałami we współwłasności w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części wspólne budynku, jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym, przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym, za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli datę 16 grudnia 1992 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 1997 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 9 maja 2016 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
6
gru

Istota:
Czy od sprzedanego w dniu 7 czerwca 2016 r. udziału odziedziczonego po mężu w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy?
Fragment:
Zatem, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte przez oboje małżonków w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej w czasie trwania małżeństwa, wówczas datą nabycia udziału przypadającego małżonkowi pozostałemu przy życiu, w związku z ustaniem wspólności ustawowej małżeńskiej w wyniku śmierci jednego z małżonków, jest data nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez oboje małżonków. Natomiast w momencie śmierci, spadkobierca -niezależnie od tego, czy jest nim małżonek - uzyskuje przysporzenie majątkowe w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących do masy spadkowej, a jeżeli przedmiotem spadku jest udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego następuje nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi będącemu przedmiotem spadku po zmarłym w 2016 r. mężu, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
3
gru

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji publicznej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji publicznej ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji publicznej ... We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dłużnik M. W., jest właścicielem ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: ..., wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni: ...). Dla ww. nieruchomości nie założono księgi wieczystej. Z informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania nie wynika, aby dłużnik prowadził działalność gospodarczą, w związku z którą byłby czynnym podatnikiem podatku VAT (art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.). Zgodnie z informacjami uzyskanymi we właściwym dla dłużnika urzędzie skarbowym, dłużnik „ figuruje w ewidencji podatników jako osoba fizyczna nieprowadząca samodzielnie działalności gospodarczej ”.
2016
3
gru

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zniesienia współwłasności.
Fragment:
Gdyby jednak spłata otrzymana przez podatnika z tego tytułu przekroczyła jego udział w spadku, wówczas powinien on wykazać w zeznaniu podatkowym dochód z tego tytułu i opodatkować go zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Biorąc pod uwagę powyższe, według Wnioskodawcy: Ad. 1 zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (nabytym uprzednio w drodze spadku) poprzez dział spadku, w wyniku którego jeden spadkobierca otrzymuje tenże udział z obowiązkiem spłaty jego wartości na rzecz drugiego spadkobiercy nie stanowi źródła przychodu. Ad. 2 od kwoty otrzymanej w wyniku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w okolicznościach opisanych powyżej nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 02.04.2008 r. Nr BI/415-0771/07), która to sprawa dotyczyła podobnego stanu faktycznego z zastrzeżeniem, iż przedmiotem dział spadku nie było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ale nieruchomość. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.