Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawca został członkiem spółdzielni mieszkaniowej i nabył mieszkanie na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego płacąc całą wymaganą kwotę. Z kolei w 2017 r. ustanowiono odrębną własność ww. lokalu mieszkalnego i przeniesiono jego własność na Wnioskodawcę. W 2018 r. Wnioskodawca planuje sprzedaż tego mieszkania. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, które przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego Własność i inne prawa rzeczowe. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
2018
23
lut

Istota:
Czy sprzedaż mieszkania w dniu 29 września 2017 r. powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Reasumując, za datę nabycia przez Wnioskodawczynię, zarówno udziału w tym prawie, który przypadł Jej wskutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej przez rozwód, jak i udziału nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego, należy uznać 2011 r., kiedy to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. Zatem, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż ta nastąpiła po upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w tym przepisie, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu tej sprzedaży, gdyż wobec braku opodatkowania przychodu, nie wystąpi dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Podkreślić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2018
23
lut

Istota:
Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę odpłatnego przeniesienia udziału w prawie własności lokalu użytkowego, w drodze ugody sądowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca stał się właścicielem udziału w wysokości 1/3 w prawie własności lokalu w następujący sposób: na podstawie umowy darowizny z dnia 8 lutego 2010 r. brat Wnioskodawcy podarował Jemu oraz siostrze udziały stanowiące jego majątek osobisty w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, tj. podarował: na rzecz Wnioskodawcy – 1/3 części w całym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, na rzecz siostry Wnioskodawcy – 1/3 części w całym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. na podstawie umowy z dnia 2 października 2013 r. ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostało przekształcone w prawo własności lokalu na podstawie art. 17 14 i następnych ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W umowie tej ustalono także związany z własnością lokalu udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 333333/1000000. Dla tego przekształconego prawa – ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności odrębnego lokalu – została założona nowa księga wieczysta. Wnioskodawca od momentu nabycia udziału w tym lokalu nie prowadził działalności gospodarczej (nie wykorzystywał w wykonywaniu swojej działalności gospodarczej). Nieruchomość w swoim udziale od 2010 r. wynajmował w ramach tzw. najmu prywatnego. Wnioskodawca oraz pozostali współwłaściciele są stronami postępowania sądowego o zniesienie współwłasności lokalu.
2018
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), z którego podatnik nie może zrezygnować na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na zbyciu przez Gminę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na gruncie ustawy o VAT jest dostawą towarów zgodnie z art. 7 ust. pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym m.in. stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 7 ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni lokalu lub własności domu jednorodzinnego, a także zbycie tych praw. W kwestii zastosowania zwolnienia od podatku VAT, Gmina uznaje, że zrównanie przez ustawodawcę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dostawą towarów pozwala, aby zbycie przedmiotowego prawa objąć zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a.
2018
27
sty

Istota:
Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na spłatę kredytu.
Fragment:
Wnioskodawca dokonał sprzedaży nabytego w spadku po zmarłej ciotce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za cenę 90.000,00 zł (akt notarialny). Kwota otrzymana z tytułu sprzedaży nabytego w spadku prawa do lokalu, została w całości przeznaczona na spłatę częściową kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia przez Wnioskodawcę i jego małżonkę lokalu mieszkalnego w Ł. Przy tym wskazać należy, iż częściowa spłata kredytu nastąpiła 15 kwietnia 2016 r., zatem przed upływem okresu dwóch lat od daty sprzedaży nabytego w drodze spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wnioskodawca pozostawał zameldowany w nabytym po spadkodawczyni lokalu mieszkalnym od 1991 r. Natomiast w lokalu tym Wnioskodawca zamieszkał bezpośrednio po śmierci ciotki, zatem przed złożeniem zeznania o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku. Wnioskodawca zamieszkiwał w tym lokalu do końca czerwca 2015 r. Biorąc pod uwagę sytuację przedstawioną przez Wnioskodawcę zauważyć należy, że środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na nabycie którego Wnioskodawca skorzystał z ulgi, przeznaczył na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na kupno mieszkania w Ł.
2018
19
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Fragment:
W dniu 23 grudnia 1996 r. na podstawie przydziału Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało zakupione na warunkach przedpłaty – 67% wartości została wpłacona przez Wnioskodawczynię przed zawarciem związku małżeńskiego, pozostała część po zawarciu związku małżeńskiego. Ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego było objęte wspólnością majątkową małżeńską. W 2012 r. został orzeczony rozwód. Podział majątku wspólnego nastąpił w 2017 r. Zgodnie z postanowieniem Sądu, wartość przedmiotu podziału majątku wspólnego została ustalona na kwotę 825 787 zł (mieszkanie o wartości 110 000 zł, dom wraz z działką o wartości 708 887 zł, samochód Citroen C3 o wartości 5 900 zł oraz lokata w kwocie 1 000 zł). Na wyłączną własność Wnioskodawczyni przydzielone zostało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (wartość 110 000 zł), dom wraz z działką, w którym Wnioskodawczyni mieszka z córką (wartość 708 887 zł), samochód Citroen C3 (wartość 5 900 zł), z obowiązkiem spłaty na rzecz byłego męża kwoty 373 967 zł 82 gr, do dnia 28 lutego 2018 r.
2018
16
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki oraz opodatkowania opłat wnoszonych przez osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Fragment:
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło po wpłacie wkładu budowlanego, na podstawie wydanego przydziału. Przydziały spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydane zostały w latach 1998-1999. Do chwili obecnej część z osób posiadających pierwotnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dokonała zbycia tego prawa w drodze sprzedaży lub darowizny na rzecz innej osoby. Obecnie na nieruchomości tej wszystkie osoby posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego/garażu, przy czym część z tych osób posiada nadal członkostwo w spółdzielni, a część z nowych nabywców nie przystąpiła do spółdzielni. Sytuacja ta ulegnie zmianie po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze Przepisy zmieniające ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych przewidują obligatoryjnie członkostwo wszystkich osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali. Obecnie budynki te rozliczane są jako odrębna jedna nieruchomość, a opłaty eksploatacyjne pobierane od użytkowników lokali/garaży w tej nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wys. 23% zgodnie z Ustawą o VAT.
2018
10
sty

Istota:
Sprzedaż nieruchomości po zmianie formy ze spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność.
Fragment:
Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego „ Własność i inne prawa rzeczowe ”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości) od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Mamy tu bowiem do czynienia ze zmianą formy prawnej przysługującego podatnikowi zbywalnego prawa do lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia (nabycia) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17 stwierdził, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2018
3
sty

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, przeznaczony w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na nabycie nieruchomości wspólnie z mężem (udziału w nieruchomości) oraz na wymienione we wniosku wydatki które będą poniesione ewentualnie na remont tej nieruchomości - uprawnia do zwolnienia dochodu uzyskanego z tego tytułu z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak należy zaznaczyć, że zwolnienie od podatku obejmuje tylko taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe (na nabycie udziału w nieruchomości i jej remont) w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast, pozostała część dochodu uzyskana z odpłatnego zbycia ww. udziału, przypadająca na przychód niewydatkowany na własne cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Planowane odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie następować w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przeznaczenie całości środków uzyskanych z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego Wnioskodawczyni majątek odrębny i przeznaczenie ich w całości na zakup lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na zaspokajanie własnych celów mieszkaniowych, wchodzącego w skład majątku wspólnego uprawnia do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. z art. 21 ust. 25 pkt a) lub b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 ze zm.), dalej „ u.p.d.o.f. ”? Czy przeznaczenie części kwoty otrzymanej z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na zakup lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - w zależności od wybranej oferty, które wchodziłoby w skład Wnioskodawczyni i jej męża majątku wspólnego, (...)
2017
27
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego oraz w spadku po zmarłej żonie.
Fragment:
(...) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 14 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak ITPB2/4511-637/16-1/MZ , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ stwierdził, że sprzedaż mieszkania (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) w części nabytej w dniu 25 lutego 2015 r. w drodze dziedziczenia po zmarłej żonie dokonana w 2016 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że spełnione zostaną warunki zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 14 września 2016 r. znak ITPB2/4511-637/16-1/MZ wniósł pismem z dnia 3 października 2016 r. (data wpływu 10 października 2016 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
17
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.