Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dwóch datach: w 1991 r. w spadku po matce oraz w 1994 r. w spadku po ojcu. Zatem planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego nie będzie w ogóle stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., ponieważ zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym nie powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
16
lip

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Fragment:

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17 należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem umowy sprzedaży zawartej w 2008 r. i umowy darowizny między małżonkami zawartej w 2013 r., nastąpiło w 2008 r., kiedy to ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. Dokonana darowizna między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej, przenosząca składnik majątkowy z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego z małżonków, nie stanowi ponownego nabycia prawa do tego składnika przez obdarowanego małżonka. Zatem, odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dokonane przez Wnioskodawczynię w dniu 11 kwietnia 2017 r., nie stanowi dla Niej źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca 2008 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
11
lip

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego/niemieszkalnego („ Lokal ”) o powierzchni 1.315 m 2 (jeden tysiąc trzysta piętnaście metrów kwadratowych) znajdującego się w budynku pawilonu handlowego o kubaturze 6.500 m 3 („ Budynek ”) zlokalizowanego na działce, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Spółdzielcze własnościowe prawo do Lokalu zostało nabyte (wraz z małżonką Wnioskodawcy) na podstawie umowy zawartej z Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Przydziału własnościowego prawa do lokalu użytkowego. W 2000 r. na mocy umowy, o podział majątku dorobkowego zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a małżonką Wnioskodawcy, spółdzielcze własnościowe prawo Lokalu przypadło w całości Wnioskodawcy. Spółdzielcze własnościowe prawo do Lokalu należy do majątku prywatnego Wnioskodawcy. Lokal będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego jest do dnia dzisiejszego przedmiotem umowy najmu zawartej w 1997 r. Wnioskodawca w okresie ostatnich dwóch lat nie dokonywał nakładów w Lokalu, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej Lokalu.

2018
7
lip

Istota:

Skutki podatkowoprawne odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do majątku wspólnego. Tym samym sprzedaż nieruchomości w 2018 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawczyni dokonanie podziału majątku wspólnego nie stanowiło dla niej nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w związku z tym za moment nabycia tego prawa należy uznać pierwotne nabycie dokonane przez małżonków. Z tego względu należy uznać, że upłynął pięcioletni okres od momentu nabycia prawa do lokalu. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Cytowany przepis formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu upłynęło 5 lat.

2018
4
lip

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Zamiejscowy Wydział Cywilny w O... (sygn. akt ...), dokonano podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni i jej męża w ten sposób, że opisywane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przyznano na wyłączną własność Wnioskodawczyni bez obowiązku spłat lub dopłat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni w związku ze zbyciem opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku ze zbyciem opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega odpłatne zbycie m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli następuje w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 maja 2017 r. (II FPS 2/17) wyjaśnił, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, nabytych przez małżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.

2018
21
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

Fragment:

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe można uznać poniesione przez Wnioskodawczynię po dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, wydatki na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (nabytego do wspólności majątkowej małżeńskiej) i wydatki poniesione na remont tego lokalu. Tym samym Wnioskodawczyni będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 lit. b) i lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak należy zaznaczyć, że zwolnienie od podatku obejmuje tylko taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe (na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i remont tego lokalu) w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Natomiast, pozostała część dochodu uzyskana z odpłatnego zbycia ww. udziału, przypadająca na przychód niewydatkowany na własne cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznano za nieprawidłowe, ponieważ stwierdziła, że z tytułu zbycia udziału w nieruchomości nie powinna płacić podatku dochodowego.

2018
30
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Fragment:

Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia tego prawa do ustawowej wspólności majątkowej, tj. 2008 r. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że planowane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie w 2018 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawcę w 2008 r. do majątku wspólnego małżonków, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z upływem okresu pięciu lat liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W konsekwencji, zamierzona przez Wnioskodawcę sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Końcowo Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
10
maj

Istota:

Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

Fragment:

Zgodnie z art. 22m ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni dokonywała odpisów amortyzacyjnych od wyżej wymienionego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wysokości 2,5 % rocznie. W roku 2018 Wnioskodawczyni wraz z mężem planują przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w prawo własności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po przekształceniu, o którym mowa powyżej, Wnioskodawczyni ma możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie przez okres 10 lat? Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo jego własności nastąpi likwidacja wartości niematerialnej i prawnej, a powstanie nowy składnik majątku stanowiący środek trwały, który zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Z posiadanych przez Wnioskodawczynię dokumentów wynika, że zakupiony lokal mieszkalny był wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy przed jego nabyciem, w związku z powyższym dla amortyzacji tego lokalu dopuszczalne będzie w związku z brzmieniem art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – maksymalnie – 10 %, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

2018
27
kwi

Istota:

Otrzymanie spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności

Fragment:

Tak więc, sądowe zniesienie współwłasności, związane w tym wypadkiem z przymuszeniem Wnioskodawcy do zaakceptowania zniesienia współwłasności, nie powinno być kwalifikowane jako odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Reasumując, zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, polegające na przyznaniu tego prawa jednemu ze współwłaścicieli, podczas gdy drugi otrzyma spłatę, nie powinno być traktowane jako forma odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że fakt pozostawania przez Niego i byłą żonę w związku małżeńskim do dnia 26 kwietnia 2017 r. i istnienia wspólności majątkowej pomiędzy Nim, a byłą żoną do dnia 28 maja 2007 r. oraz rozwodu, nie ma żadnego związku z nabyciem przez Niego i byłą żonę udziałów po 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w dniu 28 kwietnia 2014 r., a obecnie zniesieniem współwłasności tego prawa. Nabycie to nastąpiło bowiem w trakcie trwania ustroju majątkowej rozdzielności małżeńskiej, ze środków stanowiących majątek odrębny Wnioskodawcy i Jego byłej żony oraz do ich majątków odrębnych. Natomiast toczące się obecnie postępowanie przed Sądem Rejonowym dotyczy zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i nie jest sprawą o podział majątku wspólnego.

2018
15
kwi

Istota:

Kwestia zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof w sytuacji wydatkowania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych otrzymanych tytułem zadatku (zaliczki) na poczet ceny sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przez rodziców Wnioskodawcy na zakup tego mieszkania i następnie przejętego przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem mieszkania w darowiźnie od rodziców).

Fragment:

Odnosząc powyższe uwagi do sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że: otrzymanie przez Wnioskodawcę w dniu 17 marca 2011 r. zadatku w wysokości 20 000 zł nie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu, w tym przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; dopiero z momentem zawarcia w dniu 26 maja 2011 r. umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z tej sprzedaży w wysokości ceny ustalonej przez strony (tj. 148 000 zł), z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 zdanie drugie i trzecie ustawy. Wobec powyższego – niezależnie od celu na jaki Wnioskodawca przeznaczył otrzymane środki pieniężne – wydatkowanie przez Wnioskodawcę zadatku w dniu 22 marca 2011 r. nie było wydatkowaniem przychodu uzyskanego ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (przychód taki powstał bowiem później). Było to wydatkowanie środków pieniężnych, które na gruncie przepisów podatkowych nie były klasyfikowane jako „ przychód ”. Co więcej, wydatkowanie to nie nastąpiło w okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w okresie od dnia odpłatnego zbycia prawa do momentu upływu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło to odpłatne zbycie). Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego miało bowiem miejsce w dniu 26 maja 2011 r., a Wnioskodawca wydatkował środki pieniężne wcześniej – w dniu 22 marca 2011 r.