Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania.
Fragment:
Skoro w rozpatrywanej sprawie w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni nabyła od pozostałych spadkobierców należące do nich udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, to dzień dokonania działu spadku utożsamiać należy z nabyciem przez Wnioskodawczynię udziałów należących uprzednio do pozostałych spadkobierców. Z powyższych rozważań wynika zatem, że udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła w różnym czasie i w różny sposób: 22 sierpnia 2013 r. w spadku po zmarłym ojcu, 2 grudnia 2015 r. w wyniku działu spadku po zmarłym ojcu, udziały od pozostałych współwłaścicieli, 30 grudnia 2015 r. w formie darowizny od matki. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że dokonane w 2016 r. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zarówno w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2013 r. w spadku jak i w 2015 r. w dziale spadku oraz w 2015 r. w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2016
12
sie

Istota:
Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia w 2016 r. udziału w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej, nabytego w 2014 r., na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, mieścić się będzie w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli Wnioskodawca w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy, uzyskany dochód przeznaczy w całości lub w części na realizację Jego własnych celów mieszkaniowych, będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Reasumując stwierdzić należy, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 22 stycznia 2016 r. udziału w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej, nabytego w 2014 r., na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, mieścić się będzie w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli Wnioskodawca w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy, uzyskany dochód przeznaczy w całości lub w części na realizację Jego własnych celów mieszkaniowych, będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże zaznaczyć należy, że zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części odpowiadającej wydatkowanemu przychodowi z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup od byłej żony 1 / 2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 (czyli niewydatkowania całości środków z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych), Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), i do zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
2016
29
lip

Istota:
Czy taka płatność może być uznana za wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu ww. zbycia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. gdy przedpłaty były dokonane w ustawowym terminie, a prawo własności zostanie przeniesione po jego upływie?
Fragment:
Na zakup od dewelopera nieruchomości (lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość) zostały przeznaczone, m.in. środki pochodzące ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Otrzymaną kwotę z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca przekazał w 2015 r. na rachunek dewelopera. Zgodnie z ww. umową przedwstępną właściwa umowa sprzedaży (przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość) ma zostać podpisana z developerem w 2016 r. W świetle powyższego stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem odpłatnego zbycia w dniu 28 października 2013 r., nastąpiło w dniu 23 marca 2013 r., w spadku. Zatem do odpłatnego zbycia w 2013 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2013 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Odpłatne zbycie w 2013 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2013 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2016
24
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Gminie Miasto w udziale wynoszącym 1/2 oraz osobie fizycznej w udziale wynoszącym 1/2. Prawo własności ww. lokalu mieszkalnego posiada spółdzielnia mieszkaniowa. Na mocy przydziału do lokalu mieszkalnego z dnia 15 listopada 1989 r. małżonkowie uzyskali prawo do zajmowania ww. lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem, a były małżonek zmarł. Na podstawie postanowienia sądu z dnia 29 kwietnia 2013 r. Gmina Miasto nabyła po zmarłym spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej wchodził udział do 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, którego wartość rynkowa określona została na kwotę 177.400,00 zł (z czego udział 1/2 stanowi kwotę 88.700,00 zł).
2016
24
lip

Istota:
1. Czy przychodem z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w drodze umowy o podział majątku wspólnego będzie połowa kwoty uzyskanej przez Wnioskodawczynię z tego zbycia?
2. Czy warunek zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie części (w tym wypadku połowy) kwoty przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ww. prawa majątkowego, ustalony jako różnica?
Fragment:
Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem będąc we współwłasności małżeńskiej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Małżeństwo Wnioskodawczyni zostało rozwiązane przez rozwód. Na podstawie umowy o podział majątku wspólnego zawartej w dniu 17 listopada 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego z obowiązkiem spłaty byłego męża w kwocie 90 000 zł. Wnioskodawczyni w dniu 28 kwietnia 2015 r. dokonała odpłatnego zbycia ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Część kwoty uzyskanej z tego zbycia Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe (m.in. zakup materiałów, usług budowlanych oraz spłatę kredytu hipotecznego). Łączna kwota środków przeznaczonych przez Wnioskodawczynię na własne cele mieszkaniowe przekroczy kwotę połowy przychodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W świetle powyższego stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem odpłatnego zbycia w 2015 r., nastąpiło w następujących datach: w 2003 r. – nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego we współwłasności małżeńskiej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, w 2011 r. – nabycie pozostałego udziału w ww. prawie majątkowym w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków i zniesienia współwłasności.
2016
13
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w roku 2015 odziedziczył wraz z rodzeństwem oraz innymi zstępnymi po śmierci brata spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 9 września 2015 r. Wnioskodawca wraz z pozostałymi spadkobiercami dokonał sprzedaży przedmiotowego prawa do lokalu. W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy (spadkodawców). Mając na uwadze przywołany wyżej przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy należy wyjaśnić, że odpłatne zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku w 2015 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, bowiem sprzedaż miała miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.
2016
22
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Należy zatem uznać, że Wnioskodawczyni nabyła w dniu 18 maja 2007 r. w formie darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego, w związku z czym ww. nieruchomość stanowiła Jej majątek odrębny. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego – „ Własność i inne prawa rzeczowe ”. Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Natomiast ustanowienie ww. prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nie stanowi dla Wnioskodawczyni posiadającej dotychczas spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nowego nabycia. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem.
2016
2
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że małżonka Wnioskodawcy w dniu 18 maja 2007 r. w drodze umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku osobistego małżonki Wnioskodawcy. W chwili nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca i Jego małżonka pozostawali w związku małżeńskim na zasadach majątkowej wspólności ustawowej. Aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2009 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zawarli umowę majątkową małżeńską, na podstawie której rozszerzyli obowiązującą w ich związku wspólność majątkową na nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne, nabyte przez któregokolwiek z małżonków w trybie art. 17 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Tym samym aktem notarialnym (tj. aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2009 r.), ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego objętego należącym do małżonki Wnioskodawcy, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego i przeniesiono własność tego lokalu mieszkalnego na rzecz małżonki Wnioskodawcy, do majątku wspólnego Wnioskodawcy i Jego małżonki.
2016
2
cze

Istota:
Od którego momentu liczy się okres pięcioletni w celu opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Czy z dnia nabycia spadku tj. śmierci ojca 16 września 2008 r.? Czy od daty 16 czerwca 2015 - ustanowienie odrębnej własności lokalu?
Fragment:
W masie spadkowej było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dnia 16 czerwca 2015 r. sporządzono umowę notarialną ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowę przeniesienia własności. Wnioskodawca zamierza z bratem dokonać sprzedaży mieszkania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Od którego momentu liczy się okres pięcioletni w celu opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Czy z dnia nabycia spadku tj. śmierci ojca 16 września 2008 r.... (Nadmieniam, że matka w testamencie przekazała 1/2 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ojcu). Czy od daty 16 czerwca 2015 - ustanowienie odrębnej własności lokalu... Zdaniem Wnioskodawcy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
22
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
W dniu 22 października 2009 r. przed notariuszem Wnioskodawczyni podpisała ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast 19 marca 2015 r. przed notariuszem Spółdzielnia Mieszkaniowa rozwiązała z Zainteresowaną umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za porozumieniem stron z uwagi na podjęcie decyzji przez Spółdzielnię Mieszkaniową o sposobie uregulowania stanu prawnego spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych położonych w budynkach na Osiedlu (...) z Wnioskodawczynią. Tego samego dnia (19 marca 2015 r.) przed notariuszem Wnioskodawczyni podpisała ze Spółdzielnią umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienie własności lokalu na członka Spółdzielni lokalu mieszkalnego. Z kolei, w dniu 18 grudnia 2015 r. przed notariuszem Zainteresowana dokonała transakcji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskany dochód ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego (tj. od 2009 r.), w którym nastąpiło nabycie.
2016
11
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.