Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wobec tak przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Reasumując, przychód z odpłatnego zbycia w dniu 18 września 2012 r. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, przeznaczony w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na nabycie w dniu 10 października 2012 r. nieruchomości (udziału w nieruchomości) oraz na wymienione we wniosku wydatki poniesione w 2013 r. na remont tej nieruchomości - uprawnia do zwolnienia dochodu uzyskanego z tego tytułu z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak należy zaznaczyć, że zwolnienie od podatku obejmuje tylko taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe (na nabycie udziału w nieruchomości i jej remont) w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast, pozostała część dochodu uzyskana z odpłatnego zbycia ww. udziału, przypadająca na przychód niewydatkowany na własne cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
wrz

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Podsumowując, dokonując rozliczenia sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej nabycia udziału w tym prawie w spadku po ojcu, Wnioskodawczyni powinna – zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podstawę opodatkowania powiększyć o dokonywane odpisy amortyzacyjne, jeżeli Wnioskodawczyni faktycznie dokonywała odpisów amortyzacyjnych spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego np. w związku z osiąganiem przychodów z tytułu najmu tego prawa, które to odpisy zaliczała w ciężar kosztów najmu. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Wnioskodawczyni nie może zaliczyć sumy odpisów amortyzacyjnych. Ponadto Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 zaliczając do wydatków na cele mieszkaniowe wydatek określony przez Wnioskodawczynię jako Globgranit. A zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Zauważyć również należy, że Organ, wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie dokonuje wyliczeń kwoty dochodu (straty) i ewentualnej wysokości podatku z tytułu np. sprzedaży udziału w nieruchomości, lecz może co najwyżej wskazać sposób wyliczenia ww. kwot.
2017
12
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2017 r. (data wpływu 27 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest współwłaścicielem w ½ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dla tegoż prawa prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze X. Wnioskodawca 30 kwietnia 2012 r. nabył ½ ww. prawa w drodze umowy darowizny od swej matki. Właścicielką pozostałej ½ części prawa do lokalu jest Pani M., która stała się współwłaścicielką prawa najpierw w ¼ w wyniku umowy przeniesienia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu poprzez wykonanie zapisu testamentowego w drodze aktu notarialnego z 28 lutego 2014 r., a następnie kolejnej ¼ w wyniku umowy darowizny z 21 września 2016 r. Wnioskodawca oraz Pani M. wyrażają wolę zniesienia współwłasności prawa do tego lokalu w taki sposób, że Pani M. otrzyma całość prawa do lokalu a Wnioskodawca otrzyma spłatę odpowiadającą wartości posiadanego udziału.
2017
30
maj

Istota:
Czy za materiały budowlane, na które Wnioskodawca ma faktury imienne, będzie musiał odprowadzić podatek, skoro nie ma prawnego zaświadczenia o własności domu w którym Jego żona mieszka od urodzenia, a Wnioskodawca od 26 lat?
Fragment:
Zatem, jak wynika z powyższych przepisów, zwolnienie podatkowe uzależnione jest od wydatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód. Wnioskodawca we wniosku wskazał, że przychód (dochód) uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dokonanej w dniu 6 sierpnia 2012 r., przeznaczył na remont części domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego), w której zamieszkuje wspólnie z żoną, który jednak nie stanowi Jego własności lub współwłasności, bowiem stanowi współwłasność teściów Wnioskodawcy. Fakt przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na remont części budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca wraz z rodziną mieszka, a do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo własności bądź współwłasności nie można uznać w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe. Aby określone wydatki mogły być uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, muszą dotyczyć budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia stanowiącego własność lub współwłasność osoby, która ze zwolnienia chce skorzystać.
2017
18
maj

Istota:
Czy dochód z planowanej przez Wnioskodawcę transakcji sprzedaży udziału 1/48 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób?
Fragment:
Za datę nabycia udziałów należy przyjąć: 2000 r. – Wnioskodawca nabył wraz z żoną spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 1/2 części odpowiadającej Jego udziałowi w majątku wspólnym małżonków, 2013 r. – Wnioskodawca nabył w spadku po żonie udział wynoszący 1/3 w 1/2 udziału będącego przedmiotem spadku w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem spadku. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Dopóki nie nastąpi zniesienie współwłasności np. nieruchomości, dopóty żaden z współwłaścicieli nie ma fizycznie wydzielonej części tej nieruchomości na swoją własność. Nie jest możliwe wyodrębnienie udziałów nieruchomości przypadających każdemu ze współwłaścicieli. Określona jest wyłącznie wielkość udziału w nieruchomości. Powyższe można również odnieść do prawa majątkowego jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udział Wnioskodawcy wynoszący 1/48 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jako udział mieszczący się w wielkości udziału, który Wnioskodawca nabył w 2000 r. we współwłasności małżeńskiej, został przez Niego nabyty w 2000 r.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe – spłata kredytu.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia w 2015 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2011 r. nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co prawda kredyt został, jak stwierdza Wnioskodawczyni, zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jednakże celem zaciągnięcia kredytu w 2011 r. nie było nabycie lokalu mieszkalnego dla realizacji własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni. W tej sytuacji nie ma również znaczenia fakt, że Wnioskodawczyni była wówczas jednym z trzech kredytobiorców. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
17
maj

Istota:
Czy zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po odwołaniu darowizny stanowi źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza zbyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego ... przy ul. .... Wnioskodawca podaje, że nabył udział 1/2 tego prawa na podstawie spadku – postanowienie Sądu Rejonowego ... z dnia 24 września 2002 r. oraz udział 1/2 na podstawie umowy darowizny z dnia 20 listopada 2006 r. (Rep. ...). Na tej podstawie Wnioskodawcy przysługiwało całe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca dokonał darowizny opisanego prawa w dniu 11 marca 2015 r. na rzecz syna. Wnioskodawca odwołał darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego w dniu 25 maja 2015 r. Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma konieczności uregulowania podatku dochodowego w związku z przyszłą sprzedażą prawa do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego, gdyż zbycie takie nie stanowi źródła przychodu. Wnioskodawca był właścicielem w okresie ponad 5 lat od zakończenia roku podatkowego, kiedy nastąpiło pełne nabycie lokalu.
2017
16
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży mieszkalnej części nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży części usługowej nieruchomości.
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w powiązaniu z art. 43 ust. 7a ustawy transakcji sprzedaży części usługowej nieruchomości.
Fragment:
(...) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu usługowego w stanie niewykończonym. Parter budynku ulepszono (więcej niż 30% wartości i nie odliczono VAT-u od ulepszenia). Przekazano do użytkowania firmie Wnioskodawcy w dniu 19 czerwca 2009 roku po uzyskaniu pozwolenia na użytkownie z dnia 18 maja 2009 r. części budynku parteru jako lokal usługowy i jest używany do dziś. Następnie w dniu 25 października 2012 r., przeniesiono spółdzielcze prawo własności na odrębną własność. W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.
2017
14
maj

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą dwóch lokali mieszkaniowych wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, - jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że przychód ze sprzedaży wymienionych praw majątkowych i nieruchomości po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ogóle nie podlega opodatkowaniu.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu oraz amortyzacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Jednakże z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi wartość niematerialną i prawną (art. 22b ust. 1 pkt 1 ustawy). Tym samym, przepis art. 22j ww. ustawy stanowiący o możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, nie ma zastosowania dla ustalenia stawki amortyzacyjnej przedmiotowego prawa. Z treści art. 22m ust. 4 ww. ustawy wynika natomiast, że odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%; przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy mogą stosować zasadę określoną w art. 22g ust. 10, z tym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej do przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego także należało uznać za nieprawidłowe.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.