Spółdzielcze prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
18
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

Fragment:

(...) spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 28 kwietnia 2016 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 1 grudnia 1995 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła do majątku wspólnego spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego o powierzchni ok. 81,58 m 2 w pawilonie handlowym będącym własnością Spółdzielni. Od 1995 r. do 2015 r. Wnioskodawczyni prowadziła w tym lokalu działalność gospodarczą – usługi fryzjerskie (PKD 96.02.Z, 68.20.Z). Natomiast mąż Zainteresowanej nieprowadzący działalności gospodarczej wynajmował (najem prywatny) 10 m2 (1/8 części lokalu) na rzecz osoby fizycznej wykonującej usługi kosmetyczne. W dniu 1 stycznia 2000 r spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zostało w całości wprowadzone do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jako wartość niematerialna i prawna, jednakże nie było amortyzowane przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej.

2016
11
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie. W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wskazała, że w 1995 r. nabyła wraz z mężem spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego w pawilonie handlowym będącym własnością spółdzielni. Od roku 1995 do 2015 Zainteresowana prowadziła w owym lokalu działalność gospodarczą – usługi fryzjerskie. Natomiast Jej mąż nieprowadzący działalności gospodarczej wynajmował, w ramach najmu prywatnego, 1/8 lokalu na rzecz osoby fizycznej wykonującej usługi kosmetyczne. W 2000 r. Wnioskodawczyni wprowadziła spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego do swojej działalności gospodarczej jako wartość niematerialną i prawną, jednak nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. W 2015 r. spółdzielnia (właściciel pawilonu handlowego, w którym znajduje się lokal) postanowiła przebudować obiekt i na czas przebudowy, mającej trwać od 2015 do 2017 roku nastąpiło przeniesienie do innego budynku. Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zatem zmuszona zbyć spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i podpisać umowę o budowę nowego lokalu.

2016
11
mar

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przychód osiągnięty z tego tytułu będzie nieopodatkowany, gdyż minął okres 5 lat od momentu nabycia?

Fragment:

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że w dniu 1 grudnia 1995 r. nabył wraz z żoną do majątku wspólnego spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Zainteresowany podał, że nie prowadzi działalności gospodarczej, wynajmował jednak w ramach najmu prywatnego 1/8 lokalu na rzecz osoby fizycznej wykonującej usługi kosmetyczne. W 2015 r. spółdzielnia, jako właściciel pawilonu, w którym znajduje się lokal, powiadomiła o planowanej przebudowie obiektu, w związku z powyższym Zainteresowany zmuszony jest zbyć spółdzielcze prawo do lokalu. Zatem biorąc pod uwagę fakt, że nabycie przez Wnioskodawcę spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego miało miejsce w 1995 r. stwierdzić należy, że sprzedaż owego prawa do lokalu nie stanowi dla Zainteresowanego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że upłynął pięcioletni okres, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. W konsekwencji należy uznać, że nie ciąży na Zainteresowanym obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. prawa do lokalu. Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2013
19
wrz

Istota:

Opodatkowania dopłat do wkładów wnoszonych po 1 maja 2004 r. z tytułu modernizacji budynków, dotyczących lokali mieszkalnych, w których spółdzielcze prawa do lokali zostały ustanowione przed 1 maja 2004 r. oraz zostały ustanowione po raz kolejny po 1 maja 2004 r.

Fragment:

(...) spółdzielcze prawa do lokali zostały ustanowione przed 1 maja 2004 r. – jest prawidłowe; opodatkowania dopłat do wkładów wnoszonych po 1 maja 2004 r. z tytułu modernizacji budynków, dotyczących lokali mieszkalnych, w których spółdzielcze prawa do lokali zostały ustanowione po raz kolejny po 1 maja 2004 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: obowiązku deklarowania i odprowadzania należnego podatku VAT od dopłat do wkładów wnoszonych po 1 maja 2004 r. z tytułu modernizacji budynków w sytuacji, gdy spółdzielcze prawa do lokali zostały ustanowione przed 1 maja 2004 r.; opodatkowania dopłat do wkładów wnoszonych po 1 maja 2004 r. z tytułu modernizacji budynków, dotyczących lokali mieszkalnych, w których spółdzielcze prawa do lokali zostały ustanowione po raz kolejny po 1 maja 2004 r.; prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu dotyczącego budowy węzła i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. (data wpływu 28 sierpnia 2013 r.) uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego, zadanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

2012
22
gru

Istota:

Skutki podatkowe zamiany lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, dla którego w 2011 r. zostało ustanowione prawo odrębnej własności. W 2012 r. Wnioskodawczyni zamieniła mieszkanie na większe. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej. Wobec powyższego, w sytuacji nabycia przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w odrębną własność w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu od której upływa pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży powyższego lokalu należy ustalić biorąc pod uwagę jako wartość nabycia - wartość rynkową tego lokalu z dnia podziału majątku?

Fragment:

Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zezwala na ustalenie wartości nabycia składnika majątkowego w postaci wartości niematerialnej i prawnej jakim jest spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego wykorzystywane w działalności gospodarczej przyjąć inną wartość niż cenę nabycia. Powołany powyżej art. 22g ust. 8 ustawy dotyczy możliwości ustalenia wartości początkowej - z uwzględnieniem cen rynkowych, lecz dotyczy on wyłącznie wyceny środków trwałych lub ich części – jeżeli oczywiście nie można ustalić ceny nabycia. Nie dotyczy więc możliwości ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z dnia dokonania podziału majątku, nie ma żadnego znaczenia przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów, które jak wskazano, ustala się wyłącznie jako niezamortyzowaną wartość składnika majątkowego. Zatem dochodem ze zbycia przedmiotowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, jest różnica między uzyskanym przychodem z tytułu sprzedaży, a wartością początkową tego prawa ustaloną na podstawie ceny nabycia w 1998 r., a nie jak wskazała Pani we wniosku, w wartości rynkowej na dzień podziału majątku. W związku z powyższym stanowisko Pani należało ocenić jako nieprawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
sie

Istota:

Czy koszty związane z nabyciem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego tytułem wpłaty wkładu mieszkalnego będą stanowić koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że koszty które poniosła w związku z ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu powiększone o koszty przekształcenia posiadanego prawa w odrębną nieruchomość są kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22 ust. 6c i 6d. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m. in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domuc), prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Dostawa udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu niemieszkalnego. Przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2009 r. (data wpływu 7 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy udziału w spółdzielczym prawie do lokalu niemieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy udziału w spółdzielczym prawie do lokalu niemieszkalnego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 9 maja 2008 r. do majątku prywatnego Wnioskodawca nabył od syndyka masy upadłości Spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „ L ” połowę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 150,80 m2, pozostającego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej „ K. ” z siedzibą w X. Prawo to – zgodnie z treścią aktu notarialnego – nabyte zostało przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ L. ” sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży w dniu 7 stycznia 1998 r. Sprzedaż przez syndyka przedmiotowego prawa dla Wnioskodawcy, korzystała ze zwolnienia od podatku VAT co potwierdzono interpretacją przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2007 r. znak ILPP1/443-154/07-3/MK.

2011
1
sie

Istota:

Czy w powyższym stanie faktycznym będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na datę sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, lecz ze względu wyłącznie na datę nabycia tegoż prawa?

Fragment:

Czy w powyższym stanie faktycznym będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na datę sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, lecz ze względu wyłącznie na datę nabycia tegoż prawa... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia w urzędzie skarbowym. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uważa, że będąc zameldowanym w mieszkaniu przez okres powyżej 12 miesięcy przed datą zbycia i przy założeniu, że złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym terminie spełni wszystkie warunki dla nabycia prawa do ww. zwolnienia bez względu na to, czy transakcja odbędzie się w roku 2009, 2010, czy w jakimkolwiek innym terminie, lecz ze względu na datę nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

2011
1
lip

Istota:

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Fragment:

Przepis ten zrównał dla celów podatkowych pojęcie spółdzielczego prawa do lokalu z towarem bowiem uznał za dostawę towaru również ustanowienia ww. praw spółdzielczych. W związku z wątpliwościami w tej materii, Ministerstwo Finansów dnia 10 sierpnia 2005 roku w piśmie o nr PP5-0331-30/247/2005/JB/PP-151 (Rzeczpospolita 791/273 z dnia 23 listopada 2006 roku) wyjaśniło, iż spółdzielcze prawo do lokalu zostało zrównane dla celów podatkowych z prawem do rozporządzania tym lokalem jak właściciel, dlatego też przeniesienie tych praw do lokalu w drodze sprzedaży należy traktować jako dostawę towarów. Skoro zatem, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uznana jest za dostawę towaru, może ona korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przy spełnieniu warunków określonych w hipotezie tego przepisu, a tak jest w tym przypadku (nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wydatki nie przekroczyły 30% wartości początkowej - art. 43 ust. 6 ustawy, lokal był wcześniej zasiedlony i nabyty przez inną osobę). Takie stanowisko podatnika wynika także z wykładni językowej i celowościowej art. 7 ustawy bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie różnicuje obrotu pierwotnego (ustanowienie) od wtórnego (przeniesienie), a zatem nie może być odmiennie traktowane.