ITPB2/4511-827/15/ENB | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i wypłaty osobie uprawnionej - małżonkowi, wartości rynkowej lokalu, powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym, czy na Spółdzielni spoczywa obowiązek wystawienia zgodnie z art. 42a ww. ustawy informacji PIT-8C?
ITPB2/4511-827/15/ENBinterpretacja indywidualna
 1. podatek od spadków i darowizn
 2. przedmiot opodatkowania
 3. przychód
 4. spadek
 5. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 6. wkład
 7. zwolnienie
 8. zwrot
 9. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. organu 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.

We wniosku tym przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach mieszkania o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy spoczywają na niej obowiązki wynikające z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wypłaty wartości rynkowej lokalu, po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zostało przydzielone małżonkom w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Po śmierci jednego z małżonków, drugi nadal będzie zamieszkiwał w przydzielonym im lokalu. Nie dojdzie tu do nowego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Gdy doszłoby do wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w wyniku np. zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych, osoba zamieszkująca lokal zobowiązana będzie do opróżnienia lokalu i przekazania go Spółdzielni. W konsekwencji Spółdzielnia zbędzie lokal w drodze przetargu i wypłaci osobie uprawnionej - małżonkowi cenę sprzedaży, po potrąceniu zobowiązań wobec Spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i wypłaty osobie uprawnionej - małżonkowi, wartości rynkowej lokalu, powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym, czy na Spółdzielni spoczywa obowiązek wystawienia zgodnie z art. 42a ww. ustawy informacji PIT-8C...
 2. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź jest twierdząca, to czy za prawidłowe należy przyjąć wykazanie w PIT-8C połowy wartości rynkowej lokalu...

Zdaniem Spółdzielni, przepisy dotyczące spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zostały opisane w rozdziale 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 5 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Jak wynika z przepisu art. 11 ust. 1, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w rozdziale 2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługiwało obojgu, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Powyższy przepis nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu (art. 14).

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. W tym przypadku dziedziczeniu podlega jedynie wkład mieszkaniowy, a nie sam lokal.

W przypadku śmierci uprawnionego do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, co do zasady przypada ono w całości małżonkowi pozostającemu przy życiu, jeśli mieszkanie małżonków było wspólne, tzn. zostało przydzielone w czasie trwania małżeństwa.

Jak wynika z powyższych przepisów, z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu, przypada w całości drugiemu małżonkowi, bez konieczności zawarcia nowej umowy. Prawo to jest dobrem wspólnym małżonków, nabytym w trakcie trwania małżeństwa, nawet gdyby zostało przydzielone tylko jednemu z nich w trakcie trwania małżeństwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 21, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Warunkiem wypłaty jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24).

W oparciu o powyższe przepisy, w przypadku wygaśnięcia praw do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu dochodzi do zbycia nieruchomości w drodze przetargu i wypłaty wartości rynkowej lokalu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują w art. 10 ust. 1 oprócz wymienionych w pkt 1-8 rodzajów źródeł przychodów, również w pkt 9 "inne źródła". W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody, i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Powyższy katalog przychodów jest katalogiem otwartym, a co za tym idzie przychodami z innych źródeł są jeszcze inne przychody niewymienione wprost w tym przepisie.

Należy również wskazać na przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. I tak, przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazuje, że opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia. Należy zatem przeanalizować jakie przepisy należy zastosować do wypłaty pozostającemu przy życiu małżonkowi kwoty z tytułu wkładu mieszkaniowego do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Ze stanowiska organów podatkowych wynika, że wartość rynkowa lokalu wypłacona spadkobiercom stanowi składnik spadku i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Spółdzielni nie spoczywa obowiązek wystawienia PIT-8C.

Zdaniem Spółdzielni, potwierdzeniem powyższego stanowiska są interpretacje podatkowe wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 13 sierpnia 2014 r., znak: ITPB2/415-503/14/DSZ; Ministra Finansów w dniu 12 lutego 2015 r., znak: DD3/033/23/CRS/14; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 16 lutego 2015 r., znak: IPTPB1/415-683/14-7/KO; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 17 lipca 2015 r., znak: IBPB-2-1/4511-22/15/BJ.

Natomiast w sytuacji osób wnoszących wkład do Spółdzielni z tytułu prawa do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, u których w wyniku sytuacji określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dojdzie do wygaśnięcia tego prawa i opróżnienia lokalu, uzyskana w wyniku zbycia kwota stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku na Spółdzielni spoczywa obowiązek wystawienia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy.

Zdaniem Spółdzielni, potwierdzeniem powyższego stanowiska są interpretacje podatkowe dotyczące obowiązku wystawienia PIT-8C z tytułu zwrotu wkładu osobie wnoszącej wkład do spółdzielni wydane przez:-Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 lipca 2013 r. znak: IBPBII/1/415-441/13/HK; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 6 sierpnia 2014 r., znak: IPTPB2/415-306/14-4/MP; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 18 sierpnia 2014 r., znak: IBPBII/1/415-440/14/MCZ; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r., znak: ILPB2/415-959/14-2/TR.

Odpowiadając na pyt. 1, w ocenie Spółdzielni, dokonując wypłaty kwoty stanowiącej wartość rynkową spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu osobie uprawnionej, tj. małżonkowi, należy zastosować zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o spadkach i darowiznach. Uzyskana w wyniku zbycia nieruchomości kwota w części podlega przepisom art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w części stanowiącej zwrot wkładu wniesionego do Spółdzielni), natomiast w części nabytej po spadkodawcy podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W ocenie Spółdzielni, w przypadku wypłaty małżonkowi wartości rynkowej lokalu, Spółdzielnia, na podstawie przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna wystawić tej osobie informację PIT-8C, w której wykaże tylko część uzyskanej w wyniku przetargu kwoty.

W zakresie pytania 2, zdaniem Spółdzielni, w informacji PIT-8C wykazać należy jedynie połowę uzyskanej w wyniku przetargu wartości rynkowej lokalu, pomniejszoną o wartość wkładu wniesionego przez małżonków z majątku wspólnego do Spółdzielni, z uwagi na zwolnienie z podatku wartości wniesionego wkładu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy. Pozostała kwota, stanowiąca 50% wartości rynkowej stanowi wartość spadku po małżonku podlegającą przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia. W myśl art. 7 ust. 1 i 3 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Z kolei zgodnie z art. 922 § 1 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach mieszkania o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy spoczywają na niej obowiązki wynikające z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wypłaty wartości rynkowej lokalu, po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zostało przydzielone małżonkom w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Po śmierci jednego z małżonków, drugi nadal będzie zamieszkiwał w przydzielonym im lokalu. Nie dojdzie tu do nowego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Gdy doszłoby do wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w wyniku np. zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych, osoba zamieszkująca lokal zobowiązana będzie do opróżnienia lokalu i przekazania go Spółdzielni. W konsekwencji Spółdzielnia zbędzie lokal w drodze przetargu i wypłaci osobie uprawnionej - małżonkowi cenę sprzedaży, po potrąceniu zobowiązań wobec Spółdzielni.

Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013, poz. 1222 z późn. zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

W myśl art. 9 ust. 5 tej ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy, z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu związany jest wkład mieszkaniowy, który członkowie spółdzielni są obowiązani wnieść w celu uczestniczenia w pokryciu kosztów budowy lokalu. Wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza jednak uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przedmiotem spadku nie jest to prawo, ale wkład mieszkaniowy z nim związany.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa uznać należy, iż uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn, mają zastosowanie tylko do będącego przedmiotem spadku wkładu mieszkaniowego wniesionego przez zmarłego członka Spółdzielni (spadkodawcę). W konsekwencji z wyłączenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystała będzie wyłącznie taka część wartości rynkowej lokalu mieszkalnego jaka odpowiada wartości wkładu wniesionego uprzednio przez zmarłego małżonka ustalonej na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Skoro bowiem w dniu powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn wartość wniesionego przez spadkodawcę wkładu wynosiła określoną kwotę, to tylko ta kwota podlegała wykazaniu przez spadkobiercę w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) lub zeznaniu podatkowym o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3).

Natomiast różnica pomiędzy wypłaconą osobie uprawnionej wartością rynkową lokalu w części proporcjonalnie odpowiadającej wartości wkładu mieszkaniowego będącego przedmiotem spadku a kwotą wkładu nabytego przez tę osobę w drodze spadku i podlegającą przepisom o podatku od spadków i darowizn podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł. Do różnicy tej nie ma bowiem zastosowania ustawa o podatku od spadków i darowizn, i tym samym nie podlega ona wyłączeniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do wypłaty wartości rynkowej lokalu w części proporcjonalnie odpowiadającej wkładowi mieszkaniowemu przysługującemu byłemu członkowi spółdzielni w ramach współwłasności małżeńskiej stwierdzić należy, iż stanowi ona przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż kwota wypłacona byłemu członkowi spółdzielni do wysokości wniesionego przez tego członka wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 powyższej ustawy, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem w części proporcjonalnie odpowiadającej wkładowi mieszkaniowemu przysługującemu byłemu członkowi spółdzielni w ramach współwłasności małżeńskiej, a wniesionym przez tego członka wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku, w którym nastąpiła wypłata.

W konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia dla byłego członka spółdzielni (małżonka osoby zmarłej) informacji PIT-8C.

Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W informacji tej należy wykazać wyłącznie przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem w sytuacji przedstawionej we wniosku, wykazaniu podlega wypłacona wartość rynkowa lokalu mieszkalnego pomniejszona o wartość nabytego w drodze spadku wkładu wniesionego uprzednio przez zmarłego małżonka ustalonego na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn (z uwagi na wyłącznie o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy), oraz o wartość wkładu wniesionego przez danego członka spółdzielni (z uwagi na zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.