Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
cze

Istota:

Wypłata spadkobiercom zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.

Fragment:

Jak stanowi art. 11 ust. 21 zd. 1 ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Dziedziczeniu podlega natomiast wkład mieszkaniowy, co wynika z art. 14 ust. 2 ww. ustawy. W tym miejscu należy tylko doprecyzować, że wśród praw majątkowych można wyróżnić: prawa rzeczowe (prawo własności, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone), wierzytelności, czyli prawa wierzyciela do żądania od dłużnika pewnego zachowania się, prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (ich przedmiotem są dobra niematerialne, np. utwory, wynalazki), prawa rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do świadczeń alimentacyjnych), prawo do spadku. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spadkodawcy przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że Zainteresowana oraz jej brat nie nabyli w spadku mieszkania (nieruchomości), czyli rzeczy czy ograniczonego prawa rzeczowego, lecz niezbywalne prawo majątkowe. W konsekwencji, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego do zwrotu Wnioskodawczyni kwoty będącej udziałem 1/2 wkładu mieszkaniowego nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
17
maj

Istota:

Czy Spółdzielnia powinna sporządzić PIT-8C zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 50 w związku z postawieniem do dyspozycji spadkobierców po zmarłym P. Waldemarowi wkładu mieszkaniowego za lokal Nr 4 ustalonym przez Spółdzielnię na datę zdania lokalu zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Fragment:

Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 9 ust. 4 ww. ustawy). Wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosownie zaś do treści art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. W drodze dziedziczenia wkład ten może przypadać różnym osobom bez względu na to, czy ktoś nabędzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy, czy nie.

2016
15
mar

Istota:

Czy w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i wypłaty osobie uprawnionej - małżonkowi, wartości rynkowej lokalu, powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym, czy na Spółdzielni spoczywa obowiązek wystawienia zgodnie z art. 42a ww. ustawy informacji PIT-8C?

Fragment:

Nie dojdzie tu do nowego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Gdy doszłoby do wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w wyniku np. zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych, osoba zamieszkująca lokal zobowiązana będzie do opróżnienia lokalu i przekazania go Spółdzielni. W konsekwencji Spółdzielnia zbędzie lokal w drodze przetargu i wypłaci osobie uprawnionej - małżonkowi cenę sprzedaży, po potrąceniu zobowiązań wobec Spółdzielni. Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013, poz. 1222 z późn. zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. W myśl art. 9 ust. 5 tej ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy, z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

2016
10
mar

Istota:

Czy otrzymana spłata tytułem zniesienia współwłasności na mocy postanowienia Sądu, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2013 r., poz. 1222), przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i statucie spółdzielni. Wskazać należy, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Zatem, w wyniku umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia oddaje członkowi lokal mieszkalny jedynie do używania, a nie na własność. W konsekwencji, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest nabyciem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotą niniejszego rozstrzygnięcia jest ustalenie daty nabycia lokalu mieszkalnego, co z kolei jest niezbędne do stwierdzenia, czy powyższa spłata, otrzymana w wyniku zniesienia współwłasności, była dla Wnioskodawcy źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
13
lis

Istota:

Czy odpłatne zbycie uzyskanego przed 30 laty spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w prawo własności, ale przed upływem pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie) od zbycia, stanowi źródło przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W 2008 r. zostało dokonane przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego. Następnie w dniu ...lipca 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną dokonali sprzedaży przedmiotowego mieszkania. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i statucie spółdzielni. Wskazać należy, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Zatem, w wyniku umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia oddaje członkowi lokal mieszkalny jedynie do używania, a nie na własność. W konsekwencji, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest nabyciem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
4
lis

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W związku z powyższym wskazać należy, iż zasady zawierania z członkiem spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, umowy przeniesienia własności lokalu, określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.) . Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2009 r. na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2; spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków; spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1. Z przepisu tego wynika, że po spełnieniu określonych warunków, na rzecz osoby której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu spółdzielnia ma obowiązek przenieść własność lokalu na rzecz członka spółdzielni.

2015
2
paź

Istota:

Skutki podatkowe dopłaty do zamiany lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W świetle powyższych uregulowań prawnych stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie dopłata przysługująca pozostałym stronom trójstronnej umowy zamiany lokali mieszkalnych zawartej w dniu 23 października 2012 r. ma bezpośredni związek z nabyciem przez Wnioskodawcę i Jego żonę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przekształconego następnie w odrębną własność lokalu. Wnioskodawca wspólnie z żoną zobowiązali się w ramach ww. umowy do jej uiszczenia. Jej zapłata była zatem warunkiem dokonania zamiany i tym samym uzyskania ww. prawa. Dopłata miała ścisły związek z ustanowieniem na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz przekazaniem wkładu mieszkaniowego związanego z tym prawem. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w 2013 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość Wnioskodawca może zaliczyć dopłatę związaną z ustanowieniem na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony spółdzielczego lokatorskiego prawa do ww. lokalu mieszkalnego (przekształconego następnie w odrębną własność lokalu) i przekazaniem wkładu mieszkaniowego powiązanego z tym prawem w części proporcjonalnej do ww. udziału, ponieważ wydatek ten właściwie udokumentowany mieści się w kategorii kosztów, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
18
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów nabycia nieruchomości.

Fragment:

W takiej sytuacji za koszty nabycia lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać nie tylko koszty poniesione w związku z przeniesieniem własności lokalu mieszkalnego przez spółdzielnię, ale również wkład mieszkaniowy wniesiony w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w całości. Spłata dokonana przez Wnioskodawczynię na rzecz byłego małżonka jest wydatkiem Zainteresowanej dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Jest to osobiste zobowiązanie wobec byłego małżonka a nie wydatek na nabycie własności. To, że Wnioskodawczyni sprzedała lokal mieszkalny aby uregulować zobowiązanie wobec byłego małżonka nie daje Jej jeszcze prawa do pomniejszenia sobie przychodu ze sprzedaży o to zobowiązanie. Wyjaśnić bowiem należy, że w niniejszej sprawie nie można wiązać nabycia własności lokalu mieszkalnego ze spłatą dokonaną na rzecz byłego małżonka. W wyniku podziału majątku dorobkowego Wnioskodawczyni nabyła de facto wkład mieszkaniowy uiszczony w celu nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem podział majątku dorobkowego nie był bezpośrednio związany z nabyciem własności lokalu mieszkalnego. Własność opisanego lokalu Wnioskodawczyni nabyła dopiero 18 września 2014 r. w konsekwencji przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność.

2015
15
kwi

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie reguluje wprost funkcjonowania budynków z lokalami przeznaczonymi dla osób w podeszłym wieku, jednak ich forma prawna odpowiada w gruncie rzeczy spółdzielczemu lokatorskiemu prawu do lokalu mieszkalnego. Wyjaśnić należy, że do skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uprawnia Wnioskodawcy wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na wkład mieszkaniowy w celu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz remont tego lokalu, ponieważ wydatki te nie zostały wymienione w zamkniętym katalogu celów mieszkaniowych zawartym w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w żadnym wypadku nie ma charakteru własnościowego. Prawa tego nie można nabyć, można je jedynie ustanowić. Osoba posiadająca takie prawo jest jedynie osobą uprawnioną do używania lokalu jako najemca, nie jest natomiast jego właścicielem. Wydatek na ustanowienie tego prawa nie jest przy tym w żadnym wypadku w momencie jego poniesienia wydatkiem na nabycie prawa odrębnej własności lokalu. Podobnie wydatek na remont lokalu, do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy jasno wynika bowiem, że wydatkiem na cele mieszkaniowe jest wydatek na remont własnego lokalu mieszkalnego, a więc takiego, do którego podatnik posiada prawo własności lub współwłasności.

2014
18
gru

Istota:

Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w przypadku nabycia wkładu mieszkaniowego w drodze spadku po zmarłym małżonku

Fragment:

W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego dziedziczeniu podlega wyłącznie wkład mieszkaniowy związany z tym prawem a nie samo prawo, które przysługiwało spadkodawcy. Należy wyjaśnić, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem mieszkania i zarządzającym jest spółdzielnia mieszkaniowa. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Podkreślić należy, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, z którego ustanowieniem wiąże się uiszczenie wkładu mieszkaniowego – w myśl art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) – jest prawem niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (...)