Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów kwotę rozliczoną w straty z lat ubiegłych na podstawie § 31 Rozporządzenia w 2016 r. i latach kolejnych?

Fragment:

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 855 ze zm., dalej: „ Ustawa SKOK ”). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich członków usługi finansowe obejmujące w szczególności udzielanie im pożyczek i kredytów oraz deponowanie środków pieniężnych. Wnioskodawca wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w trybie art. 25 pkt 6 ustawy CIT. Zgodnie z obowiązującym Wnioskodawcę art. 55 ustawy o SKOK, Wnioskodawca wnosi do Kasy Krajowej środki tytułem utrzymania Funduszu Stabilizacyjnego. W myśl § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 880 ze zm., dalej „ Rozporządzenie ”), zalicza wpłacane kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Wnioskodawca wartość bilansową wkładów na fundusz stabilizacyjny, wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozlicza w równych kwotach proporcjonalnie w ciągu 20 lat i odnosi na fundusz własny jako „ Zysk (strata) z lat ubiegłych ”.

2017
6
cze

Istota:

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządcy komisarycznego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych to przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 6 updof. W konsekwencji, koszty uzyskania tego przychodu należy określić zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 updof.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1910, z późn. zm.) Komisja Nadzoru Finansowego – w ramach nadzoru sprawowanego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi – odpowiednio może podjąć albo podejmuje decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w przypadkach określonych w art. 73, art. 73a i art. 74k tej ustawy. Zarządca komisaryczny wykonuje zadania określone w ww. decyzji oraz w ustawie i otrzymuje wynagrodzenie ustalone przez Komisję Nadzoru Finansowego. W analizowanym stanie faktycznym mamy więc sytuację, w której: organ władzy lub administracji państwowej, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie właściwych przepisów, tj. przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zlecił osobie wykonanie określonych czynności – zlecił Wnioskodawcy wykonanie czynności określonych w decyzjach o ustanowieniu Wnioskodawcy zarządcą komisarycznym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Są tu więc spełnione przesłanki pozytywne zastosowania art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, Wnioskodawcę i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie łączą umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze. Do jego przychodów z tytułu zarządu komisarycznego nie ma więc zastosowania art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odnosi się – jako przepisu „ bardziej szczególnego ”, mającego pierwszeństwo zastosowania – art. 13 pkt 6 tej ustawy.

2013
11
wrz

Istota:

Czy dla opłat za wezwania może mieć zastosowanie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych traktujący, iż w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 855, dalej: „ Ustawa SKOK ”). Na podstawie przepisu art. 2 tej ustawy można stwierdzić, że Wnioskodawca jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami Ustawy SKOK stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 ze zm., zdanej dalej „ Prawo spółdzielcze ”). Celem statutowym działalności Wnioskodawcy jest w szczególności: gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124 poz. 1154 ze zm.). Wnioskodawca, realizując cele statutowe, świadczy na rzecz osób fizycznych i prawnych będących członkami Wnioskodawcy odpłatne usługi finansowe, polegające w szczególności na udzielaniu im pożyczek i kredytów oraz pośredniczeniu w rozliczeniach finansowych.

2013
11
sie

Istota:

Czy przeprowadzenie opisanego automatycznego umorzenia udziałów Spółki będzie dla niej neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej jako: „ Wnioskodawca ”), prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, dalej: „ Ustawa SKOK ”). Na podstawie przepisu art. 2 tej ustawy można stwierdzić, że Wnioskodawca jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami Ustawy SKOK, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm., zwanej dalej: „ Prawo spółdzielcze ”). Celem statutowym działalności Wnioskodawcy jest w szczególności: gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124 poz. 1154 ze zm.). Stosownie do przepisu art. 75 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), wprowadzonego przez art. 84 Ustawy SKOK, uzyskania zezwolenia w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymaga m.in. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach Ustawy SKOK.

2013
11
sie

Istota:

Czy przeprowadzenie opisanego automatycznego umorzenia udziałów Spółki będzie dla niej neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej jako: „ Wnioskodawca ”), prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, dalej: „ Ustawa SKOK ”). Na podstawie przepisu art. 2 tej ustawy można stwierdzić, że Wnioskodawca jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami Ustawy SKOK, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm., zwanej dalej: „ Prawo spółdzielcze ”). Celem statutowym działalności Wnioskodawcy jest w szczególności: gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124 poz. 1154 ze zm.). Stosownie do przepisu art. 75 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), wprowadzonego przez art. 84 Ustawy SKOK, uzyskania zezwolenia w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymaga m.in. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach Ustawy SKOK.

2013
11
sie

Istota:

Czy do przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, znajdują zastosowanie przepisy art. 12 ust. 3, tj. czy przychody te powinny być rozpoznawane jako przychody należne (metodą memoriałową)?

Fragment:

W dniu 26 lipca 2012 r. ogłoszona została ustawa z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, dalej: „ ustawa o SKOK ”). Ustawa ta zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania i nadzorowania SKOK-ów. Do istotnych zmian, mających wpływ na sytuację prawno-podatkową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, należy zaliczyć m.in. brak w nowej ustawie uregulowań odpowiadających zapisom art. 3 ust. 2 dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, ze zm.), który stanowił o prowadzeniu przez te podmioty działalności niezarobkowej. Wskutek tej zmiany, obecnie obowiązująca ustawa nie charakteryzuje już działalności prowadzonej przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, jako działalności niezarobkowej. Wynika z tego, iż działalność prowadzona przez te podmioty stała się działalnością gospodarczą (zarobkową). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia działalności gospodarczej. Definicję taką zawiera natomiast Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. (...)

2013
11
sie

Istota:

Czy do przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, znajdą zastosowanie przepisy art. 12 ust. 3, tj. czy przychody te powinny być rozpoznawane jako przychody należne (metodą memoriałową)?

Fragment:

W dniu 26 lipca 2012 r. ogłoszona została ustawa z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, dalej: „ ustawa o SKOK ”). Ustawa ta zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania i nadzorowania SKOK-ów. Do istotnych zmian, mających wpływ na sytuację prawno-podatkową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, należy zaliczyć m.in. brak w nowej ustawie uregulowań odpowiadających zapisom art. 3 ust. 2 dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, ze zm.), który stanowił o prowadzeniu przez te podmioty działalności niezarobkowej. Wskutek tej zmiany, obecnie obowiązująca ustawa nie charakteryzuje już działalności prowadzonej przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, jako działalności niezarobkowej. Wynika z tego, iż działalność prowadzona przez te podmioty stała się działalnością gospodarczą (zarobkową). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia działalności gospodarczej. Definicję taką zawiera natomiast Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. (...)

2013
11
sie

Istota:

Od jakiego dnia Wnioskodawca powinien stosować zasady opodatkowania osiąganych przychodów z prowadzonej działalności oraz rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku trwałego, wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r.?

Fragment:

(...) spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2013 r. wpłynął do Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, od jakiego dnia Wnioskodawca powinien stosować zasady opodatkowania osiąganych przychodów z prowadzonej działalności oraz rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku trwałego, wynikające z wejścia w życie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej jako: „ Wnioskodawca ”), prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, dalej: „ Ustawa SKOK ”). Na podstawie przepisu art. 2 tej ustawy można stwierdzić, że Wnioskodawca jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami Ustawy SKOK, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r.

2013
18
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, od jakiego dnia Wnioskodawca powinien stosować zasady opodatkowania osiąganych przychodów z prowadzonej działalności oraz rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku trwałego, wynikające z wejścia w życie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r.

Fragment:

(...) spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 lutego 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, od jakiego dnia Wnioskodawca powinien stosować zasady opodatkowania osiąganych przychodów z prowadzonej działalności oraz rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku trwałego, wynikające z wejścia w życie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej jako: „ Wnioskodawca ”), prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, dalej: „ Ustawa SKOK ”). Na podstawie przepisu art. 2 tej ustawy można stwierdzić, że Wnioskodawca jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami Ustawy SKOK, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r.

2013
24
maj

Istota:

Od jakiego dnia Wnioskodawca stosować powinien zasady opodatkowania osiąganych przychodów z prowadzonej działalności oraz rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku trwałego, wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Fragment:

(...) spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 grudnia 2012 r. wpłynął do Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, od jakiego dnia Wnioskodawca powinien stosować zasady opodatkowania osiąganych przychodów z prowadzonej działalności oraz rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku trwałego, wynikające z wejścia w życie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.; dalej „ Ustawa SKOK ”). Na podstawie przepisu art. 2 tej ustawy można stwierdzić, że Wnioskodawca jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami Ustawy SKOK stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r.