ILPB2/4511-1-540/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/4511-1-540/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. data
 3. kredyt
 4. majątek odrębny
 5. majątek wspólny małżonków
 6. małżonek
 7. nabycie
 8. nabycie nieruchomości
 9. przychód
 10. sprzedaż nieruchomości
 11. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W trakcie trwania ustawowej wspólności majątkowej, w dniu 5 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym wraz z drogą dojazdową (określaną dalej jako: dom). Zakup domu sfinansowany został kredytem hipotecznym udzielonym małżonkom w dniu 8 grudnia 2008 r. przez bank w kwocie 210 000 zł.

W dniu 12 stycznia 2011 r. Sąd Okręgowy orzekł rozwiązanie małżeństwa Zainteresowanej przez rozwód. W tym dniu także ustała wspólność majątkowa małżeńska i z tym dniem małżonkowie stali się z byłym mężem po połowie współwłaścicielami domu.

W dniu 14 lutego 2011 r., tj. po rozwiązaniu małżeństwa, Zainteresowana nabyła za cenę 285 000 zł spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dalej: prawo do lokalu). Aktualnie zamierza sprzedać prawo do lokalu. Jego zbycie nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej (Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej).

W ramach ugodowego podziału majątku wspólnego Zainteresowana planuje spłacić byłego męża i przejąć przysługujący mu udział we współwłasności domu, i zamieszkać w nim razem z dziećmi. Zamierza ponadto w ramach ugody przejąć w całości na siebie pozostałą do spłaty kwotę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domu, tj. przejąć zobowiązanie swojego męża do spłaty przypadającej na niego części kredytu, tj. 99 923,97 zł. Zobowiązanie Zainteresowanej względem banku wyniosłoby łącznie 199 847,93 zł – (jest to cała kwota kredytu pozostała do spłaty; z tego 99 923,97 zł, które jest obecnie zobowiązana spłacić powiększone o część kredytu przypadającą na byłego męża).

Wnioskodawczyni przewiduje, że uzyska przychód ze sprzedaży prawa do lokalu w wysokości ok. 300 000-350 000 zł. Przychód ten planuje wydatkować następująco:

 1. na spłatę byłego męża i przejęcie 50% udziału we własności domu,
 2. pozostałą kwotę w całości bądź w części na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w trakcie trwania małżeństwa na zakup domu.

Możliwą do spłaty transzę kredytu Zainteresowana spłaciłaby albo jednorazowo (w większej kwocie odpowiadającej kwocie pozostałej po spłacie byłego męża) albo w kilku ratach większych niż raty przewidziane harmonogramem spłaty kredytu, bądź zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Zbywane prawo do lokalu Wnioskodawczyni nabyła za cenę 285 000 zł. W związku z powyższym, przy zakładanym przychodzie w wysokości 300 000-350 000 zł, dochód wyniósłby 15 000-65 000 zł.

Wskazane powyżej wydatki na cele mieszkaniowe, które Zainteresowana analizuje pod kątem uzyskania prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży prawa do lokalu, zostałyby przez Wnioskodawczynię poniesione nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie prawa do lokalu. Pozostała po spłacie kwota kredytu będzie spłacana z bieżących dochodów Zainteresowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży prawa do lokalu, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na spłatę byłego męża w ramach ugodowego podziału majątku wspólnego w przychodzie z odpłatnego zbycia prawa do lokalu będzie korzystać ze zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej: ustawa)...
 2. Czy do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy można zaliczyć także koszty związane z nabyciem 50% udziału w domu, w tym zwłaszcza koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (taksa notarialna, opłata za wypis z aktu)...
 3. Czy do wydatków na własne cele mieszkaniowe można zaliczyć spłatę wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego kredytu hipotetycznego... Czy do wysokości przypadającej na Zainteresowaną części zobowiązania względem banku czy również części kredytu przejętej od byłego męża...
 4. Czy istotnym jest sposób dokonania spłaty kredytu; czy odbędzie się to w sposób jednorazowy czy zgodnie z harmonogramem spłat w ciągu dwóch lat następujących po zbyciu prawa do lokalu...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1.

Wydatki na spłatę byłego męża w zamian za uzyskanie 50% udziału w domu stanowią wydatek na cele mieszkaniowe i uprawniają do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Stosunki majątkowe między małżonkami reguluje art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788, ze zm.), zgodnie z którym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność ustawowa jest wspólnością łączną, bezudziałową. Natomiast, z chwilą ustania wspólności ustawowej, np. w wyniku orzeczenia rozwodu – jak w sprawie Wnioskodawczyni – z chwilą ustania małżeństwa, byli małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 1. podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 2. wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty lub gdy wartość otrzymanych przez małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Bowiem wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego. W tej części bowiem, w której przyznana na wyłączną własność nieruchomość przekracza wartość udziału w majątku wspólnym, podatnik niewątpliwie nabywa prawo własności nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 a także w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy (tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-1057/14/NG).

Wobec powyższego, dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych będzie korzystał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości mieszkalnej, niebędące jej ceną, ale poniesienie których jest niezbędne do skutecznego zawarcia umowy kupna nieruchomości, takie jak koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, będą także stanowiły wydatki na cele mieszkaniowe.

Ad. 3.

Wydatki na spłatę kredytu, zdaniem Zainteresowanej, będą mogły również zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy ze względu na fakt, że wypełnią dyspozycje art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy. Nie ma przy tym znaczenia, czy Zainteresowana spłaci kredyt do kwoty odpowiadającej jej części zobowiązania przed przejęciem kredytu od byłego męża, czy też spłata objęłaby również część kredytu przejętą od męża, jak również fakt przejęcia na Zainteresowaną całości kredytu przed sprzedażą prawa do lokalu, czy po sprzedaży – albowiem kredyt ten zaciągnęła wraz z byłym mężem przed sprzedażą prawa do lokalu (jeszcze w trakcie trwania małżeństwa oraz ustawowej wspólności majątkowej).

Ad. 4.

Bez znaczenia dla zaliczenia do kategorii wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatków na spłatę kredytu hipotecznego pozostaje sposób ich dokonania; jednorazowo w większej kwocie czy zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym przez bank. Ważnym jest żeby wydatki zostały poniesione nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie prawa do lokalu. Zatem, w przypadku spłat ratalnych do wydatków na własne cele mieszkaniowe będzie można zaliczyć sumę rat spłaconych w wyżej wskazanym okresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, w odniesieniu do przywołanego przez Zainteresowaną rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-818 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.