1462-IPPB4.4511.1248.2016.2.GF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2016 r. (data wpływu 10 listopada 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2016 r. (data nadania 22 grudnia 2016 r., data wpływu 23 grudnia 2016 r.) na wezwanie z dnia 7 grudnia 2016 r. Nr 1462-IPPB2.4514.525.2016.l.AF oraz 1462- IPPB4.4511.1248.2016.l.GF (data doręczenia 16 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności jest:

 • prawidłowe- w części dotyczącej skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności między spadkobiercami,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności między spadkobiercą a osobą trzecią.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 16 stycznia 2009 r. zmarł Wiesław P., dziadek Wnioskodawczyni - spadkodawca. Zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 22 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni nabyła na mocy ustawy spadek po dziadku w wysokości 1/2 części spadku. Nabycie spadku nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza.

W skład masy spadkowej po spadkodawcy weszły następujące składniki:

 1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w Banku, w wysokości: 40 623,32 PLN;
 2. udział wynoszący 1/8 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ew. 53/1 i 101/1, o powierzchni ogólnej 2292 m2 (współwłasność w drodze), o wartości 4.000 PLN;
 3. niezbudowana nieruchomość gruntowa położona o nr ew. 101/4, o powierzchni ogólnej 3798 m2, o wartości 455.760PLN;
 4. udział w 1/6 w zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni ogólnej 1319 m2, o wartości 110.000 PLN;
 5. udział w 1/6 w budynku mieszkalnym, o powierzchni 60 m2 o wartości 20.000 PLN;
 6. udział w murowanej komórce o wartości 1400 PLN;
 7. udział w 1/2 w budynku mieszkalnym o powierzchni 90 m2, o wartości 90.000 PLN;
 8. udział w 1/2 w murowanej komórce o wartości 1400 PLN;
 9. udział w 1/2 w drewnianej komórce o wartości 1200 PLN;
 10. maszyny i urządzenia po byłym zakładzie ślusarsko-tokarskim o wartości 7.000 PLN.

Łączna wartość składników masy spadkowej wyniosła: 731.383,32 PLN (siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 32/100).

Wnioskodawczyni zgłosiła fakt nabycia majątku spadkowego do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, na mocy którego nabyła spadek i została zwolniona z obowiązku zapłaty podatku z tytułu nabycia spadku na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

Na mocy ugody sądowej z dnia 26 sierpnia 2016 r., na rzecz Wnioskodawczyni została przyznana:

 1. wyłączna własność działki oznaczonej nr ew. 101/9 o powierzchni 0,2521 ha, powstałej w wyniku podziału działki o nr ew. 101/4 - o wartości 302.520 PLN,
 2. kwota 7.358,60 PLN - tytułem dopłaty ponad swój udział w działce o nr ew. 101/4 od drugiego spadkobiercy,
 3. kwota 36.499,00 PLN - tytułem spłaty za przyznanie na wyłączną własność osoby trzeciej udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości
 4. udział w wysokości 1/16 w nieruchomości o nr ew. 53/1 i 101/1 o wartości 2.000 PLN.

Łączna wartość przyznanych Wnioskodawczyni na mocy ugody sądowej składników majątku wynosi 348.377,60 PLN (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 60/100).

Udział Wnioskodawczyni w spadku wynosi połowę łącznej wartości składników masy spadkowej, tj. 365.691,66 PLN, która to kwota jest wynikiem dzielenia łącznej wartości składników masy spadkowej przez dwa (731.383,32 PLN : 2 = 365.691,66 PLN). Wnioskodawczyni w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności zostały przyznane składniki majątkowe o łącznej wartości 348.377,60 PLN.

Reasumując, wskazać należy, że łączna wartość przyznanych Wnioskodawczyni na mocy ugody sądowej składników majątku, która wynosi 348.377,60 PLN nie przekracza 1/2 (udział Wnioskodawczyni w spadku) łącznej wartość składników masy spadkowej, która na dzień dokonania podziału wyniosła: 365.691,66 PLN.

W konsekwencji, w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni nie otrzymała składników majątku ponad swój udział.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie przedstawiając ponownie stan faktyczny, pytanie, własne stanowisko oraz uiściła brakującą opłatę.

Ponadto Wnioskodawczyni uzupełniła stan faktyczny, wskazując, że w dniu 16 stycznia 2009 r. zmarł Wiesław P., dziadek Wnioskodawczyni – spadkodawca oraz wskazała, że w wyniku dokonanego działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni nie nabyła rzeczy lub praw majątkowych o wartości ponad wartość udziału nabytego w spadku i we współwłasności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni w związku z dokonanym na mocy ugody sądowej działem spadku i zniesieniem współwłasności jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i czy w zaistniałym stanie faktycznym powstał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym nie powstał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym odpłatne zbycie nieruchomości bądź jej części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu rodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowego gruntu, jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi źródło przychodu.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. W myśl art. 210 k.c., każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W myśl art. 211 i 212 k.c., zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Zdaniem Wnioskodawczyni, z treści stanu faktycznego wynika, że wartość przyznanych jej składników majątku spadkowego nie przekroczyła wartości przysługującego jej udziału spadkowego. W przedstawionym wyżej stanie faktycznym zniesienie współwłasności nastąpiło poprzez przyznanie osobie trzeciej jednego ze składników masy spadkowej z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni oraz przyznanie drugiemu spadkobiercy części nieruchomości ponad przypadający mu udział w tej nieruchomości z obowiązkiem dopłaty na rzecz Wnioskodawczyni.

Tak więc mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymanie przez nią spłaty w kwocie 36.499,00 zł oraz dopłaty w kwocie 7.358,60 zł nie wywołuje skutku w postaci powstania przychodu z powodu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że wielkość spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego spadkobierczyni udziału spadkowego. Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnego przychodu, gdyż Jej zdaniem jedynie spieniężyła udział w nieruchomości nabyty w spadku uzyskując jedynie jego równowartość.

W konsekwencji Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu działu spadku i zniesienia współwłasności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe – w części dotyczącej skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności między spadkobiercami, nieprawidłowe – w części dotyczącej skutków podatkowych dokonanego na mocy ugody sądowej działu spadku i zniesienia współwłasności między spadkobiercą a osobą trzecią.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć nie tylko sprzedaż, czy zamianę, ale każdą czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości, jej części lub udziału w niej za odpłatnością, a więc co do zasady również dział spadku i odpłatne zniesienie współwłasności.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia w drodze spadku, dlatego w tym wypadku należy posiłkować się normami prawa cywilnego. Zauważyć należy, że pomiędzy prawem podatkowym a cywilnym istnieje wiele powiązań, wynikających chociażby z faktu, że następstwa zdarzeń bądź czynności prawnych związanych z określonymi instytucjami prawa cywilnego wywołują również skutki wynikające z prawa podatkowego. Jeżeli zatem określone pojęcia nie są odmiennie zdefiniowane dla celów prawa podatkowego, to należy je – biorąc pod uwagę fakt, że obie gałęzie prawa (cywilne i podatkowe) składają się na jeden system prawa – interpretować tak, jak czyni to prawo cywilne.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

W myśl art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) podstawową formą nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy, w której dotychczasowy właściciel zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności nieruchomości na jej nabywcę. Przy czym, umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa własności do nieruchomości powinna być dla jej ważności zawarta w formie aktu notarialnego.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.) – jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

Stosownie do art. 195 ustawy Kodeks cywilny – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W myśl art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła spadek (z dobrodziejstwem inwentarza) po zmarłym w dniu 16 stycznia 2009 r. dziadku w wysokości 1/2 części spadku.

Łączna wartość składników masy spadkowej wyniosła: 731.383,32 zł.

Na mocy ugody sądowej z dnia 26 sierpnia 2016 r., dotyczącej działu spadku i zniesienia współwłasności na rzecz Wnioskodawczyni została przyznana: własność działki, kwota 7.358,60 zł - tytułem dopłaty, kwota 36.499,00 zł - tytułem spłaty, udział w wysokości 1/16 w nieruchomości.

Łączna wartość przyznanych Wnioskodawczyni na mocy ugody sądowej składników majątku, nie przekracza 1/2 (udział Wnioskodawczyni w spadku) łącznej wartość składników masy spadkowej. Wnioskodawczyni wskazała, że w wyniku dokonanego działu spadku i zniesienia współwłasności nie nabyła rzeczy lub praw majątkowych o wartości ponad wartość udziału nabytego w spadku i we współwłasności.

Wyjaśnić należy, że okoliczność, że dział spadku, następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jak już wyżej wskazano, jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

Zaznaczyć należy, że jeżeli w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość, udział w nieruchomości i dopłatę, to łączna wartość tych składników nie może przekroczyć udziału, jaki Wnioskodawczyni nabyła w spadku.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku dopłaty od drugiego spadkobiercy oraz nieruchomości i udział w nieruchomości, których łączna wartość jest ekwiwalentna do posiadanego udziału w spadku, nie powodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma więc okoliczność, że w wyniku dokonanego działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni nie nabyła rzeczy lub praw majątkowych o wartości ponad wartość udziału nabytego w spadku i we współwłasności a dopłata została otrzymana od drugiego spadkobiercy. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w tym zakresie jest prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do kwoty 36.499,00 zł – uzyskanej na mocy ugody sądowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. tytułem spłaty za przyznanie na wyłączną własność osoby trzeciej udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości, należy wskazać, że w rozpatrywanej sprawie doszło do odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości w formie zniesienia współwłasności ww. udziału w nieruchomości, którą to współwłasność w określonym udziale Wnioskodawczyni nabyła wcześniej w drodze spadku, bowiem Wnioskodawczyni otrzymała spłatę nie od spadkobiercy, lecz od osoby trzeciej. Zauważyć należy, że gdyby Wnioskodawczyni tej właśnie osobie sprzedała swój udział w nieruchomości to taka sprzedaż stanowiłaby źródło przychodu.

Tym samym późniejsza czynność prawna w postaci odpłatnego zniesienia współwłasności jest odpłatnym zbyciem udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoba, która nabyła na wyłączną własność udział w wysokości 1/6 w nieruchomość z obowiązkiem spłaty na rzecz spadkobiercy nie była jednym ze spadkobierców, lecz jest osobą trzecią (niebędącą spadkobiercą).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości doszło w dacie śmierci spadkodawczyni, tj w dniu 16 stycznia 2009 r. Zatem upłynął już pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym zniesienie współwłasności nieruchomości ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni dokonane na mocy ugody sądowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. – w związku z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz osoby trzeciej z uwagi na upływ pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jej nabycia – nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskany przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego stanowisko Wnioskodawczyni w tym zakresie uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09 - 402 Płock.