0114-KDIP3-2.4015.39.2017.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2017 r. (data nadania 4 października 2017 r., data wpływu 10 października 2017 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-2.4011.194.2017.1.MG, 0114-KDIP3-2.4015.39.2017.1.LS z dnia 25 września 2017 r. (data nadania 25 września 2017 r., data doręczenia 27 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jan K. (dalej jako „Wnioskodawca”) jest małoletnim synem Marty K. i Arkadiusza K..
Marta K. i Arkadiusz K. w dniu 2 kwietnia 2008 roku nabyli do swojego majątku wspólnego nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1566 o powierzchni 958,00 m2 (za cenę 529.000,00 zł), oraz nieruchomość gruntową położoną, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1567 o powierzchni 960,00 m2 (za cenę 500.000,00 zł). Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych na mocy umowy kredytu z dnia 14 marca 2008 r. zawartej z Bank Spółka Akcyjna, który to udzielił Marcie i Arkadiuszowi K. kredytu w kwocie 470.060 CHF na zakup nieruchomości na rynku wtórnym oraz refinansowanie wkładu własnego, z terminem spłaty do dnia 4 maja 2038 r., przy czym jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek i kosztów została ustanowiona na zakupionych nieruchomościach hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 705.090 CHF. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą („Nieruchomość Gruntowa I”).

Następnie w dniu 03 kwietnia 2012 r. Marta K. i Arkadiusz K. nabyli do majątku wspólnego nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 608/5 o powierzchni 1096,00 m2 za cenę 410.000 zł („Nieruchomość Gruntowa II”), sąsiadującą z poprzednio nabytymi nieruchomościami gruntowymi. Nowo nabyta nieruchomość została przyłączona do księgi wieczystej, prowadzonej dla uprzednio nabytych nieruchomości gruntowych. Objęte powyższą księgą wieczystą działki ewidencyjne nr 1566, 1567 i 608/5 stanowią całość gospodarczą (Nieruchomość Gruntowa I i Nieruchomość Gruntowa II zwane będą dalej łącznie również „Nieruchomościami Gruntowymi”).

Celem nabycia Nieruchomości Gruntowych było wybudowanie na nich domu i zamieszkanie wraz rodziną. Łączna powierzchnia Nieruchomości Gruntowych wynosi obecnie 3014 m2, a zapłacona przez rodziców Wnioskodawczyni łączna cena nabycia Nieruchomości Gruntowych wynosi 1.439.000 PLN, co daje średnią cenę 477 PLN za m2.

W dniu 28 marca 2013 r. Marta K. i Arkadiusz K. celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, nabyli do majątku wspólnego lokal mieszkalny (dalej jako „Lokal Mieszkalny”) oznaczony numerem 159 w budynku o powierzchni użytkowej 157,4 m2, dla którego Sąd Rejonowy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za cenę 2.159.326 PLN oraz dwa miejsca postojowe w garażu podziemnym o wartości 96.960 PLN. Zakup Lokalu Mieszkalnego został sfinansowany kredytem udzielonym przez Bank S.A. Umową Kredytu Mieszkaniowego z dnia 28 marca 2013 r. Kwota udzielonego kredytu na zakup nieruchomości wynosiła 538.964,14 USD, a jako zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej Banku, odsetek i kosztów ustanowiona została na kredytowanej nieruchomości hipoteka umowna do sumy 808.446,21 USD. Rodzice Wnioskodawczyni wydatkowali również kwotę 146.362,39 zł (materiały i robocizna) oraz kwotę 10.175 zł (wynagrodzenie projektanta) na wykończenie i wyposażenie mieszkania (łącznie 156.537,39 zł). Na koszty związane z nabyciem składały się również: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT od taksy w kwocie 4.741,65 zł, opłata od wpisu do księgi wieczystej (bez opłaty za wpis hipoteki) w kwocie 420 zł (łącznie 5.161,65 zł).

W dniu 6 maja 2016 r. ojciec Wnioskodawcy Arkadiusz K. zginał w wypadku samochodowym. Wnioskodawczyni posiada dwójkę również małoletniego rodzeństwa: Anikę K. i Jana K. Na podstawie aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia z dnia 17 maja 2016 r., w myśl przepisów art. 931 § 1 k.c. spadek po zmarłym Arkadiuszu K. nabyli z dobrodziejstwem inwentarza: małżonka - Marta K. oraz zstępni - Jaśmina K., Anika K. i Jan K. w udziałach wynoszących po ¼ części spadku. Wobec powyższego w chwili obecnej Wnioskodawca, jej matka i jej małoletnie rodzeństwo stali się współwłaścicielami Nieruchomości Gruntowych oraz Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi w udziałach wynoszących odpowiednio: Marta K. 5/8 części, Jaśmina K. 1/8 część, Anika K. 1/8 część, Jan K. 1/8 część.

Sytuacja finansowa rodziny uległa znacznemu pogorszeniu z chwilą śmierci Arkadiusza K. Obecnie wynagrodzenie matki Wnioskodawcy za pracę nie pozwala na utrzymanie rodziny i równoczesną spłatę ciążących na niej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów hipotecznych. Podkreślenia wymaga fakt, iż u Wnioskodawcy oraz jego siostry Aniki K. - stwierdzona i orzeczona została niepełnosprawność. Ponadto w przypadku Aniki K. orzeczona została konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością stałej egzystencji.

Na obecnym etapie matka Wnioskodawcy planuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub prawnych, Nieruchomości Gruntowych. Na dokonanie stosownych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dzieci uzyskała zgodę sądu rodzinnego w postaci postanowienia Sądu Rejonowego, Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 21 listopada 2016 r..

Na potrzeby sprzedaży Nieruchomości Gruntowych, w celu zminimalizowania strat wynikających z niższej obecnie, niż w chwili zakupu, średniej stawki za m2 gruntu, matka Wnioskodawcy zamierza scalić Nieruchomości Gruntowe a następnie podzielić na 3 odrębne działki o podobnej powierzchni i kształcie, z których każda miałaby dostęp do drogi publicznej. Powyższe znacznie ułatwi zbycie Nieruchomości Gruntowych, które w chwili obecnej nie nadają się do zbycia każda odrębnie - stanowią całość gospodarczą, jedną dużą nieruchomość, na którą bardzo trudno jest znaleźć kupca.

Aby dodatkowo usprawnić przeprowadzenie zmian przebiegu granic działek i zbycie Nieruchomości Gruntowych, matka Wnioskodawcy zamierza dokonać częściowego działu spadku po Arkadiuszu K. ze zniesieniem współwłasności Nieruchomości Gruntowych, poprzez przyznanie prawa własności Nieruchomości Gruntowych wyłącznie na jej rzecz i przyznaniem spłat na rzecz Wnioskodawcy, Jaśminy K. i Aniki K. w wysokości po 125.000,00 zł na każde z nich w terminie dwóch lat od daty dokonania częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności. Powyższe pozwoli jej na przeprowadzenie transakcji bez konieczności występowania przy każdej ewentualnej zmianie umowy o dodatkową zgodę Sądu Rodzinnego i oczekiwania na jego decyzję.

Środki pozyskane ze sprzedaży Nieruchomości Gruntowych matka Wnioskodawcy ma zamiar wydatkować na spłatę na rzecz dzieci (w tym Wnioskodawcy) z tytułu działu spadku wraz z podziałem majątku wspólnego.

Umową sprzedaży zawartą przed - notariuszem dnia 21 marca 2017 r. za rep. matka Wnioskodawcy w imieniu swoim i małoletnich dzieci zbyła Lokal Mieszkalny wraz z miejscami postojowymi za cenę 3.200.000 zł (przy czym część ceny w kwocie 3.103.000 zł opisana została jako cena Lokalu Mieszkalnego a 97.000 zł jako cena miejsc postojowych). Sprzedaż Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi wiązała się z poniesieniem kosztów w postaci: kosztu prowizji pobieranej przez pośrednika - agencję nieruchomości w wysokości 59.040,00 zł, a także kosztów zdeponowania pozostałej części ceny w depozycie notarialnym (taksa notarialna z podatkiem VAT 1.845,00 zł) - koszt ten był konieczny, z uwagi na fakt, iż kupujący nie chcieli zapłacić całości ceny przed wydaniem Lokalu Mieszkalnego, matka Wnioskodawcy nie mogła wydać im Lokalu Mieszkalnego przed zakupem Nowego Lokalu z środków pochodzących ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego, a bez zabezpieczenia pieniędzy w depozycie notarialnym transakcja była zbyt ryzykowna.

Cześć ceny w kwocie 220.857,25 zł została przelana przez kupujących bezpośrednio na rachunek przeznaczony do obsługi kredytu zaciągniętego na zakup Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi celem spłaty zadłużenia zabezpieczonego hipoteką na Lokalu Mieszkalnym.

Część środków pozyskanych z przedmiotowej sprzedaży matka Wnioskodawcy przeznaczyła na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 156 („Nowy Lokal”), na swoją wyłączną własność, w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, za kwotę 1.260.000,00 zł (umowa sprzedaży zawarta przed, zastępcą notarialnym, notariusza za rep.) oraz na remont przedmiotowego lokalu 14.956,21 zł). Matka Wnioskodawcy po zakupie Nowego Lokalu mieszkalnego musiała go odświeżyć i przystosować dla potrzeb swojej rodziny, w szczególności niepełnosprawnych dzieci. W związku z powyższym, poniosła wydatki z przeznaczeniem na:

 1. renowację podłogi w kwocie 12.500,00 zł,
 2. zakup farb i akcesoriów do malowania w kwocie 1.309,50 zł,
 3. zakup osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) w kwocie 928,75 zł,
 4. zakup tapet i kleju do tapet w kwocie 217,96 zł.

Ponadto, poniosła dodatkowe koszty związane z nabyciem Nowego Lokalu w postaci taksy notarialnej (3.075,00 zł), opłat od wniosków do ksiąg wieczystych (450,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (26.000,00 zł) i wynagrodzenia pośrednika sprzedaży nieruchomości (19.987,50 zł), w łącznej kwocie 49.512,50 zł.

Pozostałą część ceny matka Wnioskodawcy chce przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup Nieruchomości Gruntowych, którego kwota pozostała do spłaty na dzień złożenia wniosku wynosi 332.742,28 CHF.

Pismem z dnia 25 września 2017 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.194.2017.1.MG, 0114-KDIP3-2.4015.39.2017.1.LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. wskazanie adresu elektronicznego adwokata Pana Łukasza O. w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacji o odbiorze w siedzibie Organu.
 2. Podanie dokładnego adresu zamieszkania Wnioskodawcy, na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 3. Uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej Nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 oraz przesłanie kserokopii tej opłaty wymaganej na podstawie art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w sytuacji gdy interpretacja indywidualna w odniesieniu do pytania Nr 1 ma być wydana także w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 4. Ponadto organ podatkowy w celu wydania interpretacji indywidualnej wzywa do uzupełnienia wniosku poprzez:
  • dostarczenie dokumentu - oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem, z którego wynika, że Pani Marta K. może w imieniu syna wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. W związku z tym, że syn jest osobą małoletnią, należy dostarczyć akt urodzenia. W przypadku, gdyby syn był osobą ubezwłasnowolnioną należy dostarczyć dokument (orzeczenie Sądu), z którego wynika prawo Pani Marty K. do występowania w imieniu syna.
  • określenie przedmiotu wniosku, tj. czy wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, czy zdarzenia przyszłego,
  • wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy (córki) zgodnie z wzorem wniosku ORD-IN:
   • rodzaj Wnioskodawcy: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podatkowa grupa kapitałowa, inny,
   • określenie statusu Wnioskodawcy: podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117c ustawy - Ordynacja podatkowa, zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, inny,
   • identyfikator podatkowy: NIP Wnioskodawcy lub Pesel,
  • określenie organu podatkowego właściwego dla Wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej (nazwa i adres organu podatkowego – Naczelnika Urzędu Skarbowego, Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego),
  • uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty: sposób zwrotu nienależnej opłaty (zwrot na rachunek (numer rachunku bieżącego), zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.4, zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika do doręczeń wskazany w pełnomocnictwie, zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika szczególnego wskazany w pełnomocnictwie, zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika ogólnego wskazany w pełnomocnictwie, zwrot przekazem pocztowym na adres przedstawiciela wskazany w części D.2),
  • złożenia oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej – zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), kto składa fałszywe oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – następującej treści: „Ja, niżej podpisany(-na), pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń składam, stosowne do art. 14b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa, oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
 5. Wyczerpujące doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w taki sposób, aby możliwe było wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, a w szczególności jednoznaczne wskazanie:
  • Czy wartość spłaty oraz udział w innych składnikach nabytych w wyniku częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności będzie mieściła się w udziale jaki przysługuje Wnioskodawcy w masie spadkowej?
  • Czy przychód ze sprzedaży udziału w Lokalu Mieszkalnym Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup innego lokalu mieszkalnego, o czym jest mowa w pytaniu Nr 3?
  • Czy zakup lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pytaniu Nr 3 przez Wnioskodawcę nastąpi w okresie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu Mieszkalnego?
  • Czy nabycie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego jest w celu realizowania własnych celów mieszkaniowych poprzez zamieszkiwanie w nim, czy też w innym celu, tj. darowizny, wynajmu, odsprzedaży, wykorzystania w działalności gospodarczej, itp. proszę dokładnie wyjaśnić cel nabycia tego lokalu mieszkalnego.

  Pismem z dnia 4 października 2017 r. (data nadania 4 października 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego lub podatku od spadków i darowizn od wartości dokonanej na jego rzecz spłaty z tytułu częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności w wysokości 125.000,00 zł w terminie dwóch lat od daty dokonania częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności?
  2. Czy poniesienie wydatku na spłatę pozostałego zadłużenia z tytułu umowy kredytu, pozyskanego na zakup Nieruchomości Gruntowych ze środków uzyskanych ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego należy uznać za wydatek na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) i art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) Ustawy?
  3. Czy w przypadku wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego na zakup lokalu mieszkalnego za cenę ok. 500.000,00 zł przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy w przyszłości, Wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego?

  Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 1, w zakresie podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

  Zdaniem Wnioskodawcy, spłata dokonana na jej rzecz w wysokości 125.000,00 zł w terminie dwóch lat od daty dokonania częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani podatkiem od spadków i darowizn.

  Nieruchomości Gruntowe wchodziły w skład majątku wspólnego małżonków Arkadiusza K. i Marty K. Z chwilą śmierci Arkadiusza K. ustała wspólności majątkowa małżeńska, a Nieruchomości Gruntowe stały się przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych w połowie przypadając pozostałemu przy życiu małżonkowi - Marcie K., w połowie wchodząc w skład spadku po zmarłym małżonku Arkadiuszu K. i przypadając jego spadkobiercom w udziałach wynikających ze spadkobrania: Marcie K., Jaśminie K., Anice K. i Janowi K., każdemu po ¼. Tym samym, współwłaścicielami całości nieruchomości stali się: Marta K. co do 5/8 oraz Jaśmina K., Anika K. i Jan K. co do 1/8 każde z nich.

  W wyniku działu spadku ze zniesieniem współwłasności wyłącznym właścicielem Nieruchomości Gruntowych stanie się Marta K., uzyskując przypadający obecnie jej dzieciom pozostały udział w wysokości 3/8. Obciążą ją za to spłaty w wysokości po 125.000,00 zł na rzecz każdego z dzieci. Wysokość spłaty przyznanej na rzecz Wnioskodawcy odpowiada wartości udziału Wnioskodawcy w Nieruchomościach Gruntowych. Dział spadku ma być jedynie częściowy - dotyczyć ma jedynie Nieruchomości Gruntowych.

  Dział spadku należy do konsekwencji spadkobrania. Dokonanie działu spadku podlega reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie Ustawy o PIT. Przeciwny wniosek prowadziłby do niekonsekwencji i nierówności wobec prawa, ponieważ spadkobiercy, którzy w ogóle nie dokonują działu spadku oraz ci, którzy mogą dokonać działu spadku w naturze nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, a ci, którzy dokonali działu ze spłatą byliby do zapłaty takiego podatku zobowiązani. Spłata ponadto nie stanowi przychodu z tego powodu, gdyż równa jest wartości udziału w spadku (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1173/11).

  Z kolei podatkiem od spadków i darowizn objęte jest samo nabycie spadku, a nie dział spadku.

  W konsekwencji uznać należy, iż spłata, która ma zostać dokonana na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem od spadków i darowizn.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

  W myśl ust. 2 tegoż przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

  Powyższy katalog ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Określony w tym przepisie przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, iż jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że matka Wnioskodawcy zamierza dokonać częściowego działu spadku po Arkadiuszu K. ze zniesieniem współwłasności Nieruchomości Gruntowych, poprzez przyznanie prawa własności Nieruchomości Gruntowych wyłącznie na jego rzecz i przyznaniem spłat na rzecz Wnioskodawcy, Jaśminy K. i Aniki K. w wysokości po 125.000,00 zł na każde z nich w terminie dwóch lat od daty dokonania częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności. Powyższe pozwoli jej na przeprowadzenie transakcji bez konieczności występowania przy każdej ewentualnej zmianie umowy o dodatkową zgodę Sądu Rodzinnego i oczekiwania na jego decyzję. Środki pozyskane ze sprzedaży Nieruchomości Gruntowych matka Wnioskodawcy ma zamiar wydatkować na spłatę na rzecz dzieci (w tym Wnioskodawcy) z tytułu działu spadku wraz z podziałem majątku wspólnego.

  Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania spłaty obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem.

  Zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U, Nr 78, poz. 483, ze zm. ) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustaw. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego.

  Tym samym, otrzymanie przez Wnioskodawcę spłaty z tytułu działu spadku nie rodzi obowiązku w podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia z tego tytułu podatku od spadków i darowizn.

  Z kolei odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku wyroku sądu tutejszy organ wyjaśnia, że powołany wyrok jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, osadzonym w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża. Zatem wskazany we wniosku wyrok sądu nie ma wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.