ITPB4/4511-279/15/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przeznaczenie całości środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (np. mieszkania) na spłatę całkowitą lub częściową kredytu mieszkaniowego (budowlanego) pozwoli uniknąć opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 23 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wydatków na spłatę kredytu do wydatków na własne cele mieszkaniowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wydatków na spłatę kredytu do wydatków na własne cele mieszkaniowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2015 r. Wnioskodawczyni dokonała zakupu działki budowlanej. W 2014 r. Wnioskodawczyni dokonała niewielkiego zadatku, pozostałą kwotę uregulowała ze środków własnych oraz z kredytu mieszkaniowego (umowę zawarto w 2015 r.). Po zakupie działki Wnioskodawczyni rozpoczęła budowę również przy współfinansowaniu z kredytu mieszkaniowego. Wnioskodawczyni rozważa możliwość wykupu mieszkania lokatorskiego, w którym mieszka i przeniesienia na siebie prawa własności mieszkania (kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży ww. mieszkania własnościowego przed upływem okresu pięciu lat i przeznaczyć całą uzyskaną ze sprzedaży kwotę na spłatę całkowitą lub częściową kredytu mieszkaniowego (budowlanego). Wnioskodawczyni rozważa możliwość sprzedaży również innej nieruchomości (działki) i również przeznaczyć kwotę ze sprzedaży na spłatę kredytu mieszkaniowego. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że kredyt mieszkaniowy zaciągnięty został wyłącznie przez nią.

Zaistniałe zdarzenia Wnioskodawczyni przedstawia w następującej chronologii:

 1. 26 listopada 2014 r. – zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości (działki i gruntu, dalej jako Y) i zapłacenie zadatku w wysokości 5.000 zł. Grunt został oznaczony w rodzaju użytku symbolem „BP” zurbanizowane tereny niezabudowane. Kupujący: Wnioskodawczyni.
 2. 17 lutego 2015 r. – sporządzenie aneksu do umowy przedwstępnej, w którym Wnioskodawczyni zobowiązała się do przekazania zadatku w kwocie 90.000 zł do dnia 16 marca 2015 r. Kupujący: Wnioskodawczyni.
 3. 20 marca 2015 r. – zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości i ustanowienie hipoteki na rzecz banku. Kupujący: Wnioskodawczyni.
 4. 10 lutego 2015 r. zawarcie umowy kredytu mieszkaniowego. Kredytobiorca: Wnioskodawczyni. Cel: nabycie działki budowlanej oraz budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego.
 5. 1 czerwca 2015 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę domu mieszkalnego.
 6. 9 lutego 2016 r. – wykonanie stanu surowego zamkniętego, zaangażowanie kredytowe na poziomie 250-300 tys. zł.
 7. Sierpień-październik 2016 r. – planowane przeniesienie własności nieruchomości (obecnie mieszkania lokatorskiego, dalej jako X) na Wnioskodawczynię. W lokalu Wnioskodawczyni mieszka od około 2002 r., po dokonaniu wkładu do spółdzielni mieszkaniowej Wnioskodawczyni podpisała umowę najmu i spłaca kredyt uzyskany z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Przed przeniesieniem własności lokalu Wnioskodawczyni spłaci zobowiązanie wobec spółdzielni oraz kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
 8. Listopad-grudzień 2016 r. – planowane zbycie lokalu mieszkalnego oznaczonego jako X, tj. mieszkania nabytego od spółdzielni mieszkaniowej (wykup, przeniesienie własności nieruchomości).
 9. Listopad-grudzień 2016 r. – planowana częściowa spłata kredytu mieszkaniowego (budowlanego) w postaci przeniesienia całej uzyskanej kwoty ze zbycia mieszkania na częściową spłatę kredytu mieszkaniowego-budowlanego (dotyczącego nieruchomości Y).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeznaczenie całości środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (np. mieszkania) na spłatę całkowitą lub częściową kredytu mieszkaniowego (budowlanego) pozwoli uniknąć opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1. Środki przeznaczone na cele mieszkaniowe czyli np. na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zgodnie z ww. przepisem istotne jest aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości i aby ten kredyt był zaciągnięty przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Wydatkowanie środków winno służyć własnym celom mieszkaniowym podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawczyni uważa, że może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wydatkowania wszystkich środków ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania) na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości (w tym zakup gruntu budowlanego i budowę budynku mieszkalnego) realizowane będą Jej własne cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uważa się m. in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1 - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 28 powołanej ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W myśl art. 21 ust. 29 tej ustawy, w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania po jego wykupieniu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli zostanie w całości wydatkowany na spłatę kredytu mieszkaniowego (budowlanego) zaciągniętego na sfinansowanie wydatków na własne cele mieszkaniowe, tzn. zakup działki i budowę budynku mieszkalnego, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podkreślenia wymaga, że przez własne cele mieszkaniowe należy rozumieć faktyczne zaspokajanie własnych potrzeb mieszkalnych podatnika. Innymi słowy podatnik, który nabywa grunt pod budowę budynku mieszkalnego i dokonuje na nim budowy budynku mieszkalnego dla własnych potrzeb ma w tym budynku faktycznie mieszkać. Budynek, który nie jest zamieszkały przez podatnika, jest niewykorzystywany przez niego do zamieszkania lub jest wykorzystywany do innych celów niż zaspokojenie własnych potrzeb podatnika (np. zamieszkują go inne niż podatnik osoby) nie jest budynkiem, którego budowa mogłaby zostać uznana za realizację własnego celu mieszkaniowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.