ITPB2/4511-343/15/BK | Interpretacja indywidualna

1. Czy realizacja postanowień ugody małżeńskiej, w wyniku której następuje nabycie lokalu mieszkalnego w wyniku zniesienia współwłasności po rozwodzie stanowi nabycie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy spłata kredytu zaciągniętego na realizację ugody małżeńskiej a tym samym na spłatę zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego zgodnie z postanowieniem sądu zawartym w wyżej wymienionej ugodzie stanowi wydatki poniesione na spłatę kredytów w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-343/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. małżeństwo
 3. podział majątku
 4. spłata kredytu
 5. udział
 6. ugody
 7. zbycie nieruchomości
 8. zobowiązanie
 9. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł ugodę małżeńską z żoną, w której dokonano podziału majątku wspólnego, w skład którego weszły: prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, samochód osobowy i środki pieniężne na rachunku bankowym, w ten sposób, że wyżej wymienione prawa przypadły na rzecz Wnioskodawcy. Tytułem spłaty Wnioskodawca zobowiązał się zapłacić na rzecz byłej żony kwotę 85 000 zł. W ugodzie ustalono wartość lokalu mieszkalnego na kwotę: 170 000 zł, wartość samochodu na kwotę 14 000 zł oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym na kwotę 10 000 zł.

Wywiązując się z postanowień ugody Wnioskodawca realizował wraz z każdą wpłatą środków pieniężnych na rzecz byłej żony spłatę poszczególnych składników majątku w odpowiednich proporcjach. Tak więc z prostego matematycznego wyliczenia: 87,63 % wpłat przypada na spłatę lokalu mieszkalnego, 7,22 % na spłatę samochodu oraz 5,15 % na spłatę środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dniu 25 marca 2014 r. Wnioskodawca przelał byłej żonie 24 000 zł tytułem realizacji ugody, zaś na pozostałą część spłaty zaciągnął kredyt w kwocie 61 000 zł. w banku X BANK SA z przeznaczeniem kredytu - jak wynika z umowy kredytowej - na: "Spłatę zobowiązań nie związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą Kredytobiorcy, na którą składa się: spłata zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt ..." Bezpośredni przelew kwoty 61 000 zł na rachunek byłej żony Wnioskodawcy nastąpił w dniu 28 marca 2014 r. Tak również wynika z brzmienia punktu 6 "warunków wypłaty kredytu" oraz paragrafu 5 umowy kredytowej.

W dniu 28 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wraz ze swoją siostrą dokonał sprzedaży nieruchomości, którą wraz z Nią otrzymał w spadku po rodzicach: ojcu zmarłym w dniu 15 listopada 1995 r. oraz matce zmarłej w dniu 26 lutego 2014 r. Po zmarłym ojcu Wnioskodawca oraz jego siostra otrzymali po 1/6 udziału w całej nieruchomości, zaś po zmarłej matce po 2/6 udziału w nieruchomości. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 115 000 zł z czego połowa sumy, czyli 57 500 zł przypada dla niego w związku z posiadanym udziałem 1/2 w wyżej wymienionej nieruchomości. 1/6 część całej, uzyskanej ze sprzedaży sumy, czyli 19 166 zł 66 gr zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla jego siostry nie podlega opodatkowaniu ponieważ ta część udziału sprzedawanej nieruchomości została nabyta przez nich jako spadek po zmarłym ojcu w 1995 r., a więc od nabycia tej części upłynęło 5 lat uprawniających do zwolnienia.

Pozostała kwota 38 333 zł 34 gr jest źródłem przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 57 500 zł Wnioskodawca przeznaczył na spłatę wyżej wymienionego kredytu zaciągniętego w X BANK S.A. dokonując przelewu na rzecz banku w dniu 8 września 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy realizacja postanowień ugody małżeńskiej, w wyniku której następuje nabycie lokalu mieszkalnego w wyniku zniesienia współwłasności po rozwodzie stanowi nabycie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy spłata kredytu zaciągniętego na realizację ugody małżeńskiej a tym samym na spłatę zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego zgodnie z postanowieniem sądu zawartym w wyżej wymienionej ugodzie stanowi wydatki poniesione na spłatę kredytów w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy wolna od podatku dochodowego będzie kwota 33 591 zł 50 gr dochodu uzyskana przez podatnika ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólną własność jego i siostry według następującego wyliczenia: 38 333 zł 34 gr x 87,63 % = 33 591 zł 50 gr gdzie: 38 333 zł 34 gr to źródło przychodu zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, 87,63 % to udział wartości lokalu mieszkalnego w ogólnej wartości majątku spłaconego przez Wnioskodawcę według ugody małżeńskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja postanowień ugody małżeńskiej, w wyniku której następuje nabycie lokalu mieszkalnego w wyniku zniesienia współwłasności po rozwodzie stanowi nabycie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2009 r. nr ITPB2/415-417/09/IB, jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r. , sygn. akt I SA/Gd 717/09 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt I SA/Lu 654/11.

W Jego ocenie spłata kredytu zaciągniętego na realizację ugody małżeńskiej, a tym samym na spłatę zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego, zgodnie z postanowieniem sądu zawartym w wyżej wymienionej ugodzie stanowi wydatek poniesiony na spłatę kredytów w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W umowie z bankiem, w punkcie przeznaczenie kredytu, wyraźnie wskazany jest cel wraz ze wskazaniem sygnatury akt ugody małżeńskiej - "Spłatę zobowiązań nie związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą Kredytobiorcy, na którą składa się: spłata zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt ..."

Zdaniem Wnioskodawcy wolna od podatku dochodowego będzie kwota 33 591 zł 50 gr dochodu uzyskana przez niego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólną własność jego i siostry według następującego wyliczenia:

 • kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości: 115 000 zł
 • dochód przypadający na Wnioskodawcę (115 000/2) 57 500 zł
 • dochód zwolniony z podatku (nabycie spadku po ojcu w 1995 r. – 115 000 x 1 /6) 19 166, 66 gr
 • źródło przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy (57 500 -19 166,66) 38 333,34 zł
 • udział wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w wydatkach ogółem w związku z realizacją ugody małżeńskiej (170 000 + 14 000 + 10 000) = 194 000; 170 000/194 000 = 87,63%) 87,63%
 • kwota wolna od podatku w związku z wydatkowaniem wyżej wymienionego dochodu na cele mieszkaniowe w rozumieniu 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 25 pkt 2 w powiązaniu z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy (38 333,34 x 87,63%).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy nabycie następuje w drodze spadku termin, o którym mowa powyżej powinien być liczony od końca roku, w którym zmarł spadkodawca. Zgodnie bowiem z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, będących przedmiotem spadku istotny jest dzień otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca zawarł ugodę małżeńską z żoną, w której dokonano podziału majątku wspólnego, w skład którego weszły: prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, samochód osobowy i środki pieniężne na rachunku bankowym, w ten sposób, że wyżej wymienione prawa przypadły na rzecz Wnioskodawcy. Tytułem spłaty Wnioskodawca zobowiązał się zapłacić na rzecz byłej żony kwotę 85 000 zł. W ugodzie ustalono wartość lokalu mieszkalnego na kwotę: 170 000 zł, wartość samochodu na kwotę 14 000 zł oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym na kwotę 10 000 zł.

Wywiązując się z postanowień ugody Wnioskodawca realizował wraz z każdą wpłatą środków pieniężnych na rzecz byłej żony spłatę poszczególnych składników majątku w odpowiednich proporcjach. Tak więc z prostego matematycznego wyliczenia: 87,63 % wpłat przypada na spłatę lokalu mieszkalnego, 7,22 % na spłatę samochodu oraz 5,15 % na spłatę środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dniu 25 marca 2014 r. Wnioskodawca przelał byłej żonie 24 000 zł tytułem realizacji ugody, zaś na pozostałą część spłaty zaciągnął kredyt w kwocie 61 000 zł w banku X BANK SA z przeznaczeniem kredytu - jak wynika z umowy kredytowej - na: "Spłatę zobowiązań nie związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą Kredytobiorcy, na którą składa się: spłata zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt ..." Bezpośredni przelew kwoty 61 000 zł na rachunek byłej żony Wnioskodawcy nastąpił w dniu 28 marca 2014 r. Tak również wynika z brzmienia punktu 6 "warunków wypłaty kredytu" oraz paragrafu 5 umowy kredytowej.

W dniu 28 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wraz ze swoją siostrą dokonał sprzedaży nieruchomości, którą wraz z Nią otrzymał w spadku po rodzicach: ojcu zmarłym w dniu 15 listopada 1995 r. oraz matce zmarłej w dniu 26 lutego 2014 r. Po zmarłym ojcu Wnioskodawca oraz jego siostra otrzymali po 1/6 udziału w całej nieruchomości, zaś po zmarłej matce po 2/6 udziału w nieruchomości. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 115 000 zł z czego połowa sumy, czyli 57 500 zł przypada dla niego w związku z posiadanym udziałem 1/2 w wyżej wymienionej nieruchomości. 1/6 część całej, uzyskanej ze sprzedaży sumy, czyli 19 166 zł 66 gr zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla jego siostry nie podlega opodatkowaniu ponieważ ta część udziału sprzedawanej nieruchomości została nabyta przez nich jako spadek po zmarłym ojcu w 1995 r., a więc od nabycia tej części upłynęło 5 lat uprawniających do zwolnienia.

Pozostała kwota 38 333 zł 34 gr jest źródłem przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 57 500 zł Wnioskodawca przeznaczył na spłatę wyżej wymienionego kredytu zaciągniętego w X BANK S.A. dokonując przelewu na rzecz banku w dniu 8 września 2014 r.

Oceniając zatem opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawca udział w nieruchomości nabył w drodze spadku w różnym czasie, a mianowicie - w 1995 r. po zmarłym ojcu oraz w 2014 r. po zmarłej matce.

Oznacza to, że odpłatne zbycie nieruchomości w części nabytej w 1995 r. nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z upływem okresu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie i tym samym nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Natomiast odpłatne zbycie w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2014 r. w spadku po zmarłej matce - dokonane przed upływem pięcioletniego terminu - stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, stosownie do art. 30e ust. 2, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 cytowanej ustawy).

Natomiast, w myśl art. 30e ust. 7 tejże ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

W myśl ust. 3 tegoż artykułu wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn ( art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

W myśl art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (art. 22 ust. 6f ustawy).

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy – może jednak zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że, wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in.:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
 • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przy czym, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a) –c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a) –c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a) –c).

Należy również wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

W tym miejscu podkreślić należy, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.

W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 2 wynika, że warunkiem koniecznym do zastosowania ww. zwolnienia jest przeznaczenie przychodu na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, które obejmują min. spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1.

Przy czym, jak wskazano powyżej skoro kredyt ten musi być zaciągnięty na cel mieszkaniowy, to powinien on wynikać z treści umowy kredytu. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego. Ponadto kredyt ten musi zostać zaciągnięty w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Tymczasem z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza wydatkować środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku – jak sam wskazuje – na spłatę kredytu zaciągniętego na "Spłatę zobowiązań nie związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą Kredytobiorcy, na którą składa się: spłata zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt ...".

W związku z tym, wskazać za Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie należy, że „czym innym jest zamierzenie polegające na wydatkowaniu środków na realizację szeroko postrzeganego celu mieszkaniowego (w tym działania na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych), czym innym jest natomiast kwestia spełnienia warunków do uzyskania ulgi podatkowej. Nie kwestionując faktu, że spłata kredytu (...) wpisuje się w realizację ogólnego celu polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, wskazać jednakże wypada, że nie musi to jednocześnie oznaczać ziszczenia prawa podatnika do ulgi podatkowej” (zob. wyrok z dnia 4 grudnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/12).

Wobec powyższego spłata kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę w banku X Bank S.A. na spłatę zobowiązania w związku z podziałem majątku dorobkowego zgodnie z postanowieniem sądu zawartym w ugodzie, nie może być uznana za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Reasumując uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży w dniu 28 sierpnia 2014 r. udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce, w sytuacji wydatkowania przychodu na spłatę kredytu zaciągniętego, w celu spłaty byłej żony nie może zostać uznany za podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji dochód w tej części podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustosunkowując się natomiast do wysokości kwot podanych przez Wnioskodawcę w związku z podziałem majątku dorobkowego oraz uzyskanego przychodu ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, jak i kwot wydatków warunkujących zwolnienie z opodatkowania stwierdzić należy, iż podatnik zobowiązany jest sam ustalić wysokość: przychodu uzyskanego z danego źródła, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu.

Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów, organ podatkowy podkreśla, iż jakkolwiek orzeczenia podatkowe i wyroki sądów kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (tj. siostry). Siostra Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.