ITPB1/415-404a/13/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy spłata kredytów mieszkaniowych udzielonych na oboje współmałżonków będzie uznana w całości jako wydatek na cele mieszkaniowe powodujący zwolnienie z podatku z tytułu zbycia mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2013 r. (data wpływu 8 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 19 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 24 grudnia 2003 r. Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim, pozostając od tego momentu w małżeńskiej wspólności majątkowej. Wspólne dochody stanowią majątek, którym małżonkowie wspólnie gospodarują. Wnioskodawczyni wraz z mężem mają wspólne konto bankowe, na które odprowadzane są przysługujące im świadczenia pieniężne. W 2006 r. podjęli decyzję o budowie domu jednorodzinnego, na który wspólnie zaciągnęli kredyty bankowe, ustanawiając jednocześnie hipoteki na posiadłości. Wspólnie prowadzą rozliczenia składając wspólne rozliczenia roczne. W 2009 r. syn – wyjeżdżając z kraju przekazał Wnioskodawczyni na drodze cesji spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, którym wcześniej dysponowała Wnioskodawczyni. Ze względu na to, że po przekazaniu synowi mieszkania (również na drodze cesji) zatrzymała ona sobie członkostwo tej spółdzielni, syn przekazał spółdzielcze prawo do lokalu tylko Wnioskodawczyni. W 2011 r. ze wspólnych pieniędzy spłacono kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na to mieszkanie i zawarto umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności. Wnioskodawczyni stała się jego właścicielką. Mieszkanie to zostało sprzedane w 2012 r. a pieniądze ze sprzedaży wpłynęły bezpośrednio na wspólne konto bankowe. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ww. mieszkania przeznaczone zostały na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę domu, w którym obecnie Wnioskodawczyni wraz z mężem zamieszkują. Wnioskodawczyni nadmienia, iż nie korzystano z odpisu odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę powyższego domu ani też z innych ulg mieszkaniowych czy budowlanych. Wskazuje również, że grunt na którym wybudowano przedmiotowy dom jednorodzinny jest własnością Wnioskodawczyni. Do mieszkania (otrzymanego w drodze cesji od syna) przysługiwało jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Kredyty zostały zaciągnięte w bankach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, również budynek, na którego budowę zaciągnięto kredyt znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyty, które zostały spłacone ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego domu były zaciągnięte w dniu 27 lipca 2006 r. oraz 23 czerwca 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1).

Czy spłata kredytów mieszkaniowych udzielonych na oboje współmałżonków będzie uznana w całości jako wydatek na cele mieszkaniowe powodujący zwolnienie z podatku z tytułu zbycia mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione są od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. Ze względu na to, że Wnioskodawczyni spłaciła kredyt służący celom mieszkaniowym, dochód taki jest wolny od podatku dochodowego, podobnie jak w interpretacji IPPB/415-760/12-6/MG. Interpretacja ta dotyczy przeznaczenia środków pieniężnych ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że następująca poza działalnością gospodarczą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu tego przepisu. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – przychód nie powstanie, a zatem kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 2009 r. syn przekazał Wnioskodawczyni na drodze cesji spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W 2011 r. ze wspólnych pieniędzy Wnioskodawczyni wraz z mężem spłacili kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na to mieszkanie i zawarto umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności. Mieszkanie to zostało sprzedane w 2012 r. a pieniądze ze sprzedaży wpłynęły bezpośrednio na wspólne konto bankowe Wnioskodawczyni i męża. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ww. mieszkania przeznaczone zostały na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę domu, w którym obecnie małżonkowie mieszkają. Działka na której wybudowano dom jest własnością Wnioskodawczyni.

Zatem, skoro nabycie nieruchomości nastąpiło w 2011 r. a sprzedaży dokonano w 2012 r. tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie to zbycie tej nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niniejszej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono bowiem m. in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak, w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości itp.).

Stosownie natomiast do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  1. położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, ,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), ,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) ,
  1. w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Stosownie do treści art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W myśl art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z przedstawionych przepisów wynika zatem, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. dopuszcza możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego poprzez przeznaczenie przychodu ze sprzedaży na wskazane w tej ustawie cele mieszkaniowe, o jakich mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2. Niemniej jednak aby podatnik mógł wywodzić prawo do zastosowania przedmiotowego zwolnienia a tym samym z niego skorzystać, to musi bezwzględnie spełnić określone warunki.

Mając na uwadze przedstawione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z poźn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Katalog przedmiotów i praw należących do majątków osobistych zawiera art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta w czasie trwania związku małżeńskiego (jeśli małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej) zasadą jest, iż nieruchomość ta wchodzi do majątku wspólnego. Warto nadmienić, że odstępstwa od tej zasady nie może uzasadniać okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków ujawniony został w księdze wieczystej.

W tym miejscu odwołać się można do tezy zawartej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2006 r., sygn. akt II CSK 110/06, w którym wskazano, że: „O przynależności do majątku wspólnego małżonków prawa własności budynku mieszkalnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka oraz prawa do gruntu, na którym dom jest wzniesiony, decyduje data zawarcia umowy pomiędzy spółdzielnią i jej członkiem”.

Wprawdzie orzeczenie to odnosi się do spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, jednakże – co do zasady – może w pełni znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Wskazać należy, że o wejściu prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz prawa do gruntu, do majątku wspólnego małżonków decyduje to, czy w dacie zawierania umowy przez jednego z małżonków pozostawał on w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, że spółdzielcze prawo do mieszkania należało tylko do tego małżonka.

Wobec tego, w odniesieniu do zawartego w opisie stanu faktycznego stwierdzenia „stałam się jego właścicielką” (odnoszącego się do mieszkania wykupionego od spółdzielni), wskazać należy, że umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności zawarta została w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustrój wspólności małżeńskiej. Mieszkanie to weszło wobec tego do majątku wspólnego małżonków. Zatem, przychodem Wnioskodawczyni ze sprzedaży tego mieszkania będzie jedynie część ceny sprzedaży, przypadająca na Nią proporcjonalnie do udziału w majątku wspólnym (co od zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe). Z tego względu wydatki na własne cele mieszkaniowe należy rozpatrywać oddzielnie dla Wnioskodawczyni oraz Jej małżonka. W niniejszej sprawie ocenie podlega wyłącznie możliwość zwolnienia od opodatkowania dochodu przypadającego na Wnioskodawczynię.

Z uwagi na to, jak we wniosku podano, że działka na której wybudowano budynek jest własnością Wnioskodawczyni wskazać należy, że zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. Własność nieruchomości gruntowej rozciąga się zatem na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności.

Tak więc biorąc pod uwagę konstrukcję ww. przepisu stwierdzić należy, iż budynek trwale związany z nieruchomością gruntową stanowi jej część składową, co oznacza, że właścicielem zarówno gruntu jak i budynku wzniesionego na tym gruncie jest zawsze właściciel nieruchomości, na której budynek ten został wybudowany.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż grunt jest własnością Wnioskodawczyni, w związku z czym budynek wybudowany na tym gruncie stanowi również jej własność.

Jak wynika z przytoczonych uprzednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww ustawy jest m. in. wydatkowanie – w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Ponadto spełnione być muszą pozostałe ustawowe przesłanki, tj. budynek, na którego budowę zaciągnięto kredyt, musi być budynkiem własnym w rozumieniu art. 21 ust. 26 ww ustawy, nie może być przeznaczony na cele rekreacyjne (art. 21 ust. 30 ww ustawy) a przy tym zwolnienie nie ma zastosowania do tej części wydatków, które podatnik uwzględnił przy korzystaniu z ulg podatkowych, o czym stanowi art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niniejszej sprawie przychód uzyskany ze sprzedaży, która dokonana została w 2012 r. został wydatkowany na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w 2006 r. i 2009 r. na budowę domu mieszkalnego stanowiącego własność Wnioskodawczyni.

Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić zatem należy, iż ustawowe przesłanki do skorzystania z omawianego zwolnienia zostały przez Wnioskodawczynię spełnione. Bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje natomiast fakt, że spłacone kredyty zostały zaciągnięte wspólnie przez małżonków. Przedstawiony we wniosku sposób wydatkowania przychodu będzie wypełniać dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak mieć na uwadze, że – co wykazano uprzednio – sprzedany lokal mieszkalny stanowił majątek wspólny małżonków, wobec czego zwolnienie będzie miało zastosowanie do przypadającego na Nią przychodu. Tym samym w przypadku przeznaczenia przypadającego na Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę domu, dochód z odpłatnego zbycia korzystał będzie z przedmiotowego zwolnienia.

Nieprawidłowość stanowiska Wnioskodawczyni wynika z błędnego założenia, że cała kwota uzyskana ze sprzedaży stanowi jej przychód.

Niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla męża Wnioskodawczyni. Może on uzyskać interpretację dotyczącą jego obowiązków podatkowych, po złożeniu odrębnego wniosku w tym zakresie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.