IPPB4/415-883/12-5/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2012 r. (data wpływu 18.10.2012 r.) oraz w piśmie z dnia 31.10.2012 r. (data nadania, 31.10.2012 r., data wpływu 02.11.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 26.10.2012 r. Nr IPPB4/415-883/12-2/JK2 (data nadania 26.10.2012 r., data doręczenia 30.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie Nr 2 po uprzednim skorygowaniu ulgi odsetkowej odliczonej w zeznaniach za lata 2010-2011 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania oraz złożenia korekt zeznań za lata 2010-2011.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-883/12-2/JK2 z dnia 26.10.2012 r. (data nadania 26.10.2012 r., data doręczenia 30.10.2012 r.), tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego, przeformułowanie treści zapytania oznaczonego we wniosku Nr 3 oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) odnośnie przeformułowanego pytania Nr 3.

Pismem z dnia 31.10.2012 r. (data wpływu 02.11.2012 r.) Wnioskodawca uzupełniła wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.
 1. W 2009 roku, aktem notarialnym z dnia 16.07.2009 r. Wnioskodawca dokonał zakupu mieszkania Nr 1 za kwotę 250.000 zł. Zakup w całości sfinansowany był zaciągniętym w 2006 roku kredytem bankowym waloryzowanym w CHF w kwocie 250.000 zł. Wnioskodawca w 2010 roku, aktem notarialnym z dnia 23.02.2010 r. mieszkanie Nr 1 sprzedał za kwotę 503 000 zł. W dniu 26.02.2010 r., a więc po sprzedaży mieszkania Nr 1 Wnioskodawca spłacił kredyt zaciągnięty na jego zakup kwotą 280.000 zł.
  W rozliczeniu PIT-39 za rok 2010 Wnioskodawca wykazał:
  W pozycji Nr 21 „Przychód” cenę sprzedaży mieszkania wynoszącą 503.000 zł,
  W pozycji Nr 22 „Koszt uzyskania przychodu” umieścił kwotę 267.000 zł, na którą składa się koszt zakupu mieszkania (250.000 zł), koszty adaptacji mieszkania udokumentowane fakturami VAT (14.000 zł) oraz koszt aktu notarialnego (3000 zł);
  W pozycji Nr 24 „Dochód” umieścił kwotę 236.000 zł, która stanowi różnicę pomiędzy przychodem oraz kosztami uzyskania.
  W pozycji Nr 26 „Kwota dochodu zwolniona na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy” Wnioskodawca umieścił kwotę 236.000 zł.
 2. W dniu 13.11.2003 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup mieszkania Nr 2, którego zakupu dokonał aktem notarialnym w dniu 31.05.2006 roku. W mieszkaniu tym Wnioskodawca obecnie mieszka. Od 2006 roku w ramach zaciągniętego na mieszkanie Nr 2 kredytu hipotecznego Wnioskodawca korzysta z ulgi odsetkowej. W ramach możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 Wnioskodawca chciałby skorzystać z ulgi podatkowej i przeznaczyć część uzyskanego przychodu na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na mieszkanie Nr 2. W celu uniknięcia podwójnego korzystania z ulgi podatkowej Wnioskodawca planuje korektę zeznań podatkowych w których rozliczył ulgę odsetkową za lata 2010 oraz 2011.
  Pismem z dnia 31.10.2012 r. (data wpływu 02.11.2012 r.) Wnioskodawca poinformował, iż przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1, sprzedanego aktem notarialnym w dniu 23.02.2010 r. nie został przeznaczony na spłatę kredytu, który zaciągnął na mieszkanie Nr 2 w dniu 13.11.2003 r. Wspomniany kredyt Wnioskodawca planuje spłacić do końca 2012 r. Ponadto Wnioskodawca przedstawił własną interpretację dotyczącą pytania oznaczonego jako pytanie Nr
 3. W celu skorzystania z ulgi na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawca planuje przeprowadzenie korekty wycofującej ulgę odsetkową, z której korzystał w przypadku mieszkania Nr 2, za lata 2010 oraz 2011 i następnie spłatę do końca 2012 roku zaciągniętego na mieszkanie Nr 2 kredytu hipotecznego, który zostanie uwzględniony jako wydatek na własny cel mieszkaniowy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przeznaczenie przychodu pochodzącego ze sprzedaży mieszkania Nr 1 (akt notarialny 23.02.2010 r.) na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości (mieszkanie Nr 1) Wnioskodawca może uznać za wydatek na własny cel mieszkaniowy objęty ulgą podatkową...
 2. Czy na konto dochodu zwolnionego z opodatkowania w związku ze sprzedażą mieszkania Nr 1 (akt notarialny 23.02.2010 r.) Wnioskodawca będzie mógł uznać spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego w dniu 13.11.2003 r. na zakup mieszkania Nr 2, po wcześniejszym skorygowaniu ulgi odsetkowej w zeznaniach podatkowych za lata 2010 oraz 2011 z jakiej korzystał przy okazji kredytu hipotecznego zaciągniętego na mieszkanie Nr 2...
 3. Czy korekta ulgi odsetkowej od 2010 roku i następnie spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania nabytego aktem notarialnym w dniu 31.05.2006 roku będzie uprawniała Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych...

Niniejsza interpretacja dotyczy możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie Nr 2 po uprzednim skorygowaniu ulgi odsetkowej odliczonej w zeznaniach za lata 2010-2011 (pytanie Nr 2 i 3). Natomiast w pozostałym zakresie (pyt. Nr 1) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca planuje przeznaczenie przychodu pochodzącego ze sprzedaży mieszkania Nr 1 (akt notarialny 23.02.2010) na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup nieruchomości Nr 2, w której obecnie zamieszkuje. Według Wnioskodawcy spłatę wspomnianego kredytu będzie mógł uznać za wydatek na własny cel mieszkaniowy objęty ulgą podatkową pod warunkiem dokonania korekty zeznań podatkowych w których rozliczył ulgę odsetkową za lata 2010 oraz 2011. Wspomnianą korektę Wnioskodawca planuje przeprowadzić w celu wykluczenia podwójnego korzystania z ulgi podatkowej w latach 2010 oraz 2011, a więc od momentu sprzedaży mieszkania aktem notarialnym z dnia 23.02.2010 r. Potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca uzyskał we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz za pośrednictwem Krajowej Informacji Podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w 16.07.2009 r. dokonał zakupu mieszkania Nr 1, które następnie sprzedał w dniu 23.02.2010 r.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nabył mieszkanie w 2009 r., to do oceny skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowego mieszkania, należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r.

Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009 r.

I tak stosownie do art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Należy jednakże zauważyć, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnik przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 30 ww. ustawy przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W niniejszej sprawie wątpliwość Wnioskodawcy wzbudza kwestia czy na konto dochodu zwolnionego z opodatkowania w związku ze sprzedażą mieszkania Nr 1 będzie mógł uznać spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego w dniu 13.11.2003 r. na zakup mieszkania Nr 2, po wcześniejszym skorygowaniu ulgi odsetkowej, którą odliczał w zeznaniach za lata 2010 i 2011 r.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w którego treści czytamy, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają szczególnych terminów, w których przysługuje powyższe uprawnienie. Należy więc powiązać tę możliwość z zobowiązaniem podatkowym, którego deklaracje (zeznanie) dotyczy. Prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, w świetle ww. przepisu Wnioskodawca może skorygować zeznania podatkowe za lata 2010-2011 i zrezygnować z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej. Złożenie korekt spowoduje skorygowanie zobowiązania podatkowego za 2010 i 2011 r. ze skutkiem wstecznym. Tym samym wyeliminowana zostanie przesłanka negatywna z art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym, tj. gdy przychód uzyskany ze zbycia mieszkania Nr 1, w terminie do końca grudnia 2012 r. Wnioskodawca wydatkuje na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania Nr 2 będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym przychodzie z opłatnego zbycia (art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.