IPPB1/4511-541/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowany w części na spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup tego lokalu, tj. na cel określony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB1/4511-541/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. lokale
 3. nieruchomości
 4. przychód
 5. sprzedaż
 6. sprzedaż nieruchomości
 7. spłata kredytu
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz z małżonką nabył w dniu 14.11.2006 r. działkę budowlaną, na której rozpoczęta była budowa budynku mieszkalnego. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości wynosiła 750.000,00 zł. W celu sfinansowania zakupu oraz zakończenia budowy budynku mieszkalnego, kupujący podpisali umowę kredytową z bankiem zaciągając zobowiązanie w wysokości 457 380,00 CHF. Budynek mieszkalny w chwili zakupu posiadał stan developerski i wymagał poniesienia dalszych nakładów finansowych.

Zakupiona nieruchomość weszła do majątku wspólnego małżonków.

Przed upływem pięcioletniego okresu, w dniu 14.01.2011 r. nieruchomość została sprzedana, za cenę wynoszącą 2.400.000,00 zł. Jednocześnie w dniu 24.01.2011 r. małżonkowie złożyli w Urzędzie Skarbowym, oświadczenie deklarując, że środki pieniężne uzyskane ze zbycia nieruchomości zostaną przeznaczone na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 Nr 14 poz. 176 z poźń. zmian.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r.

Zgodnie z tym oświadczeniem środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone następująco:

 • w styczniu 2011 r część przeznaczono na całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Bank na zakup sprzedanej nieruchomości;
 • w 2012 r. pozostała część została przeznaczona na wydatki związane z remontem własnego budynku mieszkalnego (prace remontowo-budowlane, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie elewacji).

Wnioskodawca oraz jego małżonka nie korzystali z „ulgi odsetkowej” określonej obowiązującymi wówczas przepisami art. 26b ustawy o podatku dochodowym (PIT).

Nadmienić również należy, że w roku 2013 Wnioskodawca wraz z małżonką zawarli umowę małżeńską dotyczącą podziału majątku wspólnego, co pozostaje bez związku dla sprawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy (PIT) według stanu prawnego obowiązującego do końca 2006, wolne od podatku dochodowego są środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym PIT art. 21 ust. 1 pkt 32) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., zwalniają od opodatkowania przychody ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowane nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nabycie mieszkania lub działki, w tym również na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu na sfinansowanie sprzedawanej nieruchomości.

Ponieważ przedmiotowa nieruchomość nabyta została w roku 2006 skutki podatkowe w zakresie jej zbycia rozpatrywać należy według przepisów ustawy o podatku dochodowym (PIT) obowiązujących do końca 2006 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi - art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Obowiązujące wówczas przepisy art. 28 ust. 1, stanowiły, że przychodu z odpłatnego zbycia (jeżeli zbycie następuje poza działalnością gospodarczą) nieruchomości i praw majątkowych, nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidywały również możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości w stosunku do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone przepisami ustawy (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości uzależnione zostało od spełnienia określonych warunków czasowych oraz sposobu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży.

W świetle tego przepisu przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości korzystają ze zwolnienia, min. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na określone cele, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od - tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Cele te to:

 • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont lub modernizacja własnego budynku mieszkalnego, jego części a - lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowując w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2006 r., środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, były wolne od podatku dochodowego, jeżeli podatnicy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożyli oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą (w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) na cele określone w ustawie, a min. na spłatę kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętych w celu nabycia budynku mieszkalnego, jego budowę - rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację.

Odnosząc te przepisy do opisanego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że sprzedając w roku 2011, nieruchomość, której zakup sfinansowany został kredytem zaciągniętym w Banku SA., Wnioskodawca oraz jego małżonka, prawidłowo zakwalifikowali przychody ze sprzedaży do przychodów wolnych od podatku. W oświadczeniu złożonym w dniu 24.01.2011 r. w Urzędzie Skarbowym , zadeklarowali, że przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego przeznaczone zostaną na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT.

Zgodnie z tym oświadczeniem w roku 2011 część środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przeznaczona została na całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na zakup przedmiotowej nieruchomości. Cel wydatkowania środków, mieścił się w zakresie wydatków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e). Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB2/415-592/14-2/TR z dnia 08.08.2014 r., w której organ podatkowy stwierdził, że przychód, uzyskany ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W analogicznym stanie faktycznym wydana została również interpretacja, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB4/415-758/10-2/LS z dnia 22.12.2010 r., w której przeczytać możemy następujące rozstrzygnięcie:

"Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż do przychodu ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Zarówno kwota wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości, jak również kwota wydatkowana na przyszły kredyt na zakup nowego mieszkania, tj. cele “ mieszkaniowe, określone w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem, że wydatkowany będzie przychód ze sprzedaży w przewidzianym w ustawie terminie i Wnioskodawczyni nie odliczała odsetek od kredytu w ramach tzw. ulgi odsetkowej".

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach:

Korzystne interpretacje w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, które następnie przeznaczone zostały na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, zapadały również w okresie w którym analizowane przepisy jeszcze obowiązywały - Interpretacja Urzędu Skarbowego w Katowicach 1408/PD/415-16/06, z dnia 29.12.2006r.

W zakresie wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ustawy o PIT, należy podkreślić, że przepis ten został wprowadzony do ustawy ze szczególnych względów społecznościowych. Nie określa on wprost czy tylko spłata kredytu zaciągniętego po fakcie sprzedaży nieruchomości uprawnia do zastosowania zwolnienia czy również spłata kredytu zaciągniętego na zakup sprzedawanej nieruchomości ma takie znaczenie prawne. W sytuacji gdy nasuwa się podejrzenie, że wynik wykładni językowej może okazać się nieadekwatny, należy dodatkowo posłużyć się wykładnią systemową i funkcjonalną, biorąc pod uwagę wolę prawodawcy oraz cel regulacji.

Zamiarem ustawodawcy tworzącego przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o PIT, było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten został wprowadzony do systemu prawnego w okresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i miał stworzyć przesłanki do zwolnienia z opodatkowania środków wydawanych bezpośrednio lub także pośrednio (kredyty, pożyczki i odsetki od tychże) na realizację celów mieszkaniowych.

Ze względów racjonalnych zasadne jest więc zwolnienie od zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodów ze sprzedaży nieruchomości również w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem ich uzyskania na na zakup sprzedawanej nieruchomości.

Takie znaczenie analizowanych przepisów jest oczywiste, jeśli zważyć, że rozwój budownictwa mieszkaniowego jest ważnym celem społecznej polityki państwowej, ale także polityki gospodarczej.

Wobec przytoczonych faktów oraz oceny prawnej przedstawionej w cytowanych rozstrzygnięciach organów podatkowych, Wnioskodawca uważa, że dokonana przez niego wykładnia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) jest prawidłowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2006 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabył działkę budowlaną, na której rozpoczęta była budowa budynku mieszkalnego, natomiast sprzedaży tej nieruchomości dokonali w 2011 r., tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej – do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

I tak w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) (art. 28 ust. 2a ww. ustawy).

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z przywołanego powyżej przepisu wynika, że podstawową okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tego kredytu (pożyczki). Kredyt musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego.

W niniejszej sprawie zakup w 2006 r. nieruchomości przez Wnioskodawcę został sfinansowany kredytem zaciągniętym na zakup tej nieruchomości i dokończenie budowy. Po sprzedaży kupionej w 2006 r. nieruchomości Wnioskodawca część ceny uzyskanej ze sprzedaży przeznaczył na spłatę ww. kredytu. Zatem w rozpatrywanej sprawie zrealizowana została podstawowa przesłanka zwolnienia: spłacony środkami pochodzącymi ze sprzedaży kredyt został zaciągnięty przez Wnioskodawcę na nabycie nieruchomości, czyli na cel mieszkaniowy wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy. Nie ma przy tym znaczenia, że chodzi o nieruchomość, która była przedmiotem sprzedaży. Oznacza to, że przychód jaki uzyskał Wnioskodawca w 2011 r. ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy czyli na zakup zbywanej nieruchomości może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego jest związany z celem oraz terminem wydatkowania tych środków. Momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości jest moment spłaty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Nie ma więc przeszkód, aby skorzystać ze zwolnienia w sytuacji, gdy podatnik przed sprzedażą zaciągnął kredyt na sfinansowanie celu mieszkalnego wymienionego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie spłaca kredyt ze środków uzyskanych ze sprzedaży tej nieruchomości (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 1482/12).

Tak więc przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowany w części na spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup tego lokalu, tj. na cel określony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.