ILPB2/4511-1-25/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Ulga odsetkowa.
ILPB2/4511-1-25/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. spłata kredytu
 2. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 5 stycznia 2015 r. Wnioskodawca dokonał zbycia nieruchomości w postaci mieszkania w budynku wielomieszkaniowym o powierzchni użytkowej 59,3 m2 usytuowanego na trzecim piętrze (IV kondygnacja) oraz dwóch pomieszczeń przynależnych – komórek lokatorskich o powierzchni 11,7 m2 wraz z udziałem wynoszącym 77/10 000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 67/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokali.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługiwało Wnioskodawcy na podstawie umowy działu spadku i zniesienia wspólności z dnia 9 czerwca 2009 r. (w postaci aktu notarialnego).

Dnia 10 czerwca 2009 r. zmienił się stan cywilny Wnioskodawcy z kawalera na żonaty.

Następnie w dniu 23 listopada 2010 r. aktem notarialnym do ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została ustanowiona odrębna własność lokalu i lokalowi przysługiwał udział wynoszący 77/10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 67/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz przeniesiono na Wnioskodawcę prawo własności ww. lokalu wraz z udziałem wynoszącym 77/10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 67/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego...
 2. Czy w związku z tym, że lokal mieszkalny Wnioskodawca nabył będąc stanu wolnego, a zbył go będąc żonatym (umowy rozporządzające wspólność nie były zawierane, a dodatkowo środki pozyskane ze zbycia ww. nieruchomości zasilą wspólne konto małżonków) zobowiązany jest do sporządzenia umowy darowizny bądź innego dokumentu ze swoją żoną (docelowo środki pozyskane ze sprzedaży lokalu przeznaczone będą na budowę wspólnego domu i Wnioskodawca chce, aby dom stanowił majątek wspólny małżonków), by Wnioskodawcę bądź Jego żonę nie objął obowiązek zapłaty podatku od darowizny (jeśli w tym przypadku obowiązek taki w ogóle zachodzi)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Sprzedaż mieszkania wraz z udziałem w gruncie nie podlega opodatkowaniu od osób fizycznych, ponieważ zbytą odpłatnie nieruchomość Wnioskodawca nabył w dniu 9 czerwca 2009 r. na podstawie umowy działu spadku i zniesienia wspólności, a zatem odpłatne zbycie mieszkania nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
  Dokonana na podstawie aktu notarialnego z dnia 23 listopada 2010 r. zmiana formy własności lokalu mieszkalnego nie stanowi nabycia nowej nieruchomości, a jest jedynie jej przekształceniem.
 2. Środki ze sprzedaży nieruchomości zostały pozyskane kiedy Wnioskodawca był stanu żonatego, więc należą one do majątku wspólnego. Umów majątkowych (rozdzielności majątkowej) Wnioskodawca nie zawierał. Nie zachodzi konieczność odprowadzania podatku od darowizny, nie trzeba też sporządzać umowy darowizny Wnioskodawcy z Jego żoną.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego wniosku jest zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przedmiocie zagadnień dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn w dniu 9 kwietnia 2015 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/4514-1-5/15-2/TR, ILPB2/4515-1-2/15-2/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – w odniesieniu do pierwszego z zadanych we wniosku pytań – jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z zadanego we wniosku pytania podatkowego wynika, że wątpliwości Wnioskodawcy wzbudzają skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, dokonanej w dniu 5 stycznia 2015 r. Jednocześnie z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego Zainteresowany nabył w dniu 9 czerwca 2009 r. na podstawie umowy działu spadku i zniesienia wspólności. Następnie w dniu 23 listopada 2010 r. aktem notarialnym do ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została ustanowiona odrębna własność lokalu i lokalowi przysługiwał udział wynoszący 77/10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 67/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz przeniesiono na Wnioskodawcę prawo własności ww. lokalu wraz z udziałem wynoszącym 77/10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 67/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Przekształcenie opisanego we wniosku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w roku 2010 w prawo odrębnej własności oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej faktycznego prawa do lokalu mieszkalnego.

W sytuacji bowiem nabycia przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przekształconego następnie w odrębną własność w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Ustanowienie odrębnej własności jest bowiem (jak już wskazano powyżej) tylko zmianą formy prawnej faktycznego prawa do lokalu. Zatem, nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wobec tego co wywiedziono wyżej, nabycie przez Wnioskodawcę sprzedanej w roku 2015 nieruchomości nastąpiło w roku 2009. Tym samym, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z końcem roku 2014.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, sprzedaż w roku 2015 przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w gruncie) nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu rzeczonej sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spłata kredytu
ILPB2/4511-1-24/15-1/WS | Interpretacja indywidualna

ulga odsetkowa
ILPB2/415-906/11/15-S/TR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.