ILPB2/4511-1-118/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131.
ILPB2/4511-1-118/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. remonty
 2. spłata kredytu
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do wydatków poniesionych na prace remontowo -budowlane, prace instalatorskie - wod - kan., CO, prace instalatorskie elektryczne, prace malarskie, prace stolarskie: wymiana podłóg, montaż stolarki otworowej, zakup materiałów budowlanych, malarskich, wod - kan., CO, stolarskich niezwiązanych z wyposażeniem mieszkania oraz wydatków poniesionych na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu,
 • nieprawidłowe - w odniesieniu do wydatków poniesionych na trwałą zabudowę kuchni, trwałą zabudowę wnęk oraz elementy wyposażenia trwale zamontowane w budynku, zakup słupków i siatki ogrodzeniowej, wykonanie ogrodzenia, zakup kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, prace związane z ich ułożeniem, wydatków związanych z urządzaniem infrastruktury zewnętrznej (koszty urządzania rabat i ogrodu prze firmę ogrodniczą), wydatków na zakup narzędzi wykorzystywanych przy remoncie, a także wydatków poniesionych na spłatę kredytu w części obejmującej opłatę obowiązkową ubezpieczenia nieruchomości oraz udział własny w zaciągniętym kredycie.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 czerwca 2013 roku Wnioskodawca uzyskał z żoną przychód w wysokości 154 000,00 zł z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego przekształcenia na własność. W dniu 1 lutego 2013 roku czyli na 5 miesięcy przed uzyskaniem przychodu małżonkowie nabyli nieruchomość wymagającą remontu. Nieruchomość nabyli za pieniądze uzyskane z zaciągniętego na ten cel kredytu hipotecznego z tzw. udziałem własnym, zaś przychód ze sprzedaży mieszkania małżonkowie wydatkują na remont i modernizację nieruchomości, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wymienione poniżej wydatki można zakwalifikować jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ww. ustawy:

 • prace remontowo-budowlane,
 • prace instalatorskie - wod - kan., CO,
 • prace instalatorskie elektryczne,
 • prace malarskie,
 • prace stolarskie: wymiana podłóg, trwała zabudowa kuchni, trwała zabudowa wnęk, montaż stolarki otworowej,
 • zakup materiałów budowlanych, malarskich, wod - kan., CO, stolarskich,
 • zakup słupków i siatki ogrodzeniowej, wykonanie ogrodzenia,
 • zakup kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, prace związane z ich ułożeniem,
 • zakup szczeliw, ściernic, wierteł, pędzli i innych drobnych narzędzi ulegających bieżącemu zużyciu podczas prac remontowych,
 • elementy wyposażenia trwale zamontowane w budynku,
 • wydatki związane z urządzaniem infrastruktury zewnętrznej (koszty urządzania rabat i ogrodu prze firmę ogrodniczą),
 • wydatki związane ze spłatą kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, w tym raty kredytu, odsetki, obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości, udział własny w zaciągniętym kredycie, umowa kredytowa podpisana w dniu 3 stycznia 2013 r., czyli na 6 miesięcy przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkowanie przychodu na wymienione wcześniej zakupy usług i materiałów będzie można zakwalifikować jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do wydatków poniesionych na prace remontowo -budowlane, prace instalatorskie - wod - kan., CO, prace instalatorskie elektryczne, prace malarskie, prace stolarskie: wymiana podłóg, montaż stolarki otworowej, zakup materiałów budowlanych, malarskich, wod - kan., CO, stolarskich niezwiązanych z wyposażeniem mieszkania oraz wydatków poniesionych na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu,
 • nieprawidłowe - w odniesieniu do wydatków poniesionych na trwałą zabudowę kuchni, trwałą zabudowę wnęk oraz elementy wyposażenia trwale zamontowane w budynku, zakup słupków i siatki ogrodzeniowej, wykonanie ogrodzenia, zakup kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, prace związane z ich ułożeniem, wydatków związanych z urządzaniem infrastruktury zewnętrznej (koszty urządzania rabat i ogrodu prze firmę ogrodniczą), wydatków na zakup narzędzi wykorzystywanych przy remoncie, a także wydatków poniesionych na spłatę kredytu w części obejmującej opłatę obowiązkową ubezpieczenia nieruchomości oraz udział własny w zaciągniętym kredycie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Niezbędnym zatem warunkiem do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe określone w ww. ustawie. Przepis ww. artykułu wiąże też skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem wydatkowania środków pieniężnych.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy - jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) przychodu ze sprzedaży nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że otrzymane środki ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca planuje wydać na remont i modernizację nieruchomości. Zainteresowany zamierza ponieść wydatki m.in. na:

 • prace remontowo-budowlane,
 • prace instalatorskie - wod - kan., CO,
 • prace instalatorskie elektryczne,
 • prace malarskie,
 • prace stolarskie: wymiana podłóg, trwała zabudowa kuchni, trwała zabudowa wnęk, montaż stolarki otworowej,
 • zakup materiałów budowlanych, malarskich, wod - kan., CO, stolarskich,
 • zakup słupków i siatki ogrodzeniowej, wykonanie ogrodzenia,
 • zakup kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, prace związane z ich ułożeniem,
 • zakup szczeliw, ściernic, wierteł, pędzli i innych drobnych narzędzi ulegających bieżącemu zużyciu podczas prac remontowych,
 • elementy wyposażenia trwale zamontowane w budynku,
 • wydatki związane z urządzaniem infrastruktury zewnętrznej (koszty urządzania rabat i ogrodu prze firmę ogrodniczą),
 • wydatki związane ze spłatą kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, w tym raty kredytu, odsetki, obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości, udział własny w zaciągniętym kredycie, umowa kredytowa podpisana w dniu 3 stycznia 2013 r., czyli na 6 miesięcy przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „remont”, to właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Za „remont” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji).

Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 marca 1998 r., I SA/Gd 886/96 stwierdzając: „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.

Tym samym wydatki związane z remontem stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obejmuje swoją dyspozycją nie tylko budowę.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca może rozliczyć w ramach ulgi podatkowej, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników tej nieruchomości, to jest wydatki poniesione na:

 • prace remontowo-budowlane,
 • prace instalatorskie - wod - kan., CO,
 • prace instalatorskie elektryczne,
 • prace malarskie,
 • prace stolarskie: wymiana podłóg, montaż stolarki otworowej.
 • zakup materiałów budowlanych, malarskich, wod - kan., CO, stolarskich - niezwiązanych z wyposażeniem mieszkania.

Nie będzie natomiast stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe wydatek poniesiony na trwałą zabudowę kuchni, trwałą zabudowę wnęk oraz elementy wyposażenia trwale zamontowane w budynku. Wydatki te stanowią bowiem wydatki na zakup wyposażenia mieszkania i jako takie nie mogą być traktowane na równi z wydatkami remontowo -budowlanymi. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2006 r. sygn. akt II FSK 639/05. Wykonanie zabudowy stałej nie jest zatem wydatkiem związanym z remontem lokalu mieszkalnego.

Stanowisko, że wykonanie zabudowy stałej polegającej na wyposażeniu mieszkania w komplet mebli, w tym w szafy wnękowe, wykonanych na zamówienie, nie jest wydatkiem związanym z remontem lokalu potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 13 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Go 3/13.

Ponadto należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują również pojęcia budynku mieszkalnego. Pojęcie budynku mieszkalnego zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego jako obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

W konsekwencji z powyższego zwolnienia nie będą korzystać wydatki poniesione na:

 • zakup słupków i siatki ogrodzeniowej, wykonanie ogrodzenia,
 • zakup kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, prace związane z ich ułożeniem,
 • wydatki związane z urządzaniem infrastruktury zewnętrznej (koszty urządzania rabat i ogrodu prze firmę ogrodniczą).

Powyższe wydatki nie są bowiem wydatkami związanymi z remontem budynku mieszkalnego, lecz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wydatki te nie będą korzystać więc z omawianego zwolnienia, gdyż zwolnienie to dotyczy budynku mieszkalnego, a nie zagospodarowania terenu wokół budynku.

Wydatków na cele mieszkaniowe nie mogą również stanowić wydatki na zakup narzędzi wykorzystywanych przy remoncie. Tego rodzaju wydatki nie są uważane za nakłady na nieruchomość (lokal mieszkalny). Jakkolwiek zakup narzędzi, jest niezbędny do przeprowadzenia remontu, to jednak powyższe narzędzia nie mają bezpośredniego wpływu na udział w przywróceniu lub poprawie stanu technicznego remontowanego lokalu, a nadto mogą być nadal używane po zakończeniu remontu albo służyć innym celom.

Wnioskodawca wskazał również, że otrzymane środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego planuje wydać również na spłatę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, w tym raty kredytu, odsetki, obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości, udział własny w zaciągniętym kredycie. Umowa kredytowa podpisana została w dniu 3 stycznia 2013 r., czyli na 6 miesięcy przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Należy wskazać, że w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się wydatek poniesiony na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu.

Natomiast Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze powyższego zwolnienia w sytuacji wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu w części obejmującej opłatę obowiązkową ubezpieczenia nieruchomości oraz udział własny w zaciągniętym kredycie. Pobierane bowiem przez bank opłaty ubezpieczeniowe nie są wydatkami na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy. Natomiast udział własny wpłacony przez Wnioskodawcę nie stanowi środków pochodzących z kredytu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca może rozliczyć w ramach ulgi podatkowej, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na: prace remontowo-budowlane, prace instalatorskie - wod - kan., CO, prace instalatorskie elektryczne, prace malarskie, prace stolarskie: wymiana podłóg, montaż stolarki otworowej, zakup materiałów budowlanych, malarskich, wod - kan., CO, stolarskich – niezwiązanych z wyposażeniem mieszkania oraz wydatek poniesiony na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu.

Natomiast wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią wydatki poniesione na trwałą zabudowę kuchni, trwałą zabudowę wnęk oraz elementy wyposażenia trwale zamontowane w budynku, zakup słupków i siatki ogrodzeniowej, wykonanie ogrodzenia, zakup kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, prace związane z ich ułożeniem, wydatki związane z urządzaniem infrastruktury zewnętrznej (koszty urządzania rabat i ogrodu prze firmę ogrodniczą), wydatki na zakup narzędzi wykorzystywanych przy remoncie, a także wydatki poniesione na spłatę kredytu w części obejmującej opłatę obowiązkową ubezpieczenia nieruchomości oraz udział własny w zaciągniętym kredycie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

II FSK 639/05 | Wyrok zwykłego składu NSA

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.