ILPB2/415-1107/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/415-1107/14-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. spłata kredytu
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 28 stycznia 2005 roku będąc kawalerem Wnioskodawca zakupił za gotówkę lokal mieszkalny nr 1 stanowiący udział 2/9 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej. Dnia 6 maja 2010 roku będąc w związku małżeńskim Zainteresowany zakupił wraz z małżonką, na prawach wspólności ustawowej, lokal mieszkalny nr 2 będący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego. Zakup został sfinansowany w wysokości 18 500,00 zł (osiemnaście tysięcy pięćset złotych) gotówką, natomiast w wysokości 144 000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) kredytem mieszkaniowym, zgodnie z umową kredytu z dnia 5 maja 2010 r., udzielonym Wnioskodawcy i jego małżonce na ten cel przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co zostało wyszczególnione w akcie notarialnym przy zakupie wskazanego lokalu mieszkalnego. Pieniądze z kredytu na zakup lokalu mieszkalnego nr 2 zostały przekazane przez bank sprzedającym mieszkanie nr 2 na wskazany przez nich rachunek bankowy, zgodnie z aktem notarialnym, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakupu przez małżonków lokalu mieszkalnego nr 2.

Oba lokale mieszkalne zostały nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 26 sierpnia 2010 roku lokal mieszkalny nr 1, stanowiący majątek osobisty Wnioskodawcy, nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, Zainteresowany sprzedał za kwotę 97 500,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) z czego 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) Zainteresowany otrzymał gotówką 26 sierpnia 2010 r. tj. w dniu podpisania aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, natomiast 87 500,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) zgodnie z warunkami aktu notarialnego wpłynęło, w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży, na wskazane w akcie notarialnym konto bankowe Wnioskodawcy i jego małżonki. Odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. W dniu 1 października 2010 roku kwotę 87 500,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) uzyskaną na konto bankowe, z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, Zainteresowany przelał na wyszczególniony w umowie kredytowej, dotyczącej zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, rachunek bankowy, celem zmniejszenia zobowiązania kredytowego zaciągniętego na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2. Pozostałą kwotą 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), uzyskaną gotówką ze sprzedaży mieszkania nr 1 oraz własnymi środkami, Wnioskodawcy i jego małżonki, sukcesywnie w ratach był spłacany kredyt wraz z odsetkami, zaciągnięty na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, który ostatecznie został spłacony przez małżonków 5 czerwca 2012 roku, zgodnie z zaświadczeniem banku z tego dnia informującym o tym fakcie, tj. przed upływem dwóch lat od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, w związku z całkowitym przeznaczeniem pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, na częściową spłatę kredytu mieszkaniowego i odsetek od tego kredytu, zaciągniętego na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, w związku z całkowitym przeznaczeniem pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży tego lokalu, na częściową spłatę kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na spełnienie przesłanek uprawniających do zwolnienia przedmiotowego, zawartych w powołanym akcie prawnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w powyższym przepisie decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dnia 28 stycznia 2005 roku będąc kawalerem Wnioskodawca zakupił za gotówkę lokal mieszkalny nr 1 stanowiący udział 2/9 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, który sprzedał w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w części wydatkowanego na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tej pożyczki (kredytu). Kredyt musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej.

Podatnicy mają zatem prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy. Bez znaczenia pozostaje przy tym data zaciągnięcia kredytu (pożyczki) i to, której nieruchomości lub prawa ten kredyt (pożyczka) dotyczy. Ważny jest natomiast moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w wysokości 87 500,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w dniu 1 października 2010 roku, Zainteresowany przelał na wyszczególniony w umowie kredytowej, dotyczącej zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, rachunek bankowy, celem zmniejszenia zobowiązania kredytowego zaciągniętego na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2. Pozostałą kwotą 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), uzyskaną gotówką ze sprzedaży mieszkania nr 1 oraz własnymi środkami, Wnioskodawcy i jego małżonki, sukcesywnie w ratach był spłacany kredyt wraz z odsetkami, zaciągnięty na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, który ostatecznie został spłacony przez małżonków 5 czerwca 2012 roku, zgodnie z zaświadczeniem banku z tego dnia informującym o tym fakcie, tj. przed upływem dwóch lat od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1.

Powyższy kredyt został udzielony małżonkom, umową z dnia 5 maja 2010 r., przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oba lokale mieszkalne zostały nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, w związku z całkowitym przeznaczeniem pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, na częściową spłatę kredytu mieszkaniowego i odsetek od tego kredytu, zaciągniętego na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.