IBPBII/2/4511-254/15/JG | Interpretacja indywidualna

Czy kwota 52 074,02 zł jest właściwa do rozliczenia udziału kredytu mieszkaniowego w kredycie konsolidacyjnym i w związku z tym do rozliczenia udziału w kwocie spłaty kredytu (39,453%)?
IBPBII/2/4511-254/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. darowizna
 3. przychód
 4. sprzedaż
 5. spłata kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015 r. (data otrzymania 26 lutego 2015 r.), uzupełnionym 13 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nabytego w drodze darowizny:

 • w części dotyczącej sposobu ustalenia wielkości spłaty kredytu konsolidacyjnego za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej zaliczenia do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nabytego w drodze darowizny.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 28 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-254/15/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 13 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 30 października 2012 r. poprzez zawarcie umowy darowizny, która została sporządzona w formie aktu notarialnego Wnioskodawca nabył nieruchomość. W skład nieruchomości wchodził lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 59,34 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólne budynku.

W tym samym dniu, tj. 30 października 2012 r., na podstawie tego samego aktu notarialnego Wnioskodawca dokonał sprzedaży ww. nieruchomości. Cena uzyskana w akcie sprzedaży wyniosła 40 000,00 zł.

Planowane rozdysponowanie przychodu z tej sprzedaży ma ścisły związek z następującymi zdarzeniami. W dniu 18 czerwca 2012 r. aktem notarialnym Wnioskodawca wraz z małżonkiem dokonali zakupu lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności, o powierzchni użytkowej 59,92 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 3,37 m2 i związanym z lokalem udziałem w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach wynoszących 0,0108 części. Cena zakupu określona w akcie notarialnym, wyniosła 38 987,40 zł. Wykup mieszkania wraz z częściami przynależnymi został sfinansowany pożyczką mieszkaniową udzieloną przez SKOK. Całkowita kwota pożyczki określona w umowie wyniosła 54 000,00 zł. W dniu 11 czerwca 2012 r. na zlecenie małżonka Wnioskodawcy kwota 38 987,40 zł została przekazana na rachunek sprzedającego, z zaznaczonym tytułem „Wykup mieszkania”. Sprzedającym był Urząd Miasta i Gminy.

Ponieważ zakupione mieszkanie wymagało generalnego remontu łącznie z instalacjami: elektryczną, wodną i gazową, małżonkowie postanowili zaciągnąć kredyt konsolidacyjny. Umowę kredytu konsolidacyjnego z BANKIEM zawarto 24 września 2012 r. z przeznaczeniem kredytu na spłatę zobowiązań nie związanych z działalnością gospodarczą w tym spłatę pożyczki mieszkaniowej w SKOK w kwocie 52 074,02 zł oraz pozostałe części jako spłatę zaciągniętego kredytu w BANKU w kwocie 52.800,22 zł. Łączna kwota kredytu do spłaty wraz z kredytem konsumpcyjnym w wysokości 15 441,89 zł wynosiła 131 989,50 zł.

Zgodnie z celem kredytu konsolidacyjnego, zobowiązanie wobec SKOK z tytułu pożyczki mieszkaniowej zostało rozliczone wpłatą kwoty 52 074,02 zł 28 września 2012 r. i w związku z tym osiągnięty został cel podatnika „zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych”.

Należy zaznaczyć, że sytuacja kredytowa wystąpiła przed uzyskaniem przychodu ze zbycia nieruchomości. Jak stwierdził Wnioskodawca powyżej, wykupione od Urzędu Miasta i Gminy 18 czerwca 2012 r. mieszkanie wymagało generalnego remontu wraz z remontem instalacji. Dlatego też uzyskane środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości 30 października 2012 r. przeznaczone zostały na spłatę bieżących rat kredytu oraz zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu. W niewielkim zakresie w kwocie 2 143,07 zł sfinansowano w dniach 18-30 października 2012 r. zakup materiałów kredytem refinansowym, pozostała wartość 19 037,94 zł została wydatkowana z uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości 30 października 2012 r. i obejmuje okres od 31 października 2012 r. do 5 listopada 2014 r., jednocześnie w okresie od 24 września 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. dokonano spłaty kredytu konsolidacyjnego wraz z odsetkami w BANK w kwocie 24 785,69 zł. Przedstawione zdarzenia są udokumentowane.

W uzupełnieniu wniosku z 8 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny 30 października 2012 r.:

a.poniesione koszty:

 • opłata notarialna w kwocie 369,00 zł
 • zmiana zapisów w księdze wieczystej w kwocie 60,00 zł

b.przychód ze sprzedaży mieszkania 30 października 2012 r. 40 000,00 zł

c.dochód ze sprzedaży nieruchomości: 40.000,00 zł - 369,00 zł = 39 631,00 zł

Wydatki na własne cele mieszkaniowe współmałżonków (w tym Wnioskodawcy):

 1. wykup mieszkania 18 czerwca 2012 r.,
 2. remont wykupionego mieszkania.

Wykup mieszkania w pierwszym etapie sfinansowany został pożyczką – umowa pożyczki z 22 maja 2012 r. zawarta ze SKOK z zapisem w pkt 2 umowy Rodzaj pożyczki: cele mieszkaniowe, w pkt 3: pożyczka przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Kwota pożyczki to 54 000,00 zł. Z kwoty 54 000,00 zł pobrano 3 240,00 zł tytułem prowizji za udzielenie pożyczki, 20,00 zł opłata przygotowawcza oraz 3 042,00 zł zabezpieczenie pożyczki poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego (pobranie związane z udzieleniem pożyczki).

W dniu 11 czerwca 2012 r. dokonano przelewu w kwocie 38 987,40 zł na rzecz Urzędu Miasta i Gminy tytułem wykupu mieszkania.

Ponadto Wnioskodawca wraz z małżonkiem sfinansowali wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i księgi wieczystej, tj.:

 • 723,01 zł pierwsza opłata za użytkowanie gruntu,
 • 260,00 zł opłaty sądowe,
 • 800,00 zł taksa notarialna,
 • 13,50 zł wypisy z aktu notarialnego

Razem udokumentowane wydatki : 47 085,91 zł

W związku z wcześniejszymi zobowiązaniami kredytowymi w BANKU, które nie są związane z wydatkami mieszkaniowymi, tj. kredyt na zakup samochodu oraz możliwościami spłaty zobowiązań Wnioskodawca z małżonkiem postanowili skorzystać z konsolidacji kredytów. Jest to pierwsza konsolidacja.

Umowa z BANKIEM zawarta została 24 września 2012 r. na ogólną kwotę 131 989,50 zł. Przeznaczenie kredytu według umowy kredytu konsolidacyjnego:

 1. sfinansowanie dodatkowych kosztów z tytułu różnic dotyczących spłaconych zobowiązań –12 673,37 zł,
 2. spłata kredytu w BANK – 51 800,22 zł,
 3. spłata pożyczki w SKOK – 52 074,02 zł,
 4. cel konsumpcyjny kredytobiorcy – 15 441,89 zł.

Konsolidacja kredytu obejmuje kwoty: 51 800,00 zł i 52 074,02 zł.

W dniu 28 września 2012 r. kwota 52 074,02 zł podyktowana przez SKOK jako całkowita kwota spłaty kredytu mieszkaniowego z saldem 0, została przekazana. SKOK potwierdził spłatę zadłużenia. Mimo kilkukrotnych wizyt w oddziale SKOK, małżonkowie nie uzyskali rozliczenia wymienionej kwoty.

Ponadto ze środków własnych od 22 maja 2012 r. do 28 września 2012 r. na konto zadłużenia w SKOK przekazana została kwota 5 296,16 zł (raty). W tym 2 775,89 zł odsetki od kredytu a 2 520,27 zł kapitał.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu zakupionego mieszkania, prace remontowe zostały rozpoczęte w oparciu o środki własne jak i środki kredytu konsumpcyjnego w kredycie zaciągniętym w ... BANK S.A. Kwota wydatkowana na zakup, materiałów, tj. 2 143,07 zł i kredyt konsumpcyjny 15 441,89 zł nie są brane pod uwagę przez Wnioskodawcę w rozliczeniu rozpatrywanego zwolnienia. Wydatki na remont z okresu od 31 października 2012 r. do 05 listopada 2014 r. w kwocie 19 037,94 zł zostały w całości pokryte z dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.

Trudna sytuacja finansowa wymusiła sprzedaż posiadanego przez najbliższą rodzinę mieszkania.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

Czy kwota 52 074,02 zł jest właściwa do rozliczenia udziału kredytu mieszkaniowego w kredycie konsolidacyjnym i w związku z tym do rozliczenia udziału w kwocie spłaty kredytu (39,453%)...

Czy kwota 19 037,94 zł stanowi kwotę wydatków na własne cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży został przeznaczony na spłatę bieżących rat kredytu, kwota spłaty od dnia podpisania umowy z BANK do 31 grudnia 2014 wynosi 24 785,69 zł. Rozliczenie tej kwoty i zaliczenie do wydatków mieszkaniowych obejmuje: uwzględnienie spłaty rat kredytu mieszkaniowego w wysokości 5 296,16 zł, tj. spłaty rat pożyczki w SKOK ze środków własnych od 22 maja 2012 r. do 28 września 2012 r., jak i udokumentowanych wydatków z kredytu mieszkaniowego w SKOK tj. kwoty 47 085,91 zł (razem: 52 383,07 zł). W konsekwencji przyjęcie kwoty 52 074,02 zł (tj. kwota spłaty kredytu mieszkaniowego w SKOK) jako udział kredytu mieszkaniowego w kredycie konsolidacyjnym w wysokości 131 989,50 zł.

Wnioskodawca uważa, że wydatki, które poniósł na remont mieszkania w kwocie 19 037,94 zł poniesione w okresie od 31 października 2012 r. do 5 listopada 2014 r. słusznie zaliczył w całości do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego przepisu należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia lokalu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 30 października 2012 r. Wnioskodawca w drodze darowizny nabył lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość i w tym samym dniu lokal ten sprzedał (na podstawie tego samego aktu notarialnego) za cenę 40 000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że sprzedaż w 2012 r. ww. lokalu mieszkalnego nabytego w 2012 r. w drodze umowy darowizny podlega opodatkowaniu, a oceniając skutki podatkowe tej sprzedaży należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Przy czym warto podkreślić, że jeżeli kwoty 369,00 zł i 60 zł czyli kwoty opłaty notarialnej i zmiany zapisów w księdze wieczystej dotyczyły kosztów zawarcia umowy darowizny, to kwoty te nie mogą pomniejszać przychodu do opodatkowania, gdyż żaden z tych wydatków nie jest kosztem uzyskania przychodu bo żaden z nich nie został wymieniony w dyspozycji przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1.wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2.wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

–w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30). Innymi słowy, przepis ten zapobiega sytuacji, kiedy podatnik dwukrotnie odliczałby ten sam wydatek – raz jako poniesiony np. na zakup lub remont lokalu mieszkalnego, za drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansowałby ten właśnie zakup lub remont. W przepisie tym ustanowiono zatem zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ww. ustawy wyraźnie wynika, że wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia (kredytu konsolidacyjnego) na spłatę pożyczki zaciągniętej na cel określony w pkt 1 m.in. w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, przy czym musi być także spełniony warunek wydatkowania (spłaty) w odpowiednim terminie zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, tj. dotyczy spłaty kredytu i odsetek od kredytu dokonanej począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że aby spłatę kredytu konsolidacyjnego Wnioskodawca mógł zaliczyć do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, to środki przeznaczone na ww. spłatę muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2012 r. Istotne jest również, aby spłacany kredyt konsolidacyjny zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Wydatkowanie środków ma służyć także własnym celom mieszkaniowym podatnika. Przy czym – zgodnie z art. 21 ust. 29 ustawy – w przypadku gdy kredyt konsolidacyjny został zaciągnięty na spłatę również innych zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) ustawy oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że 24 września 2012 r. wraz z małżonkiem zaciągnął kredyt konsolidacyjny na ogólną kwotę 131 989,50 zł, na następujące cele:

 1. sfinansowanie dodatkowych kosztów z tytułu różnic dotyczących spłaconych zobowiązań –12 673,37 zł,
 2. spłatę kredytu w ... BANK – 51 800,22 zł,
 3. spłatę pożyczki mieszkaniowej w SKOK – 52 074,02 zł,
 4. cel konsumpcyjny kredytobiorcy – 15 441,89 zł.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że 28 września 2012 r. przelał kwotę 52 074,02 zł i tym samym spłacił pożyczkę mieszkaniową w SKOK środkami pochodzącymi z kredytu konsolidacyjnego.

Z tak przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spłata pożyczki mieszkaniowej w wysokości 52 074,02 zł stanowiła 39,453% całkowitej kwoty kredytu konsolidacyjnego (52 074,02 : 131 989,50 x 100).

Jednakże nie jest to jeszcze proporcja właściwa do zastosowania przy obliczeniu tej części wydatku poniesionego na spłatę kredytu konsolidacyjnego, którą można zaliczyć do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Należy bowiem zauważyć, że nie cała kwota pożyczki mieszkaniowej zaciągniętej w SKOK 22 maja 2012 r. została przeznaczona na cele mieszkaniowe. O ile za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe można uznać wydatki poniesione na wykup mieszkania w wysokości 38 987,40 zł oraz wydatki związane z tym wykupem, czyli wydatki poniesione na taksę notarialną 800 zł, opłaty sądowe 260 zł oraz wypisy z aktu notarialnego 13,50 zł (38 987,40 zł + 800,00 zł + 260,00 zł + 13,50 zł razem 40 060,90 zł), to nie sposób za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uznać wydatków poniesionych na prowizję dla SKOK 3 240,00 zł, ubezpieczenie pożyczki 3 042,00 zł, opłatę przygotowawczą 20 zł oraz pierwszą opłatę za użytkowanie gruntu 723,01 zł. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób precyzyjny enumeratywnie wylicza w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 jakie wydatki można uznać za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe i nie ujmuje w nich wydatków poniesionych na prowizje bankowe, ubezpieczenia kredytów (pożyczek) czy też opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu. Wydatki te nie są wydatkami na nabycie lokalu mieszkalnego, ale na pozyskanie kredytu, natomiast wydatek na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu nie należy do żadnej z tych dwóch kategorii. Tymczasem zwolnienie dotyczy spłaty kredytu (pożyczki) i odsetek zaciągniętego na nabycie a nie spłaty opłat okołokredytowych lub innych sfinansowanych z kredytu (pożyczki). Zatem uznać należy, że w części środki uzyskane z pożyczki nie zostały przez Wnioskodawcę przeznaczone na wydatki na własne cele mieszkaniowe. Ponadto należy zauważyć, że nierozliczona pozostaje pozostała kwota pożyczki, Wnioskodawca nie wskazał bowiem na co przeznaczył kwotę 6 914,09 zł (54 000,00 zł – 40 060,90 zł – 3 240,00 zł – 3 042,00 zł –723,01 zł – 20 zł) pozostałą z pożyczki po sfinansowaniu ww. wydatków.

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że z opisu stanu faktycznego wynika, że z kwoty uzyskanej z pożyczki mieszkaniowej zaciągniętej w SKOK (54 000,00 zł) Wnioskodawca na wydatki mieszkaniowe przeznaczył środki w wysokości 40 060,90 zł. Zatem aby obliczyć proporcję właściwą do zastosowania zwolnienia Wnioskodawca musi obliczyć także proporcję ww. wydatków w stosunku do całej kwoty pożyczki czyli 74,19% (40 060,90 : 54 000,00 x 100). Innymi słowy tylko 74,19% z wydatków przypadających na spłatę pożyczki w SKOK spełnia kryteria do uwzględnienia przy obliczaniu zwolnienia, natomiast tylko 39,453% z całkowitej kwoty kredytu konsolidacyjnego przypadało na spłatę całkowitego zadłużenia w SKOK. To zaś oznacza, że tylko 29,27% (czyli 74,19% z 39,453%) z kwoty przypadającej na spłatę kredytu konsolidacyjnego w ... BANK i odsetek od tego kredytu poniesionych w okresie od 30 października 2012 r. do końca 2014 r. (tj. ta część spłaty, która odpowiada wielkości wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe sfinansowanych pożyczką mieszkaniową w części poniesionej na spłatę pożyczki mieszkaniowej w SKOK) stanowi wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, przy czym dotyczy to spłaty kredytu konsolidacyjnego i odsetek od tego kredytu zapłaconych przez Wnioskodawcę od 30 października 2012 r. do końca 2014 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej sposobu obliczenia części spłaty kredytu konsolidacyjnego, którą może zaliczyć do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe jest nieprawidłowe.

Z kolei odnośnie do możliwości zaliczenia do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe wydatkowania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na remont lokalu mieszkalnego poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie od 31 października 2012 r. do 5 listopada 2014 r. w kwocie 19 037,94 zł, zauważyć należy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca wskazał, że całość wydatków na remont mieszkania w kwocie 19 037,94 zł w całości zostały pokryte z dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania. To oznacza, że Wnioskodawca może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatki poniesione na remont mieszkania, które poniósł w ustawowym terminie (tj. począwszy od dnia zbycia mieszkania, nie później niż w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym będzie miało miejsce odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość), tj. w okresie od 30 października 2012 r. do końca 2014 r., ponadto jak wskazał Wnioskodawca dotyczyły one remontu mieszkania, w którym Wnioskodawca realizuje własne cele mieszkaniowe.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego –– do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, należało uznać za prawidłowe.

Na koniec zwrócić należy jeszcze uwagę na fakt, że kwota wydatków na własne cele mieszkaniowe, które mogą być uwzględnione do zwolnienia nie może przekroczyć kwoty przychodu ze sprzedaży. Wnioskodawca nie mógł bowiem wydatkować z przychodu ze sprzedaży kwoty wyższej niż wynosił ten przychód.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.