DD9/033/94/KCT/2011/PK-1023 | Interpretacja indywidualna

Jeżeli przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1), nabytego w formie darowizny w dniu 27 listopada 2009 r., zostanie w ustawowym terminie przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z mężem na zakup w dniu 18 czerwca 2009 r. lokalu mieszkalnego Nr 2, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Bez znaczenia pozostaje nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1) do majątku odrębnego.
DD9/033/94/KCT/2011/PK-1023interpretacja indywidualna
 1. garaż
 2. majątek odrębny
 3. sprzedaż mieszkania
 4. spłata kredytu
 5. ulga odsetkowa
 6. wydatki mieszkaniowe
 7. zbycie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 03 marca 2010 r. Nr IPPB4/415-835/09-2/JK2 wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w dniu 20 lipca 2006 r., - jest nieprawidłowe
 • opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży miejsca postojowego w garażu oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu nabytego w dniu 27 listopada 2009 r. - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 03 marca 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży 1/2 części nieruchomości nabytej w 2006 r. oraz opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży miejsca postojowego w garażu oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży 1/2 części nieruchomości nabytej w 2009 r. Interpretacja wydana została na wniosek Pani Ewy K. z dnia 15 grudnia 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

W dniu 20 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni wraz ze Swoimi rodzicami małżonkami – Anną i Henrykiem W. - nabyła odpłatnie na współwłasność lokal mieszkalny(nieruchomość Nr 1). Wnioskodawczyni została współwłaścicielką powyższej nieruchomości w 1/2 części, a właścicielami pozostałej 1/2 części zostali rodzice Wnioskodawczyni na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej. Zakup Swojej części nieruchomości Wnioskodawczyni finansowała kredytem zaciągniętym w dniu 17 maja 2005 r. Odsetki od ww. kredytu odliczała i odlicza na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej do końca 2006 r. W dniu 11 czerwca 2007 r. nabyła na wyłączną własność za środki własne miejsce postojowe w garażu w miejscu położenia ww. nieruchomości.

W dniu 27 listopada 2009 r. pozostali współwłaściciele – Anna i Henryk małżonkowie W. - umową darowizny w formie aktu notarialnego darowali Wnioskodawczyni przysługującą im na zasadzie wspólności majątkowej 1/2 udziału w przedmiotowej nieruchomości. Od dnia 27 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni stała się jej wyłączną właścicielką. Obecnie Wnioskodawczyni zamierza sprzedać całą niniejszą nieruchomość łącznie z garażem. W roku 2008 Wnioskodawczyni wyszła za mąż. Małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Nie rozszerzali jej na mienie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. W dniu 7 maja 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem jako współkredytobiorcą (ze względu na wspólność majątkową i niewystarczające dochody własne) zaciągnęła kredyt hipoteczny na wspólny zakup lokalu mieszkalnego w W. (nieruchomość Nr 2). Akt notarialny kupna tego mieszkania podpisano w dniu 18 czerwca 2009 r.

Wnioskodawczyni nie korzysta z ulgi odsetkowej w przypadku kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości Nr 2, na którego spłatę zamierza wydatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości Nr 1.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy po odpłatnym zbyciu nieruchomości Nr 1 i wydatkowaniu w ciągu dwóch lat całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego w maju 2009 r. pod zakup nieruchomości Nr 2 oraz złożeniu oświadczenia o przeznaczeniu przychodu na spłatę wspomnianego kredytu Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu odpowiadającego cenie nieruchomości bez garażu...
 2. Czy fakt, że Wnioskodawczyni jest jedyną właścicielką nieruchomości Nr 1, natomiast kredyt pod zakup nieruchomości Nr 2 zaciągnęła wspólnie z mężem nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia...
 3. Czy dochód ze sprzedaży garażu, który został nabyty w 2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu i czy w związku z tym w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości Nr 1 łącznie z garażem, cena garażu powinna zostać wyodrębniona...
 4. Czy fakt, że Wnioskodawczyni korzysta z tzw. ulgi odsetkowej w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości Nr 1 nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia w stosunku do całości przychodu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów ze sprzedaży nieruchomości Nr 1 w części, w której była jej współwłaścicielką od 2006 r. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej na moment uzyskania darowizny prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów ze sprzedaży nieruchomości Nr 1 w części, którą otrzymała w drodze darowizny. Ponadto uważa, że jeśli uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątku odrębnego zostaną wniesione do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej męża, to tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wydatkowana na spłatę zaciągniętego wspólnie kredytu, korzystać będzie ze zwolnienia. Wnioskodawczyni uważa, że dochód ze sprzedaży garażu należy opodatkować zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2007 r., gdyż obowiązująca w 2007 r. ulga meldunkowa nie ma w tym przypadku zastosowania.

W ocenie Wnioskodawczyni, wyłączenie możliwości skorzystania ze zwolnienia z powodu korzystania z tzw. ulgi odsetkowej ujęte w art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej do końca 2006 r. dotyczy sytuacji, gdyby przychód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na spłatę kredytu, od którego odsetki byłyby odliczane w ramach ulgi. Natomiast przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu, co do którego nie korzysta z ulgi nie powoduje wykluczenia ze zwolnienia. Za taką argumentacją przemawia fakt, że powyższe wyłączenie ze zwolnienia zostało skreślone z ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2009 r. gdy ulga odsetkowa już nie obowiązywała. Zatem według Wnioskodawczyni w art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych chodzi o kredyty zaciągnięte do końca 2006 r., kiedy ta ulga obowiązywała.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 03 marca 2010 r. Nr IPPB4/415-835/09-2/JK2, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży 1/2 części nieruchomości nabytej w 2006 r. – jest nieprawidłowe, a w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży miejsca postojowego w garażu oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży 1/2 części nieruchomości nabytej w 2009 r. – jest prawidłowe.

Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Jeśli uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostaną wniesione do majątku wspólnego małżonków, to tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży 1/2 nieruchomości nabytej w dniu 27 listopada 2009 r. wydatkowana na spłatę kredytu, korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Wskazać należy, że dla zastosowania zasad opodatkowania przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych istotne znaczenia ma data i forma prawna ich nabycia.

Zatem do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1) nabytego w dniu 20 lipca 2006 r. zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., co wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników którzy, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, iż uzyskany przychód przeznaczą na tzw. cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 28 ust. 2a ustawy).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie np.: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie.

Ponadto wolne od podatku dochodowego są również przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, w części wydatkowanej, we wskazanym wyżej okresie, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy).

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, jest nieodliczanie, aktualnie lub w przeszłości, wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych tzw. „ulga odsetkowa”. Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, że odliczała i odlicza na podstawie art. 26b ustawy odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie „swojej części” udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1) w dniu 20 lipca 2006 r. Wobec powyższego wydatkowanie przychodu ze sprzedaży tego udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1) na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 7 maja 2009 r. na „zakup lokalu mieszkalnego Nr 2” aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2009 r. nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy.

Powyższe potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych np. wyrok z dnia 10 kwietnia 2013 r. sygn. akt II FSK 1736/11. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w orzeczeniu m.in., że (...) Treść art. 21 ust. 2 a u.p.d.o.f. odnosi się do wszystkich podatników, którzy odliczali bądź odliczają od podatku – na podstawie art. 26 b u.p.d.o.f. odsetki od kredytu lub pożyczki, zaciągniętej na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, bez względu na to, czy dokonywali tego w odniesieniu do kredytu z którym związana była ulga "odsetkowa", czy też do innego kredytu, mieszczącego się w celach określonych w art. 26 b ustawy. (...) Korzystanie więc z ulgi "odsetkowej", wyłącza możliwość skorzystania z kolejnej ulgi tj. zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu. (...).

Natomiast od dnia 1 stycznia 2007 r., ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.), zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30e ust. 1 i ust. 2 ustawy).

Odnosząc się zatem do opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia miejsca postojowego w garażu, nabytego w dniu 11 czerwca 2007 r., wskazać należy, że zastosowanie mają zasady określone w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.).

Natomiast do zwolnienia dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1), nabytego w formie darowizny w dniu 27 listopada 2009 r., stosuje się regulacje prawne art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. (art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na wyżej wymienione cele, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto regulacje prawne zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że wydatkami na „własne cele mieszkaniowe”, są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Oznacza to zatem, że jeżeli przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1), nabytego w formie darowizny w dniu 27 listopada 2009 r., zostanie w ustawowym terminie przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z mężem na zakup w dniu 18 czerwca 2009 r. lokalu mieszkalnego Nr 2, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Bez znaczenia pozostaje nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym (Nr 1) do majątku odrębnego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w dniu 20 lipca 2006 r. oraz stwierdzenie, że zwolnienie przysługuje „jeśli uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątku odrębnego zostaną wniesione do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej męża”, jest nieprawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży miejsca postojowego w garażu oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału, nabytego w dniu 27 listopada 2009 r., w lokalu mieszkalnym (Nr 1) - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji jednakże należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) Jeśli (...) środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostaną wniesione do majątku wspólnego małżonków, to tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży 1/2 nieruchomości nabytej w dniu 27 listopada 2009 r. wydatkowana na spłatę kredytu, korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.